ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТА МАЙНОМ

НАКАЗ

від 28 листопада 2011 року N 18

Щодо організації приймання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

З метою забезпечення належної організації діяльності структурних підрозділів Агентства держмайна України та їх взаємодії у процесі приймання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері науково-технічної діяльності, фінансування яких передбачено Агентству держмайна України у Державному бюджеті України, наказую:

1. Затвердити Порядок приймання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що додається.

2. Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника Голови Агентства держмайна України Шубіна О. О.

 

Голова Агентства

Д. В. Колєсніков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Агентства держмайна
28.11.2011 N 18

Порядок
приймання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за укладеними договорами та додатковими угодами

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей порядок розроблено з метою впорядкування процедури приймання науково-дослідних (далі - НДР) та дослідно-конструкторських робіт (далі - ДКР), що виконуються за договорами та додатковими угодами з Агентством держмайна України, укладеними за бюджетними програмами у сфері науково-технічної діяльності.

1.2. Повноваження та відповідальність структурних підрозділів (замовників) Агентством держмайна України за прийняття НДР визначається наступним чином:

1) відповідальний замовник - структурний підрозділ, до компетенції якого відповідно до положення про структурний підрозділ відноситься галузевий напрям наукової розробки: надає висновок щодо відповідності проведених досліджень і результатів роботи вимогам технічного завдання (далі - ТЗ); оцінює науково-технічний рівень роботи та дає оцінку НДР або ДКР в цілому; приймає окремі етапи робіт і бере участь в установленому порядку у приймальних випробуваннях продукції або експериментальних зразків виробу; бере участь у визначенні можливих об'єктів інтелектуальної власності та заходів щодо їх захисту тощо;

2) структурний підрозділ, що відповідно до положення про структурний підрозділ відповідає за формування науково-технічної політики: надає висновок про дотримання змісту і порядку виконання проміжних та заключного етапів робіт на відповідність нормативним документам, що регулюють правила виконання та оформлення НДР та ДКР;

3) структурний підрозділ, що відповідно до положення про структурний підрозділ відповідає за фінансово-економічне забезпечення наукових робіт: надає висновок щодо відповідності НДР та ДКР умовам договору, договірної ціни та кошторисної вартості робіт; дотримання бюджетного та фінансового законодавства у процесі виконання та приймання цих робіт; можливості оплати виконаних робіт за зобов'язаннями Агентства держмайна України в межах виділених бюджетних асигнувань на відповідні цілі протягом бюджетного періоду.

1.3. Керівник структурного підрозділу, який є відповідальним замовником, за необхідністю призначає комісію для аналізу повноти виконання НДР та ДКР на етапах. Члени комісії розглядають звітні матеріали по виконанню етапу НДР та ДКР, дотримуючись вимог відповідних законодавчих та нормативно-правових документів.

1.4. Посадові особи, які уповноважені на підписання:

- договору про створення та передачу науково-технічної продукції;

- технічного завдання;

- календарного плану робіт;

- акта здавання-приймання науково-технічної продукції (додаток 1);

- висновку про результати виконання етапів робіт (додаток 2);

- розпорядження про приймальну комісію (додаток 3);

- акта приймальної комісії по завершених роботах (додаток 4 або додаток 5);

- фінансових документів на оплату робіт;

- інших документів, що стосуються приймання НДР або ДКР, 

несуть відповідальність за порушення встановленого в Агентстві держмайна України порядку приймання робіт у науково-технічній сфері.

II. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ТА ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ РОБІТ НА ПРОМІЖНИХ ТА ЗАКЛЮЧНОМУ ЕТАПАХ ВИКОНАННЯ

2.1. Головний виконавець (виконавець) НДР або ДКР повідомляє Агентство держмайна України про готовність до здачі проміжного або заключного етапу робіт, направляючи у встановленому порядку супровідний лист, звітну документацію, проміжний звіт.

2.2. На підставі повідомлення або супровідного листа головного виконавця (виконавця) НДР та ДКР відповідальний замовник забезпечує організацію приймання етапу роботи (або роботи в цілому) згідно з даним порядком та діючою нормативно-технічною документацією (ДСТУ 3973-2000, ДСТУ 3974-2000).

2.3. Приймання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на проміжних етапах їх виконання.

2.3.1. Відповідальний замовник (структурний підрозділ) при прийманні проміжного етапу роботи аналізує подану виконавцем звітну документацію, проміжний звіт, готує та підписує Висновок про результати виконання НДР або ДКР (далі - Висновок) за формою, затвердженою цим Порядком (додаток 2), в якому відображає стан готовності частини НДР або ДКР за наступними критеріями:

1) визначає відповідність проведених досліджень і результатів виконання етапу роботи вимогам ТЗ;

2) оцінює досягнутий науково-технічний рівень результатів виконання етапу роботи, технічні характеристики розробки, дає оцінку стану готовності НДР або ДКР на відповідному етапі та перспективи одержання результатів роботи;

3) за необхідності бере участь у попередніх випробуваннях науково-технічної продукції або експериментальних зразків виробу в установленому порядку;

4) разом з виконавцем визначає можливі об'єкти інтелектуальної власності та заходи щодо їх захисту.

Висновок щодо стану виконання етапу роботи підписується структурним підрозділом, який є відповідальним замовником, до компетенції якого відноситься галузевий напрям наукової розробки (додаток 2).

2.3.2. У разі виявлення у поданих виконавцем документах невідповідності встановленим діючими нормативно-технічними документами вимогам до виконання роботи, неповноти комплектності документації або інших недоробок у Висновку зазначаються основні вимоги до виконавця по доопрацюванню звітної документації та проміжного звіту, а також терміни усунення недоліків.

2.3.3. У разі підписання позитивного Висновку структурний підрозділ - відповідальний замовник передає усі документи по НДР або ДКР до структурного підрозділу, що відповідає за формування науково-технічної політики промисловості, для розгляду та надання висновку про відповідність змісту і порядку виконання проміжного етапу роботи нормативно-правовим документам, що регулюють правила виконання та оформлення НДР та ДКР, дотримання законодавства з питань захисту інтелектуальної власності та надає пропозиції щодо актуальності проведеної роботи за прийнятими етапами виконання та доцільність подальшого продовження НДР або ДКР на наступних етапах та періодах виконання.

Висновок щодо відповідності оформлення НДР або ДКР нормативно-правовим документам та щодо доцільності подальшого їх проведення підписується структурним підрозділом, що відповідає за формування науково-технічної політики (додаток 2).

2.3.4. У разі виявлення замовником недоцільності подальшого проведення НДР або ДКР через неминучість одержання негативного результату або якщо НДР або ДКР втратила актуальність, виконавець НДР або ДКР подає обгрунтований висновок замовнику. Питання про припинення НДР або ДКР розглядається науково-технічною радою. Припинення НДР або ДКР у цих випадках здійснюється за рішенням (додаткова угода та наказ) за поданням відповідального замовника, узгодженим на засіданні науково-технічної ради.

2.3.5. На підставі наданого Висновку щодо виконання робіт (відповідно до п. 2.3.3 цього Порядку) у триденний термін структурним підрозділом, що відповідає за формування науково-технічної політики, акт здачі-приймання передається із документацією за відповідною темою НДР або ДКР до структурного підрозділу, що відповідає за фінансово-економічну діяльність.

2.3.6. Фінансово-економічний структурний підрозділ: надає оцінку щодо відповідності прийнятого етапу НДР та ДКР умовам договору, договірної ціни та кошторисної вартості робіт; перевіряє, чи дотримано бюджетне та фінансове законодавство у процесі виконання та приймання відповідної НДР та ДКР; оцінює можливість оплати виконаних робіт за зобов'язаннями Агентства держмайна України в межах виділених бюджетних асигнувань на відповідні цілі протягом бюджетного періоду; готує відповідні фінансові документи та оплачує їх в установленому порядку.

2.3.7. За умови додержання виконавцем усіх зазначених вимог звітні документи разом із завізованим в установленому порядку актом здавання-приймання науково-технічної продукції за формою, що додається (додаток 1), у триденний термін передаються фінансово-економічним структурним підрозділом на затвердження Голові Агентства або визначеній ним посадовій особі, після чого затверджений акт здавання-приймання повертається для оплати до фінансово-економічного структурного підрозділу.

2.4. Приймання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на заключному етапі.

2.4.1. Приймання НДР або ДКР на заключному етапі здійснює приймальна комісія. Пропозиції до складу приймальної комісії, узгоджені із замовником, та проект програми готує головний виконавець (виконавець) НДР або ДКР та подає відповідальному замовнику. Персональний склад приймальної комісії по НДР або ДКР призначається на підставі розпорядження, яке готує та підписує відповідальний замовник за формою, що додається (додаток 3).

Головою приймальної комісії НДР або ДКР призначається керівник або заступник керівника, або відповідальна особа, визначена керівником структурного підрозділу, який є відповідальним замовником.

Метою приймання НДР або ДКР є всебічна перевірка результатів виконання робіт. Приймальна комісія оцінює наукову роботу за наступними критеріями:

1) визначає відповідність проведених досліджень і результатів усіх етапів роботи вимогам ТЗ;

2) оцінює досягнутий науково-технічний рівень роботи, технічні характеристики розробки, дає оцінку стану готовності НДР або ДКР в цілому;

3) бере участь в установленому порядку у приймальних випробуваннях науково-технічної продукції або експериментальних зразків виробу;

4) разом з виконавцем визначає можливі об'єкти інтелектуальної власності та заходи щодо їх захисту;

5) надає висновок щодо змісту і порядку виконання всіх етапів роботи на відповідність діючим нормативно-правовим документам, що регулюють правила виконання та оформлення НДР та ДКР;

6) визначає відповідність створеної продукції вимогам ТЗ;

7) готує пропозиції стосовно інвентаризації та бухгалтерського обліку науково-технічної продукції та інших матеріальних цінностей.

2.4.2. У разі виявлення у поданих виконавцем документах невідповідності встановленим в ТЗ вимогам, неповноти комплектності документації або інших недоробок у акті приймання робіт зазначаються вимоги до виконавця по доопрацюванню звітної документації та заключного звіту, а також терміни усунення недоліків.

При наявності окремих зауважень членів приймальної комісії до результатів роботи, вони подають їх у письмовій формі як додаток до акту приймання роботи.

2.4.3. За результатами позитивного висновку приймальної комісії складається акт встановленої ДСТУ 3973-2000 (для НДР) або ДСТУ 3974-2000 (для ДКР) форми (згідно з додатком 4 або додатком 5) і затверджується Головою Агентства або визначеною ним посадовою особою. Після цього акт приймання роботи передається із документацією за відповідною темою НДР або ДКР до структурного підрозділу, що відповідає за фінансово-економічне забезпечення наукових робіт.

2.4.4. Фінансово-економічний структурний підрозділ: оцінює відповідність заключного етапу НДР та ДКР умовам договору, договірної ціни та кошторисної вартості робіт; перевіряє, чи дотримано бюджетне та фінансове законодавство у процесі виконання та приймання відповідної НДР та ДКР; оцінює можливість оплати виконаних робіт за зобов'язаннями Агентства держмайна України в межах виділених бюджетних асигнувань на відповідні цілі протягом бюджетного періоду.

2.5. Фінансово-економічний структурний підрозділ готує фінансові документи до оплати та разом з актом здавання-приймання науково-технічної продукції і актом приймання НДДКР подає у триденний термін його на підпис Голові Агентства або визначеній ним посадовій особі.

2.6. Висновок про результати виконання заключного етапу НДР або ДКР згідно з додатком 2 не складається.

2.7. Документація про виконання НДР або ДКР за всіма етапами готується у 2 примірниках, зберігається у відповідального замовника та виконавця в установленому порядку. Фінансово-договірна документація зберігається у фінансово-економічному структурному підрозділі та у виконавця, а її копії - у відповідального замовника.

2.8. Документація про виконання НДР та ДКР зберігається 3 роки, після чого передається до архіву в установленому порядку.

 

Додаток 1
до Порядку приймання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за укладеними договорами та додатковими угодами

Затверджую
Голова Агентства держмайна України
(або визначена ним посадова особа)
___________ _______
        (Підпис)                (Ініціали, прізвище)
"___" 201_ р.
М. П.

Найменування Виконавця
___________
ЄДРПОУ __
Адреса ____
Розрахунковий рахунок __
в _________
МФО _____

Найменування Замовника
Агентство держмайна України
ЄДРПОУ ___________
Адреса: вул. Сурікова, 3, м. Київ, 03035
Реєстраційний рахунок _
в Держказначействі України
МФО ____

КПКВК __ КЕКВ ______

АКТ N _______

від ___ ___________ 201_ р.

здавання-приймання науково-технічної продукції
за договором N _______ від ___ ___________ 20__ р.
(або за додатковою угодою від ___ ___________ 201_ р. N ___
до договору N ______ від ___ ___________ 201_ р.)

НДР (або ДКР)

                                                                                  (найменування НДР або ДКР)
Етап N ________

                                                                                   (найменування етапу робіт)

Ми, що нижче підписалися, представник Виконавця
,
                                                                                  (посада, прізвище, ініціали)
з одного боку, і представник Замовника _,
                                                                                                                                 (посада, прізвище, ініціали)
з другого боку, склали цей акт про те, що науково-технічна продукція

(відповідає, не відповідає вимогам договору і технічного завдання чи іншого документа, його назва, дата затвердження)і належним чином оформлена.

Короткий опис науково-технічної продукції:

(опис розробки, місцезнаходження виготовлених зразків)

.

Висновок про результати виконання НДР або ДКР від "___" ___________ 20__ р. позитивний.

Договірна ціна робіт за етапом N _______
складає _________ грн.           _ без ПДВ.
                                    (цифрами)                                                                 (прописом)

Фактичні витрати за етапом N _________
складають ______ грн.           _ без ПДВ.
                                       (цифрами)                                                               (прописом)

Загальна сума авансу, перерахована за виконання етапу N __, склала
___ грн.             без ПДВ.
                           (цифрами)                                                                         (прописом)

Належить до перерахування за виконаний етап __ грн.
                                                                                                                                                          (цифрами)
_ без ПДВ.
                                                                      (прописом)

Роботу здав:
Від Виконавця

Керівник підприємства, установи
або організації

Роботу прийняв:
Від Замовника

Керівник галузевого структурного
підрозділу за напрямом розробки
(відповідальний замовник)

__________   ______
       (підпис)              (ініціали, прізвище)

М. П.

__________    ________
      (підпис)                  (ініціали, прізвище)

 

Погоджено:
Керівник структурного підрозділу,
що відповідає за фінансово-економічну діяльність
_________    _______
      (підпис)                (ініціали, прізвище)

 

Додаток 2
до Порядку приймання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за укладеними договорами та додатковими угодами

Висновок
про результати виконання НДР або ДКР

за етапом N ____
(договір від ___._____.20__ р. N ______,
додаткова угода N ___ від ___._____.20__ р.)

Аналіз проведено щодо науково-технічного рівня НДР (або ДКР) та на відповідність проведених досліджень і результатів роботи вимогам ТЗ.

1. Назва роботи: НДР (або ДКР)
"__________".

2. Повнота виконання роботи: Робота за етапом N ______
"__________"
(назва етапу)
виконана повністю (або виконана не повністю, а саме:
__________ ).
(вказати, що не виконано)

3. Відповідність її результатів технічній документації: результати виконання етапу N ____ відповідають (або не відповідають, вказати, в чому саме не відповідають) вимогам календарного плану до договору N ___ від ___._____.201_ р. або додаткової угоди до нього від ___._____.201_ р. та затвердженого технічного завдання до договору.

4. Робота визначена (не визначена) об'єктом інтелектуальної власності
___________
та необхідні наступні заходи щодо її захисту:
________ __.

5. Інша інформація (коли завершується робота в цілому, скільки залишилось виконати етапів тощо).

Висновок
__________
(вважаю роботу виконану на належному науково-технічному рівні або роботу виконано з певними зауваженнями, вказати подальші дії, що необхідно виконати)

______
(посада особи, яка зробила
висновок, назва структурного підрозділу)                             (підпис)

"___" __________ 201_ р.

________
       (ініціали, прізвище)

Погоджено:

Керівник структурного галузевого підрозділу за напрямом розробки (відповідальний замовник)

                 ___         ___________
                                  (підпис)                                    (ініціали, прізвище)

Оцінка структурного підрозділу, що відповідає за формування науково-технічної політики:
_________
(оформлення НДР або ДКР відповідає (не відповідає) вимогам нормативно-правових документів. Робота є актуальною (втратила свою актуальність). Доцільно (недоцільно) проводити розробку на наступних етапах)

__________
(посада особи, яка зробила оцінку,
 назва структурного підрозділу)                         (підпис)

________
       (ініціали, прізвище)

Погоджено:

Керівник структурного підрозділу, що відповідає за формування науково-технічної політики

                 ___         ___________
                                  (підпис)                                    (ініціали, прізвище)

"___" ___________ 20__ р.

 

Додаток 3
до Порядку приймання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за укладеними договорами та додатковими угодами

  

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТА МАЙНОМ
АГЕНТСТВО ДЕРЖМАЙНА УКРАЇНИ

___________
                                                                (назва структурного підрозділу, що видав розпорядження)

N _________

від ___________ 201_ р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

___________
                                                                          (назва підприємства - виконавця НДР або ДКР)
в межах бюджетної програми КПКВК __
(або державного замовлення на науково-технічну продукцію) за напрямом "__________" виконало за договором з від _ 20__ р. N __________ та додаткового угодою до нього з Агентством держмайна України від _________ 20__ р. N НДР або ДКР
"_________"
                                                                                            (назва НДР або ДКР)
і повідомило Агентство держмайна України про готовність до приймання заключного етапу робіт "___" 20__ р.

Для забезпечення приймання вказаної роботи

ВИРІШУЮ:

1. Створити комісію у складі:

Прізвище, ім'я, по батькові

- голова комісії (представник замовника),
посада, місце роботи, вчений ступень, вчене звання, почесне звання
(представник галузевого структурного підрозділу за напрямком розробки (відповідальний замовник));

Члени комісії:

 

Прізвище, ім'я, по батькові

- посада, місце роботи, вчений ступень, вчене звання, почесне звання
(представник структурного підрозділу замовника, що відповідає за науково-технічну політику);

Прізвище, ім'я, по батькові

- посада, місце роботи, вчений ступень, вчене звання, почесне звання
(представник структурного підрозділу замовника, що відповідає за фінансово-економічну діяльність);

Прізвище, ім'я, по батькові

- посада, місце роботи, вчений ступень, вчене звання, почесне звання
(представник підприємства - потенційного виробника науково-технічної продукції), за згодою;

Прізвище, ім'я, по батькові

- посада, місце роботи, вчений ступень, вчене звання, почесне звання
(представник підприємства - потенційного споживача науково-технічної продукції), за згодою;

Прізвище, ім'я, по батькові

- посада, місце роботи, вчений ступень, вчене звання, почесне звання
(представник виконавця - керівник роботи (НДР або ДКР));

Прізвище, ім'я, по батькові

- посада, місце роботи, вчений ступень, вчене звання, почесне звання
(представники інших міністерств, відомств, наукових установ, відомі вчені, фахівці в даній галузі тощо), за згодою.

2. Керівнику підприємства "______" забезпечити належні умови для роботи комісії.

3. Комісії прийняти роботу в установленому порядку згідно програми приймання.

Завершити роботу приймальної комісії до "___" 20__ р.

4. Акт приймальної комісії затвердити у встановленому порядку.

Керівник структурного підрозділу -
відповідального замовника     _
                                                                                     (підпис)                                        (ініціали, прізвище)

 

Додаток 4
до Порядку приймання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за укладеними договорами та додатковими угодами

ДОДАТОК Д
(рекомендований)

Форма акта приймання НДР

                         ЗАТВЕРДЖЕНО
___
(керівник (заступник керівника) організації - замовника)
         __________
         (підпис)                             (розшифровка підпису)

          (дата)

АКТ
приймання науково-дослідної роботи
(складової частини НДР)

"___________
                                                            (назва НДР, складової частини НДР, шифр і номер
___________
                                                                                          державної реєстрації)

1 Комісія у складі голови __
                                                                                                                 (П. І. Б., посада)
і членів комісії ___________
                                                                                                    (П. І. Б., посада)
що діє на підставі ________
                                                                                          (назва, номер і дата документа)
У період з "___" ___________ 200_ р. по "___" 200_ р.
Здійснювала приймання НДР "________
___________,
                                                                                                 (назва НДР)
що виконувалася ________
                                                                          (назва організації - виконавця НДР)
за договором від "___" _ р. N ________
з __ по згідно з ТЗ, затвердженим _____.
           (місяць, рік)                    (місяць, рік)                                                                              (дата затвердження ТЗ)

2 Комісія розглянула та затвердила програму приймання НДР і погодилася проводити приймання НДР згідно із запропонованою програмою.

3 Комісії були подані до приймання ____
                                                                                                                                      (звіти за етапами,
___________
                                           заключний звіт, звіт щодо патентного дослідження, макет, модель,
___________.
      Експериментальний зразок майбутнього виробу, протоколи випробувань, науково-технічна документація тощо)

4 Комісія розглянула подане за пунктом 3 цього акта і встановила, що зазначена НДР виконана відповідно до вимог ТЗ.

У ході виконання НДР отримано такі результати: _____
___________.
(подаються короткий перелік отриманих результатів, оцінка рівня науково-технічної продукції і опис виявлених недоліків)

5 Комісія постановила:

Вважати НДР за договором від "___" р. N ______ виконаною відповідною до ТЗ у повному (або неповному) обсязі і прийнятою (або не прийнятою);
виявлені у процесі роботи комісії недоліки ___________
___________
                                                                                          (перелічити недоліки)
___________.

Виконавцю НДР усунути до _______.
                                                                                    (дата)

6 Одержані результати НДР використати шляхом
.
        (зазначають рекомендований спосіб використання результатів НДР та назву організації головного споживача)

Додатки: ___
                                                                                          (перелік матеріалів і документів)

Голова комісії:

__                      
           (підпис)                                                                    (розшифровка підпису)

Члени комісії:

__
__
__

З актом ознайомлені:

__
                                                    (керівник організації - виконавця)
__
                                                     (інші особи за рішенням комісії)

 

Додаток 5
до Порядку приймання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за укладеними договорами та додатковими угодами

ДОДАТОК К
(рекомендований)

Форма акта приймання ДКР

                        ЗАТВЕРДЖЕНО
____
(керівник організації - замовника ДКР та назва організації)
            _________
         (підпис)                                (розшифровка підпису)

М. П.                               ________
                                                           (дата)

АКТ
приймання дослідно-конструкторської роботи
(складової частини ДКР)

___________
                                     (назва ДКР, складової частини ДКР, шифр, номер державної реєстрації ДКР)
___________

м. ________

"___" __________ 200_ р.

Приймальна комісія у складі:

голови _____
                                                                          (ініціали, прізвище, посада, організація)

членів комісії __________  ,
                                                                           (ініціали, прізвища, посада, організація)

яка діє на підставі ________,
                                                                         (назва, номер і дата документа про призначення комісії)
склала цей акт про таке:

1 _______ У період із "___" __________ 200_ р. по "___" __________ 200_ р. комісія здійснювала
приймання ДКР ______  _,
                                                                                     (назва ДКР)
що виконувалася _______  
                                                                      (назва організації - виконавця ДКР)
за договором (контрактом) від "___" __________ 200_ р. N
з __ по __ за ТЗ, затвердженим __________  _________.
           (місяць, рік)                        (місяць, рік)                                                                                          (дата затвердження ТЗ)

2 Комісія розглянула програму приймання ДКР та погодилася проводити приймання ДКР згідно із запропонованою програмою.

3 Комісії були надані дослідні зразки ___________
                                                                                                                  (назва зразка)
у кількості ___________ шт. ___________ і така технічна
документація ___________.
                                               (звіти за етапами, заключний науково-технічний звіт, КД і ТД із літерою "О" тощо)

4 Комісія розглянула результати попередніх випробувань, відомості щодо відповідності дослідних зразків вимогам технічного завдання, проект технічних умов і встановила: дослідні зразки ___________: ____ ______
                                                              (назва, індекс)
приймальні випробування витримали, відповідають вимогам технічного завдання і проекту технічних умов:
___________
                                                                       (коротка характеристика дослідних зразків)
___________.
                                                                               (оцінка технічного рівня ДКР)

5 Комісія розглянула подану робочу конструкторську і технологічну документацію, технологічне, контрольно-вимірювальне та випробувальне устаткування, яке входить до комплекту дослідного зразка, і встановила: ______
                                                                                                         (коротка оцінка відповідності
___________
                                                                  робочої документації вимогам щодо комплектності,
___________
                                                                              повноти змісту і правильності оформлення,
___________
                                                     придатності документації для організації і серійного виробництва;
___________
                                                                      коротка оцінка якості технологічної документації;
___________
                                                                              оцінка рівня стандартизації і уніфікації;
___________
                                                                      оцінка трудомісткості і собівартості продукції;
___________
                                    оцінка продуктивності і достатності устатковання для серійного випуску продукції;
___________.
                                                          оцінка рівня ергономічної і естетичної досконалості продукції)

6 Комісія постановила:
вважати дослідно-конструкторську роботу __________  ___________
                                                                                                             (назва та шифр ДКР)
виконаною відповідно до ТЗ і прийнятою, рекомендувати проект ТУ до затвердження, присвоїти конструкторській і технологічній документації літеру "О1".

7 Комісія пропонує:

керівнику ___
                                                                             (назва виготовлювача)

організувати підготовку виробництва для серійного виготовлення ___
___________
                                                                                              (назва продукції)

за затвердженою документацією літери "О1" _________
                                                                                                                               (позначення основного документа)
і технічними умовами ____
                                                                                                      (призначення документа)

Керівникам _
                                                                                (назви організації - виконавця ДКР і виробника)

а) відкоригувати робочу конструкторську документацію та допрацювати дослідний зразок;

б) _________
                               (запропоновані до виконання рекомендації щодо доопрацювання дослідного зразка,
___________
                                                   терміни коригування робочої конструкторської документації,
___________
                                                               рекомендації щодо покращення якості продукції,
___________;
                                                           пропозиції і заходи щодо освоєння виробництва тощо)

в) спецустаткування та залишки матеріалів __________
                                                                                                                 (навести рекомендації щодо використання
___________.
                                      спецустаткування та залишків матеріалів, придбаних за бюджетні кошти)

Додатки ___
                                                                                       (перелік документації і матеріалів)

Голова комісії

__       _____
            (підпис)                                  (розшифровка підпису)

Члени комісії:

__       _____
            (підпис)                                  (розшифровка підпису)

З актом приймання ознайомлені:

___________
                        (керівник організації - виконавця ДКР)
__       _____
            (підпис)                                  (розшифровка підпису)
___________
             (керівник організації - виконавця складової частини ДКР)
__       _____
            (підпис)                                  (розшифровка підпису)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали