ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 липня 2011 року N 1114

Щодо затвердження інформаційного повідомлення про проведення аукціону з продажу цілісного майнового комплексу Дніпродзержинського державного підприємства "Екоантилід"

Відповідно до Положення про продаж цілісних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об'єктів приватизації віднесені до груп В, Г, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 26.07.2002 N 1336, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 26.07.2002 N 226-р, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.08.2002 N 222 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2002 за N 784/7072, та на виконання наказу Фонду державного майна України від 22.06.2011 N 953 (Наказ N 953) наказую:

1. Затвердити інформаційне повідомлення про проведення аукціону з продажу цілісного майнового комплексу Дніпродзержинського державного підприємства "Екоантилід", розташованого за адресою: 51909, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, Баглійський р-н, вул. Горобця, буд. 1 (код за ЄДРПОУ 13441912), згідно з додатком.

2. Відповідальність за виконання наказу покласти на директора Департаменту продажу об'єктів нерухомості.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за заступником Голови Фонду відповідно до функціональних обов'язків.

  

В. о. Голови Фонду

Є. Іванов

 

  

Додаток
до наказу ФДМУ
26.07.2011 N 1114

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення аукціону з продажу цілісного майнового комплексу Дніпродзержинського державного підприємства "Екоантилід"

1. Дані про об'єкт продажу:

Код за ЄДРПОУ: 13441912.

Назва: Дніпродзержинське державне підприємство "Екоантилід" (ДП "Екоантилід").

Місцезнаходження об'єкта: 51909, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, Баглійський р-н, вулиця Горобця, буд. 1.

Промисловий майданчик ДП "Екоантилід розташований у південно-східній частині м. Дніпродзержинська, знаходиться на відстані 1 - 2 км від житлового району "Соцмісто", в 7 - 10 км від центральної та в 15 - 20 км від лівобережної частини міста.

Інформація про ДП "Екоантилід" щодо його стану на відповідних товарних ринках: підприємство не займає монопольне становище на відповідних товарних ринках України.

2. Початкова вартість продажу з ПДВ становить 36247200,00 (тридцять шість мільйонів двісті сорок сім тисяч двісті) гривень 00 коп., у т. ч. ПДВ - 6041200,00 грн. Покупець стає правонаступником усіх прав та обов'язків ДП "Екоантилід".

3. Основні характеристики ДП "Екоантилід" станом на 31 березня 2011 року:

Статутний капітал - 85237,00 тис. грн.

ДП "Екоантилід" - багатопрофільне хімічне підприємство, яке випускає хімічну продукцію та виконує послуги промислового характеру.

Основними видами діяльності за КВЕД є:

24.01.0 - виробництво вибухових речовин;

24.15.0 - виробництво добрив та азотних сполук;

45.21.1 - будівництво будівель;

51.90.0 - інші види оптової торгівлі;

52.12.0 - роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту;

74.30.0 - технічні випробування та дослідження.

Інші види діяльності пов'язані з виробництвом кислоти азотної неконцентрованої, антиожеледного реагенту АНС, кальцієвої селітри гранульованої та розчину кальцієвої селітри.

Діяльність підприємства, яка відповідно до законодавства підлягає ліцензуванню, підприємство здійснює після отримання в установленому порядку спеціальних дозволів (ліцензій). На сьогодні підприємство має ліцензію (серія АВ N 494516 від 31.12.2009 р.) на збирання, первинну обробку відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння.

Обсяг виробленої продукції в діючих цінах (без ПДВ) становить 21900,00 тис. грн.

Обсяг реалізації продукції (без ПДВ) становить 21041 тис. грн., у т. ч. на експорт 3914 тис. грн.

Середньооблікова чисельність працюючих - 392 чол.

Відомості про будівлі (споруди) та земельну ділянку, на якій розташований ДП "Екоантилід", умови користування ними:

До складу підприємства входить 100 будівель та споруд.

Загальна площа закріпленої за підприємством земельної ділянки складає 50,3002 га, в тому числі під шламонакопичувачем у балці Ясинова - 8,7861 га.

Цілісний майновий комплекс Дніпродзержинського державного підприємства "Екоантилід" межує:

• з північно-західної сторони - землі ВАТ "ДніпроАзот";

• на заході - землі ВАТ "ДніпроАзот";

• на півдні - землі ВАТ "ДніпроАзот";

• на сході - землі ВАТ "ДніпроАзот";

• з південно-східної сторони - землі ВАТ "ДніпроАзот".

Найближча залізнична станція (Баглій) знаходиться на відстані 4 км.

Користування підприємством земельною ділянкою регламентується державним актом серії II-ДП N 002338 від 27.04.97 р. на право постійного користування земельною ділянкою, виданим Дніпродзержинською міською радою відповідно до рішення від 25.04.97 року N 114.

Основні показники господарської діяльності ДП "Екоантилід" за 2009 - 2010 роки та за I квартал 2011 року

Показник

2009 р.

2010 р.

I квартал 2011 р.

Обсяг реалізації продукції (без ПДВ), тис. грн.

52078

66672

21041

Балансовий прибуток (- збиток), тис. грн.

-19626

-21661

-19287

Дебіторська заборгованість, тис. грн.

6665

4022

4946

Кредиторська заборгованість, тис. грн.

36145

35579

32956

Рентабельність реалізованої продукції, %

33,5

18,7

22,3

Вартість активів, тис. грн.

105489

103752

103503

4. Для участі в аукціоні потенційний покупець повинен відповідати таким кваліфікаційним вимогам:

- провадити беззбиткову фінансово-господарську діяльність протягом 2009 та 2010 років;

- мати досвід роботи в хімічній галузі не менше двох років;

- надати графік реструктуризації (погашення) кредиторської заборгованості підприємства, що склалася станом на останню звітну дату, погоджений з підприємством;

- мати у власності або користуванні патенти на спосіб концентрування азотної кислоти з одночасним одержанням кальцієвої селітри та спосіб виробництва гранульованої кальцієвої селітри.

5. Умови продажу:

5.1. В економічній діяльності підприємства:

- дотримання тих видів економічної діяльності, які є на момент переходу права власності на об'єкт приватизації;

- збереження профілю виробничої діяльності підприємства протягом 5-ти років;

- виконання вимог законодавства про захист економічної конкуренції;

- виконання вимог антимонопольного законодавства України;

- переможець аукціону зобов'язаний до моменту укладання договору купівлі-продажу скласти графік реструктуризації (погашення) кредиторської заборгованості підприємства у сумі, яка склалась на момент укладання договору купівлі-продажу, який буде невід'ємною частиною цього договору;

- збільшення обсягу виробництва продукції не менш ніж на 100 % протягом трьох років з моменту укладення договору купівлі-продажу підприємства;

- забезпечення безумовного виконання затвердженого мобілізаційного завдання з виробництва продукції в особливий період відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

5.2. В інноваційно-інвестиційній діяльності товариства:

- забезпечення впровадження прогресивних технологій, механізації та автоматизації виробництва;

- забезпечення вдосконалення виробництва, праці та управління, економії енергоресурсів;

- забезпечення економії матеріалів, палива та електроенергії;

- унесення інвестицій для забезпечення приросту виробничих потужностей.

5.3. У соціальній діяльності товариства:

- забезпечення збереження робочих місць, які будуть існувати на момент укладання договору купівлі-продажу;

- недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення згідно з пунктом 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачено звільнення згідно з пунктами 3, 4, 7 і 8 статті 40 та статтею 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців після переходу права власності на підприємство;

- забезпечення недопущення виникнення та накопичення заборгованості підприємства перед працівниками із заробітної плати та платежів до бюджету та державних цільових фондів;

- укладання колективного договору підприємства на наступні періоди з обов'язковим включенням усіх норм і положень щодо мінімальних трудових та соціальних гарантій, передбачених законодавством, Генеральною угодою між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями;

- збереження соціальних пільг робітникам та пенсіонерам підприємства, які передбачені колективним договором;

- забезпечення застосування матеріального стимулювання працівників (премії, винагороди, доплати тощо) залежно від результатів господарської діяльності підприємства;

- забезпечення рівня виплати заробітної плати не менше ніж законодавче встановлений мінімальний рівень заробітної плати, та щомісячної індексації рівня заробітної плати з урахуванням інфляційних процесів;

- установлення тарифної ставки для робітника 1 розряду з нормальними умовами праці не нижче ніж прожитковий мінімум для працездатної людини після переходу права власності на підприємство;

- приведення умов праці у відповідність до вимог нормативних актів по охороні праці, утримання та організації експлуатації виробництв продукції, отримання дозволів на проведення робіт підвищеної небезпеки, розробка планів ліквідації аварій, ідентифікація виробничого комплексу, технічне діагностування обладнання, будівель, забезпечення засобами індивідуального захисту. Передбачити витрати на поліпшення соціально-побутових умов праці не менше 1,5 %, а на охорону праці та створення безпечних і нешкідливих умов праці - не менше 0,5 % від суми реалізованої продукції за рік;

- зниження частки виробництва з небезпечними та шкідливими умовами праці і зменшення їх впливу на працюючих.

5.4. У природоохоронній діяльності:

- забезпечення належного утримання та зберігання в екологічно безпечному стані шламонакопичувача у балці Ясинова ДП "Екоантилід", до моменту виконання та фінансування з Державного бюджету України робіт з рекультивації шламонакопичувача на умовах, визначених розпорядженням КМУ від 11.08.2010 N 1628 "Про заходи щодо забезпечення екологічної безпеки м. Дніпродзержинська та поліпшення соціального захисту населення міста". Проект рекультивації розроблено у 2009 році;

- забезпечення виконання заходів, зазначених у висновках про екологічний аудит;

- створення автоматизованої системи моніторингу навколишнього природного середовища для включення до загальноміської системи моніторингу;

- забезпечення виконання природоохоронних заходів Програми виходу з екологічної кризи м. Дніпродзержинська на 2011 - 2015 роки, затвердженої рішенням Дніпродзержинської міської ради від 20.01.2006 N 660-21/IV, а саме:

- збільшення на одну секцію градирні ВСЦ N 27;

- виконання ремонтних робіт на колекторі "Східне";

- виконання умов, викладених у дозволі на спеціальне водокористування та у проекті граничнодопустимого скиду (ГДС);

- зниження рівня води у шламонакопичувачі в балці Ясинова;

- вирішення питання щодо екологічно безпечного розміщення, утилізації та знешкодження відходів, які накопичені на території підприємства;

- обов'язкове розроблення нового або коригування застарілого проекту організації санітарно-захисної смуги підприємства;

- погодження та затвердження проектної документації у встановленому порядку;

- здійснення заходів щодо організації санітарно-захисних смуг згідно з проектною документацією (відселення мешканців, благоустрій, озеленення), відселення людей, які проживають у санітарно-захисній зоні.

5.5. У сфері розпорядження майном:

- належне утримання і зберігання державного майна, що не ввійшло до складу цілісного майнового комплексу ДП "Екоантилід", але обліковується на його балансі, а також недопущення відчуження такого майна.

5.6. Інші умови продажу:

5.6.1. протягом 50 днів з моменту укладання договору купівлі-продажу надання продавцю дозволу органу Антимонопольного комітету України на придбання активів у вигляді об'єкта приватизації, у разі необхідності отримання такого дозволу;

5.6.2. укладення з Дніпродзержинською міською радою договору оренди або договору купівлі-продажу земельної ділянки, що є державною власністю;

5.6.3. обрання у тримісячний термін після державної реєстрації договору купівлі-продажу організаційно-правової форми господарювання;

5.6.4. утримування і зберігання в належному стані об'єктів цивільної оборони, які залишаються на балансі підприємства, але не увійшли до складу цілісного майнового комплексу;

5.6.5. подальше відчуження об'єкта приватизації та/або передача його в заставу до повного виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу здійснюється виключно за згодою Фонду державного майна України, яка надається відповідно до порядку, встановленого Фондом державного майна України та законодавством України, зі збереженням для нового власника зобов'язань Покупця за договором купівлі-продажу, які не виконані на момент відчуження.

Відчуження або передача об'єктів нерухомості, що входять до складу цілісного майнового комплексу, здійснюється виключно за погодженням з Фондом державного майна України.

6. Аукціон з продажу цілісного майнового комплексу ДП "Екоантилід" проводиться відповідно до Положення про продаж цілісних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об'єктів приватизації віднесені до груп В, Г, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 26.07.2002 N 1336, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 26.07.2002 N 226-р, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.08.2002 N 222 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2002 за N 784/7072.

7. Для участі в аукціоні претендент подає такі кваліфікаційні документи:

заяву про участь в аукціоні з продажу цілісного майнового комплексу державного підприємства Дніпродзержинського державного підприємства "Екоантилід" у довільній формі у 3 примірниках (для покупців, які є юридичними особами, - підписану і скріплену печаткою, для покупців, які є фізичними особами, - підписану заяву та ідентифікаційний код) із зазначенням місця знаходження (постійного місця проживання для фізичних осіб) та контактних телефонів;

бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку об'єкта, що включає план зайнятості працівників підприємства;

документ, що підтверджує особу та її повноваження на підписання договору;

довідку щодо переліку номерів банківських рахунків, відкритих для розрахунків за придбаний об'єкт приватизації;

додатково для юридичних осіб:

нотаріально посвідчені копії установчих документів, копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, відомості про розподіл статутного фонду між учасниками, довідку про наявність розміру державної частки у статутному фонді (у довільній формі - підписану і скріплену печаткою), завірені копії річної звітності за два останніх роки та фінансовий звіт за останній звітний період, довідку з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

додатково для фізичної особи:

декларацію про доходи.

Претенденти на участь в аукціоні підтверджують свою відповідність кваліфікаційній вимозі учасника, зазначеній у п. 4 цього інформаційного повідомлення, завіреними належним чином копіями:

- установчих документів;

- укладених договорів, угод;

- фінансової звітності за 2009, 2010 та за 6 місяців 2011 року.

Кваліфікаційні документи подаються в запечатаному непрозорому конверті з написом "Кваліфікаційні документи" із зазначенням на ньому тільки назви аукціону.

Не мають права участі в аукціоні компанії, зареєстровані в офшорній зоні.

8. Кінцевий термін прийняття заяв та кваліфікаційних документів на участь в аукціоні з продажу об'єкта - 26 серпня 2011 року.

9. Для участі в аукціоні учасник:

9.1. Сплачує гарантію у сумі 3624720,00 грн., що становить 10 % від початкової вартості об'єкта, на рахунок N 37316021000058. Одержувач: Фонд державного майна України, Державне казначейство України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945. Призначення платежу: гарантія для участі в аукціоні з продажу цілісного майнового комплексу Дніпродзержинського державного підприємства "Екоантилід" без ПДВ.

9.2. Сплачує реєстраційний збір у сумі 17 грн. на рахунок Фонду державного майна України N 37183500900028. Одержувач: Фонд державного майна України, Державне казначейство України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945. Призначення платежу: для ФДМУ, реєстраційний збір для участі в аукціоні з продажу цілісного майнового комплексу Дніпродзержинського державного підприємства "Екоантилід".

Кінцевий термін подання до Фонду державного майна України документів, що підтверджують внесення учасником аукціону грошових коштів, визначається Інструкцією про послідовність дій учасника аукціону в процесі продажу цілісного майнового комплексу ДП "Екоантилід".

10. Заяви на участь в аукціоні та кваліфікаційні документи приймаються за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, Фонд державного майна України, Департамент продажу об'єктів нерухомості, кім. 721/3, щодня з 9.30 до 17.00, крім вихідних, по п'ятницях та передсвяткових днях з 9.30 до 15.00.

11. Час та місце ознайомлення з державним підприємством: ознайомитись з об'єктом продажу та отримати докладну інформацію можна з понеділка по четвер з 8.00 до 12.00 за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. С. Х. Горобця, буд. 1, за наявності дозволу Фонду державного майна України. Телефони: (05692)78-864, (05692)70-497. Факс: (05692)72-136.

Для отримання дозволу на відвідування ДП "Екоантилід" необхідно звернутись до Фонду державного майна України у відділ продажу об'єктів групи Е та цілісних майнових комплексів Департаменту продажу об'єктів нерухомості за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, кім. 721/3, телефони: (044)200-34-08 та (044)284-52-40.

Аукціон з продажу цілісного майнового комплексу Дніпродзержинського державного підприємства "Екоантилід" відбудеться 22 вересня 2011 року об 11:00 годині за адресою: 02002, м. Київ, вул. М. Раскової, 15.

  

В. о. директора Департаменту
продажу об'єктів нерухомості

О. Шифман

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали