МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16 червня 2011 року N 199

Щодо підготовки Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2010 році

На виконання статей 25 і 251 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" та з метою забезпечення підготовки Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2010 році наказую:

1. Затвердити структуру Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2010 році, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства, Державного агентства водних ресурсів України, Державного агентства екологічних інвестицій України, Державної служби геології та надр України, Державної екологічної інспекції України забезпечити підготовку та надання Управлінню державного екологічного моніторингу інформації до розділів, згідно зі структурою, до 20 червня 2011 року.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Д. Д. Мормуля.

 

Перший заступник Міністра

М. І. Романов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінприроди
16.06.2011 N 199

СТРУКТУРА
Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2010 році

Вступне слово

1 Загальні відомості

1.1 Географічне розташування та кліматичні особливості території України

1.2 Соціальний та економічний розвиток країни, формування механізму збалансованого (сталого) розвитку України

2 Стан атмосферного повітря

2.1 Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

2.1.1 Динаміка викидів забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами

2.1.2 Динаміка викидів найпоширеніших забруднюючих речовин в атмосферне повітря у містах України

2.1.3 Основні забруднювачі атмосферного повітря (за галузями економіки)

2.2 Транскордонне забруднення атмосферного повітря

2.3 Якість атмосферного повітря в населених пунктах

2.4 Стан радіаційного забруднення атмосферного повітря

2.5 Використання озоноруйнівних речовин та їх вплив на довкілля

2.6 Вплив забруднюючих речовин на здоров'я людини та біорізноманіття

2.7 Заходи, спрямовані на поліпшення якості атмосферного повітря

3 Зміна клімату

3.1. Політика та заходи у сфері скорочення антропогенних викидів парникових газів

3.2. Національна система оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів

3.3. Політика у сфері адаптації до зміни клімату

4 Стан водних ресурсів

4.1 Водні ресурси та їх використання

4.1.1 Загальна характеристика

4.1.2 Водозабезпеченість територій та регіонів України

4.1.3 Водокористування та водовідведення

4.2 Забруднення поверхневих вод

4.2.1 Скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти та очистка стічних вод

4.2.2 Основні забруднювачі водних об'єктів (за галузями економіки)

4.2.3 Транскордонне забруднення поверхневих вод

4.3 Якість поверхневих вод

4.3.1 Оцінка якості вод за гідрохімічними показниками

4.3.2 Гідробіологічна оцінка якості вод та стан гідробіоценозів

4.3.3 Мікробіологічна оцінка якості вод з огляду на епідемічну ситуацію

4.3.4 Радіаційний стан поверхневих вод

4.4 Якість питної води та її вплив на здоров'я населення

4.5 Екологічний стан Азовського та Чорного морів

4.6 Заходи щодо поліпшення стану водних об'єктів

5 Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, розвиток природно-заповідного фонду та формування національної екологічної мережі

5.1 Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування національної екологічної мережі

5.1.1 Загальна характеристика

5.1.2 Загрози та вплив антропогенних чинників на структурні елементи екомережі, біологічне та ландшафтне різноманіття

5.1.3 Заходи щодо збереження біологічного та ландшафтного різноманіття

5.1.4 Формування національної екомережі

5.1.5 Біобезпека та поводження з генетично модифікованими організмами

5.2 Охорона, використання та відтворення рослинного світу

5.2.1 Загальна характеристика рослинного світу

5.2.2 Лісові ресурси

5.2.3 Стан використання природних недеревних рослинних ресурсів

5.2.4 Охорона та відтворення видів рослин, занесених до Червоної книги України, та тих, що підпадають під дію міжнародних договорів України

5.2.5 Адвентивні види рослин

5.2.6 Стан зелених насаджень

5.2.7 Заходи щодо збереження рослинного світу

5.3 Охорона, використання та відтворення тваринного світу

5.3.1 Загальна характеристика тваринного світу

5.3.2 Стан та ведення мисливського господарства

5.3.3 Стан та ведення рибного господарства

5.3.4 Охорона та відтворення видів тварин, занесених до Червоної книги України, та тих, що підпадають під дію міжнародних договорів України

5.3.5 Інвазивні види тварин та їх вплив на аборигенне біорізноманіття

5.3.6 Заходи щодо збереження тваринного світу

5.4 Природні території, що підлягають особливій охороні

5.4.1 Стан і розвиток природно-заповідного фонду України

5.4.2 Водно-болотні угіддя міжнародного значення

5.5 Стан рекреаційних ресурсів та розвиток курортних зон

5.6 Історико-культурна спадщина

5.7 Туризм як фактор впливу на довкілля

6 Стан земельних ресурсів і ґрунтів

6.1 Структура та використання земельних ресурсів

6.1.1 Структура та динаміка змін земельного фонду України

6.1.2 Господарська освоєність земельних угідь

6.2 Основні чинники антропогенного впливу на земельні ресурси

6.3 Стан і якість ґрунтів

6.3.1. Якість ґрунтів сільськогосподарського призначення

6.3.2 Забруднення ґрунтів

6.3.3. Деградація ґрунтів

6.4 Оптимізація використання та охорона земель

7 Надра

7.1. Мінерально-сировинна база

7.1.1. Стан та використання мінерально-сировинної бази

7.2. Система моніторингу геологічного середовища

7.2.1. Підземні води: ресурси, використання, якість

7.2.2. Екзогенні геологічні процеси

7.3. Геологічний контроль за вивченням та використанням надр

7.4. Дозвільна діяльність у сфері використання надр

8 Відходи

8.1 Структура утворення та накопичення відходів

8.2 Поводження з відходами (збирання, зберігання, утилізація та видалення)

8.3 Використання відходів як вторинної сировини

8.4 Транскордонне перевезення відходів

8.5 Державне регулювання в сфері поводження з відходами

9 Екологічна безпека

9.1 Екологічна безпека як складова національної безпеки

9.2 Об'єкти, що становлять підвищену екологічну небезпеку

9.3 Радіаційна безпека та радіоекологія

9.3.1 Радіаційне забруднення територій

9.3.2 Радіоактивні відходи

10 Промисловість та її вплив на довкілля

10.1 Структура та обсяги промислового виробництва

10.2 Вплив на довкілля

10.2.1 Гірничодобувна промисловість

10.2.2 Металургійна промисловість

10.2.3 Хімічна та нафтохімічна промисловість

10.2.4 Харчова промисловість

10.3 Заходи з екологізації промислового виробництва

11 Сільське господарство та його вплив на довкілля

11.1 Соціально-економічні тенденції в сільському господарстві

11.2 Вплив на довкілля

11.2.1 Внесення мінеральних і органічних добрив на оброблювані землі та під багаторічні насадження

11.2.2 Використання пестицидів

11.2.3 Екологічні аспекти зрошення та осушення земель

11.2.4 Тенденції в тваринництві

11.3 Органічне сільське господарство

12 Енергетика та її вплив на довкілля

12.1 Структура виробництва та використання енергії

12.2 Ефективність енергоспоживання

12.3 Вплив енергетичної галузі на довкілля

12.4 Використання відновлювальних джерел енергії та розвиток альтернативної енергетики

13 Транспорт та його вплив на довкілля

13.1 Транспортна мережа України

13.1.1 Структура та обсяги транспортних перевезень

13.1.2 Склад парку та середній вік транспортних засобів

13.2 Вплив транспорту на довкілля

13.3 Заходи щодо зменшення впливу транспорту на довкілля

14 Збалансоване виробництво та споживання

14.1 Структурна перебудова та екологізація економіки

14.2 Впровадження елементів "більш чистого виробництва" в Україні

14.3 Ефективність використання природних ресурсів

14.4 Тенденції та характеристика споживання

15 Державне управління у сфері охорони навколишнього природного середовища

15.1 Національна та регіональна екологічна політика України

15.2 Удосконалення системи управління та нормативно-правового регулювання у сфері охорони довкілля та екологічної безпеки

15.3 Державний контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства

15.4 Виконання державних цільових екологічних програм

15.5 Моніторинг навколишнього природного середовища

15.6 Державна екологічна експертиза

15.7 Економічні засади природокористування

15.7.1 Економічні механізми природоохоронної діяльності

15.7.2 Стан фінансування природоохоронної галузі

15.8 Стандартизація, метрологія у сфері охорони довкілля і природокористування

15.9 Дозвільна діяльність у сфері природокористування

15.10 Екологічний аудит та екологічне страхування

15.11 Стан та перспективи наукових досліджень у галузі охорони довкілля

15.12 Участь громадськості у процесі прийняття екологічно значущих рішень

15.12.1 Діяльність громадських екологічних організацій

15.12.2 Діяльність громадських рад, об'єднань, тематичних робочих груп і мереж

15.13 Екологічна освіта та інформування

15.14 Міжнародне співробітництво у галузі охорони довкілля

15.14.1 Співробітництво з Європейським Союзом

15.14.2 Залучення зовнішньої допомоги та координація діяльності щодо програм /проектів зовнішньої допомоги

15.14.3 Двостороннє та багатостороннє співробітництво

Висновки

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали