ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТА МАЙНОМ

НАКАЗ

від 12 грудня 2011 року N 27

Щодо Положення про Науково-технічну раду Агентства держмайна України

З метою організації роботи Науково-технічної ради, на виконання наказу Агентства держмайна України від 14.11.2011 р. N 14 (Наказ N 14) наказую:

1. Затвердити Положення про Науково-технічну раду Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном (додається).

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Агентства держмайна України Шубіна О. О.

 

Голова Агентства
держмайна України

Д. В. Колєсніков

 

Додаток
до наказу Агентства держмайна України
12.12.2011 N 27

ПОЛОЖЕННЯ
про Науково-технічну раду Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном

1. Загальні положення

1.1. Науково-технічна рада Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном (далі - НТР, Рада) створюється відповідно до Положення про Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 р. N 451/2011 (Указ N 451/2011).

1.2. Науково-технічна рада є консультативно-дорадчим органом для розгляду та формування основних напрямів науково обгрунтованої технічної політики, що належить до компетенції Агентства держмайна України, спрямованої на забезпечення розвитку науково-технічного потенціалу державних підприємств, впровадження у виробництво новітніх досягнень вітчизняної і зарубіжної науки, техніки, технології, та для колективного і вільного обговорення найважливіших її напрямів.

1.3. У своїй роботі НТР керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, Положенням про Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном (Указ N 451/2011), актами Агентства держмайна України, дорученнями Президента України, Прем'єр-міністра України, Голови Агентства держмайна України, а також цим Положенням.

1.4. Рішення про утворення або ліквідацію НТР приймається Головою Агентства держмайна України.

1.5. НТР проводить свою роботу на основі колегіальності в формі колективного обговорення, обміну думками та ділової критики.

Рішення НТР виробляється членами Ради колективно з урахуванням останніх досягнень науки і техніки та використанням знань і досвіду провідних спеціалістів, науковців, які запрошуються на засідання НТР або залучаються до його роботи.

2. Функції НТР

2.1. Розгляд і оцінка стану виконання, наукового і технічного рівня наукових досліджень з питань, що належать до сфери діяльності Агентства держмайна України.

2.2. Розгляд та формування основних напрямів науково обгрунтованої технічної політики, що належать до сфери діяльності Агентства держмайна України, та вироблення рекомендацій щодо їх практичної реалізації.

2.3. Розробка пропозицій стосовно удосконалення механізму та напрямків державної підтримки розвитку високотехнологічних виробництв підприємств, що належать до сфери діяльності Агентства держмайна України, у рамках державних програм і стратегій.

2.4. Вироблення рекомендацій в межах компетенції щодо сприяння модернізації підприємств державного сектору економіки, поліпшенню їх енергоефективності та екологічних показників.

2.5. З урахуванням потреб структурної перебудови та модернізації високотехнологічних підприємств та підприємств базових галузей розробка пропозицій щодо впровадження інноваційної та інвестиційної політики за пріоритетними напрямками інноваційного розвитку державного сектору економіки України.

2.6. Розробка рекомендацій стосовно оновлення структури промислового виробництва підприємств, що належать до сфери управління Агентства держмайна України, на основі використання енергоефективних технологій та обладнання.

2.7. Розробка пропозицій стосовно стимулювання створення (відродження) науково-технічних підрозділів на промислових підприємствах, що належать до сфери управління Агентства держмайна України.

2.8. Вироблення рекомендацій щодо оптимізації науково-технічного потенціалу та створення вітчизняних вертикально-інтегрованих структур з власною дослідницькою базою.

2.9. Розробка пропозицій стосовно координації діяльності та удосконалення структури науково-технічних організацій сфери управління Агентства держмайна України, взаємодії з науковими установами Національної та галузевих академій наук, Міністерства оборони, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інших органів влади.

2.10. Розгляд звітів та аналіз діяльності державних підприємств щодо результатів їх науково-технічного рівня.

2.11. Оцінка проектів національних та державних програм, а також найважливіших проектів, у тому числі інвестиційних.

2.12. Розгляд інших питань науково-технічної діяльності Агентства держмайна України.

3. Склад НТР

3.1. Науково-технічна рада складається з Президії НТР і членів Ради. До складу Президії НТР входять Голова Агентства держмайна України (Голова НТР), перший заступник Голови Агентства держмайна України (перший заступник Голови НТР), заступник Голови Агентства держмайна України (заступник Голови НТР) та вчений секретар НТР.

3.2. Персональний склад НТР затверджується Головою НТР.

3.3. Склад членів НТР формується Президією НТР. Президія НТР приймає пропозиції від структурних підрозділів Агентства держмайна України щодо формування складу НТР та погоджує введення до складу НТР, за їх згодою, представників Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Національної академії наук, Міністерства оборони, Міністерства освіти і науки України, інших міністерств і відомств.

3.4. Безпосереднє організаційне і методичне забезпечення роботи Науково-технічної ради здійснює вчений секретар НТР.

4. Організація роботи НТР

4.1. Організаційною формою роботи Науково-технічної ради є засідання.

4.2. Порядок, періодичність та тематичне наповнення роботи НТР визначається Головою Науково-технічної ради - Головою Агентства держмайна України за пропозиціями структурних підрозділів Агентства держмайна України.

4.3. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання НТР визначається Головою НТР.

4.3. Підготовка матеріалів, що виносяться на розгляд НТР, здійснюється визначеними Головою НТР підрозділами Агентства держмайна України або іншими підприємствами та організаціями. Підготовлені матеріали надаються до Президії НТР не пізніше ніж за десять днів до засідання для погодження. Вчений секретар НТР контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

4.4. Керівники структурних підрозділів Агентства держмайна України, відповідальні за підготовку питань, що розглядаються на засіданні НТР, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів Агентства держмайна України, науково-технічних організацій та підприємств.

4.5. На розгляд Науково-технічної ради подаються:

1) проект порядку денного засідання Науково-технічної ради з визначенням доповідача з кожного питання;

2) довідка з питань порядку денного засідання з викладеним обгрунтуванням висновків і пропозицій;

3) проект рішення НТР;

4) список членів НТР;

5) список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь у обговоренні порядку денного засідання НТР, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

4.6. Членам НТР матеріали надаються не пізніше ніж за один день до засідання.

4.7. Для попереднього вивчення питань, підготовки рішень відповідним розпорядженням Голови НТР може створюватись комісія з найбільш кваліфікованих спеціалістів з цього питання.

4.8. Для проведення засідань НТР вченим секретарем завчасно оголошується порядок денний, дата, час і місце засідання.

4.9. В засіданні НТР з дозволу Голови НТР можуть брати участь (без права вирішального голосу) вчені, спеціалісти і співробітники підприємств, організацій, міністерств і відомств, що не є членами Ради.

5. Порядок проведення засідання НТР

5.1. Засідання НТР веде її Голова, а у разі його відсутності - особа, на яку покладено виконання обов'язків Голови Агентства держмайна України, або інша посадова особа, визначена Головою НТР.

5.2. Засідання НТР проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж половина загальної кількості членів НТР.

5.3. Члени НТР беруть участь у засіданнях НТР особисто.

Якщо член НТР не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати Голові НТР відповідні пропозиції у письмовій формі.

5.4. Порядок денний засідання і рішення НТР затверджуються членами НТР шляхом голосування.

5.5. Члени НТР, які беруть участь у її засіданні, реєструються.

Особи, запрошені на засідання НТР для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу Голови НТР.

5.6. Члени НТР і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

5.7. Головуючий на засіданні НТР може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань НТР (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

5.8. Рішення НТР приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена НТР з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні НТР і враховується під час голосування.

5.9. Голова НТР приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання Ради представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

5.10. Після засідання НТР структурний підрозділ (окремий працівник), відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом десяти днів (якщо Головою НТР не встановлено інший строк) проект рішення НТР з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із керівниками заінтересованих структурних підрозділів Агентства держмайна України і подає на розгляд Голови Науково-технічної ради.

5.11. Рішення засідання НТР підписується вченим секретарем та затверджується Головою НТР.

5.12. Рішення НТР можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Головою Агентства держмайна України.

Проект наказу щодо виконання конкретного рішення НТР у 10-денний термін готується структурним підрозділом Агентства держмайна України, до компетенції якого відноситься питання, якщо рішенням не передбачено інше.

5.13. При незгоді з прийнятим рішенням члени НТР мають право на особисту думку, що вноситься до протоколу, який складається за результатами кожного засідання.

Протокол засідання НТР підписується вченим секретарем та Головою Ради.

5.14. Копії рішення та виписки з протоколів направляються всім зацікавленим організаціям та посадовим особам для реалізації рішень і рекомендацій, які відносяться до їхньої компетенції.

5.15. Матеріали засідань НТР зберігаються в установленому порядку.

5.16. Матеріально-технічне забезпечення діяльності НТР (забезпечення канцтоварами, оргтехнікою, тиражування матеріалів, стенографування, технічний аудіозапис, транспорт, робоче приміщення та інше), а також забезпечення режимних заходів діяльності НТР здійснюється відповідними структурними підрозділами Агентства держмайна України.

5.17. Контроль за виконанням рішень НТР здійснює структурний підрозділ (окремий працівник), визначений Головою Агентства держмайна України.

 

Перший заступник Голови НТР,
перший заступник Голови
Агентства держмайна України

О. Ф. Каленков

Заступник Голови НТР,
заступник Голови Агентства
держмайна України

О. О. Шубін

Вчений секретар НТР,
головний спеціаліст Департаменту
взаємодії з підприємствами
високотехнологічних галузей

А. В. Затяган

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали