ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України02.02.2012 N 84 (Наказ N 84)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 лютого 2012 р. за N 292/20605

СТАНДАРТ
адміністративної послуги з оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон на заміну втраченого

I. Загальні положення

1.1. Цей Стандарт визначає загальні відомості про адміністративну послугу з оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон на заміну втраченого, встановлює строки, порядок та послідовність виконання процедурних дій щодо надання територіальними органами та підрозділами Державної міграційної служби України цієї адміністративної послуги.

1.2. Терміни та скорочення, які використовуються в тексті цього Стандарту:

ДМС - Державна міграційна служба України;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон (далі - паспорт) вживається у значенні, наведеному в Постанові Верховної Ради України від 26.06.92 N 2503-XII "Про затвердження положень про паспорт громадянина України, про свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон";

територіальні органи ДМС - головні управління (управління) міграційної служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

територіальні підрозділи ДМС - управління, відділи (сектори) міграційної служби в районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення.

1.3. Надання адміністративної послуги здійснюється відповідно до таких нормативно-правових актів:

Конституції України (із змінами);

Закони України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" (із змінами);

Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.93 N 7-93 "Про державне мито" (із змінами);

Постанови Верховної Ради України від 26.06.92 N 2503-XII "Про затвердження положень про паспорт громадянина України, про свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон" (із змінами);

Указу Президента України від 06.04.2011 N 405 "Питання Державної міграційної служби України" (Указ N 405/2011);

постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.95 N 231 "Про затвердження Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення" (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 N 737 "Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг" (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 N 795 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання" (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1098 "Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг" (Постанова N 1098);

наказу Міністерства внутрішніх справ від 21.12.2004 N 1603 "Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.01.2005 за N 68/10348 (із змінами);

наказу МВС від 12.10.2009 N 436 "Про затвердження Положення про Інтегровану інформаційно-пошукову систему органів внутрішніх справ України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2009 за N 1256/17272.

1.4. Адміністративна послуга надається відповідним територіальним органом ДМС або територіальним підрозділом ДМС (далі - територіальний орган або підрозділ ДМС) за місцем проживання (реєстрації) особи, яка клопоче про оформлення та видачу паспорта.

1.5. Адміністративна послуга надається міжрегіональними центрами видачі паспортних документів незалежно від місця проживання в Україні.

II. Перелік категорій одержувачів

2.1. Одержувачами адміністративної послуги є громадяни України, які постійно проживають в Україні, досягли 18-річного віку та звернулися до відповідного територіального органу або підрозділу ДМС із письмовою заявою про надання адміністративної послуги.

2.2. У разі постійного проживання за кордоном, перебування у довгостроковому відрядженні, на навчанні, стажуванні, працевлаштування за контрактом або перебування на лікуванні за кордоном можуть звертатися із заявою про оформлення паспорта громадяни України, які досягли 16-річного віку. Оформлення паспорта громадянам України, які не досягли 16-річного віку, здійснюється на підставі нотаріально засвідченого клопотання батьків або їх законних представників у разі потреби самостійного виїзду таких осіб за кордон.

III. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

3.1. Для одержання адміністративної послуги з оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон на заміну втраченого одержувач подає до відповідного територіального органу або підрозділу ДМС особисто або через своїх законних представників заяву, в якій зазначаються відомості про заявника: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), телефон.

До заяви додаються такі документи:

платіжний документ (квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про оплату вартості цієї послуги та бланка паспорта;

платіжний документ (квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про сплату державного мита або документ, що підтверджує повне чи часткове звільнення від його сплати;

паспорт громадянина України, а для особи, яка не досягла 16 років, - свідоцтво про народження (після прийняття документів повертаються одержувачеві послуги);

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті;

військовий квиток або документ, що його замінює (для чоловіків від 18 до 25 років, які відслужили строкову військову службу), або довідка відповідного військового комісаріату щодо можливості виїзду з України (для чоловіків віком від 18 до 25 років, які підлягають призову на строкову військову службу);

на дітей віком від 5 до 18 років, які виїжджають разом із законними представниками і відомості про яких вписуються у їх паспорти, подаються дві фотокартки розміром 35 х 45 мм, що вклеюються у ці паспорти і скріплюються печаткою. Для оформлення паспорта / проїзного документа фотокартки подаються незалежно від віку дитини.

3.2. Оформлення паспорта / проїзного документа здійснюється на підставі заяви батьків (законних представників батьків чи дітей), а у разі, коли батьки не перебувають у шлюбі між собою, - того з них, з ким проживає дитина, справжність підпису яких засвідчено нотаріально. За наявності заперечень одного з батьків документ може бути оформлено на підставі рішення суду. Для дітей віком від 14 до 18 років у заяві зазначається відсутність обставин, що обмежують згідно із законодавством право їх виїзду за кордон.

3.3. Заява про оформлення паспорта подається громадянином України особисто або через своїх законних представників. Діти віком від 16 до 18 років можуть самостійно передати до територіального органу або підрозділу ДМС документи для оформлення їм паспорта.

3.4. Усі документи, пов'язані з оформленням паспорта, долучаються до заяви.

3.5. Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів відповідним територіальним органом або підрозділом ДМС та підписом посадової особи територіального органу або підрозділу ДМС.

3.6. Зразки заяв розміщуються на інформаційному стенді у приміщенні територіального органу або підрозділу ДМС.

3.7. Прийняті посадовою особою ДМС матеріали реєструються в журналі обліку.

3.8. При наданні адміністративної послуги додаткові супутні послуги не надаються.

IV. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання адміністративної послуги

4.1. Одержувач адміністративної послуги:

подає особисто або через своїх законних представників до відповідного територіального органу або підрозділу ДМС документи, зазначені в пункті 3.1 розділу III цього Стандарту;

перевіряє правильність внесення персональних даних про себе до заяви-анкети, звертаючи при цьому особливу увагу на правильність написання транслітерації свого прізвища та імені, та засвідчує власним підписом у заяві-анкеті правильність таких даних;

звертається до територіального органу або підрозділу ДМС та отримує паспорт громадянина України для виїзду за кордон, надавши паспорт громадянина України для внесення відповідної відмітки, або відмову в оформленні та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

4.2. Посадова особа територіального органу або підрозділу ДМС:

перевіряє повноту поданих одержувачем послуги документів, указаних у пункті 3.1 розділу III цього Стандарту, та їх дійсність;

здійснює фотографування одержувача адміністративної послуги;

вносить персональні дані одержувача адміністративної послуги, в тому числі його фотозображення, та відомості про надані документи до бази даних для оформлення заяви-анкети;

реєструє прийняті матеріали в журналі обліку;

видає копію опису документів, що додаються до заяви;

здійснює розгляд заяви про надання адміністративної послуги із дотриманням вимог Порядку провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21.12.2004 N 1603, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.01.2005 за N 68/10348 (із змінами);

за результатами розгляду заяви одержувача адміністративної послуги керівник (уповноважена ним особа) територіального органу або підрозділу ДМС або особа, уповноважена керівництвом ДМС, приймає рішення щодо оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон чи обґрунтованої тимчасової відмови у його видачі;

оформлює та направляє одержувачу адміністративної послуги поштою повідомлення про надання або відмову в наданні адміністративної послуги;

у разі звернення у вказаний у повідомленні строк одержувача адміністративної послуги здійснює видачу йому оформленого паспорта або письмової відмови в його оформленні. Особа, яка одержує паспорт, у заяві-анкеті ставить свій підпис із зазначенням прізвища та дати отримання цього документа. Під час видачі паспорта громадянину роз'яснюється вимога статті 9 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України";

у випадку звернення одержувача адміністративної послуги до територіального органу або підрозділу ДМС з приводу видачі оформленого паспорта в строк, що перевищує шість місяців від дня прийняття відповідного рішення щодо його оформлення, зазначений документ може бути видано заявникові, який є особою у віці старше 14 років, лише після додаткового з'ясування наявності чи відсутності підстав для тимчасової відмови у видачі паспорта, перелічених у пункті 22 Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.95 N 231 (із змінами).

V. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

5.1. Заяви про оформлення паспорта розглядаються протягом не більш як одного місяця з дня подання документів (дострокове - до 10 робочих днів - оформлення паспорта здійснюється за заявами громадян), а якщо поїздка пов'язана з терміновим лікуванням від'їжджаючого, від'їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном, - протягом трьох робочих днів.

У разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина України паспорт оформляється у строк до 10 робочих днів.

5.2. Заяви розглядаються виключно в порядку черговості згідно з датою надходження.

VI. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги та залишення заяви без розгляду

6.1. Підставами для прийняття рішення про відмову в наданні адміністративної послуги є наявність підстав для тимчасової відмови в оформленні паспорта, перелічених у пункті 22 Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.95 N 231 (із змінами).

6.2. Рішення про відмову в наданні зазначеної адміністративної послуги повинно містити підстави відмови. Це рішення може бути оскаржено до вищестоящого уповноваженого органу, а також до адміністративного суду.

VII. Опис результату, який повинен отримати одержувач

7.1. Кінцевим результатом надання адміністративної послуги є видача громадянинові паспорта.

7.2. Паспорт оформляється на період до десяти років.

7.3. У разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина України, а також в інших випадках за наявності вимог з боку держави, до якої здійснюється виїзд, чи вимог міжнародної організації, для участі в заходах якої здійснюється виїзд, паспорт може бути оформлено до досягнення громадянином 18-річного віку.

VIII. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

8.1. Адміністративна послуга є платною. Її оплата здійснюється відповідно до розмірів, визначених переліком платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміром плати за їх надання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 N 795 (із змінами).

8.2. Прийняття плати за адміністративну послугу безпосередньо працівниками підрозділів ДМС забороняється.

IX. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені законодавством України про державну службу.

X. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, подаються безпосередньо фізичною особою або її представником до територіального органу або підрозділу ДМС відповідно до місця реєстрації (місця проживання).

XI. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації

Прийом та видача документів здійснюються відповідно до затвердженого графіка територіального органу або підрозділу ДМС відповідно до розпорядку робочого дня.

XII. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі строки й умови очікування надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається у міру надходження заяв та відповідних документів у строки, визначені законодавством.

XIII. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та під час надання адміністративної послуги

Інформація про нормативно-правові акти, якими врегульовано порядок надання адміністративної послуги, порядок надання, режим роботи, цей Стандарт та інша супутня інформація розміщені на веб-сайті ДМС (www.dmsu.gov.ua). Територіальні органи та підрозділи ДМС забезпечують розміщення на інформаційних стендах у місцях надання адміністративної послуги вичерпної інформації щодо її надання, переліку необхідних документів та їх зразків, реквізитів для здійснення оплати адміністративної послуги та місцезнаходження найближчих банків або відділень поштового зв'язку.

XIV. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам

Адміністративна послуга надається на загальних умовах.

XV. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту

Реєстрація скарг проводиться згідно із Законом України "Про звернення громадян" і розглядається в строки згідно з чинним законодавством. Скарга подається до вищестоящого уповноваженого органу або на особистому прийомі керівника територіального органу або підрозділу ДМС.

 

Директор Департаменту
імміграційної роботи Державної
міграційної служби України

В. М. Ковальов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали