ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України02.02.2012 N 84 (Наказ N 84)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 лютого 2012 р. за N 300/20613

СТАНДАРТ
адміністративної послуги з внесення відомостей про дітей у паспорт громадянина України для виїзду за кордон

I. Загальні положення

1.1. Цей Стандарт визначає загальні відомості про адміністративну послугу з внесення відомостей про дітей у паспорт громадянина України для виїзду за кордон, встановлює строки, порядок та послідовність виконання процедурних дій щодо надання територіальними органами та підрозділами Державної міграційної служби України адміністративної послуги.

1.2. Терміни та скорочення, які використовуються в тексті цього Стандарту:

ДМС - Державна міграційна служба України;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон (далі - закордонний паспорт) - вживається у значенні, наведеному у Постанові Верховної Ради України від 26.06.92 N 2503-XII "Про затвердження положень про паспорт громадянина України, про свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон" (із змінами);

територіальні органи ДМС - головні управління (управління) міграційної служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

територіальні підрозділи ДМС - управління, відділи (сектори) міграційної служби в районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення.

1.3. Надання адміністративної послуги здійснюється відповідно до таких нормативно-правових актів:

Конституції України (із змінами);

Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" (із змінами);

Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.93 N 7-93 "Про державне мито" (із змінами);

Постанови Верховної Ради України від 26.06.92 N 2503-XII "Про затвердження положень про паспорт громадянина України, про свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон" (із змінами);

Указу Президента України від 06.04.2011 N 405 "Питання Державної міграційної служби України" (Указ N 405/2011);

постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.95 N 231 "Про затвердження Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення" (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 N 737 "Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг" (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 N 795 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання" (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1098 "Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг" (Постанова N 1098);

наказу Міністерства внутрішніх справ України від 21.12.2004 N 1603 "Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.01.2005 за N 68/10348 (із змінами).

1.4. Адміністративна послуга надається відповідним територіальним органом ДМС або територіальним підрозділом ДМС (далі - територіальний орган або підрозділ ДМС) за місцем проживання (реєстрації) особи, яка клопоче про внесення відомостей про дітей у закордонний паспорт територіальним органом або підрозділом ДМС.

1.5. При перебуванні заявника (одержувача адміністративної послуги) не за місцем проживання (реєстрації) внесення відомостей про дітей у закордонний паспорт здійснюється ДМС або за згодою керівництва цієї служби - відповідним територіальним органом або підрозділом ДМС за місцеперебуванням особи.

II. Перелік категорій одержувачів

Одержувачами адміністративної послуги є громадяни України, які постійно проживають в Україні та які є батьками (законними представниками) дітей, відомості про яких підлягають унесенню до їх закордонних паспортів.

III. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

3.1. Для одержання адміністративної послуги з внесення відомостей про дітей у закордонний паспорт одержувач подає до відповідного територіального органу або підрозділу ДМС заяву, в якій зазначаються відомості про заявника: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), телефон.

До заяви додаються такі документи:

платіжний документ (квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про оплату вартості адміністративної послуги;

платіжний документ (квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про сплату державного мита або документ, що підтверджує повне чи часткове звільнення від його сплати;

паспорт громадянина України (у разі досягнення дитиною 16 років);

свідоцтво про народження (у разі якщо дитині менше 16 років);

закордонний паспорт одержувача адміністративної послуги;

на дітей віком від 5 до 18 років фотокартки розміром 35 х 45 мм.

3.2. Усі документи, пов'язані з наданням адміністративної послуги, долучаються до заяви.

3.3. Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів відповідним територіальним органом або підрозділом ДМС та підписом посадової особи територіального органу або підрозділу ДМС.

3.4. Зразки заяв розміщуються на інформаційному стенді у приміщенні територіального органу або підрозділу ДМС.

3.5. Прийняті уповноваженою особою ДМС матеріали реєструються в журналі обліку.

3.6. При наданні адміністративної послуги додаткові супутні послуги не надаються.

IV. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання адміністративної послуги

4.1. Одержувач адміністративної послуги:

подає до територіального органу або підрозділу ДМС документи, зазначені в пункті 3.1 розділу III цього Стандарту;

звертається до територіального органу або підрозділу ДМС та отримує закордонний паспорт з унесеними відомостями про дитину або відмову у його оформленні та видачі.

4.2. Посадова особа територіального органу або підрозділу ДМС:

перевіряє повноту поданих одержувачем адміністративної послуги документів, указаних у пункті 3.1 розділу III цього Стандарту;

реєструє прийняті документи в журналі обліку;

видає копію опису документів, що додаються до заяви;

здійснює розгляд поданих документів із дотриманням вимог Порядку провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21.12.2004 N 1603, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.01.2005 за N 68/10348 (із змінами);

за результатами розгляду поданих документів здійснює унесення відомостей про дітей до закордонного паспорта одержувача адміністративної послуги або готує рішення про відмову у наданні даної адміністративної послуги;

оформлює та направляє одержувачу адміністративної послуги шляхом поштового зв'язку повідомлення про надання або відмову у наданні адміністративної послуги з внесення відомостей про дітей у паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

за зверненням одержувача адміністративної послуги видає закордонний паспорт із внесеними відомостями про дітей або письмову відмову у наданні адміністративної послуги.

V. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

5.1. Заяви розглядаються протягом не більш як одного місяця з дня подання документів (дострокове - до 10 робочих днів - оформлення паспорта здійснюється за заявами громадян), а якщо поїздка пов'язана з терміновим лікуванням від'їжджаючого, від'їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном, - протягом трьох робочих днів.

5.2. Заяви розглядаються виключно в порядку черговості згідно з датою надходження.

VI. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги та залишення заяви без розгляду

6.1. Територіальний орган або підрозділ ДМС відмовляє в наданні адміністративної послуги в разі подання заяви з порушенням вимог, зазначених у пункті 3.1 розділу III цього Стандарту.

6.2. Рішення про відмову в наданні зазначеної адміністративної послуги повинно містити підстави відмови. Це рішення може бути оскаржено до вищестоящого підрозділу ДМС України, а також до суду.

VII. Опис результату, який повинен отримати одержувач

Кінцевим результатом надання адміністративної послуги є внесення відомостей про дітей у паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

VIII. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

8.1. Адміністративна послуга є платною. Її оплата здійснюється відповідно до розмірів, визначених переліком платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміром плати за їх надання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 N 795 (із змінами).

8.2. Прийняття плати за адміністративну послугу безпосередньо працівниками підрозділів ДМС забороняється.

IX. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені законодавством України про державну службу.

X. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, подаються безпосередньо фізичною особою або її представником до територіального органу або підрозділу ДМС відповідно до місця реєстрації (місця проживання).

XI. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації

Прийом та видача документів здійснюються відповідно до затвердженого графіка територіального органу або підрозділу ДМС відповідно до розпорядку робочого дня.

XII. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі строки й умови очікування надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається у міру надходження заяв та відповідних документів у строки, визначені законодавством.

XIII. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та під час надання адміністративної послуги

Інформація про нормативно-правові акти, якими врегульовано порядок надання адміністративної послуги, порядок надання, режим роботи, цей Стандарт та інша супутня інформація розміщені на веб-сайті ДМС (www.dmsu.gov.ua). Територіальні органи та підрозділи ДМС забезпечують розміщення на інформаційних стендах у місцях надання адміністративної послуги вичерпної інформації щодо її надання, переліку необхідних документів та їх зразків, реквізитів для здійснення оплати адміністративної послуги та місцезнаходження найближчих банків або відділень поштового зв'язку.

XIV. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам

Адміністративна послуга надається на загальних умовах.

XV. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту

Реєстрація скарг проводиться згідно із Законом України "Про звернення громадян" і розглядається в строки згідно з чинним законодавством. Скарга подається до вищестоящого уповноваженого органу або на особистому прийомі керівника територіального органу або підрозділу ДМС.

 

Директор Департаменту
імміграційної роботи Державної
міграційної служби України

В. М. Ковальов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали