ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України28.12.2011 N 986 (Наказ N 986)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 березня 2012 р. за N 405/20718

СТАНДАРТ
надання адміністративної послуги Міністерством охорони здоров'я України з ліцензування господарської діяльності з медичної практики

I. Реквізити державного органу (структурного підрозділу), що надає послугу

Адміністративний орган (структурний підрозділ), що надає послугу, - відділ контролю якості медичних послуг та ліцензування Управління контролю якості медичних послуг Міністерства охорони здоров'я України:

місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7;

тел.: (044) 253-59-31, 200-08-17, факс: 253-82-55;

веб-сайт МОЗ України: www.moz.gov.ua.

II. Перелік категорій одержувачів

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (далі - Закон) суб'єкти господарювання, які мають намір провадити господарську діяльність з медичної практики, що підлягає ліцензуванню, є одержувачами адміністративної послуги.

III. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

Відповідно до вимог Закону та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02.02.2011 N 49 (Наказ N 49), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09.02.2011 за N 171/18909 (далі - Ліцензійні умови), суб'єкт господарювання, який має намір провадити господарську діяльність з медичної практики, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до МОЗ України із заявою про видачу ліцензії за формою, наведеною в додатку 1 до Ліцензійних умов (Наказ N 49), та подає документи, встановлені частиною четвертою статті 10 Закону та пунктом 20 Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 N 712 (Постанова N 712)) (далі - Перелік документів), а саме:

виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

засвідчену в установленому порядку копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, видану за місцем провадження діяльності, про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення медичної практики;

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання про:

стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;

наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;

наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності.

IV. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги

4.1. Видача ліцензії передбачає такі дії:

4.1.1. Для одержувача адміністративної послуги:

подання до адміністративного органу заяви про видачу ліцензії та документів, визначених розділом III цього Стандарту;

внесення плати за видачу ліцензії (у разі позитивного рішення органу ліцензування) та за видачу копій ліцензій (у разі наявності філій, інших відокремлених підрозділів ліцензіата, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої суб'єктом господарювання ліцензії);

подання документа, що засвідчує внесення плати за видачу ліцензії;

отримання ліцензії в адміністративному органі;

можливість оскарження рішення адміністративного органу про відмову у наданні адміністративної послуги у порядку, визначеному Законом України "Про звернення громадян", або у судовому порядку.

4.1.2. Для адміністративного органу:

прийняття заяви про видачу ліцензії та доданих до неї документів, визначених розділом III цього Стандарту;

видача копії опису документів, що додаються до заяви на одержання ліцензії, за формою, наведеною в додатку 2 до Ліцензійних умов (Наказ N 49);

розгляд заяви та доданих до неї документів, визначених розділом III цього Стандарту;

прийняття рішення про видачу ліцензії;

відправлення (видача) повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії (або про відмову у видачі ліцензії) заявникові;

прийняття документів, що засвідчують внесення заявником плати за видачу ліцензії;

видача адміністративним органом ліцензій та копій ліцензій (для кожної філії, іншого відокремленого підрозділу ліцензіата, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої суб'єктом господарювання ліцензії).

4.2. Видача копії ліцензії (у разі створення у ліцензіата нової філії, іншого нового відокремленого підрозділу, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої суб'єктом господарювання ліцензії) передбачає такі дії:

4.2.1. Для одержувача адміністративної послуги:

подання до адміністративного органу заяви про видачу копії ліцензії за формою, наведеною в додатку 4 до Ліцензійних умов (Наказ N 49), та документів, визначених розділом III цього Стандарту;

внесення плати за видачу копії ліцензії;

подання документа, що засвідчує внесення плати за видачу копії ліцензії;

отримання копії ліцензії в адміністративному органі;

можливість оскарження рішення адміністративного органу про відмову у наданні адміністративної послуги у порядку, визначеному Законом України "Про звернення громадян", або у судовому порядку.

4.2.2. Для адміністративного органу:

прийняття заяви про видачу копії ліцензії та документів, що додаються до неї;

видача копії опису документів, що додаються до заяви на одержання копії ліцензії;

розгляд заяви та доданих до неї документів, визначених розділом III цього Стандарту;

прийняття рішення про видачу копії ліцензії;

відправлення (видача) повідомлення про прийняття рішення про видачу копії ліцензії (або про відмову у видачі копії ліцензії) заявникові;

прийняття документів, що засвідчують внесення заявником плати за видачу копії ліцензії;

видача адміністративним органом копії ліцензії.

4.3. Переоформлення ліцензій передбачає такі дії:

4.3.1. Для одержувача адміністративної послуги:

подання до адміністративного органу заяви про переоформлення ліцензії за формою, наведеною в додатку 5 до Ліцензійних умов (Наказ N 49), разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зміни, передбачені частиною першою статті 16 Закону;

внесення плати за переоформлення ліцензії;

подання документа, що засвідчує внесення плати за переоформлення ліцензії;

отримання переоформленої ліцензії в адміністративному органі;

можливість оскарження рішення адміністративного органу про відмову у наданні адміністративної послуги у порядку, визначеному Законом України "Про звернення громадян", або у судовому порядку.

4.3.2. Для адміністративного органу:

прийняття заяви про переоформлення ліцензії та доданих до неї документів, визначених розділом III цього Стандарту;

видача копії опису документів, що додаються до заяви про переоформлення ліцензії, та довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії;

розгляд заяви про переоформлення ліцензії та документів, які додані до неї, після їх отримання від адміністративного органу;

визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, з внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру;

прийняття рішення про переоформлення ліцензії;

прийняття документа, що підтверджує внесення плати за переоформлення ліцензії;

видача адміністративним органом переоформленої ліцензії;

одночасно з переоформленою на новому бланку ліцензією орган ліцензування на підставі даних ліцензійного реєстру безкоштовно видає ліцензіату засвідчені ним копії такої ліцензії;

прийняття рішення про визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, з внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру.

4.4. Видача дублікатів ліцензій передбачає такі дії:

4.4.1. Для одержувача адміністративної послуги:

внесення плати за видачу дубліката ліцензії;

подання до адміністративного органу заяви про видачу дубліката ліцензії (у разі втрати ліцензії або пошкодження ліцензії) за формою, наведеною в додатку 6 до Ліцензійних умов (Наказ N 49), та документів, визначених статтею 18 Закону;

повернення не придатного для користування бланка ліцензії (крім випадків втрати бланка ліцензії);

отримання дубліката ліцензії в адміністративному органі;

можливість оскарження рішення адміністративного органу про відмову у наданні адміністративної послуги у порядку, визначеному Законом України "Про звернення громадян", або у судовому порядку.

4.4.2. Для адміністративного органу:

прийняття заяви про видачу дубліката ліцензії та документів, визначених статтею 18 Закону;

видача копії опису документів, що додаються до заяви про видачу дубліката ліцензії, та довідки про подання заяви про видачу дубліката ліцензії;

розгляд заяви та документів, що додані до неї;

прийняття рішення про видачу дубліката ліцензії;

видача адміністративним органом дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої;

визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру.

V. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

5.1. Відповідно до статей 11, 14 Закону орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви.

Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови.

Орган ліцензування повинен оформити ліцензію не пізніше ніж за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документ, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся до органу ліцензування для отримання оформленої ліцензії, орган ліцензування, який оформив ліцензію, має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною.

Нова ліцензія видається органом ліцензування не раніше, ніж в останній робочий день дії попередньо виданої ліцензії.

5.2. Орган ліцензування приймає рішення про видачу копії ліцензії (у разі створення у ліцензіата нової філії, іншого нового відокремленого підрозділу, які провадитимуть вид господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією) або про відмову у її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу копії ліцензії та документів, що додаються до заяви.

Повідомлення про прийняття рішення про видачу копії ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

Орган ліцензування повинен оформити копію ліцензії не пізніше ніж за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу копії ліцензії.

5.3. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та доданих до неї документів, визначених розділом III цього Стандарту, зобов'язаний видати переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.

У разі переоформлення ліцензії орган ліцензування приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, з внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня.

Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного в ліцензії, що переоформлялася.

Ліцензіат, який подав заяву та відповідні документи про переоформлення ліцензії, може провадити свою діяльність на підставі довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, яка видається органом ліцензування у разі подання заяви про переоформлення ліцензії.

Не переоформлена в установлений строк ліцензія є недійсною.

Адміністративний орган фіксує дату надходження документів у журналі обліку заяв та виданих ліцензій.

5.4. Орган ліцензування зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дати одержання заяви про видачу дубліката ліцензії видати заявникові дублікат ліцензії замість втраченої або пошкодженої.

У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої орган ліцензування приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня.

VI. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:

недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії;

невідповідність заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам (Наказ N 49).

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:

заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;

документи оформлені з порушенням вимог статті 10 Закону.

VII. Опис результату, який повинен отримати одержувач

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.11.2000 N 1719 "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності" ліцензія друкується на спеціальному бланку за встановленою формою.

Ліцензія має облікову серію і номер.

У ліцензії зазначаються:

найменування органу ліцензування, що видав ліцензію;

вид господарської діяльності, вказаний згідно зі статтею 9 Закону;

найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця;

ідентифікаційний код юридичної особи;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця;

дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії;

строк дії ліцензії;

посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала ліцензію, печатка;

дата видачі ліцензії.

VIII. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

Розмір плати за переоформлення ліцензії, видачу копії ліцензії, видачу дубліката встановлено статтями 14, 16, 18 Закону:

за переоформлення ліцензії справляється плата в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за видачу дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої ліцензії справляється плата у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за видачу копії ліцензії справляється плата в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Розмір плати за видачу ліцензії встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 N 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу" та справляється у розмірі однієї мінімальної заробітної плати, виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, крім плати, розмір якої встановлений законами.

IX. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені законодавством України про державну службу.

X. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

Прийом документів та видача ліцензії здійснюються за принципом "Єдиного вікна" за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 40. Маршрут: від станції метро "Університет" тролейбус N 8 до кінцевої зупинки та від станції метро "Площа Льва Толстого" маршрутне таксі N 570 до кінцевої зупинки.

XI. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрацію

11.1. Прийом та видача документів здійснюються відповідно до затвердженого МОЗ України графіка, який розміщується на офіційному веб-сайті МОЗ України (www.moz.gov.ua).

Прийом та видача документів:

понеділок - з 900 до 1745;

вівторок - з 900 до 1745;

середа - з 900 до 1745;

п'ятниця - з 900 до 1645;

обідня перерва - з 1300 до 1400.

11.2. Бланк зразка заяви на видачу ліцензії, видачу копії ліцензії (у разі створення у ліцензіата нової філії, іншого нового відокремленого підрозділу, які провадитимуть вид господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією), переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії, електронні версії розміщено на офіційному веб-сайті МОЗ України (www.moz.gov.ua).

XII. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги

Послуга надається у міру надходження заяв та доданих до неї документів, визначених розділом III цього Стандарту, у терміни, визначені законодавством.

XIII. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та при наданні адміністративної послуги

На офіційному веб-сайті МОЗ України та в інформаційних кіосках приміщення адміністративного органу розміщено нормативно-правові акти з питань ліцензування, переоформлення ліцензії, видачі дублікатів ліцензії, копій ліцензії (у разі створення нової філії, іншого нового відокремленого підрозділу, які провадитимуть господарську діяльність згідно з отриманою ліцензією), у тому числі зразок заповнення заяви про видачу ліцензії, переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії, видачу копій ліцензії та переліку документів, які додаються до відповідних заяв.

XIV. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам

У першочерговому порядку здійснюється прийом документів на видачу ліцензії, видачу копії ліцензії (у разі створення у ліцензіата нової філії, іншого нового відокремленого підрозділу, які провадитимуть господарську діяльність згідно з отриманою ліцензією), переоформлення ліцензії (у разі наявності підстав), видачу дубліката ліцензії особам похилого віку та інвалідам.

XV. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання вимог цього Стандарту

Скарга на недотримання вимог цього Стандарту може адресуватись керівнику органу ліцензування або його заступнику і розглядається в терміни згідно з чинним законодавством. Скарга подається поштовим відправленням до МОЗ України на адресу: 01601, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7, особисто до поштової скриньки, яка розташована на першому поверсі МОЗ України, або на особистому прийомі у керівника органу ліцензування або його заступника. Реєстрація скарг проводиться згідно із Законом України "Про звернення громадян".

XVI. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги

У разі необхідності заміни зіпсованих бланків орган ліцензування керується вимогами Інструкції про порядок замовлення, постачання, зберігання, обліку і звітності витрачання бланків ліцензії єдиного зразка, затвердженої наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 18.12.2000 N 78, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.01.2001 за N 3/5194.

XVII. Інше

17.1. Перелік нормативно-правових актів з питань ліцензування:

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Основи законодавства України про охорону здоров'я;

постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування";

постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2000 N 1719 "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності";

постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 N 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу";

постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності";

наказ МОЗ України від 02.02.2011 N 49 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики" (Наказ N 49), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2011 за N 171/18909;

наказ МОЗ України від 10.02.2011 N 80 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються" (Порядок N 80), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.05.2011 за N 634/19372;

наказ МОЗ України від 23.11.2010 N 1033 "Про затвердження уніфікованих форм актів, які складаються за результатами планових перевірок додержання суб'єктом господарювання Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються" (Наказ N 1033), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2011 за N 170/18908.

17.2. Відповідно до статті 7 Закону суб'єкти господарювання можуть оскаржити рішення органу ліцензування в експертно-апеляційній раді.

Експертно-апеляційна рада є колегіальним органом, створеним при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України), знаходиться за адресою: 01008, м. Київ, вул. Грушевського 12/2. До компетенції експертно-апеляційної ради належить розгляд заяв, претензій та скарг суб'єктів господарювання на рішення органів ліцензування щодо порушення цими органами законодавства у сфері ліцензування.

Звернення (апеляції) розглядаються експертно-апеляційною радою протягом двадцяти робочих днів з дня їх реєстрації в спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування.

За результатами розгляду поданих звернень (апеляцій) приймається рішення експертно-апеляційної ради, яке оформляється протоколом, що підписується головою та секретарем експертно-апеляційної ради.

 

Начальник Управління контролю
якості медичних послуг

О. В. Худошина

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали