МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 16.03.2012 р. N 3304-05/9780-12

 

ТОВ "Скорзонера"
с. Поляница, м. Яремче,
Івано-Франківська обл., 78593

Копія:

ПАТ КБ "Приватбанк"
наб. Перемоги, 50,
м. Дніпропетровськ, 49094

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти автомобілів спеціальних та спеціалізованих (2 лоти) (автомашина льодоприбиральна та автомашина асенізаційна) (оголошення N 235961 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 19.12.2011 N 151 (597)), проведеної ТОВ "Скорзонера" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 09.02.2012 N 3304-04/4642-12, лист Замовника від 27.02.2012 N 345/02, зареєстрований у Мінекономрозвитку 01.03.2012 за N 12/26615-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 10.02.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно абзаців четвертого, п'ятого та сьомого пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Відповідно до пункту 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Мін'юсті від 06.08.2010 N 624/17919 (далі - Інструкція), колонки 1, 3 - 7 річного плану закупівель є обов'язковими для заповнення.

Пунктами 6 та 9 Інструкції встановлено, що у колонці 4 річного плану закупівель указується очікувана вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) із зазначенням податку на додану вартість, а у колонці 7 річного плану закупівель указується назва підрозділу (підрозділів) замовника (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/посадових осіб замовника), який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації).

Крім того, відповідно до форми річного плану закупівель, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Мін'юсті від 06.08.2010 N 624/17919 (далі - форма), річний план закупівель повинен містити відбиток печатки замовника.

При цьому всупереч пунктам 2, 6, 9 Інструкції та формі у річному плані закупівель Замовника на 2011 рік, затвердженому протоколом засідання комітету з конкурсних торгів від 10.06.2011 N 2, не указано назву підрозділу (підрозділів) Замовника (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/посадових осіб Замовника), який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів, очікувана вартість предмета закупівлі вказана без зазначення податку на додану вартість та відсутній відбиток печатки Замовника.

Рішення про застосування процедури відкритих торгів та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю автомобілів спеціальних та спеціалізованих (2 лоти) (автомашина льодоприбиральна та автомашина асенізаційна) (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 06.12.2011 N 6.1 та від 07.12.2011 N 6.2 відповідно.

У пункті 2 частини другої статті 22 Закону та пункті 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за N 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів), передбачено, що в документації конкурсних торгів Замовником, зокрема, зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним критеріям.

Відповідно до абзаців другого та третього частини другої статті 16 Закону для участі у процедурах закупівель учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям, зокрема, як наявність обладнання та матеріально-технічної бази, наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

Пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" документації конкурсних торгів визначено, що для участі у процедурі закупівлі учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають вимогам Замовника, зазначеним в додатку N 1 "Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам замовника" (далі - Додаток 1) документації конкурсних торгів.

При цьому у Додатку 1 документації конкурсних торгів Замовника відсутні вимоги щодо надання учасниками підтвердження таких кваліфікаційних критеріїв, як наявність обладнання та матеріально-технічної бази, а також працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, що не відповідає пункту 2 частини другої статті 22 Закону і стандартній документації конкурсних торгів.

Крім того, згідно з абзацом п'ятим частини другої статті 16 Закону для участі у процедурах закупівель учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають встановленому критерію, - наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

Разом з тим всупереч вимозі, встановленій в абзаці п'ятому частини другої статті 16 Закону, у пункті 2 "Наявність фінансової спроможності" Додатка 1 документації конкурсних торгів передбачено надання учасниками належним чином завірених копій форми N 1 фінансової звітності - фінансовий баланс за останній звітний період або інший документ, який висвітлює балансову вартість активів; форми N 2 фінансової звітності - звіт про фінансові результати за останній звітний період або інший документ, який показує фінансовий обіг; форми N 3 фінансової звітності - звіт про рух грошових коштів за останній звітний період або інший документ, який показує рух грошових коштів.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів від 19.01.2012 та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 19.01.2012 N 6.3 (далі - протокол розкриття) до участі у процедурі закупівлі були подані наступні пропозиції конкурсних торгів:

N
п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ТОВ "ЛИГО СЕРВИС"

Лот 1 - 2 814 000,0 грн.
Лот 2 - 1 270 000,0 грн.

2

ТОВ "ТЕХПРОДСЕРВІС"

Лот 1 - 2 850 000,0 грн.
Лот 2 - 1 320 000,0 грн.

Відповідно до пункту 6.2 форми протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Мін'юсті від 06.08.2010 N 624/17919 (у редакції від 19.10.2011 (Наказ N 155)) (далі - форма протоколу розкриття), протокол розкриття повинен містити відбиток печатки.

Разом з тим протокол розкриття Замовника не містить відбитка печатки Замовника, що не відповідає формі протоколу розкриття.

Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів від 02.02.2012 N 6.4 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ЛИГО СЕРВИС" (лот N 1, лот N 2) та ТОВ "ТЕХПРОДСЕРВІС" (лот N 1, лот N 2), а переможцем конкурсних торгів відповідно до додатка N 2 "Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів Замовника за критеріями оцінки "Ціна" з максимальною кількістю балів 50 та "Термін поставки" з максимальною кількістю балів 50, по лоту N 1 та лоту N 2 визначено ТОВ "ЛИГО СЕРВИС" (ціна пропозиції по лоту N 1 становить 2814000,0 грн.; по лоту N 2 - 1270000,0 грн.).

Пунктом 3 "Забезпечення пропозицій конкурсних торгів" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів та додатком 7 "Вимоги до банківської гарантії (забезпечення конкурсних торгів)" документації конкурсних торгів Замовника (далі - Додаток 7) визначено, що строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів повинен становити не менше 90 (дев'яносто) робочих днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

У складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ "ТЕХПРОДСЕРВІС" та ТОВ "ЛИГО СЕРВИС" надано забезпечення конкурсних торгів у формі банківських гарантій, виданих ПАТ "Ерде Банк" строком дії до 23.05.2012 включно, що не відповідає вимогам пункту 3 "Забезпечення пропозицій конкурсних торгів" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів.

Пунктом 3 "Забезпечення пропозицій конкурсних торгів" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів форма та зміст банківської гарантії повинні відповідати, зокрема, Додатку 7 документації конкурсних торгів.

Пунктом 2 Додатка 7 документації конкурсних торгів встановлено, що повноваження особи, яка підписує банківську гарантію, повинні бути підтверджені оригіналом або засвідченою власною печаткою Гаранта копією документа, що надає ті чи інші повноваження.

Водночас пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ТЕХПРОДСЕРВІС" та ТОВ "ЛИГО СЕРВИС" не містять вищеуказаних документів, що не відповідає пункту 2 Додатка 7 документації конкурсних торгів.

Крім того, у пункті 3 Додатка 7 документації конкурсних торгів встановлено, що термін сплати грошових коштів становить три банківські дні з моменту отримання письмової вимоги.

При цьому всупереч пункту 3 Додатка 7 документації конкурсних торгів у банківських гарантіях ПАТ "ЕРДЕ БАНК" від 17.01.2012 N 03/09 та від 17.01.2012 N 04/09, виданих ТОВ "ТЕХПРОДСЕРВІС" (лот N 1, лот N 2), а також від 17.01.2012 N 01/09, від 17.01.2012 N 02/09, виданих ТОВ "ЛИГО СЕРВИС" (лот N 1, лот N 2), вказано, що Гарант безвідклично зобов'язується виплатити Бенефіціару (Замовнику) будь-яку суму в межах загальної суми гарантій протягом десяти днів після одержання Гарантом викладеної на українській мові та підписаної уповноваженою особою вимоги Бенефіціара (Замовника).

Пунктом 5 "Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів та пунктом 2 додатка 3 "Форма "Пропозиція конкурсних торгів" документації конкурсних торгів (далі - Додаток 3) встановлено, що строк, протягом якого пропозиція конкурсних торгів є дійсною, становить 90 (дев'яносто) робочих днів з дати розкриття пропозиції конкурсних торгів.

Разом з тим у "Пропозиціях конкурсних торгів" ТОВ "ЛИГО СЕРВИС" та ТОВ "ТЕХПРОДСЕРВІС" (лот N 1, лот N 2) указано, що вони погоджуються дотримуватись умов своїх пропозицій протягом 120 календарних днів.

Таким чином, пропозиції конкурсних торгів відповідно до пункту 5 "Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів повинні бути дійсними до 31.05.2012, а пропозиції ТОВ "ЛИГО СЕРВИС та ТОВ "ТЕХПРОДСЕРВІС" дійсні до 19.05.2012, що не відповідає вищеуказаній вимозі документацій конкурсних торгів.

У пункті 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" визначено, що пропозиція, яка подається учасником, складається, зокрема, з комерційної частини, що повинна включати цінову інформацію, складену відповідно до Додатка 3 документації конкурсних торгів.

Пунктом 6 Додатка 3 документації конкурсних торгів передбачено, що учасниками указуються умови розрахунків.

Водночас у "Пропозиції конкурсних торгів" ТОВ "ЛИГО СЕРВИС" та ТОВ "ТЕХПРОДСЕРВІС" (лот N 1, лот N 2) відсутня інформація про умови розрахунків.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі, якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

У частинах четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з їх невідповідністю документації конкурсних торгів та відміна процедури закупівлі у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій конкурсних торгів є обов'язком, а не правом Замовника.

Враховуючи вищевказане, Замовник повинен був відхилити всі пропозиції конкурсних торгів, подані за лотом N 1 та N 2, на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що Замовником проведено процедуру закупівлі з порушенням вимог абзацу п'ятого частини другої статті 16, пункту 2 частини другої статті 22, частин четвертої та п'ятої статті 28, пункту 3 частини першої статті 29, абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VII. Додаткова інформація

Пунктом 3.14 Порядку (Порядок N 155) визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

 

Заступник директора
департаменту державних
закупівель та державного замовлення
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

О. С. Власов

 




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали