НАЦІОНАЛЬНА ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ

РІШЕННЯ

від 29 жовтня 2009 року N 12

Із змінами і доповненнями, внесенимипротокольним рішенням Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралівід 3 лютого 2011 року N 2 (Рішення N 2), рішенням Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралівід 21 червня 2011 року N 106 (Рішення N 106)

За результатами обговорення доопрацьованого апаратом Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі проекту Регламенту Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі вирішила:

Затвердити Регламент Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, що додається.

 

Голова Національної
експертної комісії України з
питань захисту суспільної моралі

В. В. Костицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі
29.10.2009 N 12
протокол від 29.10.2009 N 73-09-К

РЕГЛАМЕНТ
Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі

I. Загальні положення

1. Цей Регламент встановлює порядок організації засідань Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі (далі - Національна комісія) для здійсненням її повноважень.

Завдання та повноваження Національної комісії визначені Законом України "Про захист суспільної моралі" та Положенням про Національну експертну комісію з питань захисту суспільної моралі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 року N 1550.

2. Національна комісія спрямовує свою діяльність на виконання Конституції і законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства.

3. Національна комісія в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства приймає рішення, виконання яких організовує і контролює її апарат.

4. Діяльність Національної комісії є відкритою та прозорою. Національна комісія широко інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті, публікацій у засобах масової інформації, трансляції по радіо і телебаченню репортажів, інтерв'ю, виступів керівників Національної комісії.

Інформація про діяльність Національної комісії надається громадянам та представникам засобів масової інформації відповідно до закону.

5. Для забезпечення діяльності Національної комісії, відповідно до пункту 12 Положення про Національну комісію, створюється її апарат.

II. Засідання та рішення Національної комісії

6. Засідання є основною формою роботи Національної комісії, які проводяться відповідно до цього Регламенту та планів роботи.

7. Розгляд питань та прийняття рішень проводиться членами Національної комісії колегіально.

8. Засідання Національної комісії проводяться державною мовою.

Особам, які беруть участь у розгляді питань і не володіють державною мовою, забезпечується право ознайомлення з матеріалами та участі у розгляді питань через перекладача, а також право виступати на засіданні рідною мовою. Оплата послуг перекладача здійснюється особою, яка його залучає.

9. На засіданнях Національна комісія відповідно до Закону України "Про захист суспільної моралі":

заслуховує інформацію про стан дотримання законодавства у сфері захисту суспільної моралі;

заслуховує інформацію щодо виявлених порушень законодавства у сфері захисту суспільної моралі та приймає рішення у межах визначених повноважень;

розглядає та затверджує внутрішні документи Національної комісії;

схвалює пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері захисту суспільної моралі;

заслуховує та схвалює річний звіт Національної комісії про проведену роботу;

розглядає результати проведення апаратом Національної комісії планових та позапланових перевірок;

заслуховує звіти Голови Національної комісії, його заступників, керівника апарату та представників Національної комісії у Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

10. Рішення Національної комісії приймаються на засіданнях, які проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли Національна комісія приймає інше рішення.

11. Гласність роботи Національної комісії забезпечується шляхом відкритого обговорення питань, що належать до її компетенції, у присутності запрошених осіб чи суб'єктів звернення, а також представників засобів масової інформації.

12. Закриті засідання Національної комісії можуть проводитися за її рішенням для розгляду конкретно визначених питань.

13. У засіданні Національної комісії, що проводиться у формі закритих слухань (далі - закриті засідання), мають право брати участь особи, присутність яких при розгляді відповідного питання визнана Національною комісією необхідною.

14. Національна комісія наприкінці закритого засідання приймає рішення щодо порядку використання і можливості оприлюднення матеріалів і рішень цього засідання.

2.1. Головуючий на засіданні

15. Засідання Національної комісії веде її Голова.

У разі відсутності Голови Національної комісії або неможливості здійснення ним своїх повноважень функції головуючого виконує один із заступників, визначений Головою.

16. Головуючий на засіданні Національної комісії:

а) відкриває, закриває, оголошує перерви та проводить засідання, спрямовуючи розгляд питань порядку денного на забезпечення повного, всебічного й об'єктивного їх розгляду;

б) повідомляє членів Національної комісії про осіб, присутніх на засіданні;

в) оголошує порядок денний і ставить на голосування його затвердження;

г) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного доповідача;

д) оголошує письмові запити, надає слово для усних запитів, запитань, довідок, заяв і пояснень, а також зауважень по веденню засідання, пропозицій, поправок та зауважень по проектах рішень, для виступів по голосуванню;

е) забезпечує рівні можливості учасникам засідання для участі в обговоренні питань;

є) ставить питання на голосування, оголошує його результати;

ж) забезпечує дотримання вимог цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

з) вживає заходів щодо дотримання порядку на засіданні;

и) підписує протокол засідання та рішення Національної комісії;

і) здійснює інші повноваження відповідно до Регламенту.

2.2. Секретар засідання Національної комісії

17. Голова Національної комісії призначає одного із працівників структурного підрозділу апарату Національної комісії, який відповідає за забезпечення діяльності Національної комісії секретарем засідань Національної комісії, про що видається відповідний наказ.

18. Секретар засідань Національної комісії:

формує проект порядку денного засідання Національної комісії;

забезпечує інформування членів Національної комісії про час та місце засідання;

забезпечує своєчасне повідомлення учасників засідання Національної комісії про час та місце його проведення;

забезпечує членів Національної комісії необхідними інформаційними матеріалами;

організовує підготовку та проведення засідань Національної комісії,

відповідає за виготовлення протоколу засідання та рішень Національної комісії,

організовує підписання рішень Національної комісії.

2.3. Забезпечення засідань Національної комісії

19. Апарат Національної комісії, відповідно до Положення про апарат Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, затвердженогорішенням Національної комісії від 15.07.2008 N 2:

здійснює організаційне, методичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Національної комісії;

готує матеріали до засідань Національної комісії;

готує пропозиції до рішень Національної комісії;

організовує виконання рішень Національної комісії та наказів (розпоряджень) Голови Національної комісії, ведення діловодства Національної комісії.

Роботу апарату Національної комісії у вказаному напрямку організовує та контролює керівник апарату Національної комісії.

2.4. Забезпечення прав та обов'язків членів Національної комісії щодо проведення засідань

20. Членам Національної комісії надається та забезпечується можливість:

знайомитися з матеріалами, поданими на розгляд Національної комісії, брати участь у їх дослідженні та перевірці;

пропонувати питання до порядку денного засідання Національної комісії;

наводити свої мотиви та міркування, а також подавати додаткові документи з питань, що розглядаються;

вносити пропозиції щодо проекту рішення Національної комісії з будь-яких питань та голосувати за або проти того чи іншого рішення;

висловлювати окрему думку щодо рішення Національної комісії, яка є їх невід'ємною частиною.

21. Члени Національної комісії зобов'язуються:

своєчасно брати участь у засіданнях Національної комісії;

готувати до розгляду і доповідати питання, розгляд яких ініційовано ними безпосередньо на засіданні або не раніше як за два дні до проведення засідання.

2.5. Забезпечення участі на засіданні Національної комісії запрошених осіб

22. На засідання Національної комісії Головою Національної комісії або іншою особою за його дорученням (Рішення N 2) можуть бути запрошені представники установ, організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування, громадяни України, які безпосередньо пов'язані з суттю питання внесеного до порядку денного засідання Національної комісії, для одержання інформації та роз'яснень від них стосовно питання, що розглядається, а також представники громадськості та засобів масової інформації.

(пункт 22 із змінами, внесеними згідно з протокольним рішенням Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі від 03.02.2011 р. N 2) (Рішення N 2)

23. Учасниками засідання Національної комісії є:

особи, щодо яких розглядається питання;

особи, за поданням (офіційним зверненням) яких розглядається питання, або їх представники;

особи, запрошені в необхідних випадках Головою Національної комісії до участі у розгляді питання.

24. Перед розглядом питань, включених до порядку денного, головуючий роз'яснює учасникам засідання Національної комісії порядок проведення засідань та процедуру участі запрошених на засідання Національної комісії осіб у розгляді питань.

25. Учасники засідання можуть:

знайомитися з матеріалами з питань, що їх стосуються;

висловлювати свої міркування з питань, що їх стосуються;

ставити, з дозволу головуючого, запитання іншим учасникам засідання, давати усні та письмові пояснення, які заносяться до протоколу засідання та приєднуються до матеріалів з питань, які їх стосуються.

26. Учасники засідання можуть бути присутні лише при розгляді того питання порядку денного засідання, для участі в якому вони запрошені.

27. Учасники засідання надають інформацію, відповідають на запитання лише після надання їм слова головуючим на засіданні.

28. Учасники засідання, представники засобів масової інформації та громадськості під час проведення засідання Національної комісії повинні:

а) вести себе шанобливо щодо членів Національної комісії, інших осіб, присутніх на засіданні;

б) виконувати розпорядження головуючого щодо дотримання порядку під час засідання;

в) утримуватися під час засідання від пересування по залу, розмов, реплік у будь-якій формі;

г) не користуватися мобільними телефонами;

д) не створювати інших перешкод для нормального ходу засідання.

29. Особа, яка заважає проведенню засідання, може бути позбавлена головуючим права присутності на засіданні, за винятком випадків, якщо таке право передбачене законом.

2.6. Організація проведення засідань Національної комісії

30. Засідання Національної комісії проводяться відповідно до річного плану роботи Національної комісії, але не рідше одного разу на місяць.

31. Засідання Національної комісії скликається Головою.

32. Рішення про скликання засідання Національної комісії оформлюється в формі розпорядження Голови Національної комісії про затвердження плану заходів по підготовці проведення засідання.

33. У разі необхідності Національна комісія може прийняти рішення про:

зміну графіку роботи Національної комісії;

продовження своєї роботи наступного дня після засідання;

скликання засідань у період між черговими засіданнями за ініціативою Голови Національної комісії або не менше половини членів Національної комісії.

2.7. Порядок підготовки питань до розгляду на засіданнях Національної комісії

34. До розгляду на засіданні Національної комісії готуються матеріали стосовно кожного з питань, включених до порядку денного та необхідний довідковий матеріал.

35. Секретар засідань Національної комісії та керівник апарату доповідають Голові Національної комісії перелік питань, що пропонуються до розгляду на засіданні Національної комісії та ступінь їх підготовки.

36. У процесі підготовки засідань Голова Національної комісії:

розглядає підготовлений проект порядку денного засідання;

визначає перелік питань, що виносяться на засідання Національної комісії, і надає доручення щодо інформування про нього членів Національної комісії;

визначає доповідачів по кожному питанню порядку денного;

визначає час і місце проведення засідання.

37. Члени Національної комісії до початку засідання мають право з власної ініціативи пропонувати для включення до проекту порядку денного будь-які питання, що належать до компетенції Національної комісії.

38. Проекти документів з питань, що підлягають розгляду на засіданні Національної комісії, подаються Голові та секретарю засідання Національної комісії не пізніше, ніж за 10 днів до засідання.

У виключних випадках, при внесенні додаткових питань на призначене засідання Національної комісії, матеріали можуть бути прийняті Головою Національної комісії не пізніше, ніж за 5 днів.

39. Інформація про час та місце проведення засідання Національної комісії доводиться до учасників не пізніше ніж за 10 днів до дня його проведення, а також у передбачених законом випадках повідомляються відповідні засоби масової інформації.

40. Члени Національної комісії не пізніше ніж за три дні до засідання отримують матеріали засідання та довідкові матеріали з питань, які включені до порядку денного.

2.8. Порядок денний засідань Національної комісії

41. Проект порядку денного засідань Національної комісії готується апаратом Національної комісії з урахуванням плану роботи Національної комісії, пропозицій Голови та членів Національної комісії, а також визначених законодавством термінів розгляду і прийняття рішень, віднесених до компетенції Національної комісії.

Проект порядку денного подається на затвердження Голові Національної комісії керівником апарату.

42. Порядок денний засідань Національної комісії повинен містити інформацію про дату, час та місце проведення засідання, а також перелік питань, які виносяться на обговорення із зазначення доповідача з кожного питання, регламент на доповіді, виступи та розгляд кожного питання.

У разі необхідності час виступу доповідачів з питань, внесених до порядку денного, може бути обмежено, про що зазначається у проекті порядку денного.

43. До порядку денного засідання Національної комісії включаються питання, які повністю підготовлені для розгляду на засіданні.

44. Члени Національної комісії можуть висловлювати зауваження або пропозиції щодо проекту порядку денного засідання, а також з кожного питання, включеного до проекту порядку денного.

Зауваження та пропозиції вносяться у письмовому вигляді або у вигляді проекту рішення, який пропонується прийняти за цією пропозицією.

45. Проект порядку денного кожного засідання не пізніше ніж за 3 робочих днів до його проведення доводиться до відома членів Національної комісії. Відповідальним за інформування членів Національної комісії про перелік питань, включених до проекту порядку денного, місце і час проведення засідання, забезпечення матеріалами є керівник апарату Національної комісії.

46. Пропозиції членів Національної комісії до проекту порядку денного, що надійшли у письмовій формі, оголошуються головуючим на засіданні Національної комісії у порядку їх надходження.

Члену Національної комісії, який вніс письмову пропозицію про включення конкретного питання до порядку денного, повинна бути надана можливість виступити та обґрунтувати необхідність включення її до порядку денного.

47. Рішення про включення пропозицій до порядку денного засідання Національної комісії та про порядок її роботи, приймаються відкритим голосуванням з кожної пропозиції простою більшістю голосів членів Національної комісії, які приймають участь у засіданні.

Проект порядку денного засідання Національної комісії затверджується в цілому більшістю голосів членів Національної комісії та оформлюється протокольним рішенням.

48. У разі необхідності, на засіданні може бути прийняте рішення про включення питання до порядку денного без попередньої підготовки матеріалів та проектів документів.

Якщо після затвердження порядку денного виникне необхідність внесення пропозицій щодо включення до нього додаткового питання, то за це повинні проголосувати більшість присутніх на засіданні членів Національної комісії.

2.9. Порядок проведення засідань Національної комісії та прийняття рішень

49. Відкриття засідання Національної комісії є правомочним у разі присутності на засіданні не менше як половини її членів.

Якщо початок розгляду питань неможливий у зв'язку з відсутністю необхідної кількості членів Національної комісії, головуючий відкладає засідання у межах однієї години або переносить розгляд питань, внесених до порядку денного, на наступне чергове засідання або на інший, визначений Національною комісією день.

50. У призначений день та час головуючий на засіданні, за наявності кворуму, відкриває засідання Національної комісії і оголошує порядок денний. Проводить голосування щодо порядку денного.

51. Секретар засідання доповідає про явку учасників засідання та про результати перевірки їх повноважень.

52. У разі неявки на засідання учасника засідання без попередження Національної комісії про причини неявки, або визнання повідомлених причин такими, що не є поважними, а також у випадку відсутності у представників учасників належно оформлених повноважень, головуючий ставить на обговорення членів Національної комісії питання щодо можливості розгляду питань за відсутності таких учасників.

Якщо членами Національною комісією буде визнано неможливість розгляду, за протокольним рішенням розгляд питання відкладається.

Головуючий може зняти з розгляду питання, а також оголосити перерву або закрити засідання.

У разі дострокового закриття засідання, Національна комісія збирається на засідання у визначний нею день.

53. Розгляд питань, включених до порядку денного засідання, також може бути відкладений у випадку:

неявки на засідання учасників, якщо їхня присутність при розгляді питання є обов'язковою;

відсутності необхідних для розгляду питання матеріалів;

неотримання витребуваних матеріалів;

необхідності витребування додаткових або нових матеріалів;

необхідності залучення до участі у розгляді питання інших заінтересованих осіб;

необхідності проведення експертизи продукції, щодо якої розглядається питання;

у разі відсутності кворуму;

у випадку наявності інших обставин, що перешкоджають розгляду питання Національною комісією.

54. Питання розглядаються як правило у тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного засідання. Зміна послідовності розгляду питань порядку денного відбувається за рішенням Національної комісії.

При наявності обставин, за яких рішення Національної комісії з питання, включеного до порядку денного, не прийняте, або не може бути прийняте, розгляд питання відкладається за пропозицією головуючого на засіданні.

55. Розгляд питання починається з виступу відповідального за підготовку питання, який доповідає по суті питання, що розглядається.

56. Доповідач зобов'язаний:

а) у відведений Національною комісією час викласти зміст питання та представити проект його рішення;

б) відповісти на запитання членів Національної комісії і за необхідності, з дозволу головуючого, учасників засідання.

57. Усім членам Національної комісії на їхнє бажання надається змога висловитись з обговорюваного питання.

Повторний виступ по одному і тому ж питанню допускається після виступу з цього питання членів Національної комісії, що записалися до виступу.

58. Головуючий на засіданні не має права обмежувати членів Національної комісії у можливості задавати питання учасникам засідань, знімати поставлені членами Національної комісії запитання, коментувати висловлювання та запитання членів Національної комісії, а також не має права коментувати виступаючих, давати оцінку виступам, переривати виступаючих.

У разі неодноразового відхилення виступаючого від вимог цього Регламенту, а також від обговорюваного питання, головуючий має право зробити йому зауваження або поставити на голосування питання про позбавлення виступаючого слова.

59. Члени Національної комісії під час засідань зобов'язуються утримуватися від коментарів та реплік, а також від втручання у дії головуючого.

60. Після закінчення доповіді та надання відповідей на запитання членів Національної комісії, заслуховуються учасники засідання.

61. Учасник засідання повинен доповідати лише по суті того питання, яке його стосується. За звичайних обставин його виступ не переривається.

62. Після закінчення виступу учасника засідання члени Національної комісії, а з дозволу головуючого - інші учасники засідання, мають право задавати йому питання.

63. Якщо після дослідження наявних матеріалів Національна комісія визнає за необхідне з'ясувати додаткові або нові обставини, що мають значення для прийняття рішення, розгляд питання переноситься на наступне засідання Національної комісії з обов'язковим наданням апарату доручення щодо підготовки нових або додаткових матеріалів.

64. Після закінчення обговорення головуючий оголошує про закінчення розгляду питання й переходить до голосування.

65. Національна комісія приймає рішення в межах своїх повноважень, які передбачені діючим законодавством України.

66. Всі члени Національної комісії є рівноправними під час розгляду питань та прийняття рішень на засіданні Національної комісії. Члени Національної комісії при прийнятті Національною комісією рішень не вправі утримуватися від голосування.

67. Після оголошення початку голосування ніхто не має права його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

68. Рішення Національної комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів її членів, які зареєструвалися на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

69. Після закінчення голосування головуючий оголошує його результати та рішення, прийняте за результатами голосування.

Рішення вважається не прийнятим, якщо при голосуванні воно не набрало необхідної кількості голосів. У цьому разі розгляд питання знімається з порядку денного або переноситься на наступне чергове засідання Національної комісії із наданням апарату Національної комісії доручення доопрацювати підготовлені до розгляду питання документи або підготувати додаткові матеріали.

70. Член Національної комісії, незгодний з прийняттям рішення, може письмово викласти свою окрему думку, яка долучається до рішення.

71. Текст рішення готується апаратом Національної комісії протягом двох днів з моменту підписання протоколу засідання Національної комісії.

Роботу апарату Національної комісії у вказаному напрямку організовує та контролює керівник апарату Національної комісії.

Рішення Національної комісії підписує головуючий на засіданні.

Рішення Національної комісії скріплюються гербовою печаткою Національної комісії.

72. Відповідно до статті 17 Закону України "Про захист суспільної моралі" рішення Національної комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов'язковими для розгляду центральними і місцевими органами влади, засобами масової інформації всіх форм власності, а також фізичними та юридичними особами.

73. Керівник апарату Національної комісії протягом семи днів з моменту підписання рішень Національної комісії організовує їх виконання та надсилання копій рішень особам, яких воно стосується, а також для розгляду до визначених рішенням державних органів, засобів масової інформації, а також фізичних та юридичних осіб.

74. Про стан виконання прийнятих рішень Голова Національної комісії інформує її членів на черговому засіданні Національної комісії.

2.10. Протокол засідання Національної комісії

75. Під час засідань Національної комісії ведеться протокол. Секретар засідань Національної комісії забезпечує ведення протоколу засідання та його оформлення для підписання.

76. У протоколі засідання Національної комісії зазначаються:

а) повна назва Національної комісії, рік, місяць, число та місце проведення засідання;

б) порядок денний засідання;

в) склад присутніх членів Національної комісії;

г) прізвища та посади інших осіб, присутніх на засіданні;

д) фіксується розгляд організаційних питань (відкриття засідання, наявність кворуму, затвердження порядку денного, відкладення розгляду питань тощо), зауваження головуючого учасникам, представникам громадських організацій та засобів масової інформації;

е) з кожного питання зазначаються доповідач, суть питання, короткий зміст виступу доповідача та учасників засідання, вимоги та доводи учасників обговорення, запитання і відповіді на них;

є) посилання на факти, які учасники засідання просили відобразити у протоколі;

ж) результати голосування;

з) прийняті рішення.

77. Протокол засідання Національної комісії повинен бути оформлений і підписаний протягом трьох робочих днів після дня закінчення засідання.

Контроль за оформленням протоколу здійснює керівник апарату Національної комісії.

78. Протокол засідання Національної комісії підписують головуючий та секретар засідання.

79. Протокол засідання Національної комісії скріплюється гербовою печаткою Національної комісії.

2.11. Оприлюднення рішень Національної комісії

80. Рішення Національної комісії, викладені в протоколі засідання, в тижневий термін з моменту їх підписання можуть розміщуватися на офіційному веб-сайті Національної комісії і публікуватися у черговому номері Інформаційного бюлетеня Національної комісії.

Відповідальним за оприлюднення рішень Національної комісії є керівник апарату.

Рішення Національної комісії, прийняті за результатами дослідження матеріалів, наданих органами прокуратури, іншими правоохоронними та судовими органами, що стосуються наявних у їх провадженні справ, не оприлюднюються до завершення розгляду справи по суті. (Рішення N 106)

(пункт 80 доповнено абзацом згідно із рішенням Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі від 21.06.2011 р. N 106) (Рішення N 106)

III. Заключні положення

81. Будь-які зміни та доповнення до даного Регламенту приймаються більшістю голосів членів Національної комісії, присутніх на засіданні, шляхом відкритого голосування.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали