ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТА МАЙНОМ

НАКАЗ

від 8 грудня 2011 року N 24

Щодо реалізації відповідних завдань та заходів Державної програми розвитку внутрішнього виробництва

З метою координації взаємодії структурних підрозділів Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном (далі - Агентство держмайна України) щодо виконання завдань та заходів Державної програми розвитку внутрішнього виробництва, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2011 року N 1130 (Постанова N 1130) (далі - Програма), налагодження дієвого контролю і підготовки інформації про результати в межах компетенції Агентства держмайна України наказую:

1. Затвердити перелік структурних підрозділів Агентства держмайна України, відповідальних в межах компетенції за виконання Плану заходів щодо створення умов для реалізації Програми (Постанова N 1130), що додається.

2. Департаменту взаємодії з підприємствами базових галузей, Департаменту взаємодії з підприємствами високотехнологічних галузей та Управлінню реструктуризації та реформування власності, відповідно до сфери діяльності суб'єктів господарювання, стосовно яких Агентство держмайна України виконує функції з управління (далі - суб'єкти господарювання):

- ознайомити суб'єктів господарювання з Програмою (Постанова N 1130) та додатками до неї;

- отримати від суб'єктів господарювання пропозиції щодо включення до наведеного Орієнтовного переліку інвестиційно-інноваційних проектів (додаток 2 до Програми (Постанова N 1130)) власних інвестиційно-інноваційних проектів чи можливості прийняття участі у виконанні запропонованих;

- підготувати, у разі необхідності, пропозиції у вигляді проектів нормативно-правових актів щодо внесення змін до чинних актів законодавства або розроблення нових, які сприятимуть прискоренню розвитку внутрішнього виробництва України.

3. Структурним підрозділам Агентства держмайна України, зазначеним у пункті 1 цього наказу, надавати інформацію щодо виконання завдань та заходів Програми (Постанова N 1130) до Департаменту стратегічного планування у терміни, визначені у додатку 1 до цього наказу.

4. Департаменту стратегічного планування за результатами аналізу та опрацювання матеріалів, отриманих від структурних підрозділів Агентства держмайна України відповідно до пункту 3 цього наказу, забезпечити підготовку узагальненої інформації від Агентства держмайна України про стан виконання Програми (Постанова N 1130) для подання Міністерству економічного розвитку і торгівлі щороку до 20 лютого.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Агентства Каленкова О. Ф.

 

Голова Агентства

Д. В. Колєсніков

 

Додаток
до наказу Агентства держмайна України
08.12.2011 N 24

Перелік структурних підрозділів Агентства держмайна України, відповідальних за виконання Плану заходів щодо створення умов для реалізації Державної програми розвитку внутрішнього виробництва, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2011 року N 1130 (Постанова N 1130)

Найменування завдань

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальні структурні підрозділи Агентства держмайна України

Інституціональні та структурні перетворення у сфері науки і техніки, інновацій та виробництва

1. Удосконалення державної політики у сфері управління об'єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави

Внесення пропозицій щодо:
1) реформування власності неефективно працюючих підприємств державного сектору;
2) завершення інвентаризації та створення єдиної бази обліку об'єктів державної власності;
3) проведення моніторингу ефективності функціонування управління та використання об'єктів промисловості, що перебувають у державній власності;
4) формування нової моделі управління об'єктами державної власності, що передбачає, зокрема, залучення на конкурентних засадах професійних менеджерів;
5) розроблення програм реструктуризації підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та підвищення ефективності їх діяльності

до 1 лютого та до 1 серпня кожного року (2012 - 2015)

Управління реструктуризації та реформування власності;
Департамент стратегічного планування

8. Оптимізація та забезпечення розвитку науково-технічного потенціалу промисловості шляхом реформування галузевої науки, зокрема об'єднання, перепрофілювання наукових установ, створення технопарків, наукових парків, технологічних інкубаторів, центрів трансферу технологій

Внесення пропозицій щодо:
1) стимулювання створення (відродження) науково-технічних підрозділів на промислових; підприємствах державної форми власності;
2) розроблення і прийняття Державної програми науково-технічного розвитку національної економіки до 2025 року, що виконується у три етапи:
2012 - 2015 роки - оптимізація науково-технічного потенціалу та створення вітчизняних вертикально-інтегрованих структур з власною дослідницькою базою;
2016 - 2020 роки - державна підтримка розроблених нових перспективних технологій і продуктів у пріоритетних секторах IV - VI технологічних укладів;
2021 - 2025 роки державна підтримка виведення на ринок зазначених технологій і продуктів

до 1 лютого та до 1 серпня кожного року (2012 - 2015)

Департамент взаємодії з підприємствами високотехнологічних галузей;
Управління реструктуризації та реформування власності;
Департамент взаємодії з підприємствами базових галузей;
Управління міжнародного та інвестиційного співробітництва

9. Пролонгація строків, удосконалення форм і механізму державної підтримки розвитку високотехнологічних виробництв у рамках державних програм і стратегій

внесення згідно з Програмою економічних реформ на 2010 - 2014 роки (Програма) відповідних доповнень до державних програм і стратегій щодо розвитку високотехнологічних виробництв та продовження строку їх дії до 2015 року, розроблення нових державних цільових програм, застосування механізму надання державної підтримки

до 20 грудня кожного року (2011 - 2012)

Департамент взаємодії з підприємствами високотехнологічних галузей;
Департамент стратегічного планування; Департамент
взаємодії з підприємствами базових галузей;
Управління міжнародного та інвестиційного співробітництва

Удосконалення структури промислового виробництва та його технологічного переоснащення

10. Створення принципово нової структури промислового виробництва на основі використання енергоефективних технологій та обладнання

Сприяння оновленню структури промислового виробництва шляхом:
1) імплементації енергозберігаючої моделі розвитку внутрішнього виробництва і використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії;
2) переходу до програмного управління щодо скорочення в структурі економіки енерго- та ресурсоємних виробництв, впровадження ресурсозберігаючих та безвідходних технологій у промисловості з концентрацією ресурсу для їх реалізації;
3) забезпечення інноваційно-технологічної модернізації традиційних виробництв з прискореним розвитком наукомістких і високотехнологічних видів діяльності більш високих технологічних укладів;
4) оптимізації структури промислового виробництва, закриття нерентабельних виробництв, виведення з експлуатації морально застарілого обладнання та заміна його на нове обладнання;
5) збільшення обсягу продукції кінцевого споживання виходячи з потреб внутрішнього ринку та розширення експортних можливостей

до 1 лютого та до 10 грудня 2012 року, у подальшому - постійно

Департамент взаємодії з підприємствами базових галузей;
Департамент взаємодії з підприємствами високотехнологічних галузей

12. Розвиток пріоритетних галузей промисловості

В частині сприяння розвиткові: авіабудування шляхом визначення модельного ряду виробництва авіаційної техніки, запровадження довгострокового кредитування зовнішньоекономічних контрактів під гарантії Кабінету Міністрів України та вдосконалення механізму здешевлення кредитів для підприємств авіаційної галузі, в тому числі через надання цільової підтримки замовникам авіаційної техніки; суднобудівної промисловості шляхом створення сприятливих умов для організації спільних виробництв на базі суднобудівних та судноремонтних заводів, впровадження системи державно-приватного партнерства (надання підтримки для підвищення технологічного рівня виробництв зазначених підприємств);
стимулювання замовлення на будівництво нових і модернізацію наявних суден для рибопромислового флоту

до 1 лютого кожного року (2012 - 2015)

Департамент взаємодії з підприємствами високотехнологічних галузей

13. Стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва, суб'єкти якого використовують нові технології

В частині створення нових робочих місць за рахунок активізації внутрішнього ринку, суб'єкти якого проводять діяльність у високотехнологічних сферах

до 1 лютого кожного року (2012 - 2015)

Департамент взаємодії з підприємствами базових галузей;
Департамент взаємодії з підприємствами високотехнологічних галузей

Реалізація ресурсозберігаючої енергоефективної моделі розвитку

17. Сприяння запровадженню у виробництво сучасного енергоменеджменту і енергоаудиту

Запровадження енергоменеджменту на промислових підприємствах

до 1 лютого кожного року (2012 - 2015)

Департамент взаємодії з підприємствами базових галузей;
Департамент взаємодії з підприємствами високотехнологічних галузей

19. Впровадження сучасної системи обліку та моніторингу результативності впровадження ресурсозберігаючих і енергоефективних технологій та технічних засобів у виробництві

Внесення пропозицій щодо:
1) підтримки виробництва вимірювальних приладів та автоматизованих систем з елементами штучного інтелекту для керування перерозподілом та споживанням енергії, зокрема на рівні окремих будівель підприємств, районів міст;
2) створення систем автоматичного моніторингу стану навколишнього природного середовища та прогнозування впливу техногенних факторів на стан навколишнього природного середовища

до 1 лютого кожного року (2012 - 2015)

Департамент взаємодії з підприємствами високотехнологічних галузей

Розвиток внутрішнього виробництва та підвищення експортного потенціалу

20. Створення організаційних та технічних умов для імпортозаміщення

Внесення пропозицій щодо:
1) розроблення технологій одержання фосфоровмісних добрив різних марок на основі вітчизняних родовищ природних апатитів і фосфоритів;
2) переробки вітчизняної карбонатної сировини з одержанням наповнювачів полімерних і лакофарбних матеріалів та сухих будівельних сумішей;
3) залучення до переробки техногенних родовищ, промислових відходів виробництва діоксину титану, глинозему та манганвмісних матеріалів, гальванічних шламів, осадів очищених стічних вод тощо;
4) розроблення державної цільової програми видобутку фосфорної сировини з вітчизняних родовищ та створення збагачувальних комплексів;
5) організації власного виробництва товарного прокату поковок та виробів з титанових сплавів на основі власної сировини та розроблених в Україні технологічних процесів камерного електрошлакового переплаву та електронно-променевого переплаву;
6) збільшення обсягу виробництва економолегованих корозійностійких сталей для потреб машинобудування, будівництва, виробництва товарів широкого споживання;
7) збільшення виробництва листового та сортового прокату із спеціальною обробкою поверхонь (антикорозійні та декоративні покриття для потреб машинобудування, будівництва, виробництва товарів широкого споживання на базі існуючого виробництва традиційного прокату);
8) підвищення якості вітчизняної продукції машинобудування шляхом застосування підходів механотроніки та адаптотроніки з використання композитних та п'єзоелектричних функціональних матеріалів;
9) організації виробництва власного металообробного інструменту на базі передових вітчизняних розробок у сфері виробництва вихідної сировини та виробів з надтвердих матеріалів, штучних алмазів, твердих сплавів;
10) сприяння виробництву енергозберігаючого устаткування (теплообмінники, рекуператори, перетворювачі низькопотенційної енергії)

постійно (2012 - 2015)

Департамент взаємодії з підприємствами базових галузей;
Департамент взаємодії з підприємствами високотехнологічних галузей

Регіональна промислова політика

25. Активізація участі роботодавців у навчальному процесі

Сприяння щодо:
1) проведення конференцій і тренінгів за участю представників малого та середнього бізнесу;
2) забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців в університетах дослідницького типу, науково-навчальних центрах та їх стажування у провідних наукових установах;
3) підтримки участі студентів та молодих учених у міжнародних конференціях, семінарах і симпозіумах

постійно (2012 - 2015)

Управління по роботі з персоналом

 

Директор Департаменту
стратегічного планування

В. Федоров

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали