УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ
між Державною пенітенціарною службою України і Головним управлінням Тюремної служби Республіки Польща

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 12.05.2011
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 12.05.2011

Основни засади

Державна пенітенціарна служба України і Головне управління Тюремної служби Республіки Польща (далі - Сторони),

розділяючи спільні цінності демократичного врядування та спираючись на історичні зв'язки між органами державної влади України і Польщі,

усвідомлюючи непорушність дотримання прав і свобод людини та громадянина як вищого надбання демократичного суспільства,

бажаючи забезпечити життєздатність та успіх програм співробітництва у сфері політики виконання кримінальних покарань та інших примусових заходів обох держав,

прагнучи розвинути співробітництво в пенітенціарній сфері, зокрема, в питаннях удосконалення системи органів державної влади, уповноважених на реалізацію державної політики у сфері виконання кримінальних покарань, розвитку та модернізації державної служби у цій галузі, зміцнення її людського потенціалу,

висловлюючи єдність перспектив і позицій з питань розвитку співробітництва пенітенціарних служб обох держав з метою забезпечення виконання кримінальних покарань та процесу ресоціалізації відповідно до міжнародних норм тримання засуджених та ув'язнених,

усвідомлюючи важливість консолідації співпраці як механізму міцних взаємовідносин та зміцнення зв'язків між персоналом органів державної влади, уповноважених на реалізацію державної політики у сфері виконання кримінальних покарань обох держав,

маючи впевненість, що обмін досвідом і реалізація спільних заходів, а також взаємна допомога є запорукою досягнення мети співпраці,

спираючись на необхідність залучення міжнародної технічної допомоги як елементу сприяння ефективній співпраці у проектних заходах,

домовилися про таке:

Стаття 1. Основи співробітництва

Ця Угода визначає напрями співробітництва Сторін і має на меті підтримати, розширити та поглибити динамічні робочі стосунки, що склалися між Сторонами, сприяти обміну досвідом між державними службовцями держав Сторін.

Співробітництво в рамках цієї Угоди здійснюється відповідно до законодавства держав Сторін, міжнародного права, а також без шкоди для виконання Сторонами зобов'язань, що випливають з інших міжнародних договорів держав Сторін.

Співробітництво здійснюється на рівні центральних, територіальних органів управління, уповноважених на реалізацію державної політики у сфері виконання кримінальних покарань обох держав, а також безпосередньо між співпрацюючими установами.

Сторони можуть укладати окремі договори, необхідні для здійснення окремих видів діяльності, пов'язаної з реалізацією цієї Угоди.

Стаття 2. Напрями співробітництва

Співробітництво у рамках цієї Угоди буде здійснюватись у таких напрямах:

1) обмін досвідом між сторонами, у тому числі з питань:

- вдосконалення механізмів реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань;

- підвищення ефективності функціонування органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів;

- удосконалення систем забезпечення правопорядку та охорони установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, у тому числі оснащення їх сучасною технікою і електронними пристроями контролю;

- створення в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах належних умов тримання осіб, позбавлених волі, впровадження європейських стандартів у цій сфері;

- запровадження нових форм соціально-виховного та психологічного впливу на засуджених;

- вдосконалення системи освіти засуджених та неповнолітніх, які перебувають у слідчих ізоляторах;

- організації охорони здоров'я засуджених і осіб, узятих під варту, поліпшення їх психічного здоров'я та організації роботи із нарко- і алкозалежними особами;

- організації виробничо-господарської діяльності установ виконання покарань;

- організації ефективних комунікацій між органами і установами виконання покарань, слідчими ізоляторами та інститутами громадянського суспільства, а також розширення та зміцнення зв'язків із засобами масової інформації щодо всебічного висвітлення діяльності Сторін;

2) обмін науково-технічною інформацією;

3) здійснення спільних досліджень, що стосуються проблем пенітенціарних відомств України і Польщі;

4) розробка і спільна участь у програмах, що фінансуються Європейським Союзом;

5) вдосконалення системи підготовки і підвищення кваліфікації персоналу у сфері організації виконання покарань з урахуванням норм міжнародного права, що стосується питань поводження із засудженими;

6) інші напрями співробітництва, що визначаються за письмовою згодою Сторін.

Стаття 3. Форми співробітництва

Співробітництво буде здійснюватися у таких формах:

- організація і проведення семінарів та робочих зустрічей з метою представлення набутого досвіду Сторонами;

- навчальні візити, що дають змогу Сторонам вирішити практичні питання, пов'язані із діяльністю та впровадженням набутого досвіду, організація стажування;

- проведення спільних досліджень у сфері державної політики з питань виконання покарань;

- надання експертів у якості радників щодо розроблення законодавчих актів або впровадження набутого досвіду;

- обмін інформацією, документацією та відповідними матеріалами у рамках національного законодавства держав Сторін, а також підготовка публікацій за напрямами співробітництва, визначеними у цій Угоді;

- в інших формах співробітництва, що визначаються за письмовою згодою Сторін.

Стаття 4. Співробітництво в рамках Чемпіонату Європи з футболу 2012 року

У зв'язку з проведенням Чемпіонату Європи з футболу 2012 року створюється спільна українсько-польська робоча група, до складу якої входять представники Сторін, а також за згодою представники інших центральних органів виконавчої влади держав Сторін.

Завданням робочої групи є:

- співпраця з державними органами, що забезпечують проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року;

- організація роботи щодо прийняття осіб, затриманих у зв'язку із застосуванням до них запобіжного заходу у виді взяття під варту, в рамках проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року;

- обмін інформацією щодо координації спільної роботи для забезпечення проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року у межах компетенції Сторін;

- проведення щоквартальних нарад з цього питання (за узгодженням Сторін).

Стаття 5. Організація виконання Угоди

Кожна із Сторін призначає координатора, відповідального за виконання положень цієї Угоди.

Координатори розробляють проекти програм і планів співробітництва у рамках цієї Угоди та координують їх реалізацію після узгодження зазначених програм і планів кожною із Сторін.

Організовуючи навчальні візити Сторони зобов'язуються:

Сторона що приймає іноземну делегацію:

1) підготувати програму навчального візиту із зазначенням інтервалу його здійснення;

2) прийняти іноземну делегацію в узгоджені час і місці;

3) нести витрати, пов'язані з перебуванням іноземної делегації в державі приймаючої Сторони;

4) забезпечити розміщення і харчування членів делегації;

5) забезпечити делегацію перекладачем, якщо є така необхідність;

6) забезпечити необхідну медичну допомогу членам делегації.

Сторона, що відряджає делегацію за кордон:

надати приймаючій Стороні інформацію про склад делегації, місце і час її прибуття;

визначити мету навчального візиту і теми обговорення під час заходу;

нести витрати на транспортне забезпечення делегації до державного кордону країни приймаючої Сторони;

нести витрати, пов'язані із страхуванням членів делегації на час навчального візиту.

Кількість навчальних візитів і членів делегацій визначається за паритетним принципом.

Стаття 6. Фінансування

Фінансування заходів з реалізації положень цієї Угоди здійснюється за взаємним письмовим погодженням між Сторонами відповідно до вимог національного законодавства держав Сторін.

Реалізація заходів у рамках цієї Угоди може здійснюватися за рахунок ресурсів і послуг відповідно до чинного законодавства.

Стаття 7. Уповноважені органи

Для досягнення цілей цієї Угоди:

Державна пенітенціарна служба України уповноважена представляти Державну кримінально-виконавчу службу України.

Головне управління тюремної служби Республіки Польща уповноважене представляти Тюремну службу Республіки Польща.

Стаття 8. Термін дії та внесення змін до Угоди

Ця Угода укладається на невизначений термін і набирає чинності з дати її підписання.

Дія цієї Угоди може бути припинена кожною із Сторін шляхом письмового повідомлення іншої Сторони.

Угода втрачає чинність через шість місяців з дати отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про свій намір припинити дію цієї Угоди.

Припинення дії цієї Угоди не впливає на виконання Сторонами проектів та програм, узгоджених відповідно до положень цієї Угоди та не завершених на момент її припинення, якщо Сторони письмово не домовляться про інше.

До цієї Угоди за взаємною письмовою згодою Сторін можуть вноситися зміни і доповнення, що оформляються відповідними протоколами, які є її невід'ємною частиною.

Вчинено у м. Київ "12" травня 2011 року у шести автентичних примірниках, два українською, два польською та два англійською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення цієї Угоди, переважну силу матиме текст англійською мовою.

 

Голова Державної
пенітенціарної служби
України

Генеральний директор
Головного управління
Тюремної служби
Республіки Польща

генерал-майор внутрішньої
служби

генерал

Олександр Лісіцков

Яцек Влодарскі

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали