ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України02.02.2012 N 84 (Наказ N 84)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 лютого 2012 р. за N 293/20606

СТАНДАРТ
адміністративної послуги з оформлення та видачі проїзного документа дитини для виїзду за кордон

I. Загальні положення

1.1. Цей Стандарт визначає загальні відомості про адміністративну послугу з оформлення та видачі проїзного документа дитини для виїзду за кордон, встановлює строки, порядок та послідовність виконання процедурних дій щодо надання територіальними органами та підрозділами Державної міграційної служби України цієї адміністративної послуги.

1.2. Терміни та скорочення, які використовуються в тексті цього Стандарту:

ДМС - Державна міграційна служба України;

МВС - Міністерство внутрішніх справ України;

проїзний документ дитини - вживається у значенні, наведеному в Указі Президента України від 07.09.94 N 503 "Про проїзний документ дитини";

територіальні органи ДМС - головні управління (управління) міграційної служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

територіальні підрозділи ДМС - управління, відділи (сектора) міграційної служби в районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення.

1.3. Надання адміністративної послуги здійснюється відповідно до таких нормативно-правових актів:

Конституції України (із змінами);

Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" (із змінами);

Указу Президента України від 07.09.94 N 503 "Про проїзний документ дитини";

Указу Президента України від 06.04.2011 N 405 "Питання Державної міграційної служби України" (Указ N 405/2011);

постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.95 N 231 "Про затвердження Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення" (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 N 737 "Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг" (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 N 795 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання" (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1098 "Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг" (Постанова N 1098);

наказу МВС від 21.12.2004 N 1603 "Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.01.2005 за N 68/10348 (із змінами).

1.4. Адміністративна послуга надається відповідним територіальним органом ДМС або територіальним підрозділом ДМС (далі - територіальний орган або підрозділ ДМС) за місцем проживання (реєстрації) особи, якій необхідно оформити проїзний документ дитини.

1.5. При перебуванні одержувача адміністративної послуги не за місцем проживання (реєстрації) оформлення проїзного документа дитини здійснюється ДМС або за згодою керівництва цієї служби - відповідним територіальним органом або підрозділом ДМС за місцеперебуванням особи.

II. Перелік категорій одержувачів

Одержувачами адміністративної послуги є громадяни України, які постійно проживають в Україні та які є батьками дітей, котрі самостійно виїжджають за кордон, або законними представниками цих батьків чи дітей.

III. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

3.1. Для одержання адміністративної послуги з оформлення та видачі проїзного документа дитини для виїзду за кордон одержувач подає до відповідного територіального органу або підрозділу ДМС особисто або через своїх законних представників заяву, в якій зазначаються відомості про заявника: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), телефон.

До заяви додаються такі документи:

платіжний документ (квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про оплату вартості адміністративної послуги та вартості бланка;

нотаріально засвідчене клопотання батьків (або законних представників батьків чи дітей) у разі потреби самостійного виїзду таких осіб за кордон, а у разі, коли батьки не перебувають у шлюбі між собою, - того з них, з ким проживає дитина. За наявності заперечень одного з батьків документ може бути оформлено на підставі рішення суду. Для дітей віком від 14 до 18 років у заяві зазначається відсутність обставин, що обмежують згідно із законодавством право їх виїзду за кордон;

паспорт громадянина України, а на дітей, які не досягли 16-річного віку, - свідоцтво про їх народження (після прийняття документів повертається);

згода дитини, оформлена письмово і нотаріально засвідчена (у разі виїзду з України на постійне проживання дітей віком від 14 до 18 років);

три фотокартки розміром 35 х 45 мм.

3.2. У випадках, встановлених чинним законодавством, діти віком від 16 до 18 років можуть самостійно передати до територіального органу або підрозділу ДМС документи для оформлення їм проїзного документа дитини.

3.3. Усі документи, пов'язані з оформленням проїзного документа дитини, долучаються до заяви.

3.4. Заява та документи, що долучаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів відповідним територіальним органом або підрозділом ДМС та підписом посадової особи територіального органу або підрозділу ДМС.

3.5. Зразки заяв розміщуються на інформаційному стенді у приміщенні територіального органу або підрозділу ДМС.

3.6. Прийняті посадовою особою ДМС матеріали реєструються в журналі обліку.

3.7. При наданні адміністративної послуги додаткові супутні послуги не надаються.

IV. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання адміністративної послуги

4.1. Одержувач адміністративної послуги:

подає особисто або через своїх законних представників до відповідного територіального органу або підрозділу ДМС документи, зазначені в пункті 3.1 розділу III цього Стандарту;

звертається до територіального органу або підрозділу ДМС та отримує проїзний документ дитини або відмову в його оформленні.

4.2. Посадова особа територіального органу або підрозділу ДМС:

перевіряє повноту поданих одержувачем адміністративної послуги документів, вказаних у пункті 3.1 розділу III цього Стандарту;

реєструє прийняті матеріали в журналі обліку;

видає копію опису документів, що додаються до заяви;

здійснює розгляд заяви про надання адміністративної послуги із дотриманням вимог Порядку провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21.12.2004 N 1603, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.01.2005 за N 68/10348 (із змінами);

за результатами розгляду заяви керівник (уповноважена ним особа) територіального органу (підрозділу) ДМС або особа, уповноважена керівництвом ДМС, приймає рішення щодо оформлення проїзного документа дитини чи обґрунтованої тимчасової відмови у його видачі;

оформляє та направляє одержувачу адміністративної послуги поштою повідомлення про надання або відмову в наданні адміністративної послуги;

видає проїзний документ дитини особисто заявникові, а у виняткових випадках також його батькам (усиновителям), опікунам, піклувальникам або іншій особі за дорученням заявника. Особа, яка отримує паспорт / проїзний документ, поряд з підписом заявника на заяві-анкеті ставить свій підпис із зазначенням прізвища та дати;

у випадку звернення одержувача адміністративної послуги до територіального органу або підрозділу ДМС з приводу видачі оформленого проїзного документа дитини у строк, що перевищує шість місяців від дня прийняття відповідного рішення щодо його оформлення, зазначений документ видається лише після додаткового з'ясування наявності чи відсутності підстав для тимчасової відмови у видачі проїзного документа дитини для виїзду за кордон, перелічених у пункті 22 постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.95 N 231 "Правила оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення" (із змінами).

V. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

5.1. Заяви розглядаються протягом не більш як одного місяця з дня подання документів (дострокове - до 10 робочих днів - оформлення паспорта здійснюється за заявами громадян), а якщо поїздка пов'язана з терміновим лікуванням від'їжджаючого, від'їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном, - протягом трьох робочих днів.

5.2. Заяви розглядаються виключно в порядку черговості згідно з датою надходження.

VI. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги та залишення заяви без розгляду

6.1. Підставами для прийняття рішення про відмову в наданні адміністративної послуги є наявність підстав, перелічених у пункті 22 Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.95 N 231 (із змінами).

6.2. Рішення про відмову в наданні зазначеної адміністративної послуги повинно містити підстави відмови. Це рішення може бути оскаржено до вищестоящого уповноваженого органу, а також до адміністративного суду.

VII. Опис результату, який повинен отримати одержувач

7.1. Кінцевим результатом надання адміністративної послуги є видача заявникові проїзного документа дитини.

7.2. Проїзний документ дитини оформляється строком на три роки або до досягнення нею 18-річного віку.

VIII. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

8.1. Адміністративна послуга є платною. Її оплата здійснюється відповідно до розмірів, визначених переліком платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміром плати за їх надання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 N 795 (із змінами).

8.2. Прийняття плати за адміністративну послугу безпосередньо працівниками підрозділів ДМС забороняється.

IX. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені законодавством України про державну службу.

X. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, подаються безпосередньо фізичною особою або її представником до територіального органу або підрозділу ДМС відповідно до місця реєстрації (місця проживання).

XI. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації

Прийом та видача документів здійснюються відповідно до затвердженого графіка територіального органу або підрозділу ДМС відповідно до розпорядку робочого дня.

XII. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі строки й умови очікування надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається у міру надходження заяв та відповідних документів у строки, визначені законодавством.

XIII. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та під час надання адміністративної послуги

Інформація про нормативно-правові акти, якими врегульовано порядок надання адміністративної послуги, порядок надання, режим роботи, цей Стандарт та інша супутня інформація розміщені на веб-сайті ДМС (www.dmsu.gov.ua). Територіальні органи та підрозділи ДМС забезпечують розміщення на інформаційних стендах у місцях надання адміністративної послуги вичерпної інформації щодо її надання, переліку необхідних документів та їх зразків, реквізитів для здійснення оплати адміністративної послуги та місцезнаходження найближчих банків або відділень поштового зв'язку.

XIV. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам

Адміністративна послуга надається на загальних умовах.

XV. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту

Реєстрація скарг проводиться згідно із Законом України "Про звернення громадян" і розглядається в строки згідно з чинним законодавством. Скарга подається до вищестоящого уповноваженого органу або на особистому прийомі керівника територіального органу або підрозділу ДМС.

 

Директор Департаменту
імміграційної роботи Державної
міграційної служби України

В. М. Ковальов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали