МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної інспекції сільського господарства України
25.05.2011 N 12

ЗРАЗКИ
типових форм первинних облікових документів для підприємств галузі хлібопродуктів

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Потреба розроблення типових форм первинних облікових документів і їх альбому полягає у поширенні на юридичних осіб і підприємців, які здійснюють роботи із закупівлі, зберігання, переробки та реалізації зерна і хлібопродуктів, єдиного порядку оформлення встановленої форми та кількості документів для зручності у одноманітності їх взаємовідносин між собою та організаціями вищого рівня.

Типові форми розроблені із урахуванням наступних законодавчих і розпорядчих документів:

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 року N 996-XIV зі змінами, внесеними у 2000, 2006 і 2010 роках;

Закон України "Про зерно та ринок зерна в Україні" від 04.07.2002 року N 37-IV зі змінами, внесеними у 2004, 2005, 2007 і 2009 роках;

Технічний регламент зернового складу, затверджений наказом Міністерства аграрної політики України від 15.06.2004 року N 228, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.07.2004 року за N 835/9434;

Інструкція про ведення обліку і оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах, затверджена наказом Міністерства аграрної політики України від 13.10.2008 року N 661, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 18.11.2008 року за N 111/15802.

Частково використані наступні матеріали:

"Порядок учета зерна и продуктов его переработки", затверджений наказом Державної хлібної інспекції при уряді Російської федерації від 08.04.2002 року N 29, зареєстрований у Міністерстві юстиції Росії 31.05.2002 року N 3490;

"Формы документов первичного учета и краткие указания по их применению и заполнению для хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятий системы Министерства хлебопродуктов СССР", затверджені наказом Міністерства хлібопродуктів СРСР від 22.02.88 року N 50.

Альбом містить форми первинного обліку за наступними операціями з:

- обліку хлібопродуктів;

- якості хлібопродуктів;

- якості для борошномельних підприємств;

- якості для круп'яних підприємств;

- обліку насіннєвого зерна;

- обліку промислового виробництва;

- обліку тари для хлібопродуктів;

- обліку робіт і матеріалів із знезараження хлібопродуктів;

- інвентаризація;

- спірні питання якості зерна;

- перепускна система.

До форм надані короткі вказівки щодо їх застосування і оформлення для того, щоб забезпечити єдину методологію і організацію первинного обліку на підприємствах галузі хлібопродуктів.

Оформлення первинних облікових документів, порядок і терміни їх подання у відповідні підрозділи або адміністративно-управлінські структури підприємства здійснюють згідно із затвердженим графіком документообігу і технології обробки відповідної інформації. Своєчасне і якісне оформлення первинних документів, передачу їх в установлені терміни для відображення в бухгалтерському обліку, а також достовірність інформації забезпечують особи, які склали і підписали ці документи.

Для контролю і упорядкування обробки даних на основі первинних документів складаються зведені облікові документи (реєстри, журнали, відомості тощо). Первинні і зведені документи можуть складатися на паперових та машинних (комп'ютерних) носіях інформації.

На кожному конкретному підприємстві обирають комплект типових документів, але якщо вони не охоплюють повністю всі аспекти його діяльності тоді підприємство доповнюють необхідними обліковими документами, які затверджує його керівництво.

Первинні облікові документи повинні мати наступні обов'язкові реквізити: найменування документа; код форми; дату складання; найменування підприємства; зміст господарської операції; кількісні та якісні (у окремих випадках окремо) показники зерна і продуктів його переробки; найменування посад осіб, відповідальних за здійснення виробничої операції і правильність її оформлення; особові підписи та їх розшифрування. В залежності від характеру операції, вимог нормативних актів, методичних вказівок з обліку і технології обробки облікової інформації, у первинні документи можуть включатись додаткові реквізити.

Документи у вигляді журналів оформлюються наступним чином. На обкладинці журналу вказуються: назва підприємства, об'єкт зберігання, прізвище матеріально-відповідальної особи. Сторінки журналу нумерують, прошнуровують та скріплюють печаткою. На останній сторінці у правому куті знизу друкують "В цьому журналі пронумеровано і прошнуровано ______ сторінок. Керівник підпис, печатка, дата".

Ведення журналів є трудомісткою операцією і вимагає від працівника значної уваги і досконалості при оформленні чисельних документів на надходження сировини та реалізацію продукції.

Для підвищення продуктивності праці та попередження можливих помилок у веденні журналів доцільне застосування комп'ютерної техніки. При цьому, окремі листи (табуляграми) видають під розписку бухгалтеру, який веде кількісно-якісний облік, нумерують і підшивають в папки і зберігають як документи суворої звітності.

Досвід роботи зернових складів і підприємств галузі хлібопродуктів, взаємодія України з країнами СНД в експортно-імпортних операціях, опитування фахівців, які оформлюють типові документи, привело розробників цього Альбому до висновку про недоцільність на даному етапі зміни номерів типових форм, затверджених у 1988 році і розповсюджених на всьому пострадянському просторі.

ПЕРЕЛІК
типових форм первинних облікових документів і технічні умови їх виготовлення

Номер форми

Найменування форми

Формат

Вид виробу і роботи

Обсяг, аркушів

Сторінка

1

2

3

4

5

6

1. Облік хлібопродуктів

ЗХС-3

Реєстр товарно-транспортних накладних на прийняте зерно і насіння з визначенням якості за середньодобовим зразком

А4

Блокнот в обкантовці

100

66

ЗХС-4

Реєстр товарно-транспортних накладних на прийняте зерно і насіння з визначенням якості кожної окремої партії

А4

Те ж

100

68

7

Журнал реєстрації актів зачистки

А5

Зошит у цупкій обкладинці

24

70

14

Приймальний акт на багатовагонне (багатобаржове) надходження хлібопродуктів

А3

Те ж

100

71

15

Приймальний акт на одновагонне (однобаржове) надходження хлібопродуктів

А5

Те ж

100

72

16

Наказ на відпуск (відвантаження) хлібопродуктів

А5

Те ж

100

73

19

Накладна на переміщення хлібопродуктів у межах підприємства

А5

Те ж

100

75

20

Відомість залізничних (водних) накладних на відвантаження хлібопродуктів

А4

Те ж

100

76

22

Акт на оприбуткування зміток

А5

Те ж

100

77

23

Акт на знищення непридатних відходів

А5

Те ж

100

78

ЗХС-28

Журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах

А4

Зошит у цупкій обкладинці

48

79

29

Журнал реєстрації зважування на вагонних вагах вантажів, що надходять або відпускаються

А4

Те ж

48

80

30

Акт зачистки (для зерна і продуктів його переробки)

А4

Бланк

 

81

30-а

Акт зачистки (для кукурудзи)

А4

Те ж

 

84

32

Розпорядження-акт на доробку борошна і круп, пакованих в мішки стандартною масою

А4

Те ж

 

86

33

Розпорядження-акт на обмолот кукурудзи в качанах

А5

Те ж

 

87

34

Розпорядження-акт на доробку зерна, насіння олійних культур і трав

А4

Те ж

 

88

36

Книга кількісно-якісного обліку хлібопродуктів

А4

Книга, оправа N 5 з пробитими отворами для шнуровки

96

90

36-а

Книга кількісно - якісного обліку кукурудзи в качанах

А3

Книга, оправа N 2 з пробитими отворами для шнуровки

48

91

ЗХС-37

Звіт про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах

А5

Блокнот в обкантовці

100

92

2. Якість хлібопродуктів

42

Посвідчення про якість зерна

А5

Квитанційна книжка в обкладинці з трьома комплектами різного кольору. Друкується з типографською нумерацією

25 х 3

94

47

Картка аналізу зерна

А5

Зошит у цупкій обкладинці

48

95

ЗХС-49

Журнал реєстрації лабораторних аналізів середньодобових проб при прийманні зерна

2А4

Те ж

48

97

50

Журнал попередньої оцінки показників якості проб зерна пшениці, відібраних на полях зерновиробників

2А4

Те ж

48

99

51

Журнал реєстрації вологості зерна і продуктів його переробки при визначенні її в сушильних шафах

А4

Те ж

48

100

54

Акт-рекламація

А4

Бланк

-

101

55

Журнал реєстрації отриманих актів-рекламацій по розбіжностях у якості хлібопродуктів

А5

Зошит у цупкій обкладинці

24

102

56

Журнал реєстрації результатів досліджень об'єктів з метою встановлення зараженості шкідниками

А5

Те ж

24

103

59

Журнал реєстрації показників якості зерна, що надходить та відвантажується залізничним і водним транспортом

2А4

Книга, оправа N 5

96

104

66

Журнал спостереження за зерном, що зберігається на складах і в силосах елеватора

2А4

Зошит у цупкій обкладинці

48

106

71

Журнал реєстрації лабораторних аналізів при сушінні зерна на зерносушарках

2А4

Книга, оправа N 5

96

107

78

Штабельний ярлик на зерно

А4

Бланк

-

109

81

Журнал реєстрації лабораторних аналізів при очищенні зерна на зерноочисних машинах

А3

Зошит у цупкій обкладинці

48

110

82

Журнал реєстрації лабораторних аналізів насіння кукурудзи в качанах

А3

Зошит у цупкій обкладинці

48

111

91

Штабельний ярлик на насіння

А4

Бланк

-

112

94

Журнал реєстрації лабораторних аналізів насіння

2А4

Книга, оправа N 5

24

113

122

Журнал обліку роботи зерносушарки за зміну

2А4

Те ж

96

115

123

Журнал перевірки лабораторного вимірювача деформації клейковини (типу вдк)

А4

Зошит у цупкій обкладинці

48

116

144

Журнал зерносушильника цеху сушіння кукурудзи в качанах

2А4

Книга, оправа N 2

48

117

145

Журнал змінного майстра цеху обмолоту та калібрування кукурудзи

2А4

Те ж

48

118

153

Журнал обліку робіт з вентилювання зерна атмосферним повітрям

А4

Те ж

48

119

3. Якість для борошномельних підприємств

40

Посвідчення про якість борошна та манних круп

А5

Квитанційна книжка в обкладинці з трьома комплектами різного кольору. Друкується з типографською нумерацією

25 х 3

120

40-а

Посвідчення про якість висівок

А5

Бланк

-

121

45

Картка аналізу борошна та манних круп

А5

Бланк

-

122

52

Журнал оперативного контролю показників якості, зерна і продукції на борошномельних заводах

2А4

Книга, оправа N 5

96

123

57

Журнал для розрахунку середньозважених показників зерна та продукції

4А3

Те ж

96

125

67

Журнал спостереження за продукцією, що зберігається

А4

Зошит у цупкій обкладинці

48

127

68

Журнал визначення зольності

А4

Книга, оправа N 5

96

128

69

Журнал для контролю магнітних установок

А4

Зошит у цупкій обкладинці

48

129

69-а

Журнал обліку металомагнітної домішки

А4

Те ж

48

130

70

Журнал пробної випічки

А4

Зошит у цупкій обкладинці

48

131

77

Штабельний ярлик на борошно, крупи

А5

Бланк

-

132

80

Журнал обліку введення вітамінів у продукцію

А4

Зошит у цупкій обкладинці

48

133

116

Журнал начальника розмелювального цеху

2А3

Книга, оправа N 5

96

134

117

Акт про зачистку виробничого корпусу і результати переробки зерна

А4

Бланк

-

135

140

Журнал реєстрації санітарного стану вагонів

А4

Книга, оправа N 5

96

137

150

Журнал контролю стандартної маси продукції в тарі

А4

Книга, оправа N 5

96

138

4. Якість для круп'яних підприємств

41

Посвідчення про якість круп

А5

Квитанційна книжка в обкладинці з трьома комплектами різного кольору. Друкується з типографською нумерацією

25 х 3

139

46

Картка аналізу круп

А5

Бланк

-

140

53

Журнал оперативного контролю показників якості по круп'яному заводу

2А4

Книга, оправа N 5

96

142

58

Зведений лабораторний журнал по круп'яних заводах (якість зерна, круп, побічних продуктів та відходів)

4 х 2А4

Книга, оправа N 5 (з вкладними аркушами)

96

144

83

Журнал реєстрації аналізів на залишковий вміст ядохімікатів у зерні, продуктах його переробки і повітрі приміщень після їх хімічного знезараження

А4

Зошит у цупкій обкладинці

48

148

83-а

Результат аналізу на залишковий вміст ядохімікатів в зерні, продукції і комбікормах

А4

Бланк

-

149

83-б

Результат аналізу на вміст ядохімікатів у повітрі об'єктів при здачі їх в експлуатацію

А4

Бланк

-

151

5. Облік насіннєвого зерна

84(22 АПК)

Свідоцтво на гібридне насіння кукурудзи

А5

Бланк

-

152

85(15 АПК)

Свідоцтво на насіння

А4

Те ж

-

154

86(16 АПК)

Атестат на насіння

А4

Те ж

-

156

87

Етикетка

А6

Те ж

-

158

88

Протокол аналізу

А4

Те ж

-

159

89

Акт відбору середніх зразків для визначення посівних якостей насіння

А3

Те ж

-

160

90

Робочий бланк зразка насіння

А3

Те ж

-

162

92

Розпорядження на очищення насіння

-

-

-

164

93

Акт на об'єднання однорідних партій насіння

А5

Бланк

-

166

6. Облік промислового виробництва

109

Розпорядження на відпуск зерна в переробку

А5

Бланк

-

167

110

Накладна на відпуск зерна в переробку

А6

Блокнот в обкантовці

100

168

111

Забірна картка на зерно, відпущене в переробку

А5

Бланк

-

169

112

Накладна на здавання продукції із виробництва на склад

А4

Блокнот в обкантовці

100

170

113-а

Рапорт про виробництво потоків борошна і використання зерна на борошномельному заводі

А4

Бланк

-

171

113-б

Рапорт про використання потоків борошна та виробництво продукції на борошномельному заводі

А4

Бланк

-

173

114

Рапорт про виробництво комбікормів і використання сировини на комбікормовому заводі

А4

Блокнот в обкантовці

100

175

115

Накладна на здачу в дороблення нестандартної продукції зі складу

А6

Те ж

100

176

118

Рецепт (склад сировини і плановий розрахунок собівартості комбікорму)

А5

Бланк

-

177

119

Вимога-накладна на відпуск сировини із складу у виробництво (для комбікормових заводів)

А5

Блокнот в обкантовці

100

178

120

Журнал змінного майстра. Звіт про роботу комбікормового заводу за зміну

А4

Книга, оправа N 5

96

179

121

Виробничий акт-звіт про використання сировини і виробництво комбікормової продукції

А4

Бланк

-

181

124

Журнал роботи елеватора та механізованих зерносховищ (РБО, СОБ, МОБ)

А4

Книга, оправа N 5

96

183

128

Журнал приймання та здавання змін по електроцеху

А4

Те ж

96

184

129

Журнал роботи засобів механізації

А4

Те ж

96

185

141

Ваговий журнал для реєстрації зважування на автоматичних вагах

А4

Те ж

96

186

142

Акт на відпуск кукурудзи в качанах у виробництво (в сушильні камери)

А5

Бланк

-

187

143

Книга обліку кукурудзи, поданої у виробництво

А4

Книга, оправа N 2

48

188

147

Акт інвентаризації незавершеного виробництва (сушіння, обмолот, калібрування зерна кукурудзи)

А5

Бланк

-

189

148

Акт про зачистку виробничого корпусу і результатах обробки насіння кукурудзи

2А4

Те ж

-

191

149

Накопичувальна відомість надходжень на склади із виробничих цехів бракованої кукурудзи, побічних продуктів і відходів від обробки партій кукурудзи

А3

Те ж

-

195

7. Облік тари для хлібопродуктів

96

Акт огляду тканинних мішків, що надійшли з хлібопродуктами або насінням сільськогосподарських культур

А4

Бланк

-

196

97

Тимчасова приймальна квитанція на тару, що надійшла

А6

Блокнот в обкантовці

100

198

98

Відомість сортування мішків, прийнятих від постачальників у порядку повернення

А4

Бланк

-

199

99

Акт на приймання порожніх мішків

А5

Бланк

-

200

100

Акт на налагодження й обробку затічних мішків та брезентів

А5

Блокнот в обкантовці

100

201

101

Акт інвентаризації та сортування мішків

2А4

Бланк

-

202

102

Акт інвентаризації й сортування брезентів

А5

Те ж

-

203

103

Наряд на відпуск (продаж, відвантаження) порожньої тари

А6

Те ж

-

204

104

Звіт про рух тари на тарних складах, в майстернях і на фабриках

А5

Те ж

-

205

105

Реєстр документів на відпущену тару з продукцією

А5

Те ж

-

206

106

Особовий рахунок обліку заборгованості по тарі, відпущеній з продукцією, що підлягає поверненню

А5

Те ж

-

207

107

Акт звірки заборгованості по мішкотарі з-під хлібопродуктів та насінням сільськогосподарських культур

А4

Блокнот в обкантовці

100

208

8. Облік робіт і матеріалів при знезараженні хлібопродуктів

131

Приймально-здавальний акт на виконані роботи з дезінсекції

А5

Бланк

-

210

132

Приймально-здавальний акт на виконані роботи з дератизації

А5

Те ж

-

212

133

Журнал обліку обсягів виконаних робіт з дезінсекції зерна, продукції й комбікормів

А3

Зошит у цупкій обкладинці

48

214

134

Журнал обліку обсягів виконаних робіт з дезінсекції приміщень, територій та обробці гербіцидами

А3

Те ж

-

215

135

Журнал обліку обсягів виконаних робіт з дератизації

А3

Те ж

-

216

136

Акт попереднього обстеження на проведення фумігації зерна й продукції

А4

Бланк

-

217

137

Акт попереднього обстеження на проведення фумігації приміщень, суден, тари, брезентів, щитів та газової дератизації

А4

Те ж

-

219

138

Журнал обліку руху ядохімікатів по складу

А4

Те ж

-

221

154

Вимога-накладна на хімікати

А5

Те ж

-

222

155

Акт на виготовлення приманки для дератизаційних робіт

А6

Те ж

-

224

156

Акт на знищення приманки

А6

Те ж

-

226

157

Паспорт коробки протигазу

А6

Те ж

-

227

9. Інвентаризація

171-а

Відомість відважок для зважування на автоматичних вагах

А5

Блокнот в обкантовці

100

228

171-б

Відомість відважок для автомобільних, вагонних, бункерних і товарних вагів

А5

Те ж

100

229

172

Акт інвентаризації хлібопродуктів по складу

А3

Бланк

-

230

173

Акт інвентаризації мішків по складу

А4

Те ж

-

231

174

Акт інвентаризації хлібопродуктів і мішків, які знаходяться у дорозі

А4

Те ж

-

232

175

Зведена відомість інвентаризації хлібопродуктів по підприємству

А3

Бланк

-

233

176

Відомість про кількість розглянутих актів зачистки і затверджених начальником ДХІ нестач та надлишків зерна і продукції

А4

Те ж

-

234

177

Протокол засідання інвентаризаційної комісії

3А4

Те ж

-

235

178

Акт інвентаризації справ по нарахуванням за нестачі, розтрати і крадіжки

А3

Те ж

-

242

186

Акт інвентаризації заборгованості по натуральним позикам (із довідкою-підтвердженням)

А4

Те ж

-

243

187

Зведена відомість інвентаризації заборгованості за натуральними позиками

А4

Бланк

-

245

10. Спірні питання якості зерна

4

Посвідчення на аналіз проби зерна Державним хлібним інспектором

А4

Бланк

-

246

11. Перепускна система

196

Матеріальна перепустка

А6

Квитанційна книжка в обкладинці з двома комплектами різного кольору

50 х 2

247

200

Журнал обліку фактур, товарно-транспортних накладних і перепусток, відібраних охороною при випусканні транспорту з території об'єкта

А4

Зошит у цупкій обкладинці

48

248

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо застосування і заповнення галузевих уніфікованих форм первинного обліку зерна і хлібопродуктів

1. Облік хлібопродуктів

1.1. Реєстр товарно-транспортних накладних на прийняте зерно і насіння з визначанням якості за середньодобовим зразком (форма N ЗХС-3)

Застосовують для реєстрації товарно-транспортних накладних у випадках, коли товаровиробник або власник зерна здає зерновому складу протягом доби декілька партій, однорідних за якістю збіжжя і насіння олійних культур з визначанням якості за середньодобовим зразком, і які знаходяться в провадженні у однієї матеріально-відповідальної особи. Кількісно-якісний облік таких партій проводиться об'єднано.

В реєстрі відображені два розділи: перший - за доставкою зерна автотранспортом та розрахунку відповідної плати, другий - за встановленням показників якості середньодобового зразка за результатами лабораторного аналізу; при цьому у другому розділі вартісні показники не наводяться. Перший розділ підписує завідувач складу (елеватору), який прийняв зерно, другий - начальник виробничої технологічної лабораторії (надалі за текстом ВТЛ).

1.2. Реєстр товарно-транспортних накладних на прийняте зерно і насіння з визначенням якості кожної окремої партії (форма N ЗХС-4)

Застосовують для реєстрації товарно-транспортних накладних при надходженні на підприємство неоднорідного за якістю зерна і насіння зернових та олійних культур. При цьому середньодобові зразки не формуються. В документі відображають два розділи: перший - за надходженням зерна з визначенням відповідних показників якості кожної окремої партії, другий - відповідно до його розподілу за окремими складами (силосами елеватора), а також розрахунку плати за доставку та за показниками вологості і сміттєвої домішки (фізичної маси, центнеро-процентів).

Документ підписують завідувач складу та начальник ВТЛ за поданням осіб що склали та перевірили реєстр.

1.3. Журнал реєстрації актів зачистки (форма N 7)

Проваджується бухгалтерією зернового складу і призначений для реєстрації усіх актів зачистки складів та інших місць зберігання хлібопродуктів, що складаються протягом року. Записи проводяться послідовно за ходом складання актів. Актам зачистки надають порядкові номери відповідно реєстрації. Для контролю за проходженням актів у журналі регулярно відмічають дати розгляду та затвердження актів.

1.4. Приймальний акт на багатовагонне (багатобаржове) надходження хлібопродуктів (форма N 14)

Складається при масовому надходженні хлібопродуктів по кожному складу і культури за даними транспортних накладних та записів у журналах реєстрації зважування зерна на вагонних (при баржовому надходженні - елеваторних) вагах. В документ записують масу вантажу за документами відправника та його фактичний обсяг; при цьому лаборант записує показники якості зерна.

При зважуванні можуть виникнути надлишки або нестачі, які реєструють у відповідних графах. При нестачах, що перевищують норми дозволених убутків одержувач надсилає відправнику претензії в письмовому вигляді і комерційний акт. Претензії пред'являються і залізниці, якщо вантаж надійшов у несправному вагоні, з ознаками втрат або крадіжки, з пошкодженими пломбами.

Підписують акт матеріально відповідальна особа та керівник ВТЛ. Акт є одним з основних документів при складанні складського звіту про рух хлібопродуктів (форма N ЗХС-37).

1.5. Приймальний акт на одновагонне (однобаржове) надходження хлібопродуктів (форма N 15)

Застосовується для оформленні приймання поодиноких вагонів або барж з хлібопродуктами. Усі вказівки акта за формою N 14 поширюються і на акт за формою N 15.

1.6. Наказ на відпуск (відвантаження) хлібопродуктів (форма N 16)

Наказ виписують одержувачу хлібопродуктів для пред'явлення завідувачу складами (елеватору). Термін його дії - п'ять діб. При цьому вивезення хлібопродуктів одержувач повинен проводити в один із вказаних днів. Наказ, за яким почалося вивезення на наступний день не діє, і на невивезену кількість хлібопродуктів виписують новий наказ. При відпуску завідуючий складами робить на звороті наказу відмітку про відпуск. Виконаний наказ прикладається до заключного документа на відпуск хлібопродуктів і подається в бухгалтерію при звіті за формою N ЗХС-37.

1.7. Накладна на переміщення хлібопродуктів всередині підприємства (форма N 19)

Застосовують для відображення руху хлібопродуктів між підрозділами підприємства (із складів у склади, на елеватор, сушарки тощо). У накладній вказують назву культури, кількість, рух з підрозділу в підрозділ. У цьому ж документі фіксують основні показники якості. Якщо хлібопродукти переходять від однієї матеріально відповідальної особи до іншої, то їх зважують у присутності обох осіб. Термін дії накладної - одна доба. Кожний завідувач складами відображає переміщення у складському звіті за формою N ЗХС-37 з прикладанням до нього накладної за формою N 19.

1.8. Відомість залізничних (водних) накладних на відвантаження хлібопродуктів (форма N 20)

Після позначки завідувача складом про відвантаження (на звороті форми N 16) він виписує в одному екземплярі форму N 20, що підписується ним і начальником ВТЛ. Підсобні господарства виписують цю форму у двох екземплярах, один з яких залишається у них. Бухгалтер після звіряння кількості відвантаженого за формою N 20 з квитанцією залізничної або водної накладної і ваговим журналом, своїм підписом у формі N 20 підтверджує перевірку.

1.9. Акт на оприбуткування зміток (форма N 22)

Застосовують для документального оформлення зміток (розсипів), що виникають в процесі зберігання зерна і продукції.

У акті указують культуру зерна, його якість, з якого утворилися змітки, або вид побічних продуктів чи відходів, до яких відносять змітки, їх масу і якість. За цією формою оформляють також змітки, що утворилися при вантажно-розвантажувальних роботах і переміщенні зерна конвеєрами.

Списання зміток з мас основного зерна здійснюється після зачистки партії, з якої утворилися змітки, а ті, що утворилися при вантажно-розвантажувальних роботах та при переміщенні конвеєрами списуються, не очікуючи акта зачистки. Акт підписують матеріально-відповідальна особа та начальник ВТЛ. Використовують акти для списання нестач при оформленні результатів зачистки місткостей.

1.10. Акт на знищення непридатних відходів (форма N 23)

Застосовують для оформлення непридатних відходів, що утворюються в процесі технологічної доробки зерна та які знищують по мірі їх накопичення. Знищення відходів оформлюють актом у якому вказують їх якість, що підтверджує неможливість їх використання на кормові цілі, а також спосіб знищення. Відходи зважують і їх масу фіксують у ваговому журналі за формою N ЗХС-28, де вказують номери автомобіля й причепу. При вивезенні відходів за межі підприємства виписують матеріальну перепустку. Документ підписують матеріально-відповідальна особа, начальник ВТЛ та керівник охорони.

1.11. Журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (форма N ЗХС-28)

Призначений для реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах при прийманні і відправленні хлібопродуктів та інших матеріальних цінностей. Журнал ведуть вагарі на кожні автомобільні ваги, а спарені ваги (двоє) обслуговуються одним вагарем; окрім того для кожних автомобільних ваг ведуть окремі журнали за парними та непарними числами.

Перед видачею вагарям журнали нумерують, прошнуровують і завіряють підписами директора, головного бухгалтера та печаткою.

Записи ведуть чітко і при внесенні поправок внаслідок помилок вони підтверджуються підписами осіб, які проводили зважування.

Після зважування навантаженого автомобіля вагар записує у журнал масу брутто, після зважування пустого автомобіля - масу тари, потім визначає масу нетто, завіряє ці дані своїм підписом.

1.12. Журнал реєстрації зважування на вагонних вагах вантажів, що надходять або відпускаються (форма N ЗХС-29)

Застосовується для реєстрації надходження на підприємство (зерновий склад) хлібопродуктів залізницею.

Журнал ведеться окремо на кожні вагонні ваги. Приймання вагонів з продукцією, пакованої у мішки стандартної маси, проводиться без зважування, а її маса визначається підрахунком місць. Відправка такої продукції проводиться також без зважування, про що вказується в умовах поставки.

Зерно та не зернова сировина, що надійшли залізницею, зважують вагарі підприємства-одержувача за участю вагаря залізничної станції призначення. Для кожних ваг ведеться два журнали - один за парними, інший за непарними числами місяця. Всі записи в журналах підтверджують підписом вагарів, які є відповідальними за достовірність наведеної в журналі інформації.

1.13. Акт зачистки (для зерна і продуктів його переробки) (форма N 30)

Складають з метою перевірки кількісно-якісного збереження партій зерна, сировини або продукції, встановлення нестач або надлишків та причин їх утворення. Зачистку проводить комісія, склад якої і порядок проведення затверджується наказом керівника підприємства.

Акти зачистки складаються при вивільненні складу, витрати окремих культур, якщо вони обліковувались відокремлено, при інвентаризації і передаванні складів від одного завідувача іншому. Не складаються такі акти на відходи другої і третьої категорій, на продукцію паковану у мішки стандартної маси, і у тих випадках, коли при повній витраті партії хлібопродуктів або при перевірці їх наявності шляхом переважування, надлишків і нестач не виявляється і відсутні зволоження або збільшення сміттєвої домішки.

Актам зачистки присвоюються чергові номери згідно їх реєстрації кожного року, починаючи з 1-го січня до 31-го грудня. Датою акта зачистки є дата підписання комісією.

Комісія складає акт зачистки в трьох примірниках і передає його інспектору ДХІ для розгляду і затвердження в установленому порядку.

1.14. Акт зачистки (для кукурудзи) (форма N 30-а)

Акти за цією формою складаються на кожну окремо ураховану партію кукурудзи за сортами і гібридами об'єднано для кукурудзи в качанах і зерні. Застосовуються також на підприємствах (зернових складах), яким за узгодженням з Державною інспекцією сільського господарства України дозволена об'єднана зачистка кукурудзи в качанах і в зерні. Форма акта відображає специфіку культури кукурудзи, де показники динаміки змін залежно від часу попередньої зачистки та вологості фіксуються для зерна, стрижнів і качанів.

Акт за формою N 30-а оформляють у трьох примірниках і подають на розгляд та затвердження в установленому порядку.

1.15. Розпорядження-акт на доробку борошна і круп, пакованих у мішки стандартною масою (форма N 32)

Оформлюють у випадку необхідності перетарювання мішків з борошном і крупами, пошкоджених при перевезенні і зберіганні (порвані, підмочені, поїдені гризунами тощо). Акт передається на розгляд і висновок інспектора ДХІ, а потім на затвердження начальником Державної хлібної інспекції.

1.16. Розпорядження-акт на обмолот кукурудзи в качанах (форма N 33)

Застосовують для встановлення завдання на обмолот кукурудзи в качанах визначеному підрозділу (молотильно-очищувальній будівлі), а також результатів обмолоту. Документ складається з двох частин - розпорядження та акта на обмолот качанів кукурудзи.

Акт оформляють на обмолот кожної окремої партії кукурудзи не рідше одного разу на місяць. До нього додають відомості зважувань, картки аналізів. У випадках, коли неможливо при обмолоті зважити зерно, стрижні та відходи, їх масу встановлюють за документами під час реалізації. Документ підписують матеріально-відповідальні особа та начальник ВТЛ, затверджує керівник підприємства. Один примірник акта передають у бухгалтерію, другий додають до робочого наряду на виконання роботи з обмолоту кукурудзи.

1.17. Розпорядження-акт на доробку зерна, насіння олійних культур і трав (форма N 34)

Застосовують для оформлення операцій доробки зерна, насіння олійних культур і трав (очищення, сушіння, класифікації отриманих побічних продуктів і відходів, розрахунку кількості доробленого зерна тощо) на складах та елеваторах. Доробку проводять тільки за розпорядженням підписаним директором (керівником) підприємства і начальником ВТЛ за формою N 34. У ньому вказується культура зерна або насіння, спосіб доробки, межі допусків, термін закінчення процесів. Розпорядження оформлюють у двох примірниках.

Матеріально-відповідальна особа зобов'язана забезпечити виконання дорученої їй роботи і оформити її результати актом за формою N 34 не пізніше наступного дня після закінчення роботи. У випадках, коли обробляють велику партію зерна, акти складають не рідше двох раз протягом місяця. Акт підписують матеріально-відповідальні особа та начальник ВТЛ, перевіряє бухгалтер і затверджує керівник підприємства.

Акт за формою N 34 складають також при доробці зерна і насіння в потоці на потокових лініях, а при сонячному сушінні зерна в акті показники побічних продуктів і відходів прокреслюють.

1.18. Книга кількісно-якісного обліку хлібопродуктів (форма N 36) і книга кількісно-якісного обліку кукурудзи в качанах (форма N 36-а)

Застосовують для кількісно-якісного обліку хлібопродуктів для кожного об'єкта зберігання з особовими рахунками на різні зернові культури, природні суміші зерна, борошно і крупи за сортами і видами, комбікорм з позначкою його призначення за видами і видовими групами тварин (ВРХ, свині, птиця, риба), а також на білково-вітамінні добавки, концентрати, премікси та суміші. Особові рахунки відкривають на побічні продукти переробки зерна, висівки, мучку кормову, борошняні витряски і змітки, пил обойний білий та інш. Особові рахунки ведуть для продукції в тарі, якщо її розтарювання та відпуск здійснюють через склади безтарного зберігання.

На зерно, що зберігається в силосах на елеваторах ведуть одну книгу кількісно-якісного обліку з особовими рахунками на кожну культуру. Кількісно-якісний облік кукурудзи в качанах дозволяється проваджувати кожній матеріально-відповідальній особі: для товарної кукурудзи без розділення за місцями зберігання, для сортової і гібридної кукурудзи - за окремо сформованими партіями сортів і гібридів. Облік кукурудзи в качанах проводиться в книгах за формою N 36-а.

Особові рахунки книг кількісно-якісного обліку перевіряються інспекторами ДХІ, які засвідчують їх своїм підписом.

1.19. Звіт про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах (форма N ЗХС-37)

Застосовують для щоденного обліку руху хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах підприємства. За цією формою ведеться також облік мішків з продукцією, без продукції, а також брезентів. Крім того, звіт використовують для складання особових рахунків на кожну культуру, хлібопродукти та комбікорми.

Витрати сировини на виробництво комбікормів враховують в розроблюваних відомостях до звітів, де маса використаної у виробництві сировини враховується на багатокомпонентних вагах.

Звіт складається матеріально-відповідальною особою щоденно по закінченню операційного дня в двох примірниках, один з яких передається в бухгалтерію.

Підчисток і виправлень у звіті не допускається, звіт оформлюють заново, підписує його матеріально-відповідальна особа.

2. Якість хлібопродуктів

2.1. Посвідчення про якість зерна (форма N 42)

Форми надають виробничі лабораторії зернових складів (ХПП, баз хлібних, елеваторів, КХП, кукурудзооброблювальних заводів тощо) на зерно, яке відвантажують у залізничні вагони або на водний транспорт, автотранспорт. Посвідчення заповнюють за даними карток аналізу зерна (форма N 47) або журналу за формою N ЗХС-49.

Показники якості наводять з точністю: натура - 1 г; типовий склад, вміст зерен різних культур, вміст клейковини у пшениці, склоподібність пшениці, вихід кукурудзи, енергія проростання, здатність до проростання - 1 %; вологість, прохід крізь сито, сміттєва і зернова домішка, вміст сажкових зерен, зерен пошкоджених клопом-черепашкою, вміст зерен бобових культур, пошкоджених зернівкою і листоверткою, вирівняність пивовареного ячменю, вміст дрібного зерна - до 0,1 %; шкідлива домішка і окремі фракції сміттєвої і зернової домішок, плівчастість, вміст зіпсованих і пошкоджених зерен - до 0,01 %; якість клейковини - за діючими вимогами (прилад ВДК).

Посвідчення оформлюють у трьох примірниках, один з яких прикладають до залізничної (водної) накладної, другий передається в бухгалтерію, третій зберігається у ВТЛ протягом року. Форму підписує лаборант, який проводив аналіз.

Прізвище начальника ВТЛ пишуть розбірливо. Форму засвідчують печаткою.

2.2. Картка аналізу зерна (форма N 47)

Картка заповнюється працівниками ВТЛ зернових складів в одному екземплярі, застосовується для перевірки фактичної якості зерна, що надходить на підприємство, а також при всіх операціях з ним (надходження, відвантаження автомобільним транспортом, залізницею, кораблями, передавання на очищення, сушіння, тощо).

Картка є первинним лабораторним документом при заповненні журналів за формою N ЗХС-49 і N 59, слугує додатком до розпорядження за формою N 34, є супроводжувальним документом до проб зерна, які направляють в лабораторії ДХІ та інші організації. З лицьової сторони картку підписує працівник лабораторії, який проводив відбір проби, а на зворотній - особа, яка провела аналіз проби. Картки аналізу підшивають у хронологічному порядку за кожною операцією окремо у відповідності з їх нумерацією і зберігаються в лабораторії протягом одного року.

2.3. Журнал реєстрації лабораторних аналізів середньодобових проб при прийманні зерна (форма N ЗХС-49)

Журнал призначений для лабораторій зернових складів, які займаються заготівельною діяльністю. Він заповнюється на основі форми N 47, результати визначень подаються у відсотках із заокругленням згідно діючої нормативної документації. У журналі записують результати аналізів середньодобових проб. Графи 14, 15 і 17 передбачені для фіксації сміттєвої, а 20 і 21 - зернової домішок; вільні графи 28 - 31 передбачені для запису неврахованих показників якості круп'яних, бобових і олійних культур; у графі 33 роблять відмітки про сушку, газацію та інші операції з зерном.

Якщо середньодобових проб більше 50, то оформлюють журнал за парними та непарними днями.

2.4. Журнал попередньої оцінки якості проб зерна пшениці, відібраних на полях зерновиробників (форма N 50)

Документ важливий для попередньої оцінки якості зерна пшениці, відібраного на полях зерновиробників різних форм власності, до постачання його на зернові склади з метою виявлення можливостей одержання зерна вищих класів, сильних та цінних пшениць. Усі записи в журналі підтверджуються підписами начальників ВТЛ підприємства та представником зерновиробника.

2.5. Журнал реєстрації вологості зерна і продуктів його переробки при визначенні її в сушильних шафах (форма N 51)

Застосовують для контролю за вологістю зерна та хлібопродуктів при її визначенні із застосуванням сушильних шаф. Журнали ведуть окремо за видами операцій: приймання, відвантаження (за всіма видами транспорту), внутрішньовиробничому контролі. Дані про вологість зерна використовують у виробничій діяльності підприємства. Журнали ведуть лаборанти під контролем керівника ВТЛ.

2.6. Акт-рекламація (форма N 54). Журнал реєстрації одержаних актів рекламацій за розходженнями в якості хлібопродуктів (форма N 55)

Акт-рекламацію застосовують для пред'явлення претензій підприємства до постачальника з якості зерна, сировини, продукції, якщо в розбіжності в аналізі показників якості перевищують розміри, встановлені стандартом відхилень. Акт складають комісією, до складу якої входять керівник підприємства, начальник ВТЛ, матеріально-відповідальна особа і головний бухгалтер. Оформлюють акт у чотирьох примірниках: один - постачальнику (відправнику), другий - регіональному підрозділу ДХІ відправника, третій - регіональному підрозділу ДХІ одержувача вантажу, четвертий - на підприємстві. Підписи членів комісії затверджують печаткою.

Після ознайомлення з актом-рекламацією виробник робить в ньому відмітку про згоду. Усі одержані підприємствами-відправниками хлібопродуктів акти-рекламації повинні реєструватися в журналі за формою N 55.

2.7. Журнал реєстрації результатів обстеження об'єктів з метою встановлення зараженості шкідниками (форма N 56)

Журнал провадиться виробничою технологічною лабораторією зернових складів і зернопереробних підприємств для реєстрації стану об'єктів, території, вагонів, барж та інших засобів перевезення хлібопродуктів при перевірці їх на зараженість шкідниками зерна, а також для перевірки результатів дезінсекції.

2.8. Журнал реєстрації показників якості зерна, що надходить і відвантажується залізничним і водним транспортом (форма N 59)

Журнал провадиться ВТЛ зернових складів для реєстрації показників якості зерна, що надійшло і відвантажене водним транспортом і залізницею. На кожну операцію ведеться окремий журнал. Необхідно враховувати, що верхній рядок заповнюється за даними відправника, нижній - за даними одержувача.

Вільні графи 18 - 20 і 22 - 24 залишені для фракцій сміттєвої і зернової домішок, а графи 32 - 33 - для записування неврахованих показників, наприклад, характерних для круп'яних культур. В графі 34 фіксують наявність акта-рекламації.

2.9. Журнал спостереження за зерном, що зберігається на складах і силосах елеватора (форма N 66)

Застосовується для обліку спостережень за зерном, що зберігається на підприємстві. Спостереження проводять відповідно чинної Інструкції зі зберігання зерна, насіння олійних культур, борошна і круп.

Для кожного складу або силосу і кожної культури відводять у журналі окремі сторінки. Показники якості і стану зерна заносять у хронологічному порядку (за датами перевірки). При закладанні на зберігання зерна різних культур проводять його повний аналіз (графи 3 - 18). Вимірювання температури свіжо зібраного зерна проводять у строки згідно таблиць 5.1, 5.2, 5.3 Технічного регламенту зернового складу, результати записують у графи 21 - 23.

Усі записи у журналі підтверджуються підписами лаборанта, який проводив аналіз і перевірку стану зерна, що зберігається. Показники форми журналу розносять у штабельні ярлики (форми N 78 і N 91). Контролює ведення журналу керівник ВТЛ.

2.10. Журнал реєстрації лабораторних аналізів при сушінні зерна на зерносушарках (форма N 71)

Застосовують на підприємствах зі зберігання і переробки зерна, що використовують зерносушарки. Журнал проваджують окремо для кожного типу сушарки. Його форма є первинним лабораторним документом.

Заповнення показників якості зерна (графи 4 - 18) проводиться по рядках: у верхній частині рядка фіксують показники до сушіння, у нижній частині - після сушіння.

В процесі сушіння при контрольних аналізах якості просушеного зерна (тобто через кожні 2 години) заповнюють графи 2, 4, 6, 7, 16 - 18.

Повний аналіз просушеного зерна проводять в кінці кожної зміни і дані середньозмінної проби також заносять у цей журнал. Усі записи по кожній зміні підтверджуються підписами лаборантів, які проводили аналіз і зерно сушильниками.

2.11. Штабельний ярлик на зерно (форма N 78)

Ярлик призначений для контролю за зерном, що зберігається на складах і силосах. Заповнюється працівниками ВТЛ на кожну окрему партію зерна, що зберігається, і на кожну партію олійних культур. Його передають старшому майстру виробничої дільниці, який закріплює ярлик біля відповідної партії зерна або насіння олійної культури.

Форма має два розділи: якість зерна при закладанні і зберіганні (графи 1 - 15) і результати спостережень за станом зерна в період зберігання (графи 1 - 11).

Показники якості зерна штабельного ярлика заповнюють із карток аналізу зерна (форма N 47) і журналу за формою N 66. Ярлик підписують працівник лабораторії і матеріально відповідальна особа.

2.12. Журнал реєстрації лабораторних аналізів при очищенні зерна на зерноочищувальних машинах (форма N 81)

Застосовують для оформлення результатів процесу очищення окремо для кожної партії зерна або насіння на зернових складах. Спостереження за процесом здійснює працівник лабораторії згідно чинної Інструкції з очищення зерна, експлуатації зерноочисних машин на підприємствах зі зберігання і переробки зерна.

У документ заносять показники якості зерна до і після очищення, зараженість його шкідниками хлібних запасів, вміст зерна у відходах. По закінченню зміни у журнал записують повний аналіз середньозмінних проб зерна. Результати контролю відходів фіксують у графах 25 і 26.

Матеріали використовують як довідкове інформаційне джерело у виробничій діяльності, а також при складанні актів зачистки.

2.13. Журнал реєстрації лабораторних аналізів насіння кукурудзи в качанах (форма N 82)

Провадять працівники ВТЛ зернових складів. Призначений для реєстрації усіх аналізів із визначення показників якості кукурудзи в качанах. Ведуть журнал окремо за операціями: при прийманні зерна від зерновиробників; при надходженні автотранспорту; при надходженні водним транспортом і залізницею; при відвантаженні на залізничний і водний транспорт і при місцевому відпуску на автотранспорт; при переміщенні всередині підприємства.

Застосовують для кількісно-якісного обліку насіння кукурудзи в качанах, при зачистках виробничого корпусу, ведення книги обліку кукурудзи, поданої у виробництво. Ведення журналу контролює начальник ВТЛ.

2.14. Штабний ярлик на насіння (форма N 91)

Призначений для контролю за насінням, що зберігається на складах і силосах, насипом і в штабелях. Заповнюють працівники виробничої лабораторії і передають старшому майстру виробничої дільниці, який вивішує ярлики біля відповідної партії, так як ярлик ведуть для кожної окремої партії насіння.

Форма має два розділи: якість насіння і результати спостережень за станом насіння в період зберігання.

Контроль за станом насіння в період зберігання ведуть за кожною партією відповідно до чинної Інструкції про порядок приймання, розміщення, підготовки і зберігання сортового насіння на зернових складах.

Штабельні ярлики підписують працівники ВТЛ і матеріально-відповідальні особи.

2.15. Журнал реєстрації лабораторних аналізів насіння (форма N 94)

Журнал провадять працівники ВТЛ підприємств, що заготовляють, виробляють і зберігають партії насіннєвого зерна. Ведуть окремо за наступними операціями: при надходженні зерна від виробників (автомобільним транспортом); при надходженні зерна залізничним і водним транспортом; при відвантаженні на автомобільний (при місцевому відпустку), залізничний та водний транспорт; при переміщенні зерна всередині підприємства.

Документ містить 38 граф для показників якості товарного і сільськогосподарського аналізів насіння. Записи в журналі затверджуються підписами лаборантів.

2.16. Журнал обліку роботи зерносушарки за зміну (форма N 122)

Застосовують для оформлення даних по обліку роботи зерносушарки та витрат паливно-енергетичних ресурсів за зміну. Ведуть окремо по кожному типу зерносушарки. Журнал заповнюють кожну зміну. Якщо впродовж зміни сушили різні партії зерна, то в цьому випадку заповнюють усі графи журналу окремо по кожній партії. Відповідно розпорядженню на сушіння заповнюють графи 3, 5 і 7. Вологість зерна до і після сушіння, температуру агента сушки і зерна заповнюють кожні дві години роботи зерносушарки із форми N 71.

Журнал складено для обліку роботи зерносушарок прямопоточних і рециркуляційних. При сушінні зерна на прямопоточних сушарках не заповнюють графи 11 і 12, а при сушінні на рециркуляційних - не заповнюють графи 9 і 10.

У кінці зміни записують середньоарифметичне значення температури і вологості зерна за зміну, а температуру агента сушки і атмосферного повітря - по кожній просушеній партії зерна.

Коефіцієнти перерахунку маси просушеного зерна у планові одиниці в залежності від вологості зерна до і після сушіння находять згідно Інструкції з сушіння зерна. Там же за відповідними формулами розраховують масу зерна в планових тонах та питомі витрати палива. Витрати електроенергії за зміну враховують за показниками лічильника, а при його відсутності - за потужністю встановлених електродвигунів та фактичного часу роботи зерносушарки.

Усі дані в журналі підписують лаборант і зерносушильник.

2.17. Журнал перевірки лабораторного вимірювача деформації клейковини типу ВДК (форма N 123)

Рекомендовано провадити лабораторіях зернових складів, зернопереробних підприємств. Журнал призначений для періодичної перевірки приладу типу ВДК (ИДК). Показники граф 4 - 7 передбачені паспортними даним приладу і визначаються щодня; графи 4 - 6 заповнюються через кожні 4 - 5 годин роботи приладу, а графи 7 - перед початком роботи приладу. Величину деформуючого навантаження приладу визначають щомісячно, і, відповідно, графу 9 заповнюють один раз на місяць.

Усі записи в журналі підтверджуються підписами лаборанта.

2.18. Журнал зерносушильника цеху сушіння кукурудзи в качанах (форма N 144)

Ведеться на усіх кукурудзообробних заводах і зернових складах. Режими сушіння встановлюють працівники лабораторії і зерносушильник, вони і контролюють процес згідно чинної Інструкції з обробки гібридного і сортового насіння кукурудзи. Показники вологості до сушіння (графи 9, 10, 11) заповнюють за даними журналу форми N 82. Масу кукурудзи після сушки (графа N 26) визначають за різницею граф 8 і 25. Усі записи для кожної зміни підтверджуються підписами зерносушильника і змінного майстра.

2.19. Журнал змінного майстра цеху обмолоту і калібровки кукурудзи (форма N 145)

Застосовують для обліку і оформлення робіт, пов'язаних з обмолотом і калібруванням кукурудзи. Ведуть на усіх кукурудзообробних заводах і зернових складах. Форма є вторинним лабораторним документом. Графи 3 і 4 заповнюють із журналу за формою N 144, інші показники (графи 5, 17 і 22) заповнюють згідно вимог Інструкції з обробки гібридного і сортового насіння кукурудзи на заводах.

Ведення журналу дає можливість отримати об'єктивні результати обмолоту (мас зерна, відходів, стрижнів) та калібрування кукурудзи, каліброваного насіння, зернової суміші, категорій відходів для кожної партії на відповідних сушильних камерах. В журнал вносять дані з використання у виробничому процесі різних матеріальних ресурсів: мішків, отрутохімікатів, полімерних матеріалів, мікроелементів, ниток тощо.

Журнал веде і підписує змінний майстер. Контролює його ведення керівник відповідного підрозділу.

2.20. Журнал обліку роботи з вентилювання зерна атмосферним повітрям (форма N 153)

Розроблена для підприємств, що заготовляють і зберігають зерно, насіння олійних культур та насіннєве зерно культур. Відповідно до розпорядження із вентилювання зерна в лабораторіях заповнюють показники граф 2 - 5, 7 - 10, 12 і 17. Інші показники вносять відповідно чинної Інструкції з активного вентилювання зерна в складах і на площадках. Усі записи в журналі підтверджуються підписами лаборанта і майстра з експлуатації установок активного вентилювання.

3. Якість продукції борошномельних підприємств

3.1. Посвідчення про якість борошна та манних круп (форма N 40)

Застосовують як товаросупровідний документ, що засвідчує якість продукції. Видається підприємством на кожну партію, відвантажену на автомобільний, залізничний і водний транспорт. Заповнюється свідоцтво на основі даних журналу за формою N 52. Показники якості проставляють з точністю:

- залишок на ситі, прохід крізь сито, кількість клейковини - до 1 %;

- зольність - до 0,01 %;

- вологість - до 0,1 %;

- білість борошна - в умовних одиницях приладу з округленням до цілих одиниць за діючими правилами;

- якість клейковини - в умовних одиницях приладу ВДК (ИДК) з округленням до цілих одиниць за діючими правилами.

Свідоцтво про якість виписують у трьох екземплярах, з яких перший прикладають до залізничної, видної або автотранспортної накладної, другий передають в бухгалтерію підприємства, а тертій зберігають протягом одного року в справах ВТЛ.

Підписують документ або начальник ВТЛ або (за його відсутності) старший зміни працівник лабораторії.

3.2. Посвідчення про якість висівок (форма N 40-а)

Виписує ВТЛ борошномельних заводів при відвантаженні висівок. Вологість, запах, колір визначають безпосередньо перед відвантаженням. У примітках вказують показники, невраховані в графах посвідчення. Вологість висівок представляють з точністю до 0,1 %. Посвідчення підписують лаборант, який проводив аналіз і начальник ВТЛ (розбірливо).

3.3. Картка аналізу борошна та манних круп (форма N 45)

Заповнює працівник ВТЛ підприємства в одному екземплярі при операціях з продукцією. Її нумерують при реєстрації у відповідних журналах. Порядковий номер аналізу є одночасно і номером аналізної картки. Картки підписують в хронологічному порядку по кожній операції окремо (відвантаження, відпуск та ін.) відповідно до їх нумерації і зберігають в лабораторії протягом одного року. На підприємствах, де усі показники аналізу продукції записують у журнал за формою N 52, заповнення картки аналізу не обов'язкове.

Результати аналізу записують у картки без округлення. Підписують на лицьовій стороні працівник лабораторії, що проводив аналіз. Окрім показників якості партії продукції заносять дані про свідоцтво, пункт відправлення, відправника, номер вагона (назву судна), маси партії, пункт розвантаження одержувача.

3.4. Журнал оперативного контролю показників якості зерна і продукції на борошномельних заводах (форма N 52)

Документ провадять працівники ВТЛ борошномельних заводів для оперативного контролю за якістю зерна, що надходить у переробляння до і після його очищення (перед I драною системою), а також за якістю борошна, круп манних, висівок і відходів згідно вимог чинних нормативних документів та інструкцій.

Журнал заповнюють за результатами аналізів лабораторії, що проводяться протягом роботи кожної зміни; передбачені показники для трьох попередніх аналізів для кожної зміни, а також для запису результатів аналізу середньозмінних проб зерна, борошна, манних круп, висівок і відходів. За необхідності кількість попередніх аналізів може бути збільшена. Результати середньозмінних аналізів записує працівник лабораторії наступної зміни.

Для кожної робочої зміни відводять окрему сторінку. По закінченню зміни журнал підписують лаборант і змінний майстер.

3.5. Журнал для розрахунку середньозважених показників якості зерна і продукції (форма N 57)

Застосовують лабораторії борошномельних заводів для обліку якості зерна, що відпускається у виробництво, і виробленої із нього продукції, для контролю за використанням сировини у ході технологічного процесу і нормами виходів продукції. Записи в журналі проводять за результатами аналізів середньозмінних проб зерна, що надходять у переробку до і після очищення, а також середньозмінних проб борошна, манних круп, висівок. Записи ведуть окремо для кожної зміни.

За підрахунками підсумків за звітній період (місяць) в журналі проводять розрахунок норм виходів продукції для заповнення форми N 117. В журналі передбачені всі показники якості зерна і продукції згідно вимог чинної нормативної документації.

3.6. Журнал спостереження за продукцією, що зберігається (форма N 67)

Документ заповнюють працівники ВТЛ підприємства і зернових складів. Усі показники якості і стану продукції заносять в журнал зі свідоцтв про якість борошна і круп (форм N 40 і N 41) або сертифікатів. Номери цих документів записують у графу 1. За умовами зберігання, станом і якістю продукції, що зберігається, встановлюється систематичний контроль з моменту надходження на склади. Результати перевірок стану і якості борошна і круп при зберіганні заносять у хронологічному порядку у журнал. На кожний штабель продукції в журналі відводять необхідне число рядків. Журнал підписує лаборант (технік-лаборант).

3.7. Журнал визначення зольності (форма N 68)

Застосовують на борошномельних заводах і зернових складах. Призначений для записування результатів визначення зольності зерна і продуктів його переробки.

У графах 5 і 6, розділених трьома паралельними лініями в першому рядку вказують масу тигля з наважкою до озолення і після озолення, у другому рядку в обох випадках - масу тигля (попередньо прокаленого до постійної маси), і в третьому рядку - масу наважки продукту і масу золи.

На основі журналу форми N 68 показники зольності вказують у відповідних журналах, де записують дані про якість зерна і продукції. Усі записи підписує лаборант, який проводив аналізи. Відповідальність за ведення журналу несуть лаборант і начальник ВТЛ.

3.8. Журнал для контролю магнітних установок (форма N 69)

Контроль усіх магнітних апаратів на стан магнітної індукції необхідно проводити не рідше одного разу на рік. Рекомендується постійні магніти контролювати приладом "Измеритель магнитной индукции ИМИ-МС (миллитесламетр)", керуючись інструкцією, що додається до приладу. Записи у журналі проводять працівники ВТЛ.

3.9. Журнал обліку металомагнітної домішки (форма N 69-а)

Застосовують для обліку відібраної із магнітної установками металомагнітної (феромагнітної) домішки у зерні та зерновій сировині, борошні, крупах, висівках і кормових відходах, комбікормах. Вміст її у хлібопродуктах не повинен перевищувати встановлених норм. Окрім того, це має значення для запобігання руйнації транспортного та технологічного обладнання. Апаратники не рідше одного разу за зміну мають очищати магнітні установки і передавати домішку лаборанту ВТЛ.

Якщо магнітна індукція нижча за норму, то підкови перемагнічуються або знімаються з експлуатації. Лаборант зважує магнітну домішку і результат записує у журнал. Лаборант і апаратник підписують відповідні графи.

3.10. Журнал пробної випічки (форма N 70)

Заповнюють працівники ВТЛ на борошномельних заводах при сортових помелах пшениці, а також на портових елеваторах і підприємствах, що здійснюють операції експорту і імпорту зерна, в лабораторіях зернових хлібних інспекцій.

Журнал призначений для фіксації результатів аналізів якості випеченого хліба із сортового пшеничного борошна. У графі "Примітка" записують наявність картопляної хвороби хліба. Результати випічки підтверджуються підписом працівника, який проводив аналіз, контроль здійснює начальник ВТЛ.

3.11. Штабельний ярлик на борошно, крупи (форма N 77)

Заповнюють працівники ВТЛ борошномельних і круп'яних підприємств, зернових складів і баз на кожний штабель продукції, що надійшла на склад, і передають начальнику дільниці, який вивішує ярлики на відповідному місці на кожну партію борошна або круп. Показники якості заносять у штабельні ярлики на основі свідоцтв про якість борошна (форма N 40) і круп (форма N 41) або сертифікатів, виписаних у місцях відвантаження, а на продукцію власного виробництва - на основі журналів за формами N 52 і N 53.

Дані спостережень за змінами якісного стану борошна і круп за час зберігання заповнюють за даними журналу форми N 67 із вказівкою дати визіровки.

Порядкові номери штабельним ярликам присвоюють починаючи з першого січня кожного року. Якщо на складі є кілька секцій, то вони мають постійні порядкові номери, що в номері штабельного ярлика позначають у знаменнику, у чисельнику проставляють порядковий номер штабеля.

Після повної реалізації партії штабельні ярлики передають у лабораторію, де їх зберігають протягом одного року.

3.12. Журнал обліку введення вітамінів у продукцію (форма N 80)

Веде на борошномельних заводах спеціально виділений працівник, який відповідає за облік витрати вітамінної суміші. Крупчатник (ст. майстер) повинен забезпечити чітке ведення цього журналу, у якому відображено облік надходження на завод вітамінів чи їх суміші і витрати їх за змінами і днями.

3.13. Журнал начальника розмелювального цеху (форма N 116)

Заповнюють на борошномельних заводах для реєстрації зерна, що надійшло у виробництво і обліку виробленої продукції. В журналі вказують дані про час відволожування зерна в бункерах, наявність зерна в них у кінці зміни. Також ведуть облік продукції, що передається на склад безтарного зберігання, кількість затарених мішків продукції, відходів, ведуть облік руху нестандартної продукції.

Журнал є первинним документом і в повному обсязі відображає операції технологічного процесу за зміну.

Записи у журналі проводить змінний майстер борошномельного цеху (заводу). Відмітки про санітарний стан робить змінний лаборант.

3.14. Акт про зачистку виробничого корпусу і результати переробки зерна (форма N 117)

Акт є звітнім документом, що характеризує роботу борошномельного заводу за певний період, здебільшого за місяць. По закінченню переробки партії зерна в продукцію комісія у складі головного інженера, начальника ВТЛ підприємства, головного бухгалтера, керівників виробничих підрозділів у присутності завідувача елеватора (складу), завідувача складу готової продукції проводить повну зачистку виробничого корпусу відповідно до Інструкції проведення обліку і оформлення операцій з зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних і зернопереробних підприємствах (затверджена Міністерством аграрної політики України 13.10.2008 року за N 661, зареєстрована в Мін'юсті України 18.11.2008 року за N 111/15802).

В акті зачистки вказують масу переданого в переробку зерна, масу продукції за сортами, висівок і відходів, дані про якість зерна до і після очищення, дані про якість продукції та про вироблення нестандартної продукції. Аналізують роботу заводу по співставленню фактичних та розрахункових виходів продукції.

Акт підписують члени комісії, затверджує керівник підприємства. Акт за формою N 117 зберігають як звітній документ.

3.15. Журнал реєстрації санітарного стану вагонів (форма N 140)

Журнал за цією формою заповнюють працівники ВТЛ та підприємства при огляді вагонів, поданих під навантаження продукції (борошна, круп тощо). Вони ж і підтверджують огляд підписом.

3.16. Журнал контролю стандартної маси продукції в тарі (форма N 150)

Ведуть працівники ВТЛ на підприємствах, які мають відпуск продукції в тарі. У ньому відмічають відхилення від стандартної маси продукції на один мішок (пакет) при перевірці. Правильність пакування продукції в мішки (пакети) повинні перевіряти щозмінно начальники виробничих дільниць і їх змінні помічники, працівники ВТЛ, завідувачі складами продукції. Стандартна маса має відповідати встановленим нормам згідно вищенаведеної інструкції у п. 3.14 та чинній нормативній документації.

4. Якість для круп'яних підприємств

4.1. Посвідчення про якість круп (форма N 41)

Оформлюють ВТЛ крупозаводів і зернових складів при відвантаженні круп залізничним, водним і автомобільним транспортом. Форма посвідчення є товаровідпускним документом. Заповнюється за картками аналізу круп (форма N 46) або журналу за формою N 53.

У посвідченні наводять дані про відбір проби, транспортні реквізити та зовнішній огляд партії, її масу. На зворотній стороні - показники якості круп за аналізом партії. Показники якості проставляють з точністю: крупність або номер круп - до 1 %; вологість, вміст оброблених зерен інших культур, доброякісне ядро, недодир у перлових і ячних крупах, пожовтілі і гльотинозні зерна рису - до 0,1 %; зольність вівсяних пластівців "Геркулес" - до 0,01 %; сміттєва домішка, необрушені зерна, биті, зіпсовані, мучка, поїдені зерна гороху - до 0,01 %.

Документ готують у трьох примірниках, його підписують лаборант та начальник ВТЛ. Перший примірник надається споживачу, другий - бухгалтерії підприємства, третій залишається у справах ВТЛ протягом одного року. В особливих відмітках вказують особливі показники якості круп і особливі умови виробництва.

4.2. Картка аналізу круп (форма N 46)

Оформляють ВТЛ заводів і зернових складів при операціях з продукцією. Картки нумерують при їх реєстрації у відповідних журналах. Порядковий номер аналізу є одночасно і номером картки аналізу. Заповнюється картка в одному примірнику, підшивають у хронологічному порядку по кожній операції окремо (відпуск, відвантаження тощо) і зберігають у ВТЛ протягом одного року. Якщо усі показники аналізу продукції записуються у журнал оперативного контролю за формою N 53, то оформлення карток не обов'язкове.

На лицьовій стороні картки наводяться дані про відбір проби, транспортні реквізити, зовнішній огляд партії, її маса. На зворотній - показники якості партії. У рядку "Особливі відмітки" вказують особливі показники якості круп і особливі умови виробництва. Документ заповнює лаборант, контролює начальник ВТЛ.

4.3. Журнал оперативного контролю показників якості по круп'яному заводу (форма N 53)

Ведуть на крупозаводах і підприємствах, що мають крупоцехи. Журнал необхідний для оперативного контролю якості зерна, що надходить у переробку, якості зерна до і після очищення, а також показників якості круп, побічних продуктів і відходів. Відображають також і якість продуктів після лущення.

Журнал заповнюють за результатами лабораторних аналізів, що проводяться протягом зміни, результати кожного аналізу записують окремим рядком, також вказують дані аналізів круп і відходів. Для кожної робочої зміни заповнюється окрема сторінка. По закінченню кожної зміни записи в журналі підтверджуються підписами лаборанта і змінного майстра. Перевірку роботи змін підтверджують підписами начальник цеху і начальник ВТЛ.

4.4. Зведений лабораторний журнал по круп'яних заводах (якість зерна, круп, побічних продуктів та відходів) (форма N 58)

Журнал провадять працівники ВТЛ крупозаводу і підприємств, які мають круп'яні цехи. Призначений для обліку показників якості зерна, що відпускають у виробництво і для обліку показників якості вироблюваної продукції. Контролюються також і норми виходів продукції. Записи роблять за результатами аналізу середньозмінних проб зерна, що надходять у переробку і після очищення, а також аналізів середньозмінних проб круп, побічних продуктів і відходів.

Записи ведуть окремо по кожній зміні. За підрахунками підсумків за звітній період (місяць) у зведеному лабораторному журналі проводиться розрахунок норм виходів для складання акта за формою N 117.

Результати аналізу зерна і продукції підтверджуються підписом особи, яка виконувала аналіз у відповідній графі. Контролює записи начальник ВТЛ.

4.5. Журнал реєстрації аналізів на залишковий вміст ядохімікатів у зерні, продуктах його переробки і повітрі приміщень після їх хімічного знезараження (форма N 83)

Застосовують в організаціях із захисту хлібопродуктів з метою впорядкування оформлення робіт із визначення залишкового вмісту ядохімікатів у знезаражених об'єктах (зерні, продуктах його переробки і повітрі приміщень) після їх хімічного знезараження. Журнал ведеться працівником експедиції, на якого покладено проведення хімічних аналізів на залишковий вміст ядохімікатів. В ньому реєструються усі аналітичні проби з обов'язковим заповненням характеристик, передбачених формою журналу. Записи повинні проводитись акуратно, чітко з обов'язковим зазначенням прізвища особи, яка проводила аналізи, і підтвердженням результатів аналізів його підписом.

Журнал є основним документом для заповнення форм N 83-а і N 83-б результатів аналізів на залишкову кількість аналізів в зерні, продукції, комбікормах і бромистого метилу (або іншого хімікату) у повітрі при здачі об'єктів у експлуатацію.

4.6. Результат аналізу на залишковий вміст ядохімікатів у зерні, продукції і комбікормах (форма N 83-а)

Застосовується для оформлення результатів аналізів на залишковий вміст ядохімікатів у зерні, продукції і комбікормах. Складається у двох примірниках, із яких один відсилається підприємству, яке надіслало проби на аналіз, другий знаходиться у справах експедиції.

На зворотній стороні форми вказують характеристику кожної аналізованої проби; кількість проб визначається відповідно до діючої інструкції з боротьби зі шкідниками зерна. Дані граф 2 - 8 повинні відповідати записам у журналі реєстрації аналізів на залишковий вміст ядохімікатів. З урахуванням одержаних результатів аналізів доставлених проб працівник експедиції виносить відповідний висновок і затверджує його своїм підписом і печаткою. Якщо проведення аналізів вимагає побудови калібрувальних графіків, то особа, яка проводила аналіз, прикладає ці графіки до других примірників і зберігає їх разом у справах експедиції.

4.7. Результати аналізу на вміст ядохімікатів у повітрі об'єктів при здачі їх в експлуатацію (форма N 83-б)

Застосовується для оформлення результатів аналізу на вміст ядохімікатів у повітрі об'єктів, що здаються підприємству в експлуатацію. Складається у двох примірниках, із яких один передається підприємству, на якому проводились фумігаційні роботи, другий залишається у справах експедиції.

У передбачених формою графах заповнюються тільки ті дані, що характеризують знезаражений об'єкт (млинзавод, крупозавод, комбікормовий завод, елеватор, склад тощо). В табличній частині форми подається характеристика кожної аналізованої проби. Місце відбору проб і їх кількість визначаються згідно діючої Інструкції з боротьби із шкідниками зерна. Дані граф 2 - 5 повинні відповідати записам у журналі за формою N 83.

Відповідно одержаних результатів аналізів проб, відібраних від об'єктів, що знезаражувались, робітник інспекції, на якого покладено проведення хімічних аналізів, дає відповідний висновок і підтверджує його своїм підписом і печаткою.

5. Облік насіннєвого зерна

5.1. Свідоцтво на гібридне насіння кукурудзи (форма N 84 (N 22АПК))

Складається на кукурудзокалібрувальних заводах при оформленні операцій відпуску чи відвантаження партій гібридного насіння кукурудзи (насіння першого покоління подвійних міжлінійних, сортолінійних і міжсортових гібридів) по насіннєву обміну, в порядку продавання на насіннєві цілі та ін. Лабораторія ВТЛ виписує документ у двох примірниках при відпуску і в трьох примірниках при відвантаженні і направляє їх усіх завідуючому складом, який вказує вид транспорту, найменування супроводжувального документа та інші реквізити.

Перший примірник передають органам транспорту разом із супроводжувальним документом для направлення одержувачу. Другий разом з квитанцією, залізничною накладною (товарно-транспортною накладною) направляють одержувачу при рахунку, третій примірник залишається в справах бухгалтерії підприємства.

Сортовим документом повинна супроводжуватися кожна надходжувана однорідна партія насіння. Документ доставляють одержувачу з першим автомобілем. В накладних наступних автомобілів з насінням від цієї партії повинно бути посилання на вид і номер відповідного документа.

Свідоцтво підписують керівник підприємства або його заступник, начальник ВТЛ і завідуючий складом.

5.2. Свідоцтво на насіння (форма N 85 (N 15 АПК))

Свідоцтво виписують як супровідний документ для класного насіння першої і наступних репродукцій, що відповідають нормам насіннєвих стандартів за всіма показниками при прийманні чи відвантаженні.

При відправлені залізницею чи водним транспортом насіннєвого зерна твердої і сильної пшениці, що задовольняє вимогам для виплати ціни в підвищених розмірах, у свідоцтві на насіння треба вказати також вміст і якість клейковини, склоподібність, натуру, використовуючи для цього рядки: "Додаткові відомості про посівні якості", викреслюючи слово "посівні". У цьому випадку форму N 85 виписують у трьох примірниках, перший із яких прикладається до залізничного чи водного документа, про що робиться відмітка з зазначенням номера документа, дати і назви підприємства, що видало його. Другий примірник прикладається до рахунка на відвантаження насіння, третій залишається у справах лабораторії.

При переміщенні насіння автотранспортом свідоцтво виписують у двох примірниках, один з яких видається одержувачу насіння, другий залишається у справах лабораторії.

Свідоцтво підписують керівник організації, агроном (начальник ВТЛ) і матеріально-відповідальна особа, що відпускає насіння, і затверджують печаткою господарства.

5.3. Атестат на насіння (форма N 86 (N 16 АПК))

Насіння еліти усіх культур поступають на зернові склади у супроводженні атестата, який є основою для виплати сортових надбавок. У формі проставляють сортові показники якості на основі актів апробації, посівні якості - на основі "Посвідчення про кондиційність насіння".

Атестати, одержані від здавачів при прийманні сортового насіння зберігаються у бухгалтерії зернового складу разом з розрахунковими документами в установленому порядку.

При переміщенні насіння автотранспортом кожна партія супроводжується атестатом, що виписують у двох примірниках, а при відправленні залізницею чи водним транспортом атестат виписують у трьох примірниках. Перший примірник прикладається до залізничного чи водного документа, другий (при автотранспорті перший) - прикладається до рахунка на насіння, що відвантажується, третій залишається у справах ВТЛ.

Атестат на насіння підписують керівник підприємства, керівник власника насіння, завідуючим елітно-насіннєвим господарством і засвідчується печаткою господарства.

5.4. Етикетка (форма N 87)

Застосовують при пакуванні насіння в мішки. Містить найменування і код культури, сорт, репродукцію, сортову чистоту, клас за нормативним документом і найменування господарства, що виростив насіння. Етикетку пришивають на мішок при пакуванні.

5.5. Протокол аналізу (форма N 88)

Форму застосовують на зернових складах і підприємствах при оформленні результатів контрольного аналізу сортового насіння, що надходить від товаровиробників. Документ підписують особа, що відібрала пробу, особа, що проводила аналіз, керівник господарства і начальник ВТЛ.

5.6. Акт відбору середніх зразків зерна для визначення посівних якостей насіння (форма N 89)

Документ застосовується на зернових складах для оформлення відбору середніх зразків насіння, що надходить залізничним чи водним транспортом, а також дублікатів цих зразків на випадок арбітражного аналізу. Відбір середніх зразків проводиться працівником державної насіннєвої інспекції (контрольно-насіннєвої лабораторії). Акт складається у трьох примірниках. Середній зразок разом із одним примірником акта відправляють у районну насіннєву інспекцію для перевірки якості одержаного насіння. Якщо при цьому необхідна буде перевірка арбітражним аналізом (по розходженню з документом відправника), дублікат зразка разом з одним примірником акта відбору зразка направляють для арбітражного аналізу в обласну інспекцію.

5.7. Робочий бланк зразка насіння (форма N 90)

Форма необхідна у ВТЛ зернового складу для оформлення аналізів зразків насіння, що надходить на підприємство. У ній фіксуються результати огляду доставленого насіння по визначенні їх однорідності, кольору, запаху, відповідності зовнішніх ознак доставленого насіння (форма, тип, колір) назві сорту, показаному у сортовому документі. Лаборант записує у цю форму також результати аналізів насіння на вологість і зараженість кліщем та іншими шкідниками, вміст важковідокремлюваних, шкідливих домішок, карантинних бур'янів тощо.

5.8. Розпорядження на очищення насіння (форма N 92)

Доробка зернових, олійних культур і насіння трав оформляють розпорядженням-актом на очищення за формою N 92. У розпорядженні на ім'я завідувача складом вказують номер складу, найменування культури, номер партії насіння, що необхідно очистити, очікувані результати очищення, строк закінчення очищення. У другій частині - в акті на очищення - відображають результати технологічного процесу очищення насіння, причому надходження насіння із очищення поділяють на чисте, те що підлягає повторному очищенню і ненасіннєве зерно. Відображають також масу, якість побічних продуктів і відходів за групами, категоріями їх і номерами аналізів. Акт підписують начальник ВТЛ (завідувач лабораторією), керівник і завідувач складом.

5.9. Акт на об'єднання однорідних партій насіння (форма N 93)

При об'єднанні однорідних партій насіння складають акт за формою N 93 з зазначенням номерів первинних документів партії насіння, приймальних квитанцій і довідок, а також номерів сортового документа (атестати, свідоцтва і сортові посвідчення, посвідчення про кондиційність насіння). Об'єднаній партії присвоюють новий номер. В акті відображаються якісні показники з зазначенням номерів протоколів аналізу. Форму підписують керівник, начальник ВТЛ і лаборант, що проводив аналіз зразка, відібраного від об'єднаної партії насіння.

6. Облік промислового виробництва

6.1. Розпорядження на відпуск зерна в переробку (форма N 109)

Застосовують на борошномельних, круп'яних і комбікормових підприємствах для оформлення відпуску зерна для переробляння в продукцію. Підписують його керівник (головний інженер) і начальник ВТЛ.

У розпорядженні вказується, із яких силосів, складів і інших місць зберігання повинно бути відпущено в переробку зерно, його маса і якість. Виписують у трьох екземплярах, із яких перший залишається у справах ВТЛ, другий передається матеріально-відповідальній особі, яка відпускає зерно, третій - начальнику виробничого цеху.

6.2. Накладна на відпуск зерна в переробку (форма N 110). Забірна картка на зерно, відпущене в переробку (форма N 111)

Обидві форми застосовують для оформлення відпуску зерна (сировини) у переробку. На їх основі відпущене у виробництво зерно (сировина) списується як витрати у складському обліку і оприбутковується начальником виробничого цеху у виробничому журналі. Якість відпущеного зерна (сировини) вказують за результатами лабораторних аналізів і засвідчується підписом змінного лаборанта. Форми заповнюють у двох примірниках і додаються із звітами про рух хлібопродуктів.

6.3. Накладна на здавання продукції із виробництва на склад (форма N 112)

Застосовують при оформленні передачі продукції і відходів борошномельних, круп'яних і кукурудзопереробних підприємств із виробництва (набивного відділення) на склад готової продукції (склад безтарного зберігання борошна). Накладна у двох примірниках заповнюється по закінченні кожної зміни і підписується завідуючим набивного відділення, а за його відсутності - начальником виробничого цеху (його заступником) і завідувачем складом або його помічником. Перший примірник слугує основою для списання продукції з обліку виробництва, другий - для оприбуткування продукції на складі. Передача продукції, обробленого насіння кукурудзи, у тому числі дрібнозерної, побічних продуктів і відходів на склади готової продукції проводиться за стандартною масою і кількості місць. На складах безтарного зберігання продукція оприбутковується з визначенням маси на автоматичних вагах. У накладних, що здаються, вказують якість виробленої продукції, що визначається лабораторією підприємства.

6.4. Рапорт про виробництво потоків борошна і використання зерна на борошномельному заводі (форма N 113-а)

Рапорт про використання потоків борошна та виробництво продукції на борошномельному заводі (форма N 113-б)

Обидві форми застосовують на борошномельних і круп'яних заводах, оснащених комплексним високопродуктивним обладнанням. На основі накладних про відвантаження (відпуск) продукції і записів у журналі за формою N 116 начальник виробництва складає для кожної зміни рапорт за формою N 113-а і через добу рапорт за формою N 113-б про виробництво групових потоків борошна, круп манних, крупки (макаронної), висівок і відходів, про використання тари на пакування продукції за кожну робочу зміну і відвантаження (відпуск) готової продукції (борошна за сортами, круп манних, борошна з високим вмістом висівкових частинок, борошна особливих сортів тощо) за добу.

Рапорт за формою N 113-а складається у двох примірниках, один передається щоденно в бухгалтерію, другий залишається у начальника в цеху. Щомісячно на основі накладної за формою N 110 і рапортів за формами N 113-а та N 113-б складаються два звіти за формою N ЗХС-37, які передаються у бухгалтерію: перший - про рух зерна і відходів, другий - про рух продукції і тари.

6.5. Рапорт про виробництво комбікормів і використання сировини на комбікормовому заводі (форма N 114)

Застосовують на комбікормовому заводі. В змінному рапорті представляють: кількість виготовленої продукції (комбікорму, БВД, преміксів) за сумою відважок багатокомпонентних вагів з добавкою маси рідких компонентів, вологість продукції. У розділі "Використання сировини за зміну" у графі "Фактична витрата, кг" записують витрату кожного виду сировини, що визначається за перерахунком суми відважок багатокомпонентних вагів на відсотковий вміст даного виду сировини за рецептом. Масу рідких компонентів записують за даними об'ємних лічильників, стандартній масі або масі витратомірів. Різниця між фактичною і плановою витратою сировини записується у графі "Відхилення".

Рапорт складається у двох примірниках за кожну робочу зміну. Один із них передається у бухгалтерію, другий - у начальника цеху.

6.6. Накладна на здачу в дороблення нестандартної продукції зі складу (форма N 115)

Застосовується для оформлення передачі нестандартної продукції зі складу або набивного відділення у виробничий цех для доробки. Передача проводиться за розпорядженням ВТЛ. Накладну складають у двох примірниках, один залишається у завідувача складом, який відпустив продукцію, другий передають начальнику виробничого цеху для відмітки в ньому про виконання доробки.

6.7. Рецепт (склад сировини і плановий розрахунок собівартості комбікорму) (форма N 118)

У формі вказують найменування продукції і код рецепта, відповідний стандарт на виготовлення рецепта. Заповнюються показники для розрахунку повної собівартості, оптової ціни підприємства, ціни без податку з обороту. Рецепт підписує начальник планового відділу, начальник ВТЛ і особи, які виконували розрахунок та затверджується керівником заводу.

6.8. Вимога-накладна на відпуск сировини із складу у виробництво (для комбікормових заводів) (форма N 119)

Складається для оформлення відпуску сировини для переробляння у виробничому корпусі комбікормового заводу. Оформляють два примірники, один передається начальнику виробничого цеху, другий - завідувачу складом. У документі вказуються номери рецептів і кількість сировини, необхідної для виробництва комбікорму за встановленим рецептом. Відпущена за вимогою-накладною сировина списується як витрати у складському обліку і оприбутковується начальником виробничого цеху у виробничому журналі. Показники якості відпущеної у виробництво сировини указують за даними лабораторних аналізів і засвідчується підписом змінного лаборанта.

6.9. Журнал змінного майстра. Звіт про роботу комбікормового цеху за зміну (форма N 120)

Форма необхідна для оперативного обліку змінним майстром надходження у виробництво сировини, руху сировини за зміну, обліку виробленої продукції, санітарного і технічного стану обладнання для кожної робочої зміни. У журналі фіксують залишок сировини від попередньої зміни, надходження її за зміну, залишок сировини в силосах в кінці зміни, фактичні її витрати за рецептом. Також ураховуються простої обладнання.

6.10. Виробничий акт - звіт про використання сировини і вироблення готової продукції (форма N 121)

Форма використовується на комбікормовому заводі для обліку використання сировини у виробництві готової продукції. Оформлюють періодичні зачистки, а також після проведення інвентаризації виробничого корпусу і результатів переробляння сировини. У розділ I вносять дані, одержані відрахуванням із суми всієї сировини, яка надійшла, і залишків від попередньої інвентаризації кількості сировини, відпущеної на сторону, і залишків сировини за результатами даної інвентаризації. Це і буде маса сировини, витраченої на виробництво.

Аналогічно визначається середньозважена вологість витраченої сировини. У розділі II вносять дані по усім видам продукції, одержані в результаті реалізації усієї продукції за даними автомобільних і вагонних ваг. Проставляють і середньозважену вологість продукції, яка визначається за документами на вироблення продукції.

Розділ III заповнюється і розраховується, як показано у формі. Убутки, що пов'язані зі зміною вологості сировини і продукції при зберіганні, в процесі виробництва, а також природній убуток у межах встановлених норм додатковому списанню не підлягають, оскільки відображені у виробничому акті-звіті.

Акт складається кожного місяця по його закінченні (або інвентаризації) у трьох примірниках, із яких перший направляють у вищу інстанцію, другий передають у бухгалтерію підприємства для складання звіту, третій залишається в справах ВТЛ.

6.11. Журнал роботи елеватора і механізованих зерносховищ (РБО, СОБ, МОБ) (форма N 124)

Застосовують для оформлення операцій з зерном на елеваторах і механізованих зерносховищах, обліку стану обладнання і його ремонту за робочу зміну. Визначають загальний об'єм робіт, в т. ч. з приймання і відвантаження зерна з автотранспорту, із залізниці і водного транспорту, з очищення і сушіння зерна, переміщенню його із силосу в силос, робіт на потокових лініях.

6.12. Журнал приймання та здавання змін по електроцеху (форма N 128)

Для обліку роботи електрообладнання в електроцеху. Протягом зміни бригадир фіксує в журналі виявлені несправності, їх причини і заходи з їх усунення. Записи в журналі підтверджуються підписами осіб, що передають та приймають зміну. Є також графа для приміток і розпоряджень начальника цеху (головного енергетика).

6.13. Журнал роботи засобів механізації (форма N 129)

Для обліку роботи засобів механізації на зернових складах. У журналі вказують кількість і найменування працюючих на навантажувально-розвантажувальних роботах машин, на транспортно-складських роботах, вид і кількість вантажу, що переміщається, продуктивність ланцюга механізмів і тривалість роботи обладнання. Фіксуються простої. Дані в журнал заносяться позмінно і підтверджуються підписом змінного майстра (бригадира) і начальника елеватора (завідуючого складом).

Дані журналу можуть бути використані для статистичної звітності по рівню механізації навантажувально-розвантажувальних робіт.

6.14. Ваговий журнал для реєстрації зважування на автоматичних вагах (форма N 141)

Для обліку результатів зважування сировини і продукції на автоматичних вагах. Заповнюють показники: "дата зважування", "N зміни", "N накладної", "звідки…", "загальна маса партії". Результати зважування для кожної партії протягом зміни записуються в журналі і підтверджуються підписом вагара (старшого майстра).

6.15. Акт на відпуск кукурудзи в качанах у виробництво (в сушильні камери) (форма N 142)

Застосовують на заводах (цехах) з обробки гібридного і сортового насіння кукурудзи для оформлення відпуску кукурудзи в качанах у сушильні камери. Акт складається на кількість кукурудзи, що завантажується в сушильні камери заводу. Графи 4 і 5 і форми, що слугують для визначення маси кукурудзи в качанах шляхом обміру, заповнюються на заводах, що не обладнані вагами. Акт складають і підписують начальник виробництва, начальник ВТЛ і старший сушильний майстер.

6.16. Книга обліку кукурудзи, поданої у виробництво (форма N 143)

Форма застосовується для кількісно-якісного обліку кукурудзи, поданої у виробництво, за гібридами і сортами, в качанах і в зерні. За місяць у підсумку заповнюються показники середньозваженої вологості і сміттєвої домішки. Показники виходу зерна і стрижнів заповнюються у книзі на основі лабораторних аналізів за відсотками виходу зерна і стрижнів. Дані книги використовуються під час складання виробничого акта зачистки заводу.

6.17. Акт інвентаризації незавершеного виробництва (сушіння, обмолот, калібрування зерна кукурудзи) (форма N 147)

Застосовують на кукурудзооброблювальних заводах для зняття залишків у незавершеному виробництві, поки за умовами виробництва зачистити сушильні камери або силоси цеху обмолоту неможливо. Комісія встановлює кількість і якість кукурудзи в качанах і в зерні, що знаходиться у виробничому корпусі в момент зачистки, і вказує їх в акті інвентаризації. Кількість кукурудзи в качанах і сушильних камерах визначається за масою (якщо завод обладнаний вагами) і за об'ємом на основі обміру, зробленому в камерах після їх завантаження (якщо завод не обладнаний вагами). В цеху обмолоту і калібрування маси зерна після обмолоту визначається на автоматичних вагах, а при їх відсутності - розрахунковим шляхом за об'ємом зерна, завантаженого в силоси цеху обмолоту. Показники якості кукурудзи в качанах і в зерні на всіх стадіях обробки заносяться за даними лабораторії підприємства.

Акт складається у двох примірниках, які підписують: головний інженер, начальник виробництва, старший майстер цеху і головний (старший) бухгалтер; затверджує керівник підприємства. Один примірник передається у бухгалтерію, а другий залишається у завідуючого виробництвом.

6.18. Акт про зачистку виробничого корпусу і результати обробки насіння кукурудзи (форма N 148)

Також застосовують на кукурудзообробних заводах з метою перевірки роботи виробничих цехів і виявлення результатів використання сировини по закінченню місяця. Складається у трьох примірниках. Підписують усі члени комісії і матеріально-відповідальні особи: головний інженер, начальник ВТЛ, начальник виробництва, головний (старший) бухгалтер, завідуючий складом готової продукції. Акт затверджує керівник підприємства. Один примірник акта передають у вищі інстанції, другий - у бухгалтерію для складання звіту по виробництву, третій залишається в справах ВТЛ. Вказані в акті зачистки кількість і якість обробленої сировини і одержаного насіння, дрібного зерна, побічних продуктів і відходів повинні суворо відповідати даним кількісно-якісного обліку.

6.19. Накопичувальна відомість надходжень на склади із виробничих цехів бракованої кукурудзи, побічних продуктів і відходів від обробки партій кукурудзи (форма N 149)

Форма необхідна для оформлення надходжень на склади із виробничих цехів бракованої кукурудзи, побічних продуктів і відходів від обробки партій кукурудзи. Кукурудза в качанах, бракована в хескерному цеху, дрібнозерниста кукурудза, відходи і стрижні, одержані в цеху обмолоту і калібрування, оприбутковуються з визначенням маси і якості в накопичувальній місткості і передаються на склад за формою N 112.

7. Облік тари для хлібопродуктів

7.1. Акт огляду тканинних мішків, що надійшли з хлібопродуктами або насінням сільськогосподарських культур (форма N 96)

Акт за формою складається при наявності розходжень в якості мішків між фактичними показниками і даними, вказаними в документах постачальника (відправника), а також при відсутності на мішку клейма (окрім мішків, що надходять з імпортними хлібопродуктами), що визначає його категорію, або при наявності клейма, що не відповідає фактичній категорії мішка. Акт складається за участі представника постачальника (відправника), що знаходиться у розрахункових відношеннях з покупцем, а у випадку неявки викликаного представника постачальника - за участю експерта організації відповідно до чинного законодавства. При цьому до акта прикладається копія документа про виклик представника.

Постачальник зобов'язаний не пізніше місяця із дня одержання претензії, оформленої на основі такого акта, провести з покупцем відповідний перерахунок за мішки або довести свої власні заперечення. За відсутності комерційного акта постачальник несе відповідальність тільки за невідповідність категорій мішків за фактичною наявністю, вказаній в документах постачальника.

Акт складається у строк не пізніше ніж 40 днів з моменту надходження вантажу на склад одержувача.

7.2. Тимчасова приймальна квитанція на тару, що надійшла (форма N 97)

Форма застосовується для обліку порожньої (зворотної) тари за сортами і категоріями, що вказані в документах відправника. У випадку розходжень в сортах і категоріях тари при прийманні встановлюється дата явки представника здавальника.

Приймальна квитанція виписується в трьох примірниках і підписується матеріально-відповідальними особами, що приймали і здавали тару. Один примірник її направляють відправнику, а два примірники залишаються у справах тароремонтного підприємства: один у матеріально-відповідальної особи, другий - в бухгалтерії.

7.3. Відомість сортування мішків, прийнятих від постачальників у порядку повернення (форма N 98)

Тара, що надходить на тароремонтне підприємство, сортується відповідно до здавальників за категоріями, а результати сортування відображаються у даній формі.

Для оформлення відомості викликається представник здавальника. Основою для оформлення документа слугує форма N 97 і форма N 99. Відомість сортування мішків, прийнятих від споживачів в порядку повернення (форма N 98) підписується сортувальником мішків і представником здавальника. Мішки, не прийняті в результаті сортування, повертаються здавальнику із зазначенням у відомостях їх кількості (прописом) і затверджуються підписом здавальника.

Відомість оформляється у трьох примірниках, із яких один направляють здавальнику тари, а два - залишаються в справах тароремонтного підприємства: один у матеріально-відповідальної особи, другий - в бухгалтерії.

7.4. Акт на приймання порожніх мішків (форма N 99)

Для приймання порожніх мішків складається акт за формою N 99. Оцінка якості порожніх мішків проводиться за участю експерта. Оформляють акт у трьох примірниках.

Підписує приймальник тароремонтного підприємства, старший бухгалтер, представник здавальника і експерт. Один примірник направляють здавальнику тари, а дві інші залишаються у справах тароремонтного підприємства: один у матеріально-відповідальної особи, другий - у бухгалтерії.

7.5. Акт на налагодження й обробку затічних мішків та брезентів (форма N 100)

Для обліку виконання робіт на тароремонтному підприємстві з налагодження й обробки мішків і брезентів, які затекли. Фіксується кількість тари, що була здана і прийнята після налагодження, а також витрата матеріалів на налагодження підрозділом, що виконував вказану роботу.

Оформляють акт в одному екземплярі, підписує його матеріально-відповідальна особа і бригадир-ремонтник тари, затверджує керівник тароремонтного підприємства. Після підпису акт направляють у бухгалтерію.

7.6. Акт інвентаризації та сортування мішків (форма N 101)

Застосовують при інвентаризації мішкотари. Складає комісія у двох примірниках, підписується матеріально-відповідальною особою і директором підприємства. Один примірник передають у бухгалтерію, другий залишається у матеріально-відповідальної особи. При зміні матеріально-відповідальних осіб акт складається у трьох примірниках, тобто обом матеріально-відповідальним особам, а третій - у бухгалтерію підприємства.

7.7. Акт інвентаризації й сортування брезентів (форма N 102)

Застосовують при інвентаризації брезентів. Складає комісія у двох примірниках, підписується матеріально-відповідальною особою і директором підприємства. Один примірник передають у бухгалтерію, другий залишається у матеріально-відповідальної особи. При зміні матеріально-відповідальних осіб акт складається у трьох примірниках, тобто обом матеріально-відповідальним особам, а третій - у бухгалтерію підприємства.

7.8. Наряд на відпуск (продаж, відвантаження) порожньої тари (форма N 103)

Для обліку відпуску, продажі і відвантаження порожньої тари складається ця форма. Наряд доводить тароремонтному підприємству вища організація і містить дані по кількості сортів і категорій мішків, які воно має постачати споживачу в указаний строк. Встановлений також строк дії наряду і умови розрахунку. Оформляють в одному примірнику, підписує його начальник вищої організації, якій підпорядковане підприємство.

7.9. Звіт про рух тари на тарних складах, в майстернях і на фабриках (форма N 104)

Застосовується для обліку руху тари за видами, сортами і категоріями. Заповнюється на основі документів, фіксуючих її надходження, відпуск і налагодження, обробку за межі підприємства, а також результатів інвентаризації.

Позасистемний облік заборгованості тари за споживачами.

7.10. Реєстр документів на відпущену тару з продукцією (форма N 105)

Облік заборгованості проводиться на підприємствах, куди вона повертається. Якщо повернення мішків за договором проводиться не на ті підприємства, що відпускали мішки з хлібопродуктами, то у цих випадках підприємство, що проводило відпуск мішків споживачу із власних ресурсів або транзитом, зобов'язане надіслати підприємствам, у яких організований облік заборгованості тари, не рідше одного разу у п'ятиднівку реєстри на відпущені мішки за формою N 105. Реєстр складають на основі товарно-транспортної накладної. Реєстри надсилають у всіх випадках неспівпадіння місця відпуску мішків і обліку заборгованості мішкотари.

7.11. Особовий розрахунок обліку заборгованості по тарі, відпущеній з продукцією, що підлягає поверненню (форма N 106)

Облік кількості відпущених і повернених мішків з-під хлібопродуктів без вказівки їх категорії проводиться постачальником за формою N 106. Особовий рахунок за цією формою відкривається кожному споживачу, залишок заборгованості виводиться до закінчення кожного місяця. Якщо повернення перевищує відпуск, залишок записують червоними чорнилами.

Карточка особового рахунка є документом для контролю заборгованості тари споживачами і джерелом для складання звітності.

7.12. Акт звірки заборгованості по мішкотарі з-під хлібопродуктів та насіння сільськогосподарських культур (форма N 107)

Акт за цією формою складається на перше число кожного місяця для пред'явлення штрафу за несвоєчасне повернення, а також за зниження якості мішків. Мішки, позичені у споживача під продукцією, не зараховуються у прострокову заборгованість, у зв'язку з чим їх кількість вказується у акті звірки.

Повернення мішків встановлено для організацій споживчої кооперації двічі на місяць, для організації державної торгівлі - один раз в декаду для місцевих і двічі на місяць для приміських організацій, для інших організацій - залежно від їх віддаленості від пункту приймання і кількості мішків, що були одержані.

Порожні мішки для завантаження насіння сільськогосподарських культур відпускаються насіннєвими господарствами під зобов'язання про повернення із виплатою застави за відпускними цінами. Мішки, завантажені насінням еліти, I репродукції, а для дефіцитних сортів і наступних репродукцій, відпускаються насіннєвим господарством у порядку продажі без повернення; мішки з іншим насінням відпускаються з умовами повернення і вони є на обліку повернення тари.

Акт оформляють у двох примірниках, підписують представники покупця і постачальника; один примірник передають у бухгалтерію підприємства, другий направляють споживачу мішкотари.

8. Облік робіт і матеріалів по знезараженню хлібопродуктів

8.1. Приймально-здавальний акт на виконані роботи з дезинсекції (форма N 131)

Форма застосовується для оформлення робіт по газовій, вологій, волого-газовій і аерозольній дезинсекції і обробленні території гербіцидами і після належного оформлення є основою для списання витрачених при проведені робіт хімікатів. Акт оформляється керівником робіт по дезинсекції по закінченню робіт за актами попереднього обстеження форми N 136 та форми N 137.

В акті вказують фактичний об'єм виконаних робіт. Оформляють його окремо по кожному об'єкту робіт. Якщо проводились змішані роботи, то в акті у графі "Найменування робіт" вказують окремо: фумігація зерна, фумігація приміщень, фумігація тари тощо.

Витрату хімікатів показують за однією основною роботою лише у тому випадку, коли при дезинсекції тари, мішків і зернових машин у даному приміщені не витрачають додаткові хімікати.

Акт складають у трьох примірниках, із яких один видається зерновому складу або промисловому підприємству, де проводилися роботи, а два інші - передають у бухгалтерію експедиції: один з них для додатка до рахунка, який направляють платнику. Бухгалтерія передає акт спеціалісту експедиції для перевірки правильності застосованих норм витрати хімікатів і заповнення даних, передбачених актом.

Доробку і повторну обробку неприйнятих робіт (браку) оформляють окремим актом за цією формою N 131. У заголовку даного акта вказують, що він оформлений на доробку або повторний обробіток додатково до приймально-здавального акта N від ____ р.

8.2. Приймально-здавальний акт на виконані роботи з дератизації (форма N 132)

За цією формою акт оформляє працівник експедиції (дератизатор), який проводив роботи на об'єктах замовника і служить для оформлення проведеної роботи. В акті вказують об'єм фактично виконаних робіт у розрізі кожного об'єкта, склад і загальну кількість не взятої гризунами приманки. Збір і знищення не взятої гризунами приманки проводиться на місці відповідно правилам поводження з отруйними речовинами, обов'язково у присутності замовника, що засвідчується його підписом. Акт оформляють у трьох примірниках, підписують керівник робіт, представник замовника і старший ентомолог (ентомолог) експедиції, який перевіряв результати дератизації і в подальшому слугує основою для списання витраченої приманки.

Один примірник надають зерновому складу чи підприємству, де проводились роботи, два - у бухгалтерію експедиції, один із них для додатка до рахунка, що направляють платнику. Бухгалтерія передає акт (третій) спеціалісту для перевірки правильності застосованих норм витрати приманки і заповнення даних, передбачених актом.

8.3. Журнал обліку обсягів виконаних робіт з дезинсекції зерна, продукції і комбікормів (форма N 133)

Журнал обліку обсягів виконаних робіт з дезінсекції приміщень, територій та обробці гербіцидами (форма N 134)

Обидва журнали провадяться: в експедиції - старшим ентомологом (ентомологом); у загонах, на виробничих дільницях - керівниками підрозділів. Слугують для обліку об'ємів виконаних робіт з дезинсекції зерна, продукції і комбікормів, дезинсекції приміщень, територій і обробки гербіцидами, а також витрат отрутохімікатів на ці роботи і вартість робіт. Основою для внесення записів є дані приймально-здавальних актів за формою N 131.

Підсумкові дані підводяться щомісячно і щоквартально і звіряються з даними бухгалтерського обліку.

8.4. Журнал обліку обсягів виконаних робіт по дератизації (форма N 135)

Журнал за формою провадять: в експедиції - старший ентомолог (ентомолог) експедиції по захисту хлібопродуктів; в загонах, на виробничих дільницях - керівник відповідної дільниці - і слугує для обліку обсягів виконаних робіт по дератизації, витрати зооцидів, приманочних продуктів і вартості робіт.

Основою для внесення записів у журнал є дані приймально-здавальних актів на дератизаційні роботи за формою N 132. Підсумкові дані проводяться щомісячно і щоквартально і звіряються з даними бухгалтерського обліку.

8.5. Акт попереднього обстеження на проведення фумігації зерна й продукції (форма N 136)

Складається в трьох примірниках при обстеженні зернового складу або підприємства перед проведенням фумігації зерна і продукції керівником дезінсекційних робіт разом з директором або начальником ВТЛ підприємства. В акті вказують об'єм передбачуваних робіт, планований строк та спосіб фумігації, порядок підготовки зерна або продукції і складських приміщень до знезараження, обов'язки адміністрації по забезпеченню заходів суспільної безпеки, потребі в тарі, брезентах і хімікатах.

Один примірник акта направляють замовнику для проведення підготовчих заходів, другий негайно відсилають експедиції, третій залишається у керівника робіт. Цей примірник після закінчення робіт також направляють експедиції разом з двома примірниками приймально-здавального акта за формою N 131.

8.6. Акт попереднього обстеження на проведення фумігації приміщень, суден, тари, брезентів, щитів і газової дератизації (форма N 137)

Оформляють у трьох примірниках при обстежені зернового складу або промислового підприємства перед проведенням фумігації виробничих і складських приміщень, барж, суден, зерноочищувального обладнання та інвентарю, тари, брезентів і суден і газової дератизації керівником робіт сумісно з директором або начальником ВТЛ і представником пожежної охорони підприємства.

В акті проводиться опис об'єкта, вказується об'єм робіт, порядок підготовки об'єкта до фумігації, обов'язки адміністрації по забезпеченню заходів суспільної безпеки, строки початку і закінчення робіт, потреба в мішках, брезентах, хімікатах.

Один примірник акта вручають замовнику для проведення підготовчих заходів, другий негайно направляють експедиції, а третій залишають у керівника робіт. Цей примірник після закінчення робіт також надсилають експедиції разом з двома примірниками приймально-здавального акта за формою N 131.

8.7. Журнал обліку руху отрутохімікатів по складу (форма N 138)

Журнал провадиться для центрального складу експедиції завідуючим складом (комірником) або іншим працівником експедиції, на якого наказом по експедиції покладена ця робота; для складів тимчасового зберігання отрутохімікатів - керівником загону, виробничої дільниці експедиції.

Облік руху отрутохімікатів по складу проводиться окремо по кожному хімікату, для цього в журналі на кожний хімікат відводиться відповідна кількість аркушів. Основою для внесення записів у журнал є товарно-транспортні накладні постачальників отрутохімікатів, акти приймання матеріалів за формою N М-7, вимоги-накладні на отрутохімікати за формою N 154, приймально-здавальні акти за формами N 131 та N 132, акти на виготовлення приманки для дератизаційних робіт за формою N 155 і акти на знищення приманки за формою N 156.

8.8. Вимога-накладна на хімікати (форма N 154)

Форму застосовують для оформлення вимоги одержувача і відпуску хімікатів і тари зі складу, а також при переміщеннях хімікатів між виробничими підрозділами і служить основою для списання у витрату відпущених хімікатів і тари (при наявності розписки одержувача на звороті форми) і оприбутковування у одержувача.

При поверненні керівником робіт на склад невикористаних хімікатів і тари, здавання й приймання оформляються актом за формою N М-7, на основі якого хімікати списуються у витрату на місці проведення робіт і оприбутковуються на складі.

Вимога-накладна виписується на кожний вид хімікату окремо в трьох примірниках, із яких перший видають одержувачу, другий - в бухгалтерію при матеріальному звіті за формою N М-19 особою, яка відпустила хімікат, а третій примірник залишається на місці відпуску. Одержувач також подає у бухгалтерію при звіті за формою N М-19 свій примірник вимоги-накладної. Усі показники вимоги-накладної повинні бути старанно заповнені.

Відпуск хімікатів по вимозі-накладній може проводитись тільки при наявності дозволу керівника і старшого бухгалтера експедиції. На звороті вимоги-накладної вказують кількість фактично відпущених хімікатів і тари. Загальна кількість відпущених цінностей повторяється за підсумком прописом і підтверджується підписами осіб, які прийняли і здали цінності.

При відвантаженні хімікатів залізницею вказуються номери залізничної накладної і вагона. У цьому випадку вимогу-накладну виписують у двох примірниках.

Якщо тара підлягає поверненню, у вимозі-накладній вказують куди і коли вона повинна бути повернена.

8.9. Акт на виготовлення приманки для дератизаційних робіт (форма N 155)

Акт необхідний для оформлення витрати хімікатів і продуктів при виготовлені приманки в лабораторії при кожному закладанні хімікатів продуктів відокремлено.

Оформляється дератизатором у двох примірниках у присутності представника замовника. Перший примірник акта подають в бухгалтерію разом із звітом за формою N М-19 і є основою для списання хімікатів і продуктів та для оприбуткування приманки.

8.10. Акт на знищення приманки (форма N 156)

Оформляють у випадку зіпсованості приманки у дератизатора або в лабораторії. На знищення приманки, що не була взята гризунами, цей акт не оформляють.

Приманка, що зіпсувалась у дератизатора, здається в лабораторію (керівнику виробничого підрозділу).

Знищення приманки проводиться обов'язково у присутності керівника підрозділу експедиції при дотриманні при цьому усіх правил поводження з отруйними речовинами.

Перший примірник акта після затвердження керівником експедиції передають в бухгалтерію для списання в обліку знищеної приманки, а другий примірник зберігається в лабораторії.

8.11. Паспорт коробки протигазу (форма N 157)

Паспорт необхідний для обліку часу користування коробками протигазу при газових роботах і зберігається у протигазовій сумці.

Працівник, що користувався протигазом, кожний раз заповнює всі показники паспорту (дата роботи з протигазом, години та хвилини роботи, найменування отруйної речовини (ОР), норма витрати ОР на 1 м3) і підтверджує записи своїм підписом у паспорті.

Правильність і своєчасність відміток у паспорті перевіряється керівником робіт одразу після їх припинення.

9. Інвентаризація

9.1. Відомість відважок для зважування на автоматичних вагах (форма N 171-а). Відомість відважок для автомобільних, вагонних, бункерних і товарних вагів (форма N 171-б)

У формі N 171-а вказують показання однієї відважки, кількість відважок, а також показання лічильника станом на початок і кінець зміни. Результати переважування кожної окремої партії підсумовуються у відомості відважок, визначається маса нетто, яка записується прописом.

У формі N 171-б при перерахунку затарених хлібопродуктів стандартною масою, для визначення маси нетто вказують кількість мішків і їх стандартну масу. У випадку зважування на автомобільних вагах у графі 2 вказують номер автомобіля, тара вказується у графі 7. При цьому графа 8 не заповнюється.

Обидві форми підписуються членами інвентаризаційної комісії, присутніми при перевантажуванні і матеріально-відповідальною особою. Члени місцевих інвентаризаційних комісій, якщо вони не приймали особистої участі в перевантажені, не мають права підписувати відомості відважок.

Відомості відважок оформляють у двох примірниках і обидва здають у бухгалтерію. Перший примірник здає голова інвентаризаційної комісії після закінчення переважки хлібопродуктів у цілому по складу або іншому місцю зберігання, або по закінченню переважки кожної культури зерна, що зберігається в інвентаризаційному складі.

Другі примірники здають у бухгалтерію підприємства після складання акта за формою N 172.

Відомості відважок в одному екземплярі прикладаються до актів інвентаризації за формою N 172 і разом з матеріалами інвентаризації направляють вищій інстанції.

9.2. Акт інвентаризації хлібопродуктів по складу (форма N 172)

Результати переважки хлібопродуктів заносять в окремі по кожному місцю зберігання акти за формою N 172. В акті інвентаризації в графі 8 вказують кількість хлібопродуктів, переважену за участю інвентаризаційної комісії і оформлену відомостями відважок (форма N 171), за виключенням кількості, що надходить на склад в період інвентаризації. У цій графі також вказують наявність продукції, спакованої в мішки стандартною масою, визначеною шляхом підрахунку місць стандартної маси. Дані про залишки на 1 липня включаються в акти інвентаризації бухгалтерією підприємства (графа 21).

В акті також вказують показники якості, що визначаються в лабораторії (див. графи 11 - 13). Акт інвентаризації оформляють у двох примірниках, із яких перший примірник направляють при звіті по інвентаризації з прикладеними до нього формами N 171-а та N 171-б вище поставленій організації. Другий примірник залишають бухгалтерії підприємства хлібопродуктів.

Акт інвентаризації підписують матеріально-відповідальні особи і члени інвентаризаційної комісії на чолі з головою (графи 1 - 18); графи 19 - 21 - директором і головним бухгалтером.

До кожного примірника акта (окрім актів, за якими фактична наявність рівна бухгалтерським даним і немає зволоження і збільшення сміттєвої домішки, і актів інвентаризації продукції, пакованої у мішки стандартною масою) повинні бути додані акти зачистки за формами N 30 і N 30-а з поясненнями матеріально-відповідальних осіб з приводу виявлення нестач і надлишків із висновками інвентаризаційної комісії. Кількість актів зачистки вказують прописом після табличної частини.

9.3. Акт інвентаризації мішків по складу (форма N 173)

В акти інвентаризації за цією формою записують результати перерахунку мішків окремо по кожному місцю зберігання. Вказують фактичну наявність порожніх і зайнятих зерном, висівками, відходами, борошном і крупами мішків за видами і категоріями. В акти включають також дані про обіги і залишки мішків на 1 липня бухгалтерією підприємства і затверджуються підписами керівника і головного бухгалтера.

Акт підписується інвентаризаційною комісією у складі голови і членів, графи 13 - 16 директором і бухгалтером. За відповідальне зберігання матеріальних цінностей, вказаних у акті, розписується завідуючий складом.

Документ оформляється у двох примірниках, один із них направляють вищій організації, другий залишають у бухгалтерії підприємства.

9.4. Акт інвентаризації хлібопродуктів і мішків, які знаходяться в дорозі (форма N 174)

Оформляють для інвентаризації хлібопродуктів і мішків, що знаходяться з 1 липня на шляху прямування залізничним, водним і автомобільним транспортом. В такий акт включають наявність товарно-матеріальних цінностей, встановлених підприємством хлібопродуктів та документами відвантаження відправника, за якими не закінчився строк прибуття вантажів.

В описах на товарно-матеріальні цінності, що знаходяться в дорозі, по кожному окремому відправленню наводяться наступні дані: найменування документа, кількість і вартість (за даними обліку), дата відвантаження, а також номери документів, на основі яких ці цінності враховані на відповідних рахунках. При цьому по вантажах, які не прибули в установлений за документами строк і які значаться в обліку як матеріали і товари в дорозі, необхідно пред'явити транспортним організаціям вимогу про пошук вантажів і перевірити, які засоби задіяні для їх пошуку (графа 14).

Акти інвентаризації не розшуканих вантажів подають вищій організації одночасно на окремому бланку форми N 174.

Акт підписується інвентаризаційною комісією у складі голови та членів комісії. Вказані у акті дані і підрахунки перевіряються і засвідчуються підписом відповідальної особи.

Акт оформляють у двох примірниках, із яких перший направляють при звіті по інвентаризації вищій інстанції, а другий залишається у справах бухгалтерії підприємства.

9.5. Зведена відомість інвентаризації хлібопродуктів по підприємству (форма N 175)

Зведена відомість інвентаризації за цією формою оформляється на основі актів форм N 172 і N 174. Не розшукані вантажі, вказані в окремому акті за формою N 174, у зведену відомість інвентаризації форми N 175 не включаються. Вказується нижній залишок на початок перевезень з урахуванням усіх надісланих рекламацій на недовантаження і перевантаження хлібопродуктів, відвантажених до початку перевантаження.

У графі 5 вказують кількість хлібопродуктів, перевантажене за участю інвентаризаційної комісії, за виключенням кількості, що надійшла на склад за період інвентаризації.

Дані про обіг і залишки на 1 липня хлібопродуктів і мішків включаються у зведену відомість бухгалтерією підприємства. Відомість за формою N 175 по підприємству в цілому підписується усім складом місцевої інвентаризаційної комісії (до восьми членів), головним бухгалтером підприємства і направляється із зведеними актами інвентаризації за формою N 174 і актами зачистки вищій організації в термін, який вказаний даною організацією.

9.6. Відомість про кількість розглянутих актів зачистки і затверджених начальником ДХІ нестач та надлишків зерна і продукції (форма N 176)

Вищі організації областей зобов'язані оформляти зведені відомості за цією формою у наступних розрізах:

- у формі подають відомості про кількість розглянутих актів зачистки (форми N 30-а) і затверджених начальником ДХІ нестач та надлишків зерна і продукції при інвентаризації і окремо за цією формою відомості про акти зачистки і актах форми N 32 на проведену в установленому порядку підробку (доробку) продукції (пакованої у мішки стандартною масою, розглянутих хлібною інспекцією у доінвентаризаційний період з початку поточного року;

- у форму включаються дані про безрезультативні зачистки, оформлені комісією з зачистки записом у книзі кількісно-якісного обліку і висновком, складеним інспектором ДХІ;

- окрім того, місцеві інвентаризаційні комісії подають відомості за формою N 176 про зачищені та про інвентаризовані партії борошна, круп, насіння кукурудзи, запакованих у мішки стандартною масою, оформлених актами інвентаризації за формою N 172 (без складання актів зачистки за формою N 30 про кількість нестачі надлишків відходів I - II категорій при інвентаризації), і окремо відомості за доінвентаризаційний період.

Примітка. Дані за актами інвентаризації форми N 172 на негодні відходи третьої категорії у форму N 176 не включаються.

Відомості за формою N 176 оформляють у двох примірниках, підписує керівник і головний бухгалтер підприємства, керівник і головний бухгалтер вищої організації і начальник Державної хлібної інспекції. Один примірник направляють вищій інстанції у встановлений нею строк.

9.7. Протокол засідання інвентаризаційної комісії (форма N 177)

Місцева інвентаризаційна комісія зобов'язана у п'ятиденний строк з моменту затвердження Державною хлібною інспекцією актів зачистки розглянути результати інвентаризації і старанно вивчити причини виникнення нестач поверх норм убутку і надлишків, оформляючи результати протоколами. В протоколах окрім строків інвентаризації вказують причини затримки переважування хліба і оформлення матеріалів інвентаризації. Паралельно із розглядом матеріалів інвентаризації місцеві інвентаризаційні комісії розглядають матеріали поточних зачисток, що були проведені до інвентаризації з початку року.

В протоколі за цією формою вказують санкції (види стягнень) у зв'язку з результатами інвентаризації і поточних зачисток, засновані керівником підприємства і рішенням місцевої інвентаризаційної комісії.

Протокол підписують голова і усі члени місцевої інвентаризаційної комісії.

9.8. Акт інвентаризації справ по нарахуванням за нестачі, розтрати, крадіжки (форма N 178)

У формі відображають рух сум нестач, розтрат і крадіжок, віднесених на винуватців (осіб) із вказівкою прізвищ і посад боржників, причини і час виникнення нарахувань, дати передачі і розгляду справи у суді і винесене судом рішення про відшкодування суми нанесеної шкоди. Причини затримки передачі і розгляду справ судово-слідчими органами, а також причини неповернення присуджених судом сум нарахувань по дрібній нестачі і засоби, що застосовувались до повернення, вказують у графі "Примітка".

9.9. Акт інвентаризації заборгованості по натуральним позикам (форма N 186)

Акт застосовується для виявлення заборгованості по натуральним позикам, що відпускаються підприємствам чи приватним особам, з визначенням кількості, що підлягає поверненню. Акт підписують усім складом інвентаризаційної комісії і передають у бухгалтерію.

До акта інвентаризації за вказаними видами заборгованості повинна додаватись довідка-підтвердження (додаток до форми N 186). У довідці вказують, із яких ресурсів видається позика. Довідку підписують керівники підприємства, яке попросило натуральну позику, і затверджують печаткою.

9.10. Зведена відомість інвентаризації заборгованості за натуральними позиками (форма N 187)

За результатами інвентаризації заборгованості за натуральними позиками (форма N 186) оформляється зведена відомість інвентаризації заборгованості із вказівкою ресурсів, із яких видавалась позика.

Форма підписується керівником і головним бухгалтером і передається у справи бухгалтерії.

10. Спірні питання якості зерна

10.1. Посвідчення на аналіз проби зерна Державним хлібним інспектором (форма N 4)

Оформляється у Державних хлібних інспекціях при незгоді власника зерна чи уповноваженої ним особи, який доставив зерно на зерновий склад для зберігання без супровідних документів, щодо показників його якості, визначених повторно ВТЛ підприємства. Відібрана, опечатана та оформлена актом відбору проба передається держінспектору ДХІ, який у той же день проводить визначення якості зерна відповідно до нормативних документів і оформляє результати висновком-посвідченням про якість за формою N 4. В подальшому сторони діють відповідно до пунктів 2.3 - 2.6 Інструкції про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах, затвердженої наказом Мінагрополітики України N 661 від 18.10.2008 року.

11. Перепускна система

11.1. Матеріальна перепустка (форма N 196), Журнал обліку фактур, товарно-транспортних накладних і перепусток, відібраних охороною при випусканні транспорту з території об'єкта (форма N 200).

Обидві форми використовують для контролю вивезення чи винесення хлібопродуктів та інших матеріальних цінностей з території підприємства. Виконують роль зворотного зв'язку при виконанні розпоряджень щодо відпуску матеріальних цінностей, застосовуються при інвентаризації зерна, продукції, обладнання, приладів і інше.

 

АЛЬБОМ
типових форм первинних облікових документів для підприємств галузі хлібопродуктів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N ЗХС-3

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

РЕЄСТР
товарно-транспортних накладних на прийняте зерно і насіння з визначенням якості за середньодобовим зразком

за "___" 20__ р.

  

Розділ I

N накладної

Фізична маса, кг

Належність автомобіля

Відстань, км

N накладної

Фізична маса, кг

Належність автомобіля

Відстань, км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Вказану в цьому реєстрі кількість зерна
перевірив з накладними ______   _________
                                                                      підпис                                                               розшифровка підпису
Загальна маса _____ кг               _ накладних
                                                     прописом
прийняв завідувач елеватору (складу) ______    ________
                                                                                                     підпис                                                 розшифровка підпису

зворотна сторона форми N ЗХС-3

Розділ II. Лабораторний аналіз середньодобового зразка N ____

  

Розділ III. Грошовий розрахунок

1. Вартість залікової маси

Фізична маса, ц

% залікової маси (100 % зниж. + надб.)

Залікова маса, ц

Ціна за центнер

Сума

 

 

 

По кукурудзі в качанах

Маса качанів, кг

Фактичний вихід зерна, %

Фактична маса

 

 

 

 

 

2. Грошова знижка (надбавка) за іншими показниками якості окрім вологості і сміттєвої домішки:

% знижки, надбавки

Сума

 

 

3. Грошова знижка за зараженість кліщем

 

 

Ціна з урахуванням знижки

 

 

4. Сортова надбавка

Вартість залікової маси

% надбавки

 

 

 

 

5. Надбавка за високо олійні сорти соняшника

 

 

 

6. Надбавка за надпланову продажу

 

 

 

7. Грошова плата за сушку і очищення

 

Плата за тону

Фізична маса

 

 

 

8. Розрахунки за доставку

 

 

 

9. Утримання раніше виданого авансу

 

 

 

10.

 

 

 

11. Належить в кінцевому розрахунку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реєстр склав

__________
посада

__________
прізвище

__________
підпис

________
розшифровка підпису

Реєстр перевірив

__________
посада

__________
прізвище

__________
підпис

________
розшифровка підпису

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N ЗХС-4

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

РЕЄСТР
товарно-транспортних накладних на прийняте зерно і насіння з визначенням якості кожної окремої партії

за "___" 20__ р.

  

Розділ 1

N нак-
лад-
ної

N складу

Фізич-
на маса,
кг

Воло-
гість

Сміттєва домішка

Зернова домішка

Натура

Зараже-
ність

Інші показ-
ники

**)

Відс-
тань

%

цен-
тне-
ро-%

%

цент-
неро-%

%

цент-
неро-
%*)

грами/л

цент-
неро-
грам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишено в лабораторії проб _________ кг

Додаток накладних

Начальник ВТЛ

_______
підпис

_________
розшифровка підпису


*) Розраховується тільки в тих партіях, де зернова домішка більша базисної. Фізична маса таких партій ____ кг
Примітка.
При надходженні кукурудзи в качанах графи 10 - 13 використовуються наступним чином: у графі 10 вказують відсоток фактичного виходу зерна із качанів, у графі 11 - центнеро-відсотки (3 х 10), у графі 12 - вологість стрижнів, у графі 13 - центнеро-відсотки (13 х 12). Показники 12 і 13 призначені тільки для кількісно-якісного обліку. Найменування граф відповідно виправляються.

**) Наявність автомобіля: власника, залучений.

зворотна сторона форми N ЗХС-4

Розділ 2

  

Розділ 3

  

Реєстр склав

_________
підпис

_______
розшифровка підпису

Реєстр перевірив

________
підпис

______
розшифровка підпису

• При доставці на власних автомобілях.

• При доставці на залучених автомобілях.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 7

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЖУРНАЛ
реєстрації актів зачистки

за "___" 20__ р.

N
акта

Дата складання

Обіг по надходженню, кг

Наймену-
вання культури, клас (продукції, сорт)

Результат, кг

Дата

нестача

надлишок

розгляду

затвердження

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 14

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

Дата

Склад N

число

місяць

рік

 

 

 

 

ПРИЙМАЛЬНИЙ АКТ
на багатовагонне (багатобаржове) надходження хлібопродуктів

N

Назва культури _

Ч. ч.

Стан-
ція
від-
прав-
лення
(від-
прав-
ник)

Код від-
прав-
ника

Код опера-
ції

N на-
клад-
ної

N ва-
го-
на (бар-
жі)

Маса
нетто, кг

Мішкотара

Показники якості

N ана-
лі-
зу

Результати

за до-
ку-
мен-
та-
ми відп-
рав-
ника

фа-
ктич-
но прий-
нято

ка-
тего-
рія, сорт

за доку-
мен-
тами від-
прав-
ни-
ка

факти-
чно прий-
нято

вологість

сміттєва домішка

над-
ли-
шок, кг

нестача

%

цент-
не-
ро-
про-
центи

%

цент-
не-
ро-
про-
центи

маса,
кг

при-
родні втра-
ти

не вип-
рав-
дана

%

маса, кг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ВТЛ

________
підпис

_____
розшифровка підпису

Зав. складом

________
підпис

_____
розшифровка підпису

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 15

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

Дата

Склад N

Код операції

число

місяць

рік

 

 

 

 

 

ПРИЙМАЛЬНИЙ АКТ
на одновагонне (однобаржове) надходження хлібопродуктів

  

  

Начальник ВТЛ
Зав. лабораторією

 
________
підпис

 
_____
розшифровка підпису

Зав. складом,
елеватором

 
________
підпис

 
_____
розшифровка підпису

Бухгалтер

________
підпис

_____
розшифровка підпису

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 16

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

НАКАЗ
на відпуск (відвантаження) хлібопродуктів

N від "___" 20__ р.

Термін дії наказу ________ Зав. складом N ____ _____

Відпустити (відвантажити) _________ -

через ______ за довіреністю _____ від "___" 20__ р.

по наряду N ___________ наступну кількість хлібопродуктів:

Назви
хлібопродуктів,
сортів

Код
хлібо-
продуктів

N
шта-
белю

Кількість
місць

Маса
нетто,
кг

Показники якості

вологість,
%

сміттєва
домішка, %

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________
(прописом)

Керівник

__
підпис


розшифровка підпису

 

Гол. бухгалтер

__
підпис


розшифровка підпису

 

Нач. ВТЛ

__
підпис


розшифровка підпису

 

зворотна сторона типової форми N 16

Відмітка завідувача складу про часткові відпуски та відвантаження

Культура

Культура

Культура

дата

N ТТН

маса нетто, кг

дата

N ТТН

маса нетто, кг

дата

N ТТН

маса нетто, кг

1

2

3

1

2

3

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 19

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

Дата

число

місяць

рік

 

 

 

НАКЛАДНА
на переміщення хлібопродуктів у межах підприємства

Зав. складом __________ Перемістити зі складу N _____

в _______ склад N _____ до зав. складом _

Найменування хлібопродуктів, сорт

Код хлібопро-
дуктів

Кількість, кг

Показники якості

належить переміс-
тити

фактично переміщено

вологість,
%

сміттєва
домішка,
%

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підтверджено записами у ваговому журналі за "___" 20__ р. на сторінці ______

Керівник


підпис

_______
розшифровка підпису

Нач. ВТЛ


підпис

_______
розшифровка підпису

Відпустив


підпис

_______
розшифровка підпису

Одержав


підпис

_______
розшифровка підпису

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 20

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ВІДОМІСТЬ
залізничних (водних) накладних на відвантаження хлібопродуктів

N _____ від "___" 20__ р.

за наказом N _____ від "___" 20__ р. відвантажено зі складу N _____

Ч. ч.

Станція призна-
чення, отриму-
вач

Область

Код отриму-
вача

Культура, сорт, клас

N наклад-
ної
(залізн., водн.)

N ва-
гону (бар-
жі)

Тара

Маса нетто,
кг

Показники якості (для кількісно-якісного обліку)

най-
мену-
вання

код

кате-
горія

кіль-
кість

N
пос-
від-
ченя

воло-
гість

сміт-
тєва домішка

%

ц/%

%

ц/%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. складу

__
підпис


розшифровка підпису

 

Начальник ВТЛ

__
підпис


розшифровка підпису

 

Із залізничними (водними) квитанціями звірив:

бухгалтер

__________
підпис

_______
розшифровка підпису

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 22

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник підприємства
__________ П. І. Б.
"___" 20__ р.

АКТ
на оприбуткування зміток

N _____ від "___" 20__ р.

Ми, що нижче підписалися, начальник ВТЛ
(зав. лабораторією) _ П. І. Б.
і завідуючий складом N ___ ______ П. І. Б.
склали цей акт в тому, що нами оглянуті змітки, які знаходяться
в приміщенні ___________,
і утворилися внаслідок ___
                                                                                                 (причини утворення зміток)

Проведеним зважуванням і лабораторним аналізом встановлена наступна кількість і показники якості зміток:

Вид і категорія побічних продуктів і відходів до яких відносяться змітки

Маса, кг

Показники якості, %

N аналізу

Якість зерна, з якого утворилися змітки

вологість

нормальне зерно основної культури

зернова домішка

сміттєва домішка

Всього зерна
(гр. 4 + 5 + 7)

вологість, %

сміттєва домішка, %

всього

в т. ч. зерна культур-
них рослин

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указані в цьому акті побічні продукти і відходи належать оприбуткуванню в склад N _____

Начальник ВТЛ
(зав. лабораторії)

 
_______
підпис

 
______
розшифровка підпису

Завідувач
складом

 
______
підпис

 
______
розшифровка підпису

Вагар

_______
підпис

______
розшифровка підпису

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 23

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник підприємства
__________ П. І. Б.
"___" 20__ р.

АКТ
на знищення непридатних відходів

N _____ від "___" 20__ р.

Комісія в складі начальника ВТЛ ______, зав. складом _______ і начальника охорони _ склала цей акт в тому, що на підставі розпорядження директора від ______ р. оглянуті відходи _ категорії, що знаходяться на складі N ___, одержані в результаті ___________ за актом N ___________ від 20__ р. Згідно з лабораторним аналізом N _________ від "___" 20__ р. вказані відходи містять ____ % зерна і зернової домішки.

Відходи в кількості __________ кг визнано непридатними, вони підлягають знищенню

_
(спосіб знищення)

Вказана кількість відходів вивезена з території підприємства відповідно з перепусткою N ______ від 20__ р.

Начальник ВТЛ

___
підпис

_______
розшифровка підпису

 

Зав. складом

___
підпис

_______
розшифровка підпису

 

Начальник охорони

___
підпис

_______
розшифровка підпису

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N ЗХС-28

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЖУРНАЛ
реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах
за 20__ р.

N з/п

Дата

N накладної

Відправник чи отримувач

N авто-
мобіля і N причепа

Куль-
тура, клас

Маса, кг

N складу, куди відпущено (розміщено)

Підпис вагаря

брутто

тара

нетто

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вагар


підпис

______
розшифровка підпису

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 29

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЖУРНАЛ
реєстрації зважування на вагонних вагах вантажів, що надходять чи відпускаються

Ч. ч.

Дата

Станція
відправ-
лення
(призна-
чення)

Код отримувача
(відправ-
ника)

Культура, вантаж

Код культури, вантажу

N наклад-
ної

N вагона

Маса за залізничною накладною, кг

Кількість місць

Результат зважування, кг

Підписи вагарів

брутто

тара

нетто

за наклад-
ною

фактично

брутто

тара

нетто

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 30

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
1. Списання виправданої нестачі
2. Нараховано різниці в масі
3. Залишається невиправданої нестачі
4. Є надлишок 

 
_____ кг
_____ кг
_____ кг
_____ кг

 

Начальник ДХІ __
                                                    підпис
"___" 20__ р.
печатка

 

АКТ ЗАЧИСТКИ
(для зерна і продуктів його переробки)

від "___" 20__ р.

Комісія в складі:
керівника підприємства __ заступника керівника по якості (начальника ВТЛ) ____ головного бухгалтера ____ у присутності матеріально відповідальної особи
_____ виконала перевірку результатів операції в
                  (посада, прізвище, ініціали)
________ за (вид зберігання) _ рік врожаю _
________. При цьому виявлено:
                      (культура, сорт, клас, продукція)

Ч. ч.

Обіг з часу попередньої зачистки (інвентаризації)

Маса, кг

Середньозважені показники якості, %

вологість

сміттєва домішка

1.

Залишок на "___" 20__ р.

 

 

 

2.

Надійшло з "___" 20__ р. по "___" 20__ р.

 

 

 

3.

Всього:

 

 

 

4.

Використано (без відх.) з "___" 20__ р. по "___" 20__ р.

 

 

 

5.

Списано побічних продуктів і відходів I і II категорій

 

 

 

6.

Списано відходів III категорії

 

 

 

7.

Залишок по переважуванню на "___" 20__ р.

 

 

 

8.

Всього

 

 

 

9.

Різниця між надходженням і видатком

 

 

 

10.

Нараховується на збільшення вологості і сміттєвої домішки

 

 

 

11.

Всього нестач (надлишків)

 

 

 

12.

За період після попередньої зачистки (інвентаризації) виконувалися очищення і сушіння:

Акт на очищення і сушіння

Вид очищення

Маса, відпущеного зерна в очищення і суш., кг

Отримано побічних продуктів і відходів, кг

N

дата

 

 

побічні продукти і відходи I і II кат.

відходів III категорії

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Середній термін (тривалість) зберігання ____ місяців ____ днів

14. Нестача виправдовується:

розрахункова

фактична

а) зниженням вологості за формулою

__________ % __________ кг

__________ % _________ кг

б) зниженням сміттєвої домішки за формулою

__________ % __________ кг

__________ % _________ кг

в) нормою убутку при зберіганні

__________ % __________ кг

__________ % _________ кг

г) ________ кг

__________ % _________ кг

Всього виправдовується: ________ кг

__________ % _________ кг

15. Залишається невиправданою нестача ____ кг, надлишок ________ кг

16. Кількісно-якісні показники акта зачистки підтверджуємо наступним поясненням матеріально відповідальної особи ______
_
_

Підпис ___________ П. І. Б. _________

17. Результати зачистки підтверджуємо і даємо пояснення: __________
_
_
_
_

Керівник підприємства (АТ)

___________
підпис

Заступник начальника (начальник ВТЛ)

___________
підпис

Головний бухгалтер

___________
підпис

 

 

Висновки інспектора Державної хлібної інспекції

"___" 20__ р.

мною, інспектором _____ ДХІ __________
при перевірці наведеного вище акта встановлено, що кількісні і якісні показники ____
року врожаю _
_
                                                   (відповідають даним обліку або не відповідають і в чому саме)

Виходячи з результатів перевірки, подаю на затвердження:

1. Нарахування різниці у масі:

а) за рахунок підвищення вологості за формулою _______ % ________ кг,

б) за рахунок підвищення сміттєвої домішки за формулою ___________ % ________ кг.

Всього, кг __________

Пояснення про наявність або відсутність підстав для нарахування різниці в масі, яка випливає з погіршення якості по вологості і сміттєвій домішці ______
_

2. До списання нестачі зерна ______ за рахунок:

_
вид зерна, продукції

а) зниження вологості за формулою _________ % ________ кг,

б) зниження сміттєвої домішки за формулою _ % ________ кг,

в) норми убутку при зберіганні _ % ________ кг,

г) _ кг.

Всього, кг ______
(прописом)

залишається невиправдана нестача ________ кг, надлишок _________ кг

Мотивація відмови у списанні й інші пояснення ________
_
_

Інспектор ДХІ

__________

__________
підпис

__________
розшифровка підпису

з цими висновками інспектора ДХІ ознайомлені матеріально відповідальні особи:

______
(прізвище і ініціали)

_________
(посада)

______
(прізвище і ініціали)

_________
(посада)

______
(прізвище і ініціали)

_________
(посада)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 30-а

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЗАТВЕРДЖУЮ
1. Списання виправданої нестачі ______ кг
2. Нараховано різниці в масі __________ кг
3. Залишається невиправданої нестачі __________ кг
4. Є надлишок _________ кг

Начальник ДХІ


Підпис           П. І. Б.

"___" 20__ р.
печатка


АКТ ЗАЧИСТКИ
(для кукурудзи)

від "___" 20__ р.

Комісія в складі керівника _______ головного інженера _
заступника по якості (нач. ВТЛ) ___ і головного бухгалтера __________
у присутності завідуючого виробництвом (зав. складом) _
виконала перевірку результатів операцій з кукурудзою в качанах і в зерні з
"___" 20__ р. по "___" 20__ р., при цьому виявилося:

Ч. ч.

Обіг від часу попередньої зачистки (інвентаризації)

Маса, кг

Середньозважена вологість, %

Довідково вихід зерна

Сміттєва домішка,

зерна

стрижнів

качанів

%

кг

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Залишок кукурудзи в качанах на "___" 20__ р.

 

 

 

 

 

 

 

2

Надійшло кукурудзи в качанах

 

 

 

 

 

 

 

3

Надійшло кукурудзи в зерні

 

 

 

 

 

 

 

4

Витрата (відпуск, відвантаження):

 

 

 

 

 

 

 

а) кукурудзи в качанах

 

 

 

 

 

 

 

б) кукурудзи в зерні (включно дрібнозерні і кругляк)

 

 

 

 

 

 

 

5

Залишок при переважуванні на "___" 20__ р.

 

 

 

 

 

 

 

а) кукурудзи в зерні

 

 

 

 

 

 

 

б) кукурудзи в качанах

 

 

 

 

 

 

 

6

Списано:

 

 

 

 

 

 

 

а) відходів

 

 

 

 

 

 

 

б) стрижнів

 

 

 

 

 

 

 

7

Всього:

 

 

 

 

 

 

 

8

Різниця між надходженням і витратами

 

 

 

 

 

 

 

9

Механічні втрати

 

 

 

 

 

 

 

10

Нестача

 

 

 

 

 

 

 

11

Надлишок

 

 

 

 

 

 

 

12

Середній термін зберігання
______ міс. ______ днів

 

 

 

 

 

 

 

Зворотній бік типової форми N 30-а

13. Нестача виправдовується:

за формулою,

%

кг

 

а) зниженням вологості

_

______

____

 

б) нормою убутку при
зберіганні

_

______

____

 

Всього виправдовується

_

14. Залишається невиправданою нестача

15. Кількісно-якісні показники акта зачистки підтверджую і даю таке пояснення:

_
_

Завідувач виробництва


підпис

_________
розшифровка підпису

 

Завідувач складу


підпис

_________
розшифровка підпису

 

16. Результати зачистки підтверджуємо і подаємо такі пояснення:

_
_

Керівник __________ ________ Головний інженер __________ ________

Начальник ВТЛ _________ _____ Головний бухгалтер _________ _____

ВИСНОВКИ ДЕРЖАВНОГО ХЛІБНОГО ІНСПЕКТОРА

"___" 20__ р. мною, інспектором ______ ДХІ

_
прізвище

при перевірці наведеного вище акта встановлено, що кількісні і якісні показники (відповідають даним обліку чи не відповідають і в чому саме) ___
виходячи з результатів перевірки, підтверджую до списання нестачу кукурудзи:

а) за рахунок зниження вологості по формулі % _ кг,
б) за рахунок норм убутку при зберіганні ___ % _ кг.

Всього

_ кг.

Кількість прописом _______

Залишається невиправданою нестача кг, надлишок ___________ кг.

Мотивація відмови в списанні та інші пояснення _______
_

Інспектор

___
підпис

____
розшифровка підпису

З цими висновками інспектора ознайомлений:

Завідувач виробництва

___
підпис

____
розшифровка підпису

Завідувач складу

___
підпис

____
розшифровка підпису

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 32

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

РОЗПОРЯДЖЕННЯ-АКТ N _____ від "___" 20__ р.
на доробку борошна і круп, пакованих у мішки стандартною масою

Завідуючому складом N _____ ___________

Борошно (крупи), що знаходиться в складі N _____, в штабелі N ______

_
(найменування борошна, круп)

в кількості _____ мішків, масою _____ кг, доробити з метою _________
шляхом (вид доробки, назва машин) _____,
щоб після доробки одержати наступні результати ______
_

Дороблене борошно (крупи) скласти в склад N _____. Доробку здійснити за участю комісії у складі _
і закінчити до "___" 20__ р.

Керівник _

Начальник ВТЛ _

_

АКТ НА ДОРОБКУ ____
пакованої в мішки стандартною масою

Доробка проведена (вид доробки, найменування машин)

Роботу розпочато "___" 20__ р., закінчено "___" 20__ р.,

Кількість борошна (круп): _____ мішків, стандартною масою _____ кг,
завод - виготовлювач (найменування заводу і його місцезнаходження) _
_

Дата набивання "___" 20__ р., фактична маса, визначена шляхом зважування перед доробкою нетто __________ кг.

Вологість при набиванні _____ %, при направленні на доробку _____ %.

В результаті доробки одержано таку кількість, визначену шляхом зважування:

борошна

________ кг, вологістю _______ %

 

________ кг, вологістю _______ %

круп

________ кг, вологістю _______ %

відходів

________ кг, вологістю _______ %

Всього ______ кг, середньозваженою вологістю _____ %

Різниця між стандартною масою і фактичною масою після доробки _______ кг

"___" 20__ р.

Завідуючий складом ___________

Члени комісії (посада, підпис): 1. __________
2. ___ 3. ______
Пояснення матеріально відповідальної особи __________
_

Завідуючий складом

___
(підпис)

 

Акт перевірено

 

Керівник

____

Головний (старший) бухгалтер

______

"___" 20__ р.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 33

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

РОЗПОРЯДЖЕННЯ-АКТ
на обмолот кукурудзи в качанах

N _____ від "___" 20__ р.

Завідувачу складу N _____

Кукурудзу в качанах, що знаходиться на складі (площадці) N _____
                                                                                                                                                     (сорт)
у обсязі ________ кг обмолотити і зерно розмістити на складі N ______

Визначити масу отриманих від обмолоту:

зерна - шляхом
побічних продуктів і відходів - шляхом зважування;
стрижнів - шляхом _________

Обмолот завершити до "___" 20__ р.

Керівник

__________
підпис

_______
розшифровка підпису

Начальник ВТЛ

__________
підпис

________
розшифровка підпису

АКТ
на обмолот кукурудзи в качанах

Обмолот: розпочатий "___" 20__ р., закінчений "___" 20__ р.

Спосіб обмолоту (тип молотилки) ________

Всього обмолочено кукурудзи в качанах: сорт __, маса кг

Середньозважена вологість кукурудзи в качанах _ %

В результаті обмолоту отримано:

Найменування

Кількість, кг

Фактич-
ний вихід,
%

Вологість,
%

Сміттєва домішка,
%

Фактичний вміст зерна у зерновій суміші і відходах та невимолоченого зерна на стрижнях

%

кг

Кукурудза-зерно (сорт)

 

 

 

 

х

х

Зернова суміш з вмістом зерна від ___ % до ___ %

 

 

 

 

 

 

Зернові відходи з вмістом зерна:
понад ___ % до ___ % включ.

 

 

 

 

 

 

понад ___ % до ___ % включ.

 

 

 

 

 

 

Стрижні кукурудзяні

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

Маса кукурудзи визначена шляхом _______

Маса зернової суміші й відходів визначена шляхом зважування.

Маса стрижнів визначена шляхом ________

Начальник ВТЛ

_______
підпис

______
розшифровка підпису

Начальник потокової лінії

_______
підпис

______
розшифровка підпису

"___" 20__ р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник підприємства __________
______

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 34

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

РОЗПОРЯДЖЕННЯ-АКТ
на доробку зерна, насіння олійних культур і трав

N ____ від "___" 20__ р.

Завідувачу складу N _________ (П. І. Б.) елеватору __________ (П. І. Б.)

Партію зерна культури _ кл. (сорт) _____ масою _________ кг, вологістю _______ %,
вмістом зернової домішки _____ %, вмістом сміттєвої домішки ________ %, що надійшла в період
з _ по _ (договір. N _____ від __________) _
_
і знаходиться на Вашому відповідальному зберіганні, необхідно:

а) попередньо очистити шляхом _______
з тим, щоб після очищення одержати наступні результати ___________
_
б) просушити шляхом _____
з тим, щоб після сушіння одержати наступні результати _
_
в) очистити для тривалого зберігання шляхом _______
з тим, щоб після очищення одержати наступні результати ___________
_

Дороблену партію зерна (насіння) розмістити в складі N ______ елеватор N ______ силос N ______

Доробку партії закінчити до

Керівник

_________
підпис

_______
розшифровка підпису

Начальник ВТЛ

___________
підпис

_______
розшифровка підпису

__

АКТ
доробки зерна, насіння олійних культур і трав

від "___" 20__ р.

Культура ___________, сорт ____, клас ___
а) попереднє очищення
очищення виконано з використанням _____

робота розпочата ___ 20__ р.

закінчена ___ 20__ р.,

очищено _________ кг, вологість партії: до очищення, ___ % (аналіз N ____),
після очищення ___ % (аналіз N ___), вміст сміттєвої домішки: до очищення ___ % (аналіз N ____),
після очищення ___ % (аналіз N ___).

Розрахункова маса зерна після попереднього очищення _ кг;

б) сушіння

сушіння розпочате ___ 20__ р.

закінчене ___ 20__ р.,

спосіб сушіння і агрегати ___
_

просушено __________ кг, вологість до сушіння

_ %, аналіз N ___________,

вологість після сушіння

_ %, аналіз N ___________,

вміст сміттєвої домішки після сушіння

_ %, аналіз N ___________

Розрахункова маса зерна після сушіння ________ кг.

До зачистки місця зберігання провести попереднє списання з наявності зерна по складському і оперативному обліку убутку від сушіння _____ кг.

В обсяг виконаних робіт зарахувати ___ планових тонн.

Зворотна сторона типової форми N 34

в) очищення для тривалого зберігання
очищення виконано з використанням _____

робота розпочата ___ 20__ р.

закінчена ___ 20__ р.

Основний продукт

Маса,
кг

Натура
г/л

Вологість,
%

Домішки, %

Зараженість назва і число екз.

N аналізу

зернова

 

сміт-
тєва

в т. ч шкідл.

партія зерна
для
закладення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до очищення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

після очищення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результаті доробки одержані побічні продукти і відходи (кількість встановлено на
вагах за відважками, що додаються, якість визначено в лабораторії згідно з картками аналізу, що додаються):

Вид побічних продуктів і відходів

Маса
(кг)

Показники якості у відсотках

вологі-
сть

за стандартами на зерно обробленої культури

всього зерна

N аналізу

основне зерно

зернова домішка

сміттєва домішка

всього

в т. ч. зерна культур. рослин

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Побічні продукти:
зернова домішка
50 - 70 % зерна

 

 

 

 

 

 

 

 

те ж 70 - 85 % зерна

 

 

 

 

 

 

 

 

Відходи:
перша кат. від 30 до 50 % зерна

 

 

 

 

 

 

 

 

те ж від 10 до 30 %

 

 

 

 

 

 

 

 

друга кат.
з вмістом зерна
від 2 до 10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

третя кат.
з вміст. зерна до 2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЕННЯ:

1. При очищенні зернових культур зерном у зерновій домішці від первинної обробки і у відходах вважаються зерна продовольчих (включаючи круп'яні), фуражних і бобових культур, віднесені за стандартами на ці культури до основного зерна або до зернової домішки. В графу 7 насіння олійних культур не включається.

2. Очищення насіння олійних культур показується в даному акті аналогічно зерну.

3. В кількісно-якісному обліку при доробці культури кількість побічних продуктів і відходів оприбутковується з вологістю, вказаною в графі 3, і сміттєвою домішкою, вказаною у графі 6 за відрахуванням показника у графі 7

Результат: надійшло з доробки зерна _______ кг.

Товарне зерно ____ кг з вологістю __ %, вмістом дрібного зерна __ %, з зерновою домішкою __ %
і сміттєвою домішкою ______ % (реєстр N _____ від ___ 20__ р.)

Начальник ВТЛ

_______
підпис

_______.
розшифровка підпису

Сушильний майстер

________
підпис

_______
розшифровка підпису

Зав. складу (елеватору)

__________
підпис

________
розшифровка підпису

Перевірив: бухгалтер

__________
підпис

________
розшифровка підпису

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник підприємства
__ П. І. Б.
"___" 20__ р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 36

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

КНИГА
кількісно-якісного обліку хлібопродуктів

Склад N _________

Зав. складу (елеватору) __

Культура ____

Лист N ___

Дата

N аналізу

N документа

Звідкіля надійшло, кому відпущено

Код операції

Воло-
гість,
%

Сміттєва домішка
%

НАДХОДЖЕННЯ

ВІДПУСК

Зали-
шок маса,
кг

Підпис зав. складу

маса,
кг

центнеропроценти

маса, кг

центнеропроценти

вологості

сміттєвої домішки

вологості

сміттєвої домішки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за місяць

Надійшло

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вибуло

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ВТЛ ___________

Головний (старший) бухгалтер __________

Перевірив: інспектор ДХІ

___
підпис


розшифровка підпису

М. П.

     "___"  20__ р.

Графи від 1 до 15 повторюються на зворотних сторонах книги форма N 36

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 36-а

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

КНИГА
кількісно-якісного обліку кукурудзи в качанах

Склад N _________

Зав. складу (елеватору) __

Культура ____

Лист N ___

Дата

N ана-
лізу

N доку-
мента

Звід-
кіля надій-
шло,
кому відпу-
щено

Код опера-
ції

Фактичний вихід, %

Вологість,
%

НАДХОДЖЕННЯ

ВІДПУСК

Зали-
шок маса кача-
нів, кг
(10 - 15)

Під-
пис зав. скла-
дом про звірку

зер-
на

стриж-
нів

зер-
на

стриж-
нів

маса кача-
нів, кг

у тому числі

ц.-% по вологості

маса кача-
нів, кг

у тому числі

ц.-% по вологості

зер-
на
(10 х 6)

стриж-
нів
(10 х 7)

зер-
на
(11 х 8)

стриж-
нів
(12 х 9)

зер-
на
(15 х 6)

стриж-
нів
(15 х 7)

зер-
на
(16 х 8)

стриж-
нів
(17 х 9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірив: інспектор ДХІ

___
підпис


розшифровка підпису

М. П.

"___" 20__ р.

Графи від 1 до 21 повторюються на зворотних сторонах книги форма N 36-а

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N ЗХС-37

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЗВІТ N _____
про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах

за "___" 20__ р.

Склад N

 

Зав. елеватора (складу)

_______
прізвище

1.Рух хлібопродуктів

Ч. ч.

Наймену-
вання хлібо-
продуктів (клас, сорт)

Залишок на початок дня

Надходження

Відпущено

Залишок

В т. ч. умовна усушка в нароста-
ючому обсязі
(кг)

Залишок без усушки (кг)

кіль-
кість мішків

маса,
кг

кіль-
кість мішків

маса,
кг

кіль-
кість мішків

маса,
кг

кіль-
кість мішків

маса,
кг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зворотна сторона типової форми N ЗХС-37

2. Рух тари під продукцією, комбікормами, висівками, відходами, зерном, сортовим насінням

Категорія і сорт тари

Залишок

Надійшло

Викори-
стано

Залишок

в тому числі

під борошном і крупами

під зерном

під сортовим насінням

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Рух порожньої тари та брезентів

Категорія і сорт мішків, брезенту

Залишок

Надійшло

Використано

Залишок

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. складу


підпис


розшифровка підпису

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 42

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

 

Серія _______

ПОСВІДЧЕННЯ N _____
про якість зерна

"___" 20__ р.

Культура ______ Стандарт _________ Маса ________ кг.

Походження _______ Сорт __

Рік врожаю ________ Тип Підтип _______

Клас __________ Вологість ____ %. Натура ________ г/л.

Колір __ Запах

Загальна склоподібність __ %

Клейковина: кількість _ %, од. приладу ВДК ___________,
група якості ____. Масова частка білка _ %.

Прохід крізь сито N _____, _____ %. Число падання ____ с.

Домішки:

Сміттєва ________ % у тому числі:

 

Зернова (олійна) ________ % у тому числі:

_____
_____
_____
_____
_____
_____

 

_____
_____
_____
_____
_____
_____

Відправник ___

Станція відправлення ______

Вагон N ______

Судно (баржа) найменування

Накладна, N __

Станція (пристань) призначення _________

Одержувач ___

Лаборант

Начальник ВТЛ

__
підпис

_______
П. І. Б.

__
підпис

_______
П. І. Б.

М. П.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 47

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

КАРТКА АНАЛІЗУ ЗЕРНА

N _____ від "___" 20__ р.

Культура _______

Рік врожаю

  

_
(вагон N _____, назва пароплава, баржі)

Маса партії, кг _

Склад (елеватор), силос N __________

Проба N ___

Маса проби, кг _

Зовнішній огляд зерна _____
_

Особливі відмітки _________
_
_
_
_
_
_
Стан транспортного засобу (місткості зберігання партії) _
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Проба відібрана


підпис

________
розшифровка підпису

 

Дата _________

зворотна сторона типової форми N 47

Культура ___ Нормативний документ ____

Сорт _______ Походження __

Тип _ Підтип _________ Клас ___________

Вологість, % ______

Колір

Натура, г/л _______

Запах
у т. ч. повністю

Склоподібність, %_

склоподібних зерен, %__________

Масова частка білка, % _________

Клейковина: кількість, % _______,

якість, од. прибору ВДК-I ______ група __

Зернова домішка, %
у т. ч.

Сміттєва домішка, % ___________
у т. ч.

_____
(фракції, грам, %)
_____
_____
_____

_____
(фракції, грам, %)
_____
_____
_____

Число падання, с __

 

Сажкове зерно, % __

 

Зерно, ушкоджене клопом черепашкою, %

Вміст ядра, % _

Обрушені зерна, % ________

Прохід сита N _____ _______

Зараженість __

_,
(назва шкідника)

кількість, екз/кг ___,

ступінь ___________

Крупність, % _

Плівчастість, % ___________

Зерна з рожевим забарвленням, % ________

Лаборант

___
підпис

____
розшифровка підпису

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N ЗХС-49

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЖУРНАЛ
реєстрації лабораторних аналізів середньодобових проб при прийманні зерна

Розпочато "___" 20__ р.

Закінчено "___" 20__ р.

Дата

N аналізної картки (середньо-
добової проби), аналіза

Назва госпо-
дарства (район)

Куль-
тура

Код

Маса партії, кг

Сорт

Тип, підтип

Клас

Вологість, %

Натура, г/л

Сміттєва домішка, %

Всього

в тому числі

міне-
ральна

 

 

шкідлива

всього

в т. ч.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зворотна сторона типової форми N ЗХС-49

Зернова (олійна) домішка, %

Білок (м. ч.), %

Клейковина

Загальна скло-
подібність, %

Колір

Запах

 

 

 

 

Місце розміщення (N склада, силоса, сховища)

Особливі відмітки

Підпис лабо-
ранта

всього

в тому числі

кіль-
кість, %

якість

про-
рослі

 

 

од. приладу ВДК-1

група

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 50

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЖУРНАЛ
попередньої оцінки показників якості проб зерна пшениці, відібраних на полях зерновиробників

Розпочатий "___" 20__ р.

Закінчений "___" 20__ р.

N ана-
лізу

Дата

Зерно-
вироб-
ник

Код

Номер поля

Куль-
тура, сорт

Код

По-
сівна пло-
ща, га

Уро-
жай-
ність ц/га

Посе-
ред-
ник

Ма-
са, т

Показники якості

Під-
пис на-
чаль-
ника ВТЛ

П. І. Б. і під-
пис вироб-
ника

Ко-
лір, за-
пах

Тип

Під-
тип

Воло-
гість, %

На-
ту-
ра, г/л

Сміттєва домішка, %

Зернова домішка, %

Зерна пош-
код. кло-
пом чере-
паш, %

Скло-
подіб-
ність, %

Клей-
ковина

клас

вміст фуза-
ріозн. зерен

всьо-
го

у т. ч.

всьо-
го

у т. ч.

кіль-
кість, %

якість

 

 

 

 

од. ВДК

гру-
па

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 51

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЖУРНАЛ
реєстрації вологості зерна і продуктів його переробки при визначенні її в сушильних шафах

Розпочатий "___" 20__ р.

Закінчений "___" 20__ р.


аналізу

Дата

Культура або вид продукції

Код

Маса наважки, г


бюкси

Вологість визначання, %

Підпис лаборанта

маса порожньої бюкси, г

маса бюкси з наважкою, г

різниця в масі, г

маса наважки після висушу-
вання, г

вологість,
%

середнє значення вологості,
%

до сушіння

після сушіння

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 54

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

АКТ-РЕКЛАМАЦІЯ

N _____ від "___" 20__ р.

До авізо N _____ від "___" 20__ р. на грошові розходження по якості

Ми, що нижче підписались: керівник _______, начальник ВТЛ _______,
                                                                                                   прізвище                                                                        прізвище
ст. майстер виробничої дільниці _______ і головний бухгалтер _______
                                                                                            прізвище                                                                              прізвище
на основі перевірочних аналізів ДХІ встановили по_____,
                                                                                                                                              вид зерна, продукції, код
прибулому(ій) "___" 20__ р. від _________
_,
                                                                                      найменування відправника
наступні розбіжності з даними якості відправника, які перевищують допустимі норми відхилення:

Да-
та від-
ван-
та-
жен-
ня, над-
ход-
жен-
ня

N ва-
го-
на, (суд-
на, бар-
жі)

N нак-
лад-
ної

Маса за транс-
порт-
ним доку-
мен-
том, кг

N пос-
від-
чен-
ня про якість зерна

Да-
та

Показники якості за документами відправника і аналізами ДХІ

Показники якості за даними підприємства

Рекламовані розбіжності в показниках якості

во-
ло-
гість, %

сміт-
тєва до-
міш-
ка, %

клей-
ко-
вина, %

во-
ло-
гість, %

сміт-
тєва до-
міш-
ка, %

клей-
ко-
вина, %

во-
ло-
гість, %

сміт-
тєва до-
міш-
ка, %

клей-
ко-
вина, %

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. П.

Керівник

___________
підпис

___________
розшифровка підпису

 

Начальник ВТЛ

 
_________
підпис

 
________
розшифровка підпису

(Ст.) майстер виробничої дільниці

 
_________
підпис

 
________
розшифровка підпису

Головний бухгалтер

___________
підпис

___________
розшифровка підпису

 

Відмітка на підприємстві - відправнику хлібопродуктів

З даним актом-рекламацією ознайомлені:

"___" 20__ р.

_
посада

_________
П. І. Б.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 55

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЖУРНАЛ
реєстрації отриманих актів-рекламацій по розбіжностях у якості хлібопродуктів

за 20__ р.

Розпочатий "___" 20__ р.

Закінчений "___" 20__ р.

Ч. ч.

Дата отримання акта-рекламації

Акт-рекламація

Назва підприємства-
одержувача вантажу

Дата внесення виправлень в книгу кількісно-якісного обліку та підпис особи, що внесла виправлення

N

дата

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 56

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЖУРНАЛ
реєстрації результатів досліджень об'єктів з метою встановлення зараженості шкідниками

Розпочатий "___" 20__ р.

Закінчений "___" 20__ р.

Ч. ч.

Назва об'єкта

Дата обстеження

Маса проби,
кг

Найменування шкідників

Кількість екземплярів, ступінь

Осередок зараженості

Підпис особи, що проводила обстеження

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 59

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЖУРНАЛ
реєстрації показників якості зерна, що надходить та відвантажується залізничним і водним транспортом

Розпочатий "___" 20__ р.

Закінчений "___" 20__ р.

Дата відван-
таження (надход-
ження)

N аналізу

Пункт відван-
таження (наван-
таження)

Відправ-
ник (одер-
жувач)

N вагона (судна)

N посвід-
чення про якість зерна від вантаж-
ника (одер-
жувача)

Куль-
тура

Код

Маса партії, кг

Сорт

Клас

Поход-
ження

Рік врожаю

Тип, під-
тип

Показники

воло-
гість, %

натура, г/л

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

права полоса типової форми N 59

Показники якості зерна

Місце розмі-
щення (склад, силос)

Особ-
ливі від-
мітки (скла-
дання актів)

Підпис лабо-
ранта

Сміттєва домішка, %

Зернова (олійна) домішка, %

Прохід сита N ___, %

Загальна скло-
подіб-
ність, %

Клейковина

Колір

Запах

Білок (м. ч.), %

 

всього

у тому числі

всього

у тому числі

кіль-
кість, %

якість

 

 

 

 

 

 

од. при-
ладу ВДК

група

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 66

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЖУРНАЛ
спостереження за зерном, що зберігається на складах і в силосах елеватора

Розпочатий "___" 20__ р.

Закінчений "___" 20__ р.

Культура _ Клас __________ Сорт _______ Тип _____ Підтип ___________ Склад ____

Да-
та

Ма-
са пар-
тії, кг

Якість зерна при закладанні на зберігання

Да-
та

Тем-
пе-
ра-
ту-
ра зовн. по-
віт-
ря, ° C

Зміна показників в процесі зберігання

Оз-
до-
ров-
чі за-
хо-
ди

Під-
пис ла-
бо-
ран-
та

Під-
пис ст. май-
стра

во-
ло-
гість, %

на-
ту-
ра, г/л

скло-
по-
діб-
ність, %

дріб-
ні зер-
на, %

домішки, сміттєва, зернова, %

клейковина

ма-
со-
ва част-
ка біл-
ку, %

чис-
ло па-
дан-
ня, с

зараже-
ність

температура зерна по шарах, %

ко-
лір, за-
пах

зараже-
ність

клейко-
вина

ма-
со-
ва част-
ка біл-
ка, %

чис-
ло па-
дан-
ня, с

всьо-
го, %

з них

всьо-
го

з них

кіль-
кість, %

якість

верх-
ньо-
го

се-
ред-
ньо-
го

ниж-
ньо-
го

най-
ме-
ну-
ван-
ня

кіль-
кість екз/кг

кіль-
кість, %

од. ВДК

зіп-
со-
ва-
ні

 

про-
рос-
лі

пош-
код-
же-
ні

 

од. ВДК

гру-
па

най-
ме-
ну-
ван-
ня

кіль-
кість ек-
зем-
пляр. в 1 кг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

24

26

27

28

29

30

31

32

33

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Графи від 1 до 20 розміщують на лівій полосі журналу, решта граф - на правій полосі журналу.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 71

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЖУРНАЛ
реєстрації лабораторних аналізів при сушінні зерна на зерносушарках

Розпочатий "___" 20__ р.

Закінчений "___" 20__ р.

Тип зерносушарки ______

Марка ________

Дата, зміна

Години перевірки

Місце розташування, N силоса (сховище)

Культура

Код

Маса, кг

Якість зерна до і після

запах

колір

натура, г/л

вологість, %

сміттєва домішка, %

зернова (олійна) домішка, %

всього

в т. ч.

всього

в т. ч.

зіпсова-
них

 

пошкод-
жених

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

права полоса типової форми N 71

сушіння

Температура, оC

Підпис лаборанта

Підпис зерно-
сушильного майстра

клейковина, %

агента сушіння на вході I зони

агента сушіння на вході II зони

агента сушіння на вході в камеру нагрі-
вання

агента сушіння на вході в рециркуляційну зону при ізотер. режимі

нагрі-
вання зерна в гарячій камері

зерна на виході із охолод-
жувальної камери

зовнішнього повітря

кіль-
кість

якість

од. ВДК

гру-
па

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 78

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ШТАБЕЛЬНИЙ ЯРЛИК N ___
на зерно

  

Показники якості зерна при закладенні на зберігання

Дата

Маса партії, кг

Воло-
гість,
%

Натура, г/л

М. ч. білку, %

Скло-
подіб-
ність,
%

Сміттєва домішка, %

Зернова домішка, %

Клейковина

всього

в тому числі

всього

в тому числі

кіль-
кість, %

якість

зіпсо-
вані

 

про-
рослі

ушкод-
жені

 

од. прил. ВДК

група

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати спостереження за станом зерна в період зберігання

Дата

Темпе-
ратура зовніш-
нього повітря, °C

Температура у шарах зерна, °C

Колір, запах

Зараженість

Оздоровчі заходи

Підпис лабо-
ранта

Підпис майстра

верх-
нього

серед-
нього

ниж-
нього

наймену-
вання

ступінь, кіль-
кість екземп-
лярів шт./кг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 81

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЖУРНАЛ
реєстрації лабораторних аналізів при очищенні зерна на зерноочисних машинах

Розпочатий "___" 20__ р.           Закінчений "___" 20__ р.

Культура Сорт _______ Клас _________ Марка зерноочисної машини __

N ана-
лізу

Дата й час

N скла-
ду, сило-
су

Ма-
са, кг

За-
пах, ко-
лір

Показники якості зерна до і після очищення

Зараженість

 

Вміст зерна основ-
ної куль-
тури у відхо-
дах

Під-
пис лабо-
ранта

Осо-
бли-
ві від-
міт-
ки

воло-
гість, %

натура, г/л

сміттєва домішка, %

Зернова (олійна) домішка, %

метало-
маг-
нітна доміш-
ка, кг

вміст дрібного зерна, %

най-
мену-
вання

сту-
пінь, кіль-
кість екз., шт./кг

всьо-
го, %

в тому числі

всьо-
го

в тому числі

насіння дико-
рослих рослин

важкові докремл.

шкідлива

 

 

насіння куль-
турних рослин

 

 

наймену-
вання

кіль-
кість

всього

в т. ч.

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 82

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЖУРНАЛ
реєстрації лабораторних аналізів насіння кукурудзи в качанах

Розпочатий "___" 20__ р.           Закінчений "___" 20__ р.

N ана-
лізу чи пос-
від-
чен-
ня

Да-
та

Най-
мену-
ван-
ня від-
прав-
ника

N ва-
го-
ну

Най-
мену-
ван-
ня сор-
ту
(гіб-
ри-
ду)

Тип

Ма-
са пар-
тії, кг

Показники якості

Зараженість

Схо-
жість, %

Сор-
това типо-
вість, %

Кіль-
кість ксе-
ній-
них зе-
рен, шт. на 100 кача-
нів

Міс-
це збері-
гання, скла-
ду

Під-
пис лабо-
ран-
та

вологість, %

сміттєва домішка, %

зернова домішка

фактичний вихід зерна з качанів

за-
пах, ко-
лір

най-
мену-
вання

сту-
пінь, кіль-
кість екзем-
плярів шт./кг

на-
сін-
ня

стриж-
нів

на-
сіння куку-
руд-
зи в кача-
нах

всьо-
го

в т. ч.

всьо-
го

в т. ч.

маса 10 кача-
нів, г

отри-
мано від обмо-
лоту 10 кача-
нів зерна, г

вміст зерна

зіпсо-
вані

пора-
жені хво-
ро-
бами

про-
рос-
лі

 

в 100-г. на-
важ-
ці, г

в сере-
дній пробі всьо-
го, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 91

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ШТАБЕЛЬНИЙ ЯРЛИК N ___
на насіння

Склад N __________, відділення N __________, партія насіння __________, маса, кг _

Культура _____, сорт __________, репродукція _________, категорія сортової чистоти _____. Дата надходження насіння 20__ р., отримане від _
_ код за ЄДРПОУ _.

Номер та дата сортового документа на насіння __

Лабораторний аналіз N від 20__ р.

Показники якості насіння

Назва,
N та дата документа про якість насіння

Клас

Насіння основної культури,
%

Відходу та домішок,
%

Насіння інших рослин,
шт./кг

В тому числі

Вологість,
%

Схожість,
%

насіння бур'янів, шт./кг

всього

в т. ч. карантинних

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати нагляду за станом насіння в період зберігання

Дата пере-
вір-
ки

Ма-
са пар-
тії, кг

Висо-
та наси-
пу, шта-
белю

Температура, °C

Зараженість

За-
пах, ко-
лір

Відхи-
лення вглиб чи ряді

Заходи з усу-
нення відхи-
лень

Під-
пис від-
пові-
даль-
ного від ВТЛ

Під-
пис ст. май-
стра

насіння

повітря

най-
мену-
ван-
ня

кіль-
кість екз., шт./кг

верх-
ньо-
го шару

серед-
ньо-
го шару

ниж-
ньо-
го шару

в середині складу

поза скла-
дом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 94

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЖУРНАЛ
реєстрації лабораторних аналізів насіння

Розпочатий "___" 20__ р. Закінчений "___" 20__ р.

Дата ана-
лізу

Назва документа про якість насіння

Назва зда-
валь-
ника

N ваго-
на

Куль-
тура

Код куль-
тури

Маса партії, кг

Сорт

Ре-
про-
дук-
ція

Катег. сортов. чис-
тоти

Товарний

N ана-
ліз. карт-
ки

воло-
гість, %

натура, г/л

сміттєва домішка, %

зернова домішка, %

білок

всього

у т. ч.

всього

у тому числі

масова частка, %

важко-
відок-
ремл.

шкідл.

всього

каран-
тинна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права полоса журналу форма N 94

аналіз

Сільськогосподарський аналіз

Місце знаход-
ження
(складу, силосу)

Підпис лаборанта

клейковина

загальна скло-
подіб-
ність, %

колір, запах

 

клас насін-
нєв. стан-
дарту

N аналізу

схожість ДСІ, %

вміст насін-
ня осн. культ

відходи

Ріжки, сажка та ін.

кіль-
кість %

якість

всього, %

насіння інших культ. шт./кг

насіння бур'янів шт./кг

од. прил. ВДК

група

всього

важ-
кові-
докр.

всього

у т. ч.

важ-
кові-
докр.

каран-
тин-
них

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

37

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 122

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЖУРНАЛ
обліку роботи зерносушарки за зміну

Розпочатий "___" 20__ р.

Закінчений "___" 20__ р.

Да-
та і N змі-
ни

N роз-
по-
ряд-
жен-
ня

Куль-
тура

Час пус-
ку та зу-
пин-
ки су-
шар-
ки,
год. хвил.

Во-
ло-
гість до су-
шін-
ня, %

Во-
ло-
гість за зав-
дан-
ням, %

Во-
ло-
гість піс-
ля су-
шін-
ня, %

Температура° C

Вміст клейковини,
%

Маса зерна,
т

Кое-
фіці-
єнти пе-
рер. в план. тон-
ни

Про-
су-
ше-
но зер-
на в план. тон-
нах, т

Про-
су-
ше-
но в план. т за нор-
мою, т

Три-
ва-
лість про-
стоїв су-
шар-
ки, год., хвил.

При-
чи-
ни про-
сто-
їв

Вид і мар-
ка па-
ли-
ва

Ви-
тра-
ти па-
ли-
ва за змі-
ну, кг

Витр. па-
ли-
ва на умов. один., кг/т

Ви-
тра-
ти елек-
тро-
енерг. за зміну, кВт-
год.

Ви-
тра-
ти ел. ен. на план один.
кВт-
год.

Прі-
зви-
ще І. Б. су-
шиль-
ного май-
стра

Під-
пис су-
шиль-
ного май-
стра

ат-
мос-
фер-
но-
го по-
віт-
ря

агента сушіння

зерна

на вхо-
ді в I зо-
ну

на вхо-
ді в II зо-
ну

на вхо-
ді в каме-
ру

на вхо-
ді в шах-
ту рец.

до су-
шін-
ня

піс-
ля суш. каме-
ри

в теп-
ло-
об-
мін-
ни-
ку

піс-
ля охо-
лод-
жен-
ня

до су-
шін-
ня

піс-
ля су-
шін-
ня

до су-
шін-
ня

піс-
ля су-
шін-
ня

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

28

28

29

30

31

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 123

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЖУРНАЛ
перевірки лабораторного вимірювача деформації клейковини (типу ВДК)

Розпочатий "___" 20__ р.

Закінчений "___" 20__ р.

Дата

Години перевірки

Заводський номер приладу

Перевірка механічного приладу на відмітках шкали

Перевірка приладу ИДК-ЗМ на відмітці 150,7

Тривалість роботи задатчика часу, с

Повторюваність визначення

Підпис лаборанта

60

0

120

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 144

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЖУРНАЛ
зерносушильника цеху сушіння кукурудзи в качанах

Розпочатий "___" 20__ р.

Закінчений "___" 20__ р.

Да-
та

Сорт чи гіб-
рид ку-
кур.

N пар-
тії

N су-
шиль-
ної ка-
ме-
ри

Час завантаж.
сушильн. камери,
год., хв.

Ма-
са за-
ван-
таж. ку-
ку-
руд-
зи, кг

Вологість
до сушіння, %

Час сушіння,
год., хв.

Показники процесу сушіння

Вологість після сушіння, %

Убуток від сушін.

Ма-
са ку-
ку-
руд-
зи піс-
ля су-
шін-
ня, кг

Під-
пис зер-
но-
су-
ши-
ль-
ни-
ка

Під-
пис змін-
ного май-
стра

по-
ча-
ток

за-
кін-
чен-
ня

три-
ва-
лість

зер-
на

стриж-
нів

се-
ред-
ньо-
зва-
же-
на

по-
ча-
ток

за-
кін-
чен-
ня

три-
ва-
лість

го-
ди-
на пе-
ре-
вір-
ки

воло-
гість зер-
на в ка-
ча-
нах, %

тем-
пера-
тура суш. аген-
та пе-
ред ка-
ме-
рою °C

Темп. суш. агента біля дифу-
зора °C

на-
пря-
мок су-
шиль-
ного аген-
та (зни-
зу, уверх)

зер-
на

стриж-
нів

се-
ред-
ньо-
зва-
же-
не зна-
чен-
ня

у від-
сот-
ках (за фор-
му-
лою)

ма-
са, кг

злі-
ва

спра-
ва

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 145

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЖУРНАЛ
змінного майстра цеху обмолоту та калібрування кукурудзи

Розпочатий "___" 20__ р.

Закінчений "___" 20__ р.

Да-
та і змі-
на

Но-
мер пар-
тії

Но-
мер суш. ка-
ме-
ри

Ма-
са на-
сін-
ня в ка-
ча-
нах, кг

Три-
ва-
лість об-
мо-
ло-
ту, год., хв..

Вихід за даними лаборат. аналізу

Отримано від обмолоту

Маса ку-
ку-
руд-
зи в ка-
ча-
нах, що на-
дій-
шла за-
ліз-
ни-
цею та ав-
то-
транс-
пор-
том,
кг

Ма-
са на-
сін-
ня, на-
прав-
ле-
но-
го на ка-
ліб-
ру-
ван-
ня,
кг

За-
ли-
шок на скла-
ді об-
мо-
ло-
че-
но-
го на-
сін-
ня,
кг

Отри-
мано ка-
ліб-
ро-
вано-
го на-
сін-
ня за фрак-
ці-
ями з дріб-
ною,
кг

Відходи після калібрування, кг

Використано за зміну

Під-
пис змін-
ного май-
стра

на-
сін-
ня

стриж-
нів

показники лічильника автоматичних ваг

маса стриж-
нів, кг

ма-
са від-
хо-
дів, кг

зернов. суміш

I катег. з вмістом зерна

II ка-
те-
го-
рії з зер-
ном
до 10 %

міш-
ків, шт.

отруто-
хімікати

полімерів

мікро-
елемен.

ниток

по-
ча-
ток

кі-
нець

кіль-
кість від-
ва-
жок

ма-
са зер-
на ку-
ку-
руд-
зи, кг

від 50 до 70 % зер-
на

по-
над 70 до 85 %

від 10 до 30 %

по-
над 30 до 50 %

най-
ме-
ну-
ван-
ня

ма-
са, кг

най-
ме-
ну-
ван-
ня

ма-
са, кг

най-
ме-
ну-
ван-
ня

ма-
са, кг

кіль-
кість, кг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Графи від 1 до 15 розміщують на лівій полосі журналу, решта граф - на правій стороні журналу.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 153

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЖУРНАЛ
обліку робіт з вентилювання зерна атмосферним повітрям

Розпочатий "___" 20__ р.

Закінчений "___" 20__ р.

Да-
та

N роз-
по-
ряд-
жен-
ня

Завдання

Куль-
тура

N секції, устат-
куван-
ня

Маса зерна в партії, т

Висота насипу, м

Воло-
гість зерна, %

Зара-
женість, ступінь, кількість екзем-
плярів шт./кг

Від-
нос-
на во-
ло-
гість по-
віт-
ря, %

Час початку вен-
тилю-
вання, год., хв.

Фак-
тич-
ний час вен-
ти-
лю-
ван-
ня, год., хв.

Час вимі-
рю-
ван-
ня тем-
пера-
тури зерна і зов-
ніш-
нього по-
віт-
ря, год.

Тем-
пера-
тура зов-
ніш-
нього повіт-
ря, °C

Темпе-
ратура зерна, °C

Зни-
жен-
ня тем-
пера-
тури зер-
на, °C

Витрати електро-
енергії кВт/год. на тонно-
градус

Під-
пис лабо-
ранта

Під-
пис май-
стра або чер-
го-
вого з екс-
плу-
ата-
ції ус-
тат-
ку-
ван-
ня

До якої тем-
пера-
тури вен-
ти-
лю-
вати °C

Трива-
лість венти-
лю-
вання, го-
дин

до вен-
ти-
лю-
ван-
ня

піс-
ля вен-
ти-
лю-
ван-
ня

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 40

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ПОСВІДЧЕННЯ N _____
про якість борошна та манних круп

"___" 20__ р.

Вид борошна, круп ____

Маса, кг ________ Кількість місць, шт. _______

Сорт __________ Колір _

____
               (пункт навантаження, код за ЄДРПОУ)

Смак ___________ Запах

____
               (пункт розвантаження, код за ЄДРПОУ)

Вологість, % ____ Зольність, % ______

____
                               (отримувач, код за ЄДРПОУ)

Білизна, ум. од. _____

____
   (автомобіль N ___, вагон N ___, назва судна, баржі)

Залишок на ситі N ____, % _____

 

Прохід крізь сито N ____, % _____

 

Клейковина сира:

 

кількість, % ___ якість (група) ________

 

Число падання, с ___

Накладна, фактура N __

Металомагнітна домішка, мг/кг _______

_________

Мінеральна домішка ____

Дата набивання _______

Зараженість і забрудненість шкідниками

Вологість при набиванні, % _________

___________

 

Нормативний документ __

 

_
М. П.

Лаборант


(підпис, прізвище)

Начальник ВТЛ


(підпис, прізвище)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 40-а

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ ВИСІВОК

N _____ "___" 20__ р.

  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 45

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

КАРТКА
аналізу борошна та манних круп

N _______ від "___" 20__ р.

Посвідчення N

Вид борошна, круп

Проба N ______                                                   Маса проби, кг _________

Дата набивання _______ Вологість при набиванні, % ____

Пункт навантаження _________ код за ЄДРПОУ _______

Відправник _____ код за ЄДРПОУ _______

Вагон N (найменування судна) __________

Маса партії, кг __                         Число місць ___________

Склад N _______                          Штабель N

Пункт розвантаження ________ код за ЄДРПОУ _______

Одержувач _____ код за ЄДРПОУ _______

Зовнішній огляд партії:

     Однорідність партії _____

Стан вагона, судна, тари ____

Зразок відібраний __                              Дата
                                                    (підпис, прізвище)

Вид борошна, круп _                              Сорт N __________

Колір ______                                Запах _____

Смак ______                               Хрусткість _

Вологість, %     Зольність, % __________     Білизна, ум. од. __________

Крупність помелу:

     залишок на ситі N ______, ________ %, прохід крізь сито N ______, ________ %

Клейковина:

     кількість, % ___________, якість (група) _ Число падання, с ________

Металомагнітна домішка, мг/кг __________

Зараженість:

     найменування __________, кількість екземплярів ____

Особливі відмітки _________
_
_
_
_
_

                                                          Лаборант
                                                                                                                 підпис, прізвище

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 52

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЖУРНАЛ
оперативного контролю показників якості зерна і продукції на борошномельних заводах

Розпочатий "___"  20__ р.      Закінчений "___" 20__ р.

  

права полоса типової форми N 52

  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 57

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЖУРНАЛ
для розрахунку середньозважених показників якості зерна та продукції

Розпочатий "___" 20__ р.      Закінчений "___" 20__ р.

N стро-
ки

Показники якості зерна Культура _____ Код ___

Зерноочисне відділення

Дата, зміна

Маса, кг

Воло-
гість, %

ц-%

Сміт-
тєва домі-
шка, %

ц-%

Шкід-
лива домі-
шка, %

ц-%

Золь-
ність, %

ц-%

Зер-
нова домі-
шка, %

ц-%

у тому числі, %

ц-%

 

ц-%

Зернова домішка по НД у залишку на ситі окрім пошк. і пророщ., %

ц-%

Пошкод-
жені і про-
рослі у залишку на ситі, %

ц-%

Прохід сита 2,0 х 20 мм за вираху-
ванням сміт. домішки, %

ц-%

Скло-
подіб-
ність, %

ц-%

На-
тура, г/л

ц-
г/л

Клей-
ко-
вина, %

ц-%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

друга сторінка типової форми N 57

N стро-
ки

Показники якості зерна

Показники якості продукції

I драна система

Борошно сорту _

Борошно сорту _

Ма-
са, кг

Воло-
гість, %

ц-
%

Золь-
ність, %

ц-
%

Сміт-
тєва до-
міш-
ка, %

ц-
%

Зер-
нова до-
міш-
ка, %

ц-
%

Ма-
са, кг

Воло-
гість, %

ц-
%

Золь-
ність, % Бі-
лість, ум. од.

ц-% (ум. од.)

Кіль-
кість клей-
ко-
вини, %

ц-
%

Якість клей-
ко-
вини, од. ВДК

Схід сита

Про-
хід сита

Ма-
са, кг

Воло-
гість, %

ц-
%

Золь-
ність, %
Бі-
лість,
ум. од.

ц - % (ум. од.)

Кіль-
кість клей-
ко-
вини, %

ц-
%

Якість клейко-
вини, од. ВДК

Схід сита

Про-
хід сита

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

третя сторінка типової форми N 57
(четверта сторінка чиста)

N стро-
ки

Показники якості зерна

Показники якості продукції

Борошно сорту _

Борошно сорту _

Крупи манні

Висівки

Ма-
са, кг

Во-
ло-
гість, %

ц-
%

Золь-
ність, %
Бі-
лість, ум. од.

ц-% (ум. од.)

Кіль-
кість клей-
ко-
вини, %

ц-
%

Якість клей-
ко-
вини, од. ВДК

Схід сита

Про-
хід сита

Ма-
са, кг

Во-
ло-
гість, %

ц-
%

Золь-
ність, %
Бі-
лість, ум. од.

ц-% (ум. од.)

Кіль-
кість клей-
ко-
вини, %

ц-
%

Якість клей-
ко-
вини, од. ВДК

Схід сита

Про-
хід сита

Ма-
са, кг

Во-
ло-
гість, %

ц-
%

Золь-
ність, %

ц-
%

Про-
хід сита N 23

Про-
хід сита N 38

Ма-
са, кг

Во-
ло-
гість, %

ц-
%

Золь-
ність, %

ц-
%

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 67

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЖУРНАЛ
спостереження за продукцією, що зберігається

Розпочатий "___" 20__ р.                           Закінчений "___" 20__ р.

Дата над-
ход-
жен-
ня (N до-
ку-
мен-
та про якість)

Но-
мер скла-
ду

Но-
мер шта-
бе-
ля

Кіль-
кість місць

Вид і сорт про-
дук-
ції

Ма-
са, кг

Да-
та на-
би-
ван-
ня

Показники якості при надходженні продукції

Зміни якості при зберіганні продукції

воло-
гість при наби-
ван-
ні, %

воло-
гість при над-
ход-
жен-
ні, %

ко-
лір, за-
пах, смак

золь-
ність, % (бі-
лиз-
на, умов-
ні оди-
ниці)

крупність помелу

клейковина

доб-
роя-
кіс-
не яд-
ро, %

зіп-
со-
вані, по-
жов-
клі зер-
на, %

тем-
пе-
ра-
ту-
ра, °C

воло-
гість про-
дук-
ції, %

ко-
лір, за-
пах, смак

зіп-
со-
вані, по-
жов-
клі зер-
на, %

зараженість

клейковина

Під-
пис ла-
бо-
ран-
та

Роз-
шиф-
ров-
ка під-
пи-
су

за-
ли-
шок на ситі N __, %

про-
хід крізь сито N __, %

масо-
ва част-
ка, %

гру-
па

од. ВДК

наз-
ва шкід-
ника

кіль-
кість (СПЗ), екз/кг

ма-
со-
ва ча-
стка, %

гру-
па

од. прил. ВДК

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 68

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЖУРНАЛ
визначення зольності

Розпочатий "___" 20__ р.      Закінчений "___" 20__ р.

Дата прове-
дення аналізу

Назва продукту

Дата та зміна вироб-
лення продукту

N тигля

Маса тигля з наважкою до спалю-
вання

Маса тигля з наважкою після спалю-
вання

Воло-
гість,
%

Золь-
ність,
%

Середнє значення зольності,
%

Під-
пис лабо-
ранта

маса тигля, г

маса наважки, г

маса золи, г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 69

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЖУРНАЛ
для контролю магнітних установок

Розпочатий "___" 20__ р.      Закінчений "___" 20__ р.

Магнітна установка N ________ Місце розташування ____ Кількість підков ___

Дата перевірки

Номери магнітних підков

Відмітка про перемагні-
чування магнітів

Посада й підпис особи, яка перевіряла

Розшифровка підпису

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: вказується вантажопід'ємність підков у кілограмах нижче норми (12 кг)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 69-а

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЖУРНАЛ
обліку металомагнітної домішки

Розпочатий "___" 20__ р.      Закінчений "___" 20__ р.

Дата

Зміна, бригада

Кількість металомагнітної домішки, г

Примітка

Підпис особи, яка здає металомагнітну домішку

Підпис лаборанта

у зерноочисному відділенні

у розмелювальному відділенні

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 70

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЖУРНАЛ ПРОБНОЇ ВИПІЧКИ

Розпочатий "___" 20__ р.      Закінчений "___" 20__ р.

Да-
та на-
би-
ван-
ня (ви-
роб-
ниц-
тва)

Сорт бо-
рош-
на

Воло-
гість бо-
рош-
на, %

За формулою

Об'єм випе-
ченого хліба, см3

Об'ємний вихід хліба на 100 г борош-
на, см
3

Подовий хліб

Зов-
ніш-
ній виг-
ляд хліба

Ко-
лір ско-
рин-
ки

Стан ско-
рин-
ки

Колір м'якуш-
ки

По-
рис-
тість, %

Елас-
тич-
ність

Смак

Запах

Хрус-
кіт

При-
міт-
ка

Під-
пис ла-
бо-
ран-
та

Роз-
шиф-
ров-
ка під-
пису

кіль-
кість бо-
рош-
на, г

кіль-
кість воли, г

висо-
та, мм

діа-
метр, мм

формо-
стій-
кість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 77

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ШТАБЕЛЬНИЙ ЯРЛИК N _____
на борошно, крупи

Склад ______ Відділення ______ Маса, кг _

Кількість місць ________ Дата набивання __

Вид, сорт борошна, N круп __

Посвідчення про якість _____

Дата надходження __________ Вагон N ___

Пункт навантаження _______

Відправник (код за ЄДРПОУ) ___ Вологість при набиванні, % ________

Якість борошна і круп при надходженні

Колір ______

Сміттєва домішка, % ______

Смак _____

у тому числі:

Запах ____

          мінеральна _____

Вологість, %

          шкідлива _______

Зольність, %

          зіпсовані _______

Білість, ум. од. __________

          не обрушені ____

Крупність помелу:

          биті ___________

          залишок на ситі N ___ _______ %

          пожовтілі ______

Клейковина:

          мучка _________

          кількість, % _______

Зараженість:

          якість од. ВДК __________

          найменування ____

Доброякісне ядро, % ______

          кількість екз. ___

Прохід крізь сито N _____ %

 

Зміни стану показників якості продукції в період зберігання

Дата візування

Температура продукції,
°C

Вологість,
%

Колір, запах, смак

Зіпсовані, пожовтілі,
%

Зараженість

Підпис лаборанта

найменування

кількість,
шт./кг

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 80

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЖУРНАЛ
обліку уведення вітамінів у продукцію

Розпочатий "___" 20__ р.      Закінчений "___" 20__ р.

Найменування вітаміну, суміші їх

Найменування і сорт продукції, що збагачена вітамінами

всього витра-
чено вітаміну (суміші) за зміну, г

залишок на наступну зміну, г.

Підписи

надійшло

залишок від поперед-
ньої зміни, г

всього, г

N заклад-
ки

продук-
тивність роботи, тонн/
годину

закладено вітаміну, (суміші), г

N заклад-
ки

продук-
тивність роботи, тонн/
годину

закладено вітаміну (суміші), г

N заклад-
ки

продук-
тивність роботи, тонн/
годину

закладено вітаміну, (суміші), г

здав

прий-
няв

N серії

маса, г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 116

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЖУРНАЛ НАЧАЛЬНИКА РОЗМЕЛЮВАЛЬНОГО ЦЕХУ

  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 117

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

АКТ
про зачистку виробничого корпусу і результати переробки зерна

N _____ за "___" 20__ р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник підприємства _________
                                                                  підпис                   розшифровка підпису
"___" 20__ р.


по _______ перероблено ______ кг

Ознаки якості зерна

Фактична якість зерна,
%

Розрахунок впливу якості зерна на вихід продукції

Крупи манні

Борошно, крупи, %

Всього продук-
ції, %

Висівки,
%

Мучка кормова, %

Відходи

Усушка, %

Всього, %

 

 

 

 

 

 

III кат. і мех. втрати, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

Базисний
вихід, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
               Усушка     =
           Зволоження
  
  
          (% - %) х 100  =
               100 - %

Розрахунковий %
вихід, кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактичний %
вихід, кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відхилення % від
норм, кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зворотна сторона типової форми N 117

N
п/п

Показники якості зерна

Показники якості продукції

Нестандартна продукція

Найменування

до очищу-
вання

після очищу-
вання

N
п/п

Найменування

крупи манні

борошно, крупи

висівки, кормова мучка

лузга

середньо-
зважена

вироблено

підроблено,
кг

 

 

 

 

 

кг

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Вологість, %

 

 

1

Вологість, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Натура, г/л

 

 

2

Зольність, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Зольність*) (вміст ядра), %

 

 

3

Білість*), ум. од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Плівка, %

 

 

4

Крупність:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Лузга, %

 

 

залишок на ситі, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Сміттєва домішка, всього, %

 

 

прохід крізь сито, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т. ч.: мінеральна, %

 

 

5

Доброякісне ядро, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шкідлива, %

 

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Зернова домішка, всього, %

 

 

6

Сміттєва домішка, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т. ч.

 

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Склоподібність, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Клейковина: кількість, %

 

 

7

Зіпсовані, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якість, од. ВДК

 

 

8

Нелущені, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Мучка, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Металомагн. дом. мг/кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Вирівняність, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка*) при визначенні в борошні показника "білість" показник "зольність" у пшениці, борошні, висівках не визначається, а встановлюється лише для контролю за технологічним процесом і роботою обладнання млинзаводу.

Зважування зерна, яке надійшло на переробку, проводили на вагах (вказати систему ваг, вантажопідйомність, їх стан) __
___

По закінченні _ місяця зроблене повне вимелювання зерна, отриманого для переробки _______
відділенням (секцією) виробничого корпусу за робочих днів _____ місяця.

Зачистка виробничого корпусу зроблена повністю, все зерно перероблено, продукція і відходи вибиті і здані на склади. "___" ___________ 20__ р.

Головний інженер ________ _____ Начальник ВТЛ ________ _____ Начальник цеху ________ _____
                                                  підпис     розшифровка підпису                                              підпис       розшифровка підпису                                             підпис       розшифровка підпису

Головний бухгалтер _______ ____ Зав. елеватором _______ ____ Зав. складом продукції _______ ____
                                                   підпис    розшифровка підпису                (складом)   підпис     розшифровка підпису                                                        підпис      розшифровка підпису

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 140

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЖУРНАЛ
реєстрації санітарного стану вагонів

Розпочатий "___" 20__ р.      Закінчений "___" 20__ р.

Дата

Зміна

N вагона

Санітарний стан та причини бракування вагона

Підпис лаборанта

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 150

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЖУРНАЛ
контролю стандартної маси продукції в тарі

Розпочатий "___" 20__ р.      Закінчений "___" 20__ р.

Дата, зміна

Наймену-
вання продукції

Код

Маса мішка, (пакета), г

Маса мішка, (пакета) з продукцією, кг

Маса продукції, кг

Відхилення від стандартної маси продукції на один мішок (пакет)

Примітка

Підпис осіб, які проводили перевірку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 41

ПОСВІДЧЕННЯпро якість круп N ___ від "___" 20__ р.

(див. окремо в базі)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали