ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТА МАЙНОМ

НАКАЗ

від 26 грудня 2011 року N 40

Щодо погодження облікової політики підприємств

На забезпечення виконання положень наказу Міністерства фінансів України від 19.12.2006 р. N 1213 "Про затвердження Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій і Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку" щодо обов'язковості погодження органом управління облікової політики підприємств державного сектору економіки наказую:

1. Керівникам державних, у тому числі казенних підприємств, а також господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна частка, що належать до сфери управління Агентства держмайна України:

1.1 Забезпечити надання на погодження розпорядчих документів, в яких визначається облікова політика підприємств.

1.2 У розпорядчому документі про облікову політику встановити методи оцінки, обліку і процедур, які має застосовувати підприємство та щодо яких нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку передбачено більш ніж один їх варіант, та порядок організації бухгалтерського обліку. Облікову політику визначати на основі положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів. Одноваріантні методи оцінки, обліку і процедур до такого розпорядчого документа не включати.

1.3. У розпорядчому документі про облікову політику підприємства передбачити застосування, зокрема:

методів оцінки вибуття запасів;

періодичності визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів;

порядку обліку і розподілу транспортно-заготівельних витрат, ведення окремого субрахунку обліку транспортно-заготівельних витрат;

методів амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, довгострокових біологічних активів та нематеріальних активів;

вартісних ознак предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів;

класу 8 та/або 9 Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291;

періодичності (періоду) зарахування сум дооцінки необоротних активів до нерозподіленого прибутку;

методу обчислення резерву сумнівних боргів (у разі потреби - спосіб визначення коефіцієнта сумнівності);

переліку створюваних забезпечень майбутніх витрат і платежів;

порядку оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг;

сегментів діяльності, пріоритетного виду сегмента, засад ціноутворення у внутрішньогосподарських розрахунках;

переліку і складу змінних і постійних загальновиробничих витрат, бази їх розподілу;

переліку і складу статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг);

порядку визначення ступеня завершеності робіт за будівельним контрактом;

дати визначення придбаних в результаті систематичних операцій фінансових активів;

бази розподілу витрат за операціями з інструментами власного капіталу;

порогу суттєвості щодо окремих об'єктів обліку;

переоцінки необоротних активів;

періодичності відображення відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов'язань;

окремого балансу філіями, представництвами, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами підприємства.

1.4. Окремими складовими розпорядчого документа про облікову політику підприємства визначити порядки:

визначення ліквідаційної вартості основних засобів;

установлення строків корисного використання (експлуатації) основних засобів та нематеріальних активів;

організації аналітичного обліку надходження та використання коштів цільового фінансування.

1.5. Облікову політику підприємства змінювати лише у разі:

змін вимог установчих документів підприємства;

змін вимог органу, який здійснює функції з державного регулювання методології бухгалтерського обліку і фінансової звітності, та органу управління;

за умови, якщо зміни облікової політики забезпечать більш достовірне відображення подій (господарських операцій) у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності. Цей факт має бути підтверджений відповідними обґрунтуваннями бухгалтерської служби (бухгалтера) шляхом надання у письмовій формі пояснення щодо необхідності внесення таких змін конкретно по кожному пункту розпорядчого документа.

1.6. Облікову політику підприємства та її зміни наводити у примітках до річної фінансової звітності (у формі опису або долученням до звітності копії розпорядчого документа про установлення або зміну облікової політики).

2. Керівникам структурних підрозділів, у підпорядкуванні яких є підприємства, довести цей наказ до відома підприємств, що належать до сфери управління Агентства держмайна України.

3. Право погодження розпорядчих документів, якими визначається і приймається облікова політика державних підприємств, що входять до сфери управління Агентства держмайна України, надається заступникам Голови Агентства за напрямком.

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Голова Агентства
держмайна України

Д. В. Колєсніков

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали