ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 03.06.2011 р. N 10-16-7681

Щодо порядку прийняття рішення про оренду і визначення орендаторів державного майна

У зв'язку з набранням чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо орендних відносин" від 21 квітня 2011 року N 3269 (Закон N 3269-VI) (далі - Закон N 3269), відповідно до наданих Фонду державного майна статтею 2 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" повноважень здійснювати разом з Кабінетом Міністрів України державну політику у сфері оренди державного майна та з метою координації дій орендодавців державного майна Фонд державного майна повідомляє таке.

Законом N 3269 (Закон N 3269-VI) передбачений новий порядок прийняття рішення про оренду і визначення орендарів державного майна (нова редакція частини четвертої ст. 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна"):

"Орендодавець протягом п'яти днів після погодження умов договору оренди з органом, уповноваженим управляти відповідним майном (у випадках, передбачених цим Законом, - органом Антимонопольного комітету України), а в разі якщо заява про оренду майна не потребує узгодження (щодо оренди окремого індивідуально визначеного майна, крім нерухомого), протягом 15 днів після дати її реєстрації розміщує в офіційних друкованих засобах масової інформації та на веб-сайтах орендодавців оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору оренди і повідомляє про це заявника.

Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна.

Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв орендодавець своїм наказом ухвалює рішення за результатами вивчення попиту на об'єкт оренди. У разі якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником. У разі надходження двох і більше заяв орендодавець оголошує конкурс на право оренди".

Оголошення про намір передати майно в оренду дається як у разі надходження заяви від орендаря (після отримання згоди органу управління), так і, відповідно до ст. 7 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", за ініціативою орендодавця. Звертаємо увагу, що у разі надходження заяви від орендарів, зазначених в абзаці четвертому частини четвертої ст. 9 цього Закону, "оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується і договір оренди укладається з таким заявником без проведення конкурсу".

Оголошення має містити таку інформацію:

1. Назва і адреса об'єкта, про оренду якого надійшла заява. У разі оренди нерухомого майна - також реєстровий номер у Реєстрі державного майна.

2. Балансоутримувач об'єкта, про оренду якого надійшла заява, його контактний телефон. Орган, уповноважений управляти зазначеним майном.

3. Площа і вартість за незалежною оцінкою на таку-то дату об'єкта оренди.

4. Максимально можливий строк  оренди, погоджений органом управління.

5. Мета використання об'єкта оренди, погоджена органом управління.

6. Останній день прийняття заяв про оренду орендодавцем, а саме: 10-й робочий день після розміщення оголошення про намір. Адреса, факс орендодавця, на які можуть подаватися заяви.

7. Роз'яснення, що у разі надходження додаткових заяв буде оголошений конкурс на право оренди цього об'єкта.

Рекомендована форма оголошення наведена у додатку.

Оголошення розміщуються: обов'язково - у газеті "Відомості приватизації" та на веб-сайті ФДМУ, додатково за вибором орендодавця  - у місцевих друкованих ЗМІ та на веб-сайті РВ ФДМУ - за його наявності.

Окремо наголошуємо про необхідність одночасного розміщення оголошення у друкованих та електронних ЗМІ.

З метою забезпечення формування оголошення у зверненнях до органу, уповноваженого управляти майном, про оренду якого надійшла заява, слід запитувати, зокрема, позицію органу щодо строку оренди та напряму цільового використання:зазначеного майна.

Стосовно розгляду заяв, опрацювання яких почалося до набрання чинності Закону N 3269 (Закон N 3269-VI), повідомляємо таке.

1. Конкурс на право оренди об'єкта, зазначеного у заяві, може бути оголошений лише у разі отримання на час прийняття рішення двох або більше заяв про його оренду. За відсутності двох або більше заяв треба публікувати оголошення про намір здати об'єкт в оренду.

2. Якщо оголошення про конкурс вже опубліковано за наявності однієї заяви про оренду об'єкта (як це і вимагалося згідно з нормами законодавства, що діяли до набрання чинності Законом N 3269 (Закон N 3269-VI)), то з метою прискорення прийняття рішення про оренду і отримання надходжень до державного бюджету це оголошення не скасовується, а використовується для з'ясування намірів потенційних орендарів взяти об'єкт в оренду. Тобто слід вчинити дії з вивчення попиту на об'єкт. У разі ненадходження нових заяв про оренду цього об'єкта з єдиним наявним (першим) заявником укладається договір оренди.

3. У разі якщо на раніше оголошений конкурс надійшло дві або більше заяви, проведення наступних етапів конкурсу відкладається до набрання чинності Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого Кабінетом Міністрів України, або прийняття окремого рішення з цього питання, про що слід повідомити учасників, пропозиції яких відповідають умовам конкурсу. Крім того, з Урядом опрацьовується питання щодо можливості тимчасового використання Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого ФДМУ.

Законом N 3269 (Закон N 3269-VI) передбачені також зміни до умов продовження строку дії договору оренди. Частина друга ст. 19 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" доповнена такою нормою:

"У разі якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об'єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) договору оренди провадиться оцінка об'єкта оренди". З цього випливає таке:

1. Питання про нову оцінку об'єкта оренди обов'язково розглядається при прийнятті рішення про продовження дії договору оренди (за умови неотримання за три місяці до закінчення строку договору заперечень щодо його продовження від уповноваженого органу управління),

2. Якщо проведений орендодавцем аналіз показав, що від дати останньої оцінки об'єкта оренди до дати продовження строку договору оренди пройде понад 3 роки, то ст. 17 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" застосовується в частині, що не суперечить ст. 11 цього Закону. Слід укладати додаткову угоду, в якій, зокрема, передбачити уточнення вартості майна за результатами нової незалежної оцінки та відповідну зміну розміру орендної плати. Нова оцінка нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна має бути надана орендарем і прорецензована до укладення додаткової угоди.

При цьому з метою підтримання достатнього рівня ефективності орендних відносин необхідно посилити контроль за рецензуванням звітів про оцінку орендованого майна.

3. У разі якщо з об'єктивних причин перехідного періоду нова оцінка нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна не може бути надана до моменту підписання додаткової угоди, допускається, як виняток, протягом червня 2011 року у додатковій угоді фіксувати: 1) зобов'язання орендаря протягом місяця надати нову незалежну оцінку; 2) домовленість сторін договору щодо перерахунку орендної плати з дати продовження договору відповідно до нової оцінки; 3) домовленість сторін щодо розірвання договору оренди у разі невиконання зазначених вище умов.

4. У разі продовження договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, на який поширюється вимога нової оцінки, обов'язково послідовно виконуються такі процедури з числа передбачених Методикою оцінки об'єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.95 р. N 629: інвентаризація орендованого державного майна та майна, набутого під час оренди за державні кошти, результати якої затверджуються орендодавцем, незалежна оцінка орендованих та набутих під час оренди за державні кошти основних засобів та нематеріальних активів (звіт про незалежну оцінку рецензується і висновок про вартість затверджується орендодавцем), відображення результатів незалежної оцінки у бухгалтерському обліку, складання розподільчого балансу, складання акта оцінки орендованого цілісного майнового комплексу включно з майном, набутим під час оренди за державні кошти (акт оцінки рецензується і затверджується орендодавцем).

Щодо деяких питань перерахунку орендної плати за результатами нової оцінки при пролонгації договору оренди повідомляємо таке. Якщо орендна плата була визначена за результатами конкурсу і перевищує стартову на конкурсну надбавку, то новий розмір орендної плати визначається шляхом збільшення суми, визначеної за Методикою розрахунку і порядком використання плати за оренду державного майна, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 р. N 786, на конкурсну надбавку, скориговану на індекси інфляції за період оренди.

При розгляді заяв про оренду в частині дозволеності оренди об'єкта слід враховувати таке.

По-перше, на законодавчому рівні врегульовано питання про можливість передачі в оренду окремого індивідуально визначеного майна із складу цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, забороненого до оренди (без права приватизації та суборенди), якщо воно не заборонене до оренди законами України, не задіяне у процесі основного виробництва, та за висновком органу, уповноваженого управляти цим майном, його оренда не порушить цілісності майнового комплексу (зміни до ст. 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна").

По-друге, якщо раніше при розгляді заяв про оренду слід було враховувати обмеження, встановлені Законом України "Про оренду державного та комунального майна" з посиланням на ст. 5 Закону України "Про приватизацію державного майна", Закон України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" та інші законодавчі акти, до яких належав Декрет Кабінету Міністрів України від 31.12.92 р. N 26-92, то тепер із зазначеним Декретом звіряння не проводиться, бо відповідно до Закону N 3269 (Закон N 3269-VI) частина заборон на оренду вказана безпосередньо у профільному Законі, а ст. 1 Декрету втратила чинність.

 

Заступник Голови Фонду

І. Хотей

 

Додаток

Оголошення про об'єкти
державного майна, щодо оренди яких надійшли заяви* до РВ ФДМУ по ___________

N
п/п

Орган управління

Балансоутримувач

Дані про запропоновані об'єкти оренди

Останній день прийняття заяв про оренду орендо-
давцем

код

назва

код ЄДРПОУ

назва

юри-
дична адреса

кон-
такт-
ний теле-
фон

Най-
мену-
вання

Реєст-
ровий номер майна

Місце знаход-
ження

Площа, кв. м

Вар-
тість за неза-
леж-
ною оцінкою майна

Макси-
мально можливий строк оренди

Мета вико-
рис-
тання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заяви щодо оренди об'єктів державної власності, на які оголошення про намір передати майно
в оренду, приймаються за адресою: __________ та по факсу _________.
                                                                                         (адреса РВ ФДМУ)                                                        (факс РВ ФДМУ).

За додатковою інформацією слід звертатися за тел: _____.
                                                                                                                                     (тел. РВ ФДМУ, П. І. Б. відповідальної особи)


* У разі надходження додаткових заяв орендодавець оголошує конкурс на право оренди цих об'єктів.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали