ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЕКОЛОГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19 серпня 2011 року N 90

Щодо передачі подарунків, отриманих під час проведення офіційних заходів

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 року N 1337 "Про затвердження Порядку передачі подарунків, отриманих під час проведення офіційних заходів" наказую:

1. Затвердити Положення про Комісію по передачі подарунків, отриманих під час проведення офіційних заходів (Додаток 1).

2. Затвердити склад Комісії по передачі подарунків, отриманих уповноваженими особами Держекоінвестагентства під час проведення офіційних заходів (Додаток 2).

3. Наказ Нацекоінвестагентства від 11 січня 2010 року N 2 вважати таким, що втратив чинність.

4. Відділу документального забезпечення та контролю (Роїк Н. І.) довести цей наказ до відома заступників Голови та працівників Держекоінвестагентства.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

С. Орленко

 

Додаток 1
до наказу Держекоінвестагентства
19.08.2011 N 90

Положення
про комісію по передачі подарунків, отриманих під час проведення офіційних заходів

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності комісії по передачі подарунків, отриманих уповноваженими особами Держекоінвестагентства України під час проведення офіційних заходів (далі - Комісія).

1.2. Комісія по передачі подарунків, отриманих уповноваженою особою під час проведення офіційних заходів, створюється в Держекоінвестагентстві відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 року N 1337 "Про затвердження Порядку передачі подарунків, отриманих під час проведення офіційних заходів".

1.3. У цьому Положенні під терміном "офіційний захід" розуміється протокольний захід міжнародного, державного чи місцевого рівня, проведений за участю посадових осіб органів, або захід, що відбувся у зв'язку з виконанням службових обов'язків зазначених осіб, з урахуванням загальноприйнятих міжнародних норм, правил і традицій, а також національних традицій України.

1.4. Положення про Комісію та її склад затверджується наказом Голови Держекоінвестагентства.

1.5. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

2. Порядок роботи Комісії

2.1. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання Комісії проводиться протягом п'яти днів з моменту передачі уповноваженою особою подарунка.

2.2. Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутня більшість її членів.

2.3. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

2.4. Комісія складає Акт приймання-передачі подарунка, за формою, що додається.

2.5. Передача подарунка здійснюється від уповноваженої особи до матеріально відповідальної особи у присутності Комісії у адміністративному приміщенні Держекоінвестагентства України.

2.6. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписує голова і секретар Комісії та у триденний строк з дати його прийняття затверджується наказом Держекоінвестагентства.

3. Обов'язки Комісії

3.1. Здійснює оцінку, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання подарунків, отриманих уповноваженою особою під час проведення офіційних заходів.

4. Права Комісії

4.1. Комісія має право залучати до участі в засіданнях відповідних спеціалістів, фахівців з метою проведення вартісної оцінки подарунка.

5. Склад Комісії

5.1. Склад Комісії затверджується наказом Держекоінвестагентства.

5.2. До складу Комісії входять: Голова Комісії, секретар Комісії та члени Комісії.

5.3. Голова Комісії: керує діяльністю Комісії, вносить пропозицію щодо обрання секретаря, розподіляє обов'язки між її членами.

 

Додаток
до Положення про Комісію по передачі подарунків, отриманих під час проведення офіційних заходів

АКТ
приймання-передачі подарунка N ___

м.

___ 20__ р.

Цей акт складено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку передачі подарунків, отриманих під час проведення офіційних заходів" від 8 грудня 2009 р. N 1337.

Ми, що нижче підписалися, уповноважена особа Держекоінвестагентства,
_,
місце роботи __,
займана посада
паспорт серії ___ номер , виданий ________,
що проживає за адресою ____
і представляє Держекоінвестагентство на офіційному заході на підставі

_
                                                                          (найменування акта органу державної влади)
_, з однієї сторони, і матеріально-відповідальна Держекоінвестагентства, 
займана посада ___________, 
з іншої сторони, склали цей акт про те, що відповідно до зазначеної постанови та Положення
_
                                                                           (прізвище та ініціали уповноваженої особи)
передав, а ____
                                                                            (прізвище та ініціали матеріально-відповідальної особи)

прийняв подарунок згідно з описом.

1. Номенклатура __________
_

2. Якісні характеристики ___
_

3. Кількість одиниць _______

4. Додаткові відомості _____
_

Момент передачі подарунка зафіксований вірно:
годин ___ хвилин ___ р.

Майно передав


Підпис

___________
П. І. Б.

Майно прийняв


Підпис

___________
П. І. Б

М. П.

 

 

 

Додаток 2
до наказу Держекоінвестагентства
19.08.2011 N 90

Склад Комісії по передачі подарунків, отриманих під час проведення офіційних заходів

1. Перевера Максим Михайлович

головний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції - Голова Комісії

2. Грабійчук Олена Василівна

головний спеціаліст сектору кадрового забезпечення - секретар Комісії

3. Бочевар Даниїл Григорович

головний спеціаліст з контрольно-ревізійної роботи, член Комісії

4. Панченко Олександра Юріївна

начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер, член Комісії

5. Заєць Ілона Вікторівна

головний спеціаліст з питань зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації, член Комісії

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали