ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України02.02.2012 N 84 (Наказ N 84)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 лютого 2012 р. за N 298/20611

СТАНДАРТ
адміністративної послуги з видачі довідки третім особам про реєстрацію місця проживання та місця перебування фізичних осіб

I. Загальні положення

1.1. Цей Стандарт визначає загальні відомості про адміністративну послугу з видачі довідки третім особам про реєстрацію місця проживання та місця перебування фізичних осіб, встановлює строки, порядок та послідовність виконання процедурних дій щодо надання територіальними органами та підрозділами Державної міграційної служби України цієї адміністративної послуги.

1.2. Терміни та скорочення, які використовуються в тексті цього Стандарту:

довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування (далі - довідка) - вживається у значенні, наведеному у Законі України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні";

ДМС - Державна міграційна служба України;

МВС - Міністерство внутрішніх справ України;

територіальні органи ДМС - головні управління (управління) міграційної служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

територіальні підрозділи ДМС - управління, відділи (сектори) міграційної служби в районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення.

1.3. Надання послуги здійснюється відповідно до таких нормативно-правових актів:

Конституції України (із змінами);

Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (із змінами);

Закону України "Про інформацію" (із змінами);

Закону України "Про захист персональних даних";

Указу Президента України від 06.04.2011 N 405 "Питання Державної міграційної служби України" (Указ N 405/2011);

постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 N 795 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання" (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1098 "Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг" (Постанова N 1098);

постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 N 737 "Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг" (із змінами);

наказу Міністерства внутрішніх справ України від 12.10.2010 N 495 "Про затвердження Інструкції з організації роботи адресно-довідкових бюро в системі Міністерства внутрішніх справ України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2010 за N 1411/18706.

1.4. Адміністративна послуга надається відповідним територіальним органом ДМС або територіальним підрозділом ДМС (далі - територіальний орган або підрозділ ДМС) за місцем звернення третьої особи (далі - одержувач адміністративної послуги), яка клопоче про видачу довідки.

II. Перелік категорій одержувачів

Одержувачем адміністративної послуги є фізичні або юридичні особи, які звернулися до відповідного територіального органу або підрозділу ДМС з письмовою заявою про надання адміністративної послуги з видачі довідки третім особам про реєстрацію місця проживання та місця перебування фізичних осіб у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

III. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

3.1. Для одержання адміністративної послуги з видачі довідки третім особам про реєстрацію місця проживання та місця перебування фізичних осіб одержувач подає до відповідного територіального органу або підрозділу ДМС особисто або через своїх законних представників заяву, в якій зазначаються відомості про заявника: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), телефон.

До заяви додаються такі документи:

платіжний документ (квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про оплату вартості адміністративної послуги;

документ, що посвідчує особу одержувача адміністративної послуги, який після прийняття документів, необхідних для надання адміністративної послуги, повертається одержувачеві адміністративної послуги;

заява про видачу довідки про реєстрацію місця проживання або місцеперебування громадянина.

Представник юридичної особи додатково подає документ, який засвідчує його повноваження.

3.2. При зверненні одержувача адміністративної послуги територіальний орган або підрозділ ДМС звертається за місцем проживання фізичної особи, стосовно якої надається інформація щодо реєстрації її місця проживання чи місця перебування, за отриманням письмової згоди про надання такої інформації.

3.3. Усі документи, пов'язані з видачею довідки, долучаються до заяви.

3.4. Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів відповідним територіальним органом або підрозділом ДМС та підписом посадової особи територіального органу або підрозділу ДМС.

3.5. Зразки заяв розміщуються на інформаційному стенді у приміщенні територіального органу або підрозділу ДМС.

3.6. Прийняті уповноваженою особою ДМС матеріали реєструються в журналі обліку.

3.7. При наданні адміністративної послуги додаткові супутні послуги не надаються.

IV. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання адміністративної послуги

4.1. Одержувач адміністративної послуги:

подає особисто до територіального органу або підрозділу ДМС документи, зазначені в пункті 3.1 розділу III цього Стандарту;

перевіряє правильність внесення даних про запитуваного до бланку заяви;

прибувши до територіального органу або підрозділу ДМС із документом, що посвідчує особу, отримує оформлену довідку, при цьому проставивши власноручний підпис про це у журналі обліку.

4.2. Посадова особа територіального органу або підрозділу ДМС:

перевіряє повноту поданих одержувачем адміністративної послуги документів, указаних у пункті 3.1 розділу III цього Стандарту;

попереджає одержувача адміністративної послуги, що згідно із статтею 11 Закону України "Про інформацію" не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини;

реєструє прийняті матеріали в журналі обліку;

видає копію опису документів, що додаються до заяви;

за результатами розгляду заяви одержувача адміністративної послуги та матеріалів проведеної перевірки керівник (або його заступник) територіального органу або підрозділу ДМС приймає рішення щодо видачі довідки чи обґрунтованої відмови у її видачі;

у разі прийняття позитивного рішення оформляє довідку та здійснює її видачу одержувачеві адміністративної послуги під розпис за умови пред'явлення документа, що посвідчує його особу.

V. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

5.1. Довідка видається одержувачеві адміністративної послуги не пізніше ніж через 15 робочих днів після подання одержувачем адміністративної послуги документів, необхідних для її надання, а в разі участі в наданні адміністративної послуги декількох територіальних органів або підрозділів ДМС - не пізніше ніж через 1 місяць.

5.2. У разі відсутності за місцем реєстрації чи за місцем перебування особи, стосовно якої надається запитувана інформація, для отримання згоди на надання необхідної інформації, строк надання адміністративної послуги за згодою з одержувачем адміністративної послуги може бути продовжений до 45 днів.

5.3. Заяви розглядаються виключно в порядку черговості згідно з датою надходження.

VI. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги та залишення заяви без розгляду

6.1. Підставою для прийняття рішення про відмову в наданні адміністративної послуги є відсутність згоди запитуваної особи про надання інформації про реєстрацію свого місця проживання та місця перебування третім особам.

6.2. Рішення про відмову в наданні зазначеної послуги повинно містити підстави відмови. Це рішення може бути оскаржено до вищестоящого уповноваженого органу, а також до адміністративного суду.

VII. Опис результату, який повинен отримати одержувач

Кінцевим результатом надання адміністративної послуги є видача довідки третім особам про реєстрацію місця проживання та місця перебування запитуваних фізичних осіб чи інформації про те, що зазначені особи на відповідній території не зареєстровані, а також реалізація цього рішення.

VIII. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

8.1. Адміністративна послуга є платною. Її оплата здійснюється відповідно до розмірів, визначених переліком платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміром плати за їх надання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 N 795 (із змінами).

8.2. Прийняття плати за адміністративну послугу безпосередньо працівниками підрозділів ДМС забороняється.

IX. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені законодавством України про державну службу.

X. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, подаються безпосередньо фізичною особою або її представником до територіального органу або підрозділу ДМС за місцем звернення третьої особи (далі - одержувач послуги), яка клопоче про видачу довідки.

XI. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації

Прийом та видача документів здійснюються відповідно до затвердженого графіка територіального органу або підрозділу ДМС відповідно до розпорядку робочого дня.

XII. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі строки й умови очікування надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається у міру надходження заяв та відповідних документів у строки, визначені законодавством.

XIII. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та під час надання адміністративної послуги

Інформація про нормативно-правові акти, якими врегульовано порядок надання адміністративної послуги, порядок надання, режим роботи, цей Стандарт та інша супутня інформація розміщені на веб-сайті ДМС (www.dmsu.gov.ua). Територіальні органи та підрозділи ДМС забезпечують розміщення на інформаційних стендах у місцях надання адміністративної послуги вичерпної інформації щодо її надання, переліку необхідних документів та їх зразків, реквізитів для здійснення оплати адміністративної послуги та місцезнаходження найближчих банків або відділень поштового зв'язку.

XIV. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам

Адміністративна послуга надається на загальних умовах.

XV. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту

Реєстрація скарг проводиться згідно із Законом України "Про звернення громадян" і розглядається в строки згідно з чинним законодавством. Скарга подається до вищестоящого уповноваженого органу або на особистому прийомі керівника територіального органу або підрозділу ДМС.

 

Директор Департаменту
паспортної роботи та громадянства
Державної міграційної служби України

Д. В. Пімахова

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали