ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 квітня 2011 року N 670

З метою реалізації вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" від 13.01.2011 N 2939-VI (Закон N 2939-VI), що набуває чинності 09.05.2011, забезпечення прозорості та відкритості Фонду державного майна України (далі - Фонд) і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації наказую:

1. Затвердити Порядок розгляду запитів на інформацію, які надходять на адресу Фонду державного майна України, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів забезпечити неухильне виконання Порядку.

3. Посадовою особою у Фонді, яка відповідає за організацію роботи з розгляду запитів на інформацію, визначити заступника Голови Фонду, який керує напрямком роботи Фонду, пов'язаним зі зв'язками з громадськістю.

4. В Департаменті взаємодії з Верховною Радою України та зв'язків з громадськістю утворити спеціальний структурний підрозділ, відповідальний за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту. Посадовій особі, відповідальній за організацію роботи з розгляду запитів на інформацію, в 10-ти денний строк внести пропозиції Голові Фонду щодо організації виконання абзацу першого цього пункту.

5. Департаменту інформаційних технологій, моніторингу та прогнозування до 15.05.2011 створити електронну базу даних для реєстрації запитів на інформацію для використання її спеціальним структурним підрозділом.

6. Департаменту адміністративно-господарської роботи обладнати кімнату 103, передбачену для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, всіма необхідними технічними засобами для фотографування, копіювання, сканування, запису на будь-які носії інформації тощо.

7. Керівникам регіональних відділень Фонду вжити заходів щодо розробки та введення в дію Порядку розгляду запитів на інформацію в регіональних відділеннях.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду, який керує напрямком роботи Фонду, пов'язаним зі зв'язками з громадськістю.

  

Голова Фонду

О. Рябченко

  

Додаток
до наказу ФДМУ
29.04 2011 N 670

ПОРЯДОК
розгляду запитів на інформацію, які надходять на адресу Фонду державного майна України

1. Загальні положення

Відповідно до положень Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень мають право на запит на інформацію.

Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом (Закон N 2939-VI).

Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запити на інформацію можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Письмовий запит подається в довільній формі.

Будь-який запит на інформацію має містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію запитувач може подавати запит шляхом заповнення спеціальної форми запиту на інформацію (додається), яку можна отримати в Фонді державного майна України (далі - Фонд) та на офіційному веб-сайті Фонду.

2. Порядок реєстрації та розгляду запитів на інформацію

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення Фондом оперативного розгляду та надання відповідей на запити на інформацію від фізичних, юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичного особи, крім суб'єктів владних повноважень (далі - Запитувачі), що надходять до Фонду.

2. Фонд спрямовує свою діяльність на забезпечення оперативного розгляду запитів на інформацію, що надійшли до Фонду, та вжиття заходів для надання зазначеної в запиті інформації.

3. У Фонді посадовою особою, яка відповідає за організацію роботи з розгляду запитів на інформацію, визначається заступник Голови Фонду, який керує напрямком роботи Фонду, пов'язаним із зв'язками з громадськістю.

Відповідальним за забезпечення доступу Запитувачів до інформації визначається Департамент взаємодії з Верховною Радою України та зв'язків з громадськістю.

4. В Департаменті взаємодії з Верховною Радою України та зв'язків з громадськістю створюється спеціальний структурний підрозділ (далі - Відповідальний підрозділ), який є відповідальним за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту.

5. Відповідальний підрозділ отримує запит на інформацію, який надійшов телефоном або електронною поштою, реєструє його в базі запитів на інформацію.

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) Запитувач не може подати письмовий запит, його має оформити посадова особа Відповідального підрозділу, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

6. Якщо запитувана інформація відноситься до компетенції Фонду, Відповідальний підрозділ терміново готує проект резолюції заступника Голови Фонду, який відповідає за організацію роботи з розгляду запитів на інформацію, з наступною передачею на виконання відповідальному структурному підрозділу (далі - Виконавець), що володіє інформацією з запиту.

7. Запит на інформацію, що надійшов до Фонду в письмовій формі, відокремлюється працівниками відділу обробки вхідної кореспонденції Департаменту документального забезпечення від загальної вхідної кореспонденції та оперативно передається (згідно з реєстром) Відповідальному підрозділу для внесення до відповідної бази даних, супроводження та контролю виконання запиту.

8. Виконавець у строк, що не перевищує 5-ти робочих днів з дня отримання запиту Фондом, повинен надати відповідь на запит на інформацію за підписом керівника структурного підрозділу.

В разі, якщо інформація належить до категорії з обмеженим доступом, Виконавець має право відмовити в задоволені запиту, про що повідомляє Запитувача.

9. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів більш як 10 сторінок, Виконавець надсилає Запитувачу лист-повідомлення в якому вказується, що інформація за запитом перевищує 10 сторінок А4 і що йому для отримання цієї інформації необхідно сплатити за кожну додаткову сторінку суму, розмір якої визначений Департаментом адміністративно-господарської роботи та Департаментом фінансової роботи в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. Також в листі-повідомленні має бути вказана загальна сума для сплати та номер рахунку і реквізити банку для сплати зазначеної суми. Крім того, Запитувач має бути проінформований, що лише в термін не пізніше 5-ти робочих днів після надходження зазначеної у листі-повідомленні суми на рахунок Фонду Виконавець надає Запитувачу відповідь на запит на інформацію.

10. Виконавець обов'язково надає електронну копію вихідного листа щодо запиту Відповідальному підрозділу.

11. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту Фондом.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

12. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, Фонд може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку Виконавець повідомляє Запитувача в письмовій формі не пізніше 5-ти робочих днів з дня отримання запиту Фондом, а також повідомляє про це Відповідальній підрозділ Фонду.

У листі про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту Фондом;

2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

3) причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом (Закон N 2939-VI) строк;

4) строк, у який буде задоволено запит;

5) підпис.

13. У разі якщо Фонд не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит, Відповідальний підрозділ надсилає відповідь Запитувачу стосовно того, що Фонд не володіє запитуваною інформацією.

Якщо Фонду за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто володіє інформацією за запитом, то Відповідальний підрозділ направляє цей запит належному розпоряднику (згідно з внутрішньою процедурою Фонду) з одночасним повідомленням про це Запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

14. Після переадресації запиту іншому органу виконавчої влади Відповідальний підрозділ вносить до бази даних про запити на інформацію відомості про переадресацію.

15. Якщо Запитувач не оплатив передбачені Законом (Закон N 2939-VI) фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком, Виконавець має право відмовити в задоволенні запиту на інформацію.

Якщо Запитувач не дотримав вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону (Закон N 2939-VI), Відповідальний підрозділ відмовляє в задоволенні запиту, про що повідомляє Запитувача.

У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту Фондом;

2) дату відмови;

3) мотивовану підставу відмови;

4) порядок оскарження відмови відповідно до ст. 23 Закону (Закон N 2939-VI);

5) підпис.

16. Інформацію про результати розгляду запитів на інформацію Відповідальний підрозділ вносить до бази даних запитів на інформацію разом з електронною копією листа, яким поінформовано Запитувача.

  

Заступник Голови Фонду

І. Хотей

  

Додаток

Форма запиту на інформацію

  

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали