ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 22 липня 2011 року N VI/7-269

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі: Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури - Висоцького В. І., заступника Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури - Єзерської А. О., секретаря Комісії - Ковбасінської Г. В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури - Авраменка Г. М., Антипченка В. К., Батченка А. Н., Будько Н. Г., Верби М. І., Ізовітової Л. П., Ісакова М. Г., Коваль К. П., Комарницької О. О., Котелевської К. В., Луцюка П. С., Дембіцького В. О., Мельнікова О. А., Міщенко В. В., Павлової М. А., Прокопчука В. О., Ромаданової Г. Г., Сергеєвої С. А., Скотарь А. М., розглянувши у відкритому засіданні звернення адвокатів та представників Всеукраїнських громадських організацій адвокатів щодо необхідності внесення доповнень і змін до Порядку підвищення кваліфікації адвокатами України, затвердженого рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури N V/21-421 від 03.09.2010 року, заслухавши доповідача - члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Міщенка В. В., керуючись ст. 14 Закону України "Про адвокатуру" та пп. 10, 101, 21, 22 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, вирішила:

1. Затвердити доповнення і зміни до Порядку підвищення кваліфікації адвокатами України, виклавши його в новій редакції (додається).

2. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити регіональні кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури та заявників.

3. Регіональним кваліфікаційно-дисциплінарним комісіям адвокатури довестиПорядок підвищення кваліфікації адвокатами України в новій редакції до відома адвокатів.

4. Зобов'язати регіональні кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури в строк до 1 вересня 2011 року розробити на підставі Порядку підвищення кваліфікації адвокатами України конкретні програми з цього приводу, надати свої пропозиції відносно акредитації навчальних закладів III та IV рівня акредитації і осіб, зазначених в Порядку, які в змозі забезпечити навчання за професійними програми підвищення кваліфікації адвокатами.

 

Голова Вищої кваліфікаційної
комісії адвокатури

В. І. Висоцький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури
22.07.2011 N VI/7-269

ПОРЯДОК
підвищення кваліфікації адвокатами України

1. Дія цього Порядку поширюється на адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність у формах, визначених Законом України "Про адвокатуру".

2. Підвищення кваліфікації адвокатами має забезпечувати безперервне поглиблення, розширення й оновлення професійних знань, умінь та навичок, здобуття нової спеціалізації або кваліфікації на основі раніше здобутої освіти і практичного досвіду, підтримання на належному рівні знань у питаннях, з яких вони згідно з чинним законодавством, незалежно від сфери своєї переважної спеціалізації, якщо така має місце, зобов'язані надавати юридичну допомогу за призначенням органів досудового слідства або суду, а також безкоштовно, та забезпечення адвокатів достатньою інформацією про зміни у чинному законодавстві.

3. Підвищення кваліфікації адвокатами має:

- зміцнювати їх правові навички;

- підвищувати рівень усвідомлення ними етичних питань;

- підвищувати рівень усвідомлення ними прав людини;

- навчати адвокатів повазі до прав та інтересів клієнтів;

- навчати адвокатів захисту прав клієнтів і сприянню їхньому здійсненню;

- навчати адвокатів сприянню належному відправленню судочинства.

4. Загальна організація підвищення кваліфікації адвокатами здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури, які, зокрема:

- планують заходи щодо підвищення кваліфікації адвокатами;

- покладають на адвокатів обов'язок підвищити їх кваліфікацію;

- щорічно узагальнюють інформацію про підвищення кваліфікації адвокатами в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

5. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури:

- встановлює порядок та форми підвищення кваліфікації адвокатами;

- надає навчальним закладам III - IV рівня акредитації, які мають відповідні ліцензії рекомендації щодо розробки професійних програм підвищення кваліфікації адвокатами;

- координує роботу кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури з питань підвищення кваліфікації адвокатами;

- розробляє і впроваджує акредитаційні стандарти підвищення кваліфікації адвокатами та проводить акредитацію професійних програм підвищення кваліфікації адвокатами і осіб, які здійснюють її впровадження.

6. Професійні програми підвищення кваліфікації адвокатами навчальних закладів III та IV рівнів акредитації, що підлягають акредитації ВККА, повинні містити посилання на її основну мету та завдання, досягнення кінцевого результату, методи і форми їх досягнення, наукову та практичну обґрунтованість, сучасну літературу та судову практику, зміст практичних занять, тренінгів, тестування, завдань для самостійної роботи та список осіб, яким видаються сертифікати ВККА і які ці програми реалізують.

Акредитація цих програм повинна гарантувати: надання якісного і ефективного підвищення кваліфікації адвокатами; актуальне і високозмістовне наповнення відповідно до теми програми; відповідність стандартам якості правової допомоги; застосування сучасних методів оцінювання знань адвоката; оцінку змісту, методів, умов і організації навчального процесу.

Акредитація навчальних програм повинна бути спрямована на: визначення критеріїв, яким має відповідати акредитована програма; впровадження ВККА єдиних методик оцінювання програм; вдосконалення стандартів професійної діяльності адвокатів; розробку тестів; впровадження критеріїв відповідності оцінювання знань змісту європейських стандартів підвищення кваліфікації; залучення вузів та викладачів до розробок стандартів якості освітніх програм; допомогу адвокату у виборі акредитованих навчальних закладів та програм.

Умовами отримання акредитаційного статусу вузами щодо підвищення кваліфікації адвокатами є: відповідність навчального закладу своєму призначенню та стандартам акредитаційного органу; здійснення належного контролю за навчальними, методичними, технічними та фінансовими ресурсами; наявність професорсько-викладацького складу, здатного забезпечити відповідний рівень викладання, наукової та методичної роботи; актуальність та змістовність навчального процесу, його ефективність, сучасність, доступність; впровадження новітніх освітніх технологій, дистанційної та інших сучасних форм реалізації навчальних програм.

Сертифікат ВККА на право здійснювати навчання з підвищення кваліфікації адвокатами за професійними програмами надається провідним вченим та вченим адвокатам з тематики їх наукових досліджень, досвідченим адвокатам, які мають не менш як 10 річний стаж адвокатської діяльності і практикують у певних категоріях справ, з питань пов'язаних з їх веденням, кваліфікованим спеціалістам державних органів (податкових, митних тощо) для висвітлення найбільш актуальних питань застосування чинного законодавства з їх професійної тематики в навчальних закладах III та IV рівня акредитації, які включені в список осіб, що її реалізують і мають право отримати відповідний сертифікат ВККА.

7. При проведенні акредитації ВККА засвідчує офіційне визнання та компетентність вищого навчального закладу III та IV рівня акредитації, фізичної особи чи уповноваженого органу для здійснення навчання або інші заходи з програм забезпечення підвищення кваліфікації адвокатами. Навчання та інші заходи по підвищенню кваліфікації адвокатами проводяться виключно особами, які отримали сертифікат Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про акредитацію.

ВККА здійснює реєстр акредитованих програм та осіб, який доводиться до відома регіональних КДКА та адвокатів.

8. Оформлення, видача, зберігання та облік сертифікатів, які є документами суворої звітності, здійснюється Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури.

В сертифікаті зазначаються: серія та номер, найменування органу, що видає сертифікат, акредитована програма або особа, дата прийняття рішення про акредитацію та його номер, термін дії сертифіката, найменування навчального закладу III та IV рівня акредетації, якому видано сертифікат на акредитовану професійну програму, прізвище та ініціали особи, якій видано сертифікат про право на проведення навчання по акредитованій програмі, посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала сертифікат, дата видачі сертифіката.

При втраті або пошкодженні сертифіката Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури може бути виданий його дублікат.

9. Видами підвищення кваліфікації адвокатами, що забезпечують його безперервність, є:

- навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації адвокатами у вищих навчальних закладах III та IV рівня акредитації при умові наявності в нього відповідної ліцензії з отриманням відповідного сертифіката, затвердженого ВККА зразку;

- участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, тренінгах тощо, які організуються та проводяться за участі Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури в Україні та за кордоном;

- участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, тренінгах тощо, які організуються та проводяться регіональними, загальнодержавними та міжнародними спілками та асоціаціями адвокатів та громадськими організаціями юристів в Україні та за кордоном;

- навчання у Школах адвокатської майстерності та центрах підвищення кваліфікації при кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

- публікації наукових або науково-методологічних статей у професійних юридичних виданнях;

- видання монографій, підручників, посібників, тощо;

- самостійне навчання (самоосвіта);

- інша діяльність, визначена у Додатку N 1 до цього Порядку.

Адвокат має право вільно обирати види підвищення своєї кваліфікації.

10. Професійні програми підвищення кваліфікації передбачають навчання:

а) за загальною складовою - удосконалення та оновлення знань і умінь з правових, методологічних, етичних та інших питань професійної діяльності адвоката;

б) за галузевою складовою - здобуття додаткових знань, умінь з новітніх досягнень у певній галузі права чи сфері діяльності.

Професійні програми підвищення кваліфікації адвокатами розробляються навчальними закладами III та IV рівня акредитації на підставі рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

Термін підвищення кваліфікації адвокатів за професійними програмами визначається Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури. З метою оцінки результатів засвоєння професійних програм підвищення кваліфікації проводиться підсумковий контроль шляхом проведення тестування.

Адвокати, які успішно пройшли тестування за професійними програмами, отримують Сертифікат про підвищення кваліфікації, форма зразка якого затверджується Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури.

Підвищення кваліфікації адвокатів за професійними програмами на першому році адвокатської діяльності здійснюються обов'язково.

11. З метою оцінювання підвищення кваліфікації адвокатів встановлюється період у п'ять років (період оцінювання).

12. За основу оцінювання підвищення кваліфікації адвокатів приймається система залікових балів, визначена у Додатку 1 до цього Порядку. Якщо інше не зазначено у Додатку 1 до цього Порядку, один заліковий бал дорівнюється одній годині навчання.

13. Адвокат має отримати не менш ніж 60 залікових балів протягом періоду оцінювання, визначеного у п. 8 цього Порядку.

Адвокат має отримати не менше ніж 12 залікових балів кожного року протягом періоду оцінювання, визначеного у п. 8 цього Порядку.

В разі, якщо протягом періоду оцінювання адвокат здійснював професійну діяльність менш ніж одинадцять місяців на рік, мінімальна кількість залікових балів зменшується пропорційно.

Надлишок залікових балів, отриманих протягом періоду оцінювання, може бути перенесений до наступного періоду оцінювання в кількості, що не перевищує 24 балів.

14. В разі тривалої (понад трьох місяців) втрати працездатності або з інших поважних причин рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури адвокат може бути звільнений від обов'язку підвищення кваліфікації протягом періоду оцінювання повністю або частково.

15. Адвокат зобов'язаний самостійно вести облік залікових балів та зберігати відповідні сертифікати, свідоцтво про хід підвищення кваліфікації або інші документи, що підтверджують підвищення його кваліфікації протягом періоду оцінювання.

По збігу п'ятирічного періоду оцінювання адвокат зобов'язаний в місячний термін надати кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури вказані документи, про що в Свідоцтві про хід підвищення професійної кваліфікації адвокатом робиться відповідна відмітка про зарахування залікових балів.

Адвокатам, які отримали протягом періоду оцінювання не менше як 60 залікових балів Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури за поданням регіональної КДКА видається Свідоцтво про підвищення кваліфікації, встановленого ВККА зразку.

Зазначені документи можуть бути витребувані у адвоката в разі надходження до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії скарг (окремих ухвал, подань, постанов) про порушення, вчинені адвокатом, або низький рівень наданої ним правової допомоги та враховуються при розгляді справи про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності або покладення на нього обов'язку підвищити свою кваліфікацію.

16. Фінансування підвищення кваліфікації адвокатів може здійснюватися за рахунок коштів кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, регіональних, загальнодержавних та міжнародних спілок та асоціацій адвокатів, інших громадських організацій, адвокатських об'єднань, окремих адвокатів та інших джерел, не заборонених законодавством.

17. Підвищення кваліфікації є професійним обов'язком адвоката.

До адвокатів, які не виконують обов'язку щодо постійного вдосконаленням своїх знань і професійної майстерності, не виконують вимог цього Порядку, рішень кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури про підвищення кваліфікації адвокатів, можуть бути застосовані заходи дисциплінарної відповідальності в порядку, передбаченому діючим законодавством про адвокатуру, за порушення Правил адвокатської етики.

18. Цей порядок вводиться в дію з "1" серпня 2011 року.

 

Додаток N 1
до Порядку підвищення кваліфікації адвокатами України
(у редакції, затвердженій Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури
від 22.07.2011 N VI/7-269)

Діяльність, що зараховується як підвищення кваліфікації адвокатів

Діяльність, що зараховується як підвищення кваліфікації адвокатів 

Кількість залікових балів 

1. 

Навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації адвокатів у вищих навчальних закладах III та IV рівня акредитації (у тому числі програмами дистанційного навчання) з отриманням відповідного сертифіката вищого навчального закладу 

1 година - 1 бал 

2. 

Викладання за професійними програмами підвищення кваліфікації адвокатів у вищих навчальних закладах III та IV рівня акредитації (у тому числі програмами дистанційного навчання) 

1 академічна година - 3 бала 

3. 

Участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах, тренінгах тощо, які організуються та проводяться за участі Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури вищими навчальними закладами, регіональними, загальнодержавними та міжнародними спілками та асоціаціями адвокатів та громадськими організаціями юристів в Україні та за кордоном 

1 година - 1 бал 

4. 

Виступ з доповіддю, презентацією або науковим повідомленням на міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах, тренінгах тощо, які організуються та проводяться за участі Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури вищими навчальними закладами, регіональними, загальнодержавними та міжнародними спілками та асоціаціями адвокатів та іншими громадськими організаціями юристів в Україні та за кордоном 

5 балів 

5. 

Навчання у Школах адвокатської майстерності та центрах підвищення кваліфікації при кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі 

1 година - 1 бал 

6. 

Викладання у Школах адвокатської майстерності та центрах підвищення кваліфікації при кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі 

1 академічна година - 3 бала 

7. 

Публікації наукових або науково-практичних статей у професійних фахових друкованих виданнях в Україні та за кордоном 

1 стаття - 6 балів 

8. 

Видання монографій, підручників, посібників (у тому числі у співавторстві) 

1 робота - 10 балів 

9. 

Присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук 

45 балів 

10. 

Присудження наукового ступеня доктора юридичних наук 

60 балів 

11. 

Участь у роботі Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури або їх палат 

1 рік - 8 балів 

12. 

Участь у робочих групах з розробки проектів нормативно-правових актів 

1 засідання - 1 бал, але не більше 8 балів на рік 

13. 

Підготовка проектів законів та інших нормативно-правових актів, складання висновків щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів при умові їх реєстрації у встановленому порядку

1 проект або висновок - 8 балів 

14. 

Навчання за професійними програмами у вищих навчальних закладах III та IV рівня акредитації (у тому числі програмами дистанційного навчання) з отриманням відповідного сертифіката вищого навчального закладу, участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах, тренінгах тощо, у галузях суміжних з адвокатською діяльністю (наприклад, управління бізнесом, маркетинг, діловодство, навички ведення переговорів тощо) 

1 година - але не більше 5 балів на рік 

15.

Навчання у вищих навчальних закладах III та IV рівня акредитації для здобуття другої освіти у галузях суміжних з адвокатською діяльністю з отриманням диплому спеціаліста або магістра

1 година - 1 бал але не більше 2 балів на рік

16. 

Самостійне навчання (самоосвіта) 

1 година - 1 бал, але не більше 2 балів на рік 

17.

Участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних на науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, тренінгах тощо, які організуються та проводяться регіональними, загальнодержавними та міжнародними спілками та асоціаціями адвокатів та громадськими організаціями юристів в Україні та за кордоном 

1 година - 1 бал 

 

Додаток N 2
до Порядку підвищення кваліфікації адвокатами України
(у редакції, затвердженій Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури
від 22.07.2011 N VI/7-269)

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ
ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Серія

N

СЕРТИФІКАТ
про акредитацію

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури засвідчує, що професійна програма підвищення кваліфікації адвокатами на тему: "______(назва програми)______", розроблена (назва вищого навчального закладу III та IV рівня акредитації), відповідає необхідним стандартам і допускає її для проведення навчання з адвокатами для підвищення їх кваліфікації.

 Підстава: Рішення ВККА N ______ від "___" ____ року.

Сертифікат діє до "___" ____ року.

Видано: "___" ____ року.

Голова ВККА

М. П.

(Прізвище та ініціали)

 

Додаток N 3
до Порядку підвищення кваліфікації адвокатами України
(у редакції, затвердженій Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури
від 22.07.2011 N VI/7-269)

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ
ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Серія

N

СЕРТИФІКАТ
про акредитацію

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури допускає (прізвище, ім'я та по батькові особи) для проведення навчання з адвокатами для підвищення їх кваліфікації за професійною програмою підвищення кваліфікації адвокатами (назва вищого навчального закладу III та IV рівня акредитації) на тему: "____(назва програми)___".

Підстава: Рішення ВККА N _____ від "___" ___________ ____ року.

Сертифікат діє до "___" ___________ ____ року.

Видано: "___" ___________ ____ року.

Голова ВККА

М. П.

(Прізвище та ініціали)

 

Додаток N 4
до Порядку підвищення кваліфікації адвокатами України
(у редакції, затвердженій Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури
від 22.07.2011 N VI/7-269)

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ
ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Серія

N

(вказується назва вищого навчального закладу III та IV рівня акредитації,
який проводить навчання з підвищення кваліфікації адвокатами)

СЕРТИФІКАТ

УЧАСНИКА (вид підвищення кваліфікації адвокатами) по підвищенню кваліфікації адвокатами за професійною програмою підвищення кваліфікації адвокатами на тему: "назва програми".

Видано _______
                                                                            (прізвище, ім'я та по батькові учасника)
              _______
                                                                                          (Дата, місце проведення заходу)

Посада особи, яка посвідчує сертифікат ___
                                                                                                                                 (підпис, прізвище та ініціали)

М. П.

 

Додаток N 5
до Порядку підвищення кваліфікації адвокатами України
(у редакції, затвердженій Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури
від 22.07.2011 N VI/7-269)

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ
ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО N
про підвищення кваліфікації адвокатом

видано адвокату __________
                                                                                 (прізвище, ім'я та по батькові адвоката)

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю N ____ від ________ видане

                                                         (найменування регіональної КДКА, яка видала свідоцтво)

про те, що він(вона) підвищив(ла) професійну кваліфікацію протягом періоду оцінювання 20__ - 20__ рр.

Підстава: подання КДКА __________ області (міста, АР Крим)

Дата видачі: "___" ___________ ____ року.

Голова ВККА

М. П.

(Прізвище та ініціали)

 

Додаток N 6
до Порядку підвищення кваліфікації адвокатами України
(у редакції, затвердженій Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури
від 22.07.2011 N VI/7-269)

                                ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ
ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

СВІДОЦТВО
про хід підвищення кваліфікації адвокатом

 

 


 

       Зворот ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

 

                                      СВІДОЦТВО N

видано адвокату ___________
                                             (прізвище, ім'я та по батькові адвоката)
_
Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю
N ____ від _________ видане ___________
_
            (найменування регіональної КДКА, яка видала свідоцтво)

 

ФОТО

АДВОКАТА

 


 

 

Голова
регіональної КДКА

М. П.

 
 

 

(Прізвище та ініціали)N
п/п

Дата

Назва виду підвищення кваліфікації адвокатом

Орга-
нізатор

Форма участі (доповідач, слухач)

К-сть годин

К-сть балів

Посада, П. І. Б. відповідальної особи та її підпис

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

N
п/п

Дата

Назва виду підвищення кваліфікації адвокатом

Орга-
нізатор

Форма участі (доповідач, слухач)

К-сть годин

К-сть балів

Посада, П. І. Б. відповідальної особи та її підпис

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали