ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 9 вересня 2011 року N 1326

Щодо затвердження інформаційного повідомлення про проведення аукціону з продажу цілісного майнового комплексу Черкаського державного заводу хімічних реактивів

Відповідно до Положення про продаж цілісних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об'єктів приватизації віднесені до груп В, Г, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 26.07.2002 N 1336, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 26.07.2002 N 226-р, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.08.2002 N 222 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2002 за N 784/7072, та на виконання наказу Фонду державного майна України від 23.06.2011 N 954 (Наказ N 954) наказую:

1. Затвердити інформаційне повідомлення про проведення аукціону з продажу цілісного майнового комплексу Черкаського державного заводу хімічних реактивів, розташованого за адресою: 18036, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Чигиринська, 21, (код за ЄДРПОУ 00205104), згідно з додатком.

2. Відповідальність за виконання наказу покласти на директора Департаменту продажу об'єктів нерухомості.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до функціональних обов'язків.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

 

Додаток
до наказу ФДМУ
09.09.2011 N 1326

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення аукціону з продажу цілісного майнового комплексу Черкаського державного заводу хімічних реактивів

1. Дані про об'єкт продажу:

Код за ЄДРПОУ: 00205104

Назва: Черкаський державний завод хімічних реактивів (Завод хімреактивів).

Місцезнаходження об'єкта: 18036, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Чигиринська, 21.

Інформація про Завод хімреактивів щодо його стану на відповідних товарних ринках: підприємство не займає монопольне становище на відповідних товарних ринках України.

2. Початкова вартість продажу становить 43209240,00 (сорок три мільйони двісті дев'ять тисяч двісті сорок) гривень 00 копійок, у т. ч. ПДВ - 7201540,00 грн.

Покупець стає правонаступником усіх прав та обов'язків Заводу хімреактивів.

3. Основні характеристики Заводу хімреактивів:

Статутний капітал - 35047 тис. грн.

Основний вид діяльності (за статутом та за кодами КВЕД):

24.66.0 Виробництво іншої хімічної продукції для промислових цілей.

Діяльність Заводу хімреактивів, яка відповідно до законодавства підлягає ліцензуванню, здійснюється після отримання в установленому порядку спеціальних дозволів (ліцензій).

Підприємство має ліцензію на виробництво пестицидів: родентицид "Ратиндан 0,5 - Супер". Термін дії до 30.11.2011 р.

Обсяг виробленої продукції станом на 31.03.2011 р. в діючих цінах становить 284 тис. грн., в тому числі на експорт - 0 грн.

Середньооблікова чисельність працюючих станом на 31.03.2011 р. - 166 чол.

Відомості про будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій розташований Завод хімреактивів, умови користування ними станом на 31 березня 2011 року: до складу цілісного майнового комплексу входить 160 будівель та споруд.

Черкаський державний завод хімічних реактивів розташований у м. Черкаси, у промисловій зоні міста. Користування підприємством земельною ділянкою площею 32,773 га регламентується державним актом серії ЯЯ N 347960 від 18.07.2005 р. на право постійного користування для виробничих потреб, виданим Черкаською міською радою 05.07.2005 року за N 8-284.

За рішенням Черкаської міської ради відчужені земельні ділянки:

- ТОВ "ММ Пекеджінг Україна" від 30.06.2005 р. - 0,9615 га;

- ТОВ "ММ Пекеджінг Україна" від 21.12.2006 р. - 2,2844 га;

- ТОВ "ЮРІЯ-ФАРМ" від 05.07.2007 р. - 1,8022 га;

- ТОВ "Автомобільна група "Богдан" від 31.03.2005 р. - 0,2251 га.

Основні показники господарської діяльності Заводу хімреактивів за 2009 - 2010 роки та 3 місяці 2011 року

Показник

2009 р.

2010 р.

3 місяці 2011 р.

Обсяг реалізації продукції (без ПДВ), тис. грн.

2742

3307

386

Балансовий прибуток (- збиток), тис. грн.

-6482

-6973

-2158

Дебіторська заборгованість, тис. грн.

564

477

637

Кредиторська заборгованість, тис. грн.

18601

22848

25054

Рентабельність реалізованої продукції (без ПДВ), %

-31,3

-42,5

-21,5

Вартість активів, тис. грн.

23723

24716

24723

4. Кваліфікаційні вимоги:

Потенційний покупець повинен мати досвід співпраці із вітчизняними підприємствами, що виробляють хімічну продукцію, та проводити прибуткову фінансово-господарську діяльність не менше трьох років.

5. Умови продажу:

В економічній діяльності підприємства:

потенційний покупець повинен забезпечити прибуткову діяльність підприємства;

дотримання тих видів економічної діяльності, які є на момент переходу права власності на підприємство;

покупець ЦМК зобов'язаний до моменту укладання договору купівлі-продажу скласти графік реструктуризації (погашення) кредиторської заборгованості підприємства у сумі, яка склалась на момент укладання договору купівлі-продажу, який буде невід'ємною частиною цього договору;

проведення необхідних робіт по виведенню з виробничого процесу екологічно-небезпечних виробництв;

забезпечити вдосконалення виробництва, праці та управління, економію енергоресурсів;

забезпечити економію матеріалів, палива та електроенергії;

унесення інвестицій для забезпечення приросту виробничих потужностей.

У соціальній діяльності підприємства:

забезпечити збереження робочих місць, існуючих на дату укладання договору купівлі-продажу;

недопускати звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення згідно з пунктом 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачено звільнення згідно з пунктами 3, 4, 7 і 8 статті 40 та статтею 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців після переходу права власності на підприємство;

забезпечити недопущення виникнення та накопичення заборгованості підприємства перед працівниками із заробітної плати та платежів до бюджету та державних цільових фондів;

укладання колективного договору підприємства на наступні періоди з обов'язковим включенням усіх норм і положень щодо мінімальних трудових та соціальних гарантій, передбачених законодавством, Генеральною угодою між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями;

збереження соціальних пільг робітникам та пенсіонерам підприємства, які передбачені колективним договором;

забезпечити застосування матеріального стимулювання працівників (премії, винагороди, доплати тощо) залежно від результатів господарської діяльності підприємства;

забезпечувати рівень виплати заробітної плати не менше ніж законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати, та щомісячної індексації рівня заробітної плати з урахуванням інфляційних процесів;

установлення тарифної ставки для робітника 1 розряду з нормальними умовами праці не нижче ніж прожитковий мінімум для працездатної людини після переходу права власності на підприємство;

приведення умов праці у відповідність до вимог нормативних актів по охороні праці, утримання та організації експлуатації виробництв продукції, отримання дозволів на проведення робіт підвищеної небезпеки, розробка планів ліквідації аварій, ідентифікація виробничого комплексу, технічне діагностування обладнання, будівель, забезпечення засобами індивідуального захисту. Передбачити витрати на поліпшення соціально-побутових умов праці не менше 0,5 % від суми реалізованої продукції за рік.

У природоохоронній діяльності підприємства:

внести зміни до державного акта землекористування з урахуванням попередніх продажів об'єктів, здійснених виконавчою службою та відповідних земельних ділянок, закріплених за ними;

провести екологічний аудит підприємства відповідно до чинного законодавства;

вирішити питання подальшого використання шламонакопичувача біля с. Вергуни, зокрема, поводження з відходами, які розміщені в шламонакопичувачі та здійснення постійного контролю (не рідше двох разів на рік) за станом об'єкту розміщення відходів (проведення спостережень за якістю підземних і поверхневих вод, ґрунтів, атмосферного повітря);

розробити документи по обґрунтуванню обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

враховуючи незадовільний технічний стан водозабірних свердловин (N 5-9), виконати ліквідаційний тампонаж свердловин відповідно до розробленого та погодженого в установленому законом порядку проекту.

У сфері розпорядження майном:

належне утримання і зберігання державного майна, що вилучене зі складу майна, що підлягає приватизації, але обліковується на балансі підприємства, а також недопущення відчуження такого майна.

Інші умови продажу:

протягом 50 днів з моменту укладання договору купівлі-продажу продавцю необхідно надати дозвіл органу Антимонопольного комітету України на придбання активів у вигляді об'єкта приватизації, у разі необхідності отримання такого дозволу;

укладення з Черкаською міською радою договору оренди або договору купівлі-продажу земельної ділянки, що є державною власністю;

обрання у тримісячний термін після державної реєстрації договору купівлі-продажу організаційно-правової форми господарювання;

подальше відчуження об'єкта приватизації та/або передача його в заставу до повного виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу здійснюється виключно за згодою Фонду державного майна України, яка надається відповідно до порядку, встановленого Фондом державного майна України та законодавством України, зі збереженням для нового власника зобов'язань Покупця за договором купівлі-продажу, які не виконані на момент відчуження.

Відчуження або передача об'єктів нерухомості, що входять до складу цілісного майнового комплексу, здійснюється виключно за погодженням з Фондом державного майна України.

6. Аукціон з продажу цілісного майнового комплексу Заводу хімреактивів проводиться відповідно до Положення про продаж цілісних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об'єктів приватизації віднесені до груп В, Г, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 26.07.2002 N 1336, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 26.07.2002 N 226-р, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.08.2002 N 222 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2002 за N 784/7072.

7. Для участі в аукціоні претендент подає такі кваліфікаційні документи:

заяву про участь в аукціоні з продажу цілісного майнового комплексу Черкаського державного заводу хімічних реактивів у довільній формі у 3 примірниках (для покупців, які є юридичними особами, - підписану і скріплену печаткою, для покупців, які є фізичними особами, - підписану заяву та ідентифікаційний код) із зазначенням місця знаходження (постійного місця проживання для фізичних осіб) та контактних телефонів;

бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку об'єкта, що включає план зайнятості працівників підприємства;

документ, що підтверджує особу та її повноваження на підписання договору;

довідку щодо переліку номерів банківських рахунків, відкритих для розрахунків за придбаний об'єкт приватизації;

додатково для юридичних осіб:

нотаріально посвідчені копії установчих документів, копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, відомості про розподіл статутного капіталу між учасниками, довідку про наявність та розмір державної частки у статутному капіталі (у довільній формі - підписану і скріплену печаткою), завірені копії річної звітності за три останніх роки та фінансовий звіт за останній звітний період, довідку з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

додатково для фізичної особи:

декларацію про доходи.

Претенденти на участь в аукціоні підтверджують свою відповідність кваліфікаційним вимогам учасника, зазначеним у п. 4 цього інформаційного повідомлення, такими документами:

- копіями укладених договорів, угод;

- завіреними належним чином копіями річної звітності за 2008 - 2010 роки.

Кваліфікаційні документи подаються в запечатаному непрозорому конверті з написом "Кваліфікаційні документи" із зазначенням на ньому тільки назви аукціону. До участі в аукціоні не допускаються компанії, зареєстровані в офшорній зоні.

8. Кінцевий термін прийняття заяв та кваліфікаційних документів на участь в аукціоні з продажу об'єкта - 14 жовтня 2011 року.

9. Для участі в аукціоні учасник:

9.1. Сплачує гарантію у сумі 4320924,00 грн., що становить 10 % від початкової вартості об'єкта, на рахунок Фонду державного майна України N 37316021000058 в Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 00032945, одержувач: Фонд державного майна України. Призначення платежу: гарантія для участі в аукціоні з продажу цілісного майнового комплексу Черкаського державного заводу хімічних реактивів. Без ПДВ.

9.2. Сплачує реєстраційний збір у сумі 17 грн. на рахунок Фонду державного майна України N 37183500900028 в Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 00032945, одержувач: Фонд державного майна України. Призначення платежу: для ФДМУ, реєстраційний збір для участі в аукціоні з продажу цілісного майнового комплексу Черкаського державного заводу хімічних реактивів.

Кінцевий термін подання до Фонду державного майна України документів, що підтверджують внесення учасником аукціону грошових коштів визначається Інструкцією про послідовність дій учасника аукціону.

10. Заяви на участь в аукціоні та кваліфікаційні документи приймаються за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, Фонд державного майна України, Департамент продажу об'єктів нерухомості, кімн. 721/3, щодня з 9.30 до 17.00, крім вихідних, по п'ятницях та передсвяткових днях з 9.30 до 15.00.

11. Час та місце ознайомлення з Черкаським державним заводом хімічних реактивів: ознайомитись з об'єктом та отримати докладну інформацію можна з понеділка по четвер з 9.00 до 15.00 за адресою: 18036, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Чигиринська, 21 за наявності дозволу Фонду державного майна України. Телефони: (0472) 71-01-08.

Для отримання дозволу на відвідування Заводу хімреактивів необхідно звернутись до Фонду державного майна України у відділ продажу об'єктів групи Е та цілісних майнових комплексів Департаменту продажу об'єктів нерухомості за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, кімн. 721/3, телефони: (044) 200-34-08 та (044) 284-52-40.

Аукціон з продажу цілісного майнового комплексу Черкаського державного заводу хімічних реактивів відбудеться 3 листопада 2011 року об 11.00 годині за адресою: 02002, м. Київ, вул. М. Раскової, 15.

 

Заступник Голови Фонду

І. Миронюк

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали