ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України02.02.2012 N 84 (Наказ N 84)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 лютого 2012 р. за N 294/20607

СТАНДАРТ
адміністративної послуги з оформлення та видачі дозволу на імміграцію в Україну іноземцям або особам без громадянства

I. Загальні положення

1.1. Цей Стандарт визначає загальні відомості про адміністративну послугу з оформлення та видачі дозволу на імміграцію в Україну іноземцям або особам без громадянства, встановлює строки, порядок та послідовність виконання процедурних дій щодо надання територіальними органами та підрозділами Державної міграційної служби України цієї адміністративної послуги.

1.2. Терміни та скорочення, які використовуються в тексті цього Стандарту:

ДМС - Державна міграційна служба України;

дозвіл на імміграцію, імміграція, іммігрант, імміграційна віза, квота імміграції, паспортний документ - вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про імміграцію";

МВС - Міністерство внутрішніх справ України;

посвідка на постійне проживання - вживається у значенні, наведеному у наказі Міністерства внутрішніх справ України від 23.08.2011 N 602 "Про затвердження Порядку оформлення і видачі посвідки на тимчасове проживання" (Порядок N 602), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20.09.2011 за N 1110/19848;

територіальні органи ДМС - головні управління (управління) міграційної служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

територіальні підрозділи ДМС - управління, відділи (сектори) міграційної служби в районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення.

1.3. Надання адміністративної послуги здійснюється відповідно до таких нормативно-правових актів:

Конституції України (із змінами);

Закону України "Про імміграцію" (із змінами);

Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Закон N 3773-VI);

Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.93 N 7-93 "Про державне мито" (із змінами);

Указу Президента України від 06.04.2011 N 405 "Питання Державної міграційної служби України" (Указ N 405/2011);

постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.95 N 1074 "Про Правила в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію" (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 26.12.2002 N 1983 "Про затвердження Порядку формування квоти імміграції, Порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень, Порядку оформлення і видачі посвідки на постійне проживання" (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 N 795 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання" (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1098 "Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг" (Постанова N 1098);

постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 N 737 "Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг" (із змінами).

1.4. Адміністративна послуга надається відповідним територіальним органом ДМС або територіальним підрозділом ДМС (далі - територіальний орган або підрозділ ДМС) за місцем проживання особи, яка перебуває в Україні на законних підставах і клопоче про одержання дозволу на імміграцію в Україну.

II. Перелік категорій одержувачів

Одержувачами адміністративної послуги є іноземці та особи без громадянства, які тимчасово перебувають в Україні на законних підставах та звернулися до відповідного територіального органу або підрозділу ДМС із письмовою заявою про надання адміністративної послуги.

III. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

3.1. Для одержання адміністративної послуги з оформлення та видачі дозволу на імміграцію в Україну іноземцям або особам без громадянства одержувач подає до відповідного територіального органу або підрозділу ДМС заяву, в якій зазначаються відомості про заявника: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, телефон.

До заяви додаються такі документи:

платіжний документ (квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про оплату вартості адміністративної послуги;

платіжний документ (квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про сплату державного мита або консульського збору, якщо за дії, пов'язані з наданням дозволу на імміграцію, законодавством передбачена їх сплата, або документ, який підтверджує наявність пільг щодо сплати;

копія документа, що посвідчує особу одержувача послуги (підтверджує громадянство (підданство) чи статус особи без громадянства);

три фотокартки розміром 35 х 45 мм;

документ про місце проживання особи (в Україні та за кордоном);

відомості про склад сім'ї, копія свідоцтва про шлюб (якщо особа, яка подає заяву, перебуває у шлюбі);

документ про те, що особа не є хворою на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інфекційні захворювання, перелік яких визначено центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я (крім осіб, зазначених у пунктах 1, 3 частини третьої статті 4 Закону України "Про імміграцію". Особи, які постійно проживають за межами України, подають документ, який підлягає легалізації, якщо інше не передбачено міжнародними договорами;

документи, визначені пунктами 1 - 10 частини сьомої статті 9 Закону України "Про імміграцію" (подаються додатково відповідно до категорії іммігрантів).

Особи, які постійно проживають за межами України, за винятком осіб, зазначених у пунктах 1, 3 частини третьої статті 4 Закону України "Про імміграцію", разом із заявою про надання дозволу на імміграцію подають також довідку про відсутність судимості.

3.2. Заяву про надання дозволу на імміграцію заявник подає особисто до відповідного органу державної влади. За наявності поважних причин (хвороба заявника, стихійне лихо тощо) заява може надсилатися поштою або за дорученням заявника, посвідченим нотаріально, подаватися іншою особою.

За неповнолітніх осіб, а також осіб, яких у встановленому порядку визнано недієздатними, заяву про надання дозволу на імміграцію подають їх законні представники.

3.3. Якщо іммігрує один з батьків, якого (яку) супроводжують неповнолітні діти, він (вона) повинен подати заяву чоловіка (дружини), посвідчену нотаріально, про те, що він (вона) не заперечує проти імміграції дітей разом з батьком (матір'ю). У випадку відсутності такої згоди батько (мати) повинен подати рішення відповідного державного органу про залишення дітей при батькові (матері). Зазначене рішення має бути легалізоване консульською установою України, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.

3.4. У разі необхідності відповідні територіальні органи або підрозділи ДМС, які забезпечують провадження у справах з питань імміграції, можуть затребувати інші документи, що уточнюють наявність підстав для надання дозволу на імміграцію, якщо це не суперечить Закону України "Про імміграцію", а також запросити для бесіди заявників чи інших осіб.

3.5. Документи, видані компетентними органами іноземних держав, підлягають легалізації в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Копії цих документів, а також письмове підтвердження згоди на імміграцію та гарантії приймаючих осіб, передбачені пунктом 6 частини сьомої статті 9 Закону України "Про імміграцію", подаються нотаріально засвідченими.

3.6. Документи, відомості за якими можуть змінюватися, можуть бути подані протягом шести місяців від дня їх видачі.

3.7. Усі документи, пов'язані з оформленням дозволу, долучаються до заяви.

3.8. Заява та документи, що долучаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів відповідним територіальним органом або підрозділом ДМС та підписом посадової особи територіального органу або підрозділу ДМС.

3.9. Зразки заяв розміщуються на інформаційному стенді у приміщенні територіального органу або підрозділу ДМС.

3.10. Прийняті посадовою особою ДМС документи реєструються в журналі обліку.

3.11. При наданні адміністративної послуги додаткові супутні послуги не надаються.

IV. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання адміністративної послуги

4.1. Одержувач адміністративної послуги:

подає до відповідного територіального підрозділу ДМС документи, зазначені в пункті 3.1 розділу III цього Стандарту;

у вказаний у повідомленні про надання або відмову у наданні адміністративної послуги строк звертається до територіального органу або підрозділу ДМС та отримує дозвіл на імміграцію в Україну або відмову у його оформленні.

Особи, яким надано дозвіл на імміграцію, зобов'язані вчинити дії, передбачені абзацами третім та четвертим пункту 19 Порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2002 N 1983 (далі - Порядок).

4.2. Посадова особа територіального органу або підрозділу ДМС:

перевіряє повноту поданих одержувачем адміністративної послуги документів, указаних у пункті 3.1 розділу III цього Стандарту;

реєструє прийняті документи в журналі обліку;

видає копію опису документів, що додаються до заяви;

вчиняє дії, передбачені пунктом 12 Порядку.

4.3. Територіальні органи і підрозділи ДМС після отримання документів від зазначених у пунктах 12 і 13 Порядку органів перевіряють у місячний строк правильність їх оформлення, з'ясовують у межах своєї компетенції питання щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні дозволу на імміграцію, передбачених статтею 10 Закону України "Про імміграцію".

4.4. ДМС перевіряє у місячний строк правильність оформлення документів, що надійшли від зазначених у пунктах 13 і 15 Порядку органів, вивчає відповідність наведених підстав, визначених статтею 4 Закону України "Про імміграцію", з'ясовує питання щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні дозволу на імміграцію відповідно до статті 10 Закону України "Про імміграцію".

ДМС аналізує у місячний строк отриману від зазначених в абзаці другому пункту 17 Порядку органів інформацію та на підставі матеріалів справи приймає рішення про надання дозволу на імміграцію чи про відмову у наданні такого дозволу.

4.5. Органи, які прийняли рішення про надання дозволу на імміграцію, надсилають його копію протягом двох тижнів відповідно до пункту 20 Порядку.

4.6. У разі звернення одержувача адміністративної послуги у вказаний у повідомленні строк відповідний адміністративний орган надає одержувачу адміністративної послуги оформлений дозвіл на імміграцію в Україну або письмову відмову у його оформленні.

V. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

Строк розгляду заяви про надання дозволу на імміграцію не може перевищувати одного року з дня її подання.

Заяви розглядаються виключно в порядку черговості згідно з датою надходження.

VI. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги та залишення заяви без розгляду

6.1. Підставами для прийняття рішення про відмову в наданні адміністративної послуги є наявність підстав для відмови у наданні дозволу на імміграцію, перелічених у статті 10 Закону України "Про імміграцію".

6.2. Рішення про відмову в наданні зазначеної адміністративної послуги повинно містити підстави відмови. Це рішення може бути оскаржено до вищестоящого уповноваженого органу, а також до адміністративного суду.

VII. Опис результату, який повинен отримати одержувач

7.1. Кінцевим результатом надання адміністративної послуги є видача заявникові дозволу на імміграцію в Україну.

7.2. Рішення про надання дозволу на імміграцію діє протягом року від дня його прийняття.

VIII. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

8.1. Адміністративна послуга є платною. Її оплата здійснюється відповідно до розмірів, визначених переліком платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміром плати за їх надання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 N 795 (із змінами).

8.2. Прийняття плати за адміністративну послугу безпосередньо працівниками підрозділів ДМС забороняється.

IX. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені законодавством України про державну службу.

X. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, подаються безпосередньо фізичною особою або її законним представником до територіального органу або підрозділу ДМС відповідно до місця реєстрації (місця проживання).

XI. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації

Прийом та видача документів здійснюються відповідно до затвердженого графіка територіального органу або підрозділу ДМС відповідно до розпорядку робочого дня.

XII. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі строки й умови очікування надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається у міру надходження заяв та відповідних документів у строки, визначені законодавством.

XIII. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та під час надання адміністративної послуги

Інформація про нормативно-правові акти, якими врегульовано порядок надання адміністративної послуги, порядок надання, режим роботи, цей Стандарт та інша супутня інформація розміщені на веб-сайті ДМС (www.dmsu.gov.ua). Територіальні органи та підрозділи ДМС забезпечують розміщення на інформаційних стендах у місцях надання адміністративної послуги вичерпної інформації щодо її надання, переліку необхідних документів та їх зразків, реквізитів для здійснення оплати адміністративної послуги та місцезнаходження найближчих банків або відділень поштового зв'язку.

XIV. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам

Адміністративна послуга надається на загальних умовах.

XV. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту

Реєстрація скарг проводиться згідно із Законом України "Про звернення громадян" і розглядається в строки згідно з чинним законодавством. Скарга подається до вищестоящого уповноваженого органу або на особистому прийомі керівника територіального органу або підрозділу ДМС.

 

Директор Департаменту
імміграційної роботи Державної
міграційної служби України

В. М. Ковальов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали