ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТА МАЙНОМ

НАКАЗ

від 14 березня 2012 року N 38

Щодо затвердження Положення про колегію Агентства держмайна України

На виконання п. 11 Положення про Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 451/2011 (Указ N 451/2011), наказую:

1. Затвердити Положення про колегію Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном, що додається (додаток N 1).

2. Затвердити склад колегії Агентства держмайна України, що додається (додаток N 2).

3. Призначити секретарем колегії Агентства держмайна України начальника Управління документального забезпечення роботи та контролю Омельченка М. Г.;

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Агентства
держмайна України

Д. В. Колєсніков

 

Додаток 1
до наказу Агентства держмайна України
14.03.2012 N 38

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Агентства держмайна України
14.03.2012 N 38

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОЛЕГІЮ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТА МАЙНОМ

1. Загальні положення

1.1 Колегія Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном (далі - колегія) є постійним консультативно-дорадчим органом і здійснює діяльність, спрямовану на реалізацію функцій і завдань, що визначені Положенням про Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном (Указ N 451/2011) (далі - Агентство держмайна України), іншими нормативними документами шляхом колегіального обговорення найбільш важливих напрямів його роботи і прийняття погоджених рішень з питань, що відносяться до компетенції Агентства держмайна України.

1.2 У своїй діяльності колегія керується:

• Конституцією України;

• Законами України;

• актами, дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України;

• іншими актами законодавства України;

• дорученнями Президента України;

• Типовим положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року N 1569;

• Положенням про Агентство держмайна України, що затверджено Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 451/2011 (Указ N 451/2011);

• наказами і дорученнями Голови Агентства держмайна України.

2. Функції колегії

2.1 Колегія Агентства держмайна України:

1) обговорює і приймає рішення з питань, які належать до компетенції Агентства держмайна України, найважливіших напрямів та перспектив його діяльності;

2) розглядає пропозиції щодо:

удосконалення законодавства;

забезпечення співпраці з іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань;

формування та реалізації державної політики у сфері управління державними корпоративними правами та майном;

3) обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку, інші державні програми та визначає шляхи їх реалізації;

4) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності Агентства держмайна України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

6) аналізує стан роботи Агентства держмайна України з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

7) розглядає результати роботи Агентства держмайна України, підприємств, що належать до сфери його управління;

8) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

9) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на Агентство держмайна України.

3. Склад колегії

3.1 Рішення про утворення та ліквідацію колегії, її кількісний та персональний склад, Положення про колегію затверджуються Головою Агентства держмайна України.

3.2 Відповідно до посади до складу колегії входять:

Голова Агентства держмайна України (голова колегії), перший заступник Голови Агентства держмайна України та заступник Голови Агентства держмайна України. У разі потреби до складу колегії можуть входити керівники структурних підрозділів Агентства держмайна України, а також у встановленому порядку інші особи.

4. Організація і планування роботи

4.1 Організаційною формою роботи колегії є її засідання.

Періодичність проведення засідання, дата, час, місце проведення і порядок денний конкретних засідань колегії визначається її головою.

4.2 Організаційне забезпечення роботи колегії здійснює її секретар.

4.3 Секретар колегії призначається Головою Агентства держмайна України.

4.4 В обов'язки секретаря колегії входить:

1. координація роботи щодо підготовки та оформлення проекту плану засідань колегії;

2. підготовка проекту наказу Голови Агентства держмайна України про затвердження:

- порядку денного чергового засідання колегії;

- порядку підготовки матеріалів і списку осіб, відповідальних за їх підготовку;

- кандидатур доповідачів і співдоповідачів;

- координація роботи щодо підготовки матеріалів до засідання колегії, своєчасне і належне оформлення документів з питань, які включені до порядку денного колегії;

- розсилання необхідних матеріалів членам колегії у встановлений термін;

- підготовка (разом з відділом адміністративно-господарського забезпечення Агентства держмайна України) приміщення, у якому проводиться засідання колегії, підсилювальної аудіоапаратури та іншого приладдя;

3. реєстрація безпосередньо перед засіданням колегії членів колегії;

4. ведення та оформлення протоколу колегії;

5. своєчасне оформлення (разом з особами, що готували проект рішення) і розсилання рішень колегії:

- членам колегії;

- вищим і іншим органам виконавчої влади (у разі потреби);

- підприємствам, організаціям, структурним підрозділам Агентства держмайна України, задіяним або зацікавленим у реалізації рішень колегії.

4.5 Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її головою плану засідань на півріччя (рік), в якому зазначаються питання, які необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідання колегії.

Проект плану роботи колегії розглядається і затверджується на її засіданні.

Голова Агентства держмайна України або посадова особа, яка заміщає Голову Агентства держмайна України, має право на його уточнення або перегляд.

Проект плану роботи колегії формується на основі пропозицій її голови та членів, структурних підрозділів Агентства держмайна України, директив вищих органів виконавчої влади.

4.6 Підготовка проекту порядку денного чергового засідання колегії здійснюється секретарем колегії відповідно до затвердженого плану і з урахуванням директив вищих органів виконавчої влади, розпоряджень Голови Агентства держмайна України (голови колегії) та пропозицій, які внесені іншими членами колегії.

4.7 Підготовка матеріалів з питань, що виносяться на порядок денний засідання колегії, може здійснюватися:

- структурними підрозділами Агентства держмайна України, до компетенції яких відносяться питання;

- робочими групами, що створюються для аналізу проблем і вивчення питань, що плануються до розгляду колегією.

У випадку розгляду на засіданні колегії питань, пов'язаних з діяльністю підприємств і організацій окремого регіону, для підготовки матеріалів можуть залучатися представники обласних державних адміністрацій.

4.8 Робочі групи з окремих питань можуть створюватися у наступних випадках:

• якщо існує декілька різних точок зору на проблему чи шляхів її розв'язання;

• якщо є необхідність внесення у порядок денний засідання колегії маловивченої проблеми (необхідний додатковий або більш глибокий аналіз);

• становище справ несприятливе, ситуація вимагає термінового втручання Агентства держмайна України та прийняття колегіального рішення;

• необхідна корінна перебудова діяльності відповідного структурного підрозділу Агентства держмайна України на рівні впровадження нових підходів і принципів.

4.9 Очолити робочу групу доручається фахівцеві, керівникові, науковцю, який має високий авторитет в тій сфері, до якої відноситься питання, що розглядається на колегії.

4.10 Склад робочої групи формується з фахівців в даній сфері.

До складу робочої групи можуть залучатися:

- працівники Агентства держмайна України;

- працівники підприємств і організацій, що знаходяться у його віданні, в тому числі керівництво;

- представники інших органів державної влади, підприємств і організацій інших сфер економіки, які беруть участь або зацікавлені у вирішенні питань, що розглядаються колегією.

Пропозиції щодо кандидатури керівника робочої групи та її складу вносяться голові колегії заступником Голови Агентства держмайна України, який відповідає за напрям, до якого відноситься питання, що розглядається на засіданні колегії.

Особами, відповідальними за підготовку матеріалів на засідання колегії, у даному випадку призначаються:

- керівник робочої групи;

- заступник Голови Агентства держмайна України, який відповідає за напрям, до якого відноситься питання, що розглядається на засіданні колегії.

Обов'язки щодо створення необхідних умов для роботи груп покладаються:

- на заступника Голови Агентства держмайна України, який відповідає за напрям, до якого відноситься розглянуте питання;

- на секретаря колегії.

При цьому доповідачем з питання, яке розглядається на засіданні колегії, призначається керівник робочої групи, а співдоповідачем - керівник структурного підрозділу Агентства держмайна України, до компетенції якого відноситься дане питання.

4.11 У разі необхідності організації позачергового засідання колегії, не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати засідання секретар колегії має надати Голові Агентства держмайна України на підпис проект наказу, що містить:

1. проект порядку денного чергового засідання колегії;

2. список осіб, яким планується доручити підготовку відповідних матеріалів;

3. пропозиції до складу робочих груп, які створюються для підготовки даних матеріалів (якщо питання, які розглядаються, цього вимагають);

4. кандидатури доповідачів і співдоповідачів з кожного питання.

4.12 Перелік документів, які подаються секретареві колегії, з питань, що розглядаються на її засіданнях:

1. довідка, що містить:

виклад суті розглянутого питання;

аналіз стану проблеми;

обґрунтування внесених пропозицій;

2. проект рішення колегії з даного питання;

3. список осіб, які запрошені на засідання колегії з даного питання, із указівкою прізвища, імені, по батькові, місця роботи, займаної посади;

4. список учасників колегії, яким запропоновано виступити з даного питання, із указівкою прізвища, імені, по батькові, місця роботи займаної посади;

5. проекти доповідей;

6. матеріали і рішення Економічних, Науково-технічних рад, галузевих колегій (якщо питання, які винесені до порядку денного колегії, попередньо розглядалися на їхніх засіданнях);

7. додаткові матеріали, що стосуються питань порядку денного (у разі потреби).

Документи надаються секретареві колегії не пізніше, ніж за 7 робочих днів до дати засідання особами, які відповідальні за підготовку матеріалів відповідно до наказу Голови Агентства держмайна України.

4.13 Довідка обов'язково має бути:

- погоджена заступником Голови Агентства держмайна України, який відповідає за напрям, до якого відноситься питання, що розглядається;

- підписана керівниками структурних підрозділів Агентства держмайна України, до компетенції яких відноситься питання, що розглядається;

- завізована посадовими особами, які відповідальні за підготовку даного питання відповідно до наказу Голови Агентства держмайна України.

4.14 Проект рішення колегії в обов'язковому порядку має бути погоджений і завізований:

- першим заступником Голови Агентства держмайна України та заступником Голови Агентства держмайна України;

- керівниками структурних підрозділів Агентства держмайна України, до компетенції яких відноситься питання, що розглядається;

- посадовими особами, відповідальними за підготовку даного питання відповідно до наказу (розпорядженням) Голови Агентства держмайна України.

4.15 Списки осіб, які запрошені на засідання колегії, і осіб, виступ яких планується, мають бути підписані начальником структурного підрозділу, погоджені і завізовані заступником Голови Агентства держмайна України, який відповідає за напрям, до якого відноситься питання, що розглядається.

4.16 Якщо особи, зазначені в пп. 4.13, 4.14 цього Положення, у процесі підготовки документів не зможуть виробити єдину точку зору щодо питання, яке розглядається, кожний з них має право викласти свою думку в письмовому вигляді і передати секретареві колегії в терміни, установлені цим Положенням.

4.17 Необхідні матеріали не пізніше ніж за 3 робочі дні до дати засідання колегії розсилаються її секретарем:

- членам колегії;

- іншим посадовим особам (за вказівкою голови колегії).

4.18 Персональна відповідальність за своєчасність і якість підготовки документів на засідання колегії покладається:

- на заступника Голови Агентства держмайна України, який відповідає за напрям, до якого відноситься питання, що розглядається;

- на керівників структурних підрозділів Агентства держмайна України, до компетенції яких відносяться питання, що розглядаються;

- на керівників робочих груп, що створюються для підготовки матеріалів з питань, що виносяться на засідання колегії;

- на секретаря колегії.

5. Порядок проведення засідань, прийняття й оформлення рішень колегії

5.1 Головує на засіданнях колегії її голова, а у випадку його відсутності - посадова особа, на яку покладене виконання обов'язків Голови Агентства держмайна України.

5.2 У засіданнях колегії беруть участь її члени, а також особи, запрошені для розгляду питань порядку денного.

Засідання колегії проводиться за умови присутності не менше 2/3 загальної чисельності членів колегії.

5.3 Члени колегії беруть участь у засіданнях особисто без права заміни. Якщо член колегії не може бути присутнім на її засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

Думка відсутнього члена колегії, викладена в письмовій формі, оголошується на засіданні колегії і враховується під час проведення голосування.

5.4 Затвердження порядку денного, регламенту роботи (кількість часу, що відводиться для доповідей, співдоповідей, виступів у суперечках, довідок, перерв, загальна тривалість засідання), здійснюється членами колегії шляхом відкритого голосування.

5.5 Засідання колегії можуть проводитися:

- у відкритому режимі - із запрошенням осіб, що не є членами колегії;

- у закритому режимі - у присутності винятково членів колегії.

Якщо при проведенні засідань колегії обговорюються питання, що представляють державну таємницю, підготовка матеріалів, оформлення прийнятих рішень здійснюється з дотриманням установлених правил роботи із секретними документами.

5.6 Визначення режиму проведення засідання колегії та режиму голосування (відкритий або таємний) є компетенцією головуючого на засіданні (Голови Агентства держмайна України або особи, виконуючої його обов'язки).

5.7 Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду питання порядку денного, можуть бути присутніми під час розгляду питань тільки з дозволу голови колегії.

5.8 Присутність на засіданні колегії представників засобів масової інформації, проведення кіно-, відео-, фотозйомки, аудіозапису можливо тільки з дозволу голови колегії.

5.9 Якщо пропозиції і зауваження учасників колегії, які сформульовані ними в письмовій формі, передані секретареві колегії під час проведення засідання, то, за умови їхнього схвалення членами колегії, вони вносяться в рішення колегії.

5.10 Рішення колегії приймаються голосуванням з кожного питання порядку денного більшістю голосів членів колегії, що присутні на засіданні.

У випадку рівності голосів за підсумками голосування право на остаточне рішення належить Голові Агентства держмайна України.

5.11 У випадку проведення таємного голосування створюється лічильна комісія, до складу якої входять тільки члени колегії.

Для організації таємного голосування і підведення його підсумків лічильна комісія оформляє відповідну документацію (бюлетені, протоколи і т. д.).

5.12 За рішенням засідання секретар колегії у п'ятиденний строк:

1. оформлює останній варіант рішення колегії з кожного питання порядку денного з урахуванням пропозицій і зауважень, які висловлені на засіданні і прийняті колегією;

2. подає проект рішення голові колегії на підпис;

3. після підпису головою розсилає рішення колегії:

- членам колегії;

- вищим органам виконавчої влади (у разі потреби).

5.13 Доопрацювання проекту рішення колегії з конкретного питання з урахуванням пропозицій і зауважень, які висловлені на засіданні і прийняті колегією, здійснюється особами, що відповідальні за підготовку даного питання відповідно до наказу Голови Агентства держмайна України, протягом десяти робочих днів від дати засідання.

5.14 Останній варіант рішення колегії, який подається на підпис голові, обов'язково має бути погоджений і завізований:

- першим заступником Голови Агентства держмайна України;

- заступником Голови Агентства держмайна України, який відповідає за напрямок, до якого відноситься розглянуте питання;

- керівниками структурних підрозділів Агентства держмайна України, до компетенції яких відноситься розглянуте питання;

- посадовими особами, які відповідальні за підготовку даного питання відповідно до наказу Голови Агентства держмайна України;

- секретарем колегії.

5.15 У випадку проведення засідань колегії разом з колегіями інших органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, або органів місцевого самоврядування, прийняті рішення підписуються також і їхніми керівниками (головами колегій).

5.16 Якщо під час ухвалення рішення (голосування) у голови й одного або декількох членів колегії виникли розбіжності, остаточне рішення приймає Голова Агентства держмайна України.

У цьому випадку Голова Агентства держмайна України і кожен член колегії мають право проінформувати про свої позиції з питань, які розглянуті на засіданні, Кабінет Міністрів України.

5.17 На кожному засіданні колегії ведеться протокол, що підписується головуючим і працівником, який відповідає за його ведення.

Стенографування засідань колегії забезпечує її секретар.

5.18 Матеріали засідань колегії, включаючи рішення, протоколи й аудіозаписи, зберігаються в секретаря колегії у встановленому порядку відповідно до правил діловодства, що діють у Агентстві держмайна України.

6. Організація виконання рішень колегії, контроль за їхньою реалізацією

6.1 Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Агентства держмайна України.

6.2 Рішення колегії з питань, що носять очевидний, процедурний або контрольний характер:

- або заносяться до протоколу засідання без випуску наказу Голови Агентства держмайна України;

- або по них випускається окремий наказ, змістовно не зв'язаний з іншими рішеннями колегії.

З усіх інших питань випуск наказу Голови Агентства держмайна України, який спрямований на виконання рішень, прийнятих колегією, є обов'язковим.

6.3 Проект наказу щодо виконання конкретного рішення колегії готується:

- структурним підрозділом Агентства держмайна України, якому в тексті рішення доручено підготувати даний проект наказу;

- структурним підрозділом Агентства держмайна України, у віданні якого знаходиться питання, з якого прийняте рішення, якщо текст рішення не містить відповідних вказівок.

6.4 Термін підготовки і представлення Голові Агентства держмайна України проекту наказу - десять робочих днів від дати одержання офіційного рішення колегії.

6.5 Проект наказу має містити:

1. дату засідання колегії Агентства держмайна України і точне формулювання питання, з якого прийнято рішення;

2. посилання на акти діючого законодавства, інші нормативні документи, що створюють правове поле, у якому дане рішення буде реалізовуватися;

3. короткий зміст проблеми, для вирішення якої випускається даний наказ, її пріоритетність у поточній і перспективній діяльності Агентства держмайна України;

4. вказівку основної мети, досягнення якої буде означати вирішення зазначеної проблеми;

5. комплекс заходів, спрямованих на реалізацію рішення колегії, із указівкою:

- конкретних заходів;

- посадових осіб, які відповідальні за їхнє виконання (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, займана посада);

- об'єктів, на яких заходи будуть реалізовуватися;

- чітких термінів виконання кожного заходу;

6. порядок взаємодії з іншими підприємствами й організаціями, органами державної влади, що беруть участь або зацікавлені в реалізації рішення колегії;

7. форми і терміни звітності за виконання даного наказу з указівкою посадових осіб, які відповідальні за надання необхідної інформації;

8. форми, методи і терміни контролю, перелік посадових осіб, які його здійснюють;

9. вказівка події і дати їх здійснення, після чого рішення буде вважатися таким, що виконано і знято з контролю.

При цьому проект наказу має охоплювати усі без винятку аспекти рішення, прийняті колегією.

6.6 Проект наказу в обов'язковому порядку має бути погоджений і завізований:

- першим заступником Голови Агентства держмайна України;

- заступником Голови Агентства держмайна України;

- керівниками структурних підрозділів Агентства держмайна України, до компетенції яких відноситься розглянуте питання;

- секретарем колегії;

- юридичною службою Агентства держмайна України;

у разі потреби - іншими структурними підрозділами відповідно до правил документообігу, що діють в Агентстві держмайна України.

6.7 Після підписання Агентством держмайна України наказ розсилається відповідно до списку розсилки.

Обов'язки з доведення наказу до виконавців покладаються на Управління документального забезпечення роботи та контролю Агентства держмайна України.

6.8 Персональну відповідальність за своєчасність підготовки і доведення до виконавців вищевказаних наказів Голови Агентства держмайна України, їхню повноту і відповідність рішенням, які прийняті колегією, організацію робіт з виконання і контролю несуть:

- заступник Голови Агентства держмайна України, який відповідає за тематику питань, по яких прийняті рішення колегії;

- начальники структурних підрозділів Агентства держмайна України, до компетенції яких відносяться питання, по яких прийняті рішення колегії.

6.9 Управління документального забезпечення роботи та контролю Агентства держмайна України надає за вимогою секретаря колегії інформацією щодо виконання структурними підрозділами Агентства держмайна України рішень колегії.

6.10 На засіданнях колегії розглядаються питання про контроль за ходом виконання рішень, які прийняті раніше.

У випадку невиконання або зриву термінів по раніше прийнятих рішеннях колегії, ступінь відповідальності винних визначає Голова Агентства держмайна України у встановленому порядку.

У випадку досягнення запланованого результату або виявлення неактуальності проблеми, по якій колегія раніше прийняла рішення, воно може бути зняте з контролю за представленням заступника Голови Агентства держмайна України, який відповідає за напрям, до якого відноситься розглянуте питання.

6.11 З метою ефективної реалізації рішень колегій і наказів голови колегії щодо їх виконання, для координації здійснюваних при цьому дій підвідомчих підприємств і організацій, а також для рішення оперативних питань і контролю на період проведення відповідних робіт Агентство держмайна України може створювати координуючі, консультативні і дорадчі органи (комісії, робочі групи і т. п.), сфера діяльності і повноваження яких визначається наказами Голови Агентства держмайна України.

 

Додаток 2
до наказу Агентства держмайна України
14.03.2012 N 38

СКЛАД
КОЛЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТА МАЙНОМ

Голова колегії:

 

Колєсніков Д. В.

Голова Агентства держмайна України

Члени колегії:

 

Каленков О. Ф.

Перший заступник Голови Агентства держмайна України

Шубін О. О.

Заступник Голови Агентства держмайна України

Січевлюк-Врублевський Т. С.

Директор Департаменту юридичного забезпечення

Челобітченко В. А.

Начальник Управління по роботі з персоналом

Федорович Г. Ф.

Завідувач Режимно-секретного сектору

Добровольська І. Є.

В. о. начальника відділу - головний бухгалтер Відділу зведеного бухгалтерського обліку та звітності

Тимошенко Л. С.

Директор Департаменту фінансового забезпечення

Федоров В. В.

Директор Департаменту стратегічного планування

Новиков В. В.

Начальник Управління реструктуризації та реформування власності

Козирєв В. О.

Директор Департаменту взаємодії з підприємствами базових галузей

Балясніков І. В.

Заступник директора Департаменту взаємодії з підприємствами високотехнологічних галузей

Кожемяченко М. І.

Начальник Управління міжнародного та інвестиційного співробітництва

Козаченко В. І.

Голова ЦК профспілки трудящих металургійної та гірничорудної промисловості

Харахулах В. С.

Генеральний директор ОП "Металургпром"

Старовойт А. Г.

Генеральний директор УНПА "Укркокс"

Біленький С. Л.

Голова Федерації металургів України

Ликов О. І.

Начальник Управління промислової політики Кабінету Міністрів України

Даниленко А. І.

Заступник директора Державної установи "Інститут економіки та прогнозування" Національної академії наук України

Власюк В. С.

Директор ДП "Укрзовнішекспертиза"

Мєшков В. В.

Виконавчий директор "Союз хіміків України"

Секретар колегії:

 

Омельченко М. Г.

Начальник Управління документального забезпечення роботи та контролю.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали